ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Consiliile judeţene, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora."2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi funcţionare avizat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi aprobat de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala."3. Alineatul (2) litera b) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"b) contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala;"4. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Gestionarea fondurilor constituite în condiţiile alin. (2) este auditata de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regionala, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a Programului PHARE - Coeziune economică şi socială."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 27.--------------