ORDIN nr. 136 din 29 iulie 1976pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 29 iulie 1976    Ministrul muncii,în temeiul Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 (1) din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de muncă,vazind avizul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, emite următorul ordin: ORDINSe aprobă metodologia de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de muncă, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Anexa Metodologie de întocmire, completare păstrare şi evidenta a carnetului de muncă I. Cu privire la înscrierile ce se vor face la capitolele din carnetul de muncă se stabilesc următoarele: Situaţiile prevăzute în capitolele formularului carnetului de muncă se înscriu în limba română, cu tus negru sau cerneala tipografica, citeţ, fără ştersături, pe baza dovezilor prevăzute de lege, aplicindu-se, la locul arătat în formular, parafa cu numele, prenumele şi funcţia persoanei care întocmeşte şi completează carnetul de muncă, astfel:1. La capitolul I-II, unde formularul prevede indicarea numărului şi datei actului de stare civilă, acestea vor fi cele sub care s-au înscris evenimentele respective în registrul de stare civilă.2. La capitolul III se înscriu şi actele de studii eliberate de state străine, dacă acestea au fost recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului; de pe aceste acte se vor prezenta copii legalizate.3. La capitalul IV, pe lîngă calificări şi specializări, se menţionează şi formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, a căror absolvire este certificată în condiţiile legii.4. La capitolul IV: a) În coloana 2, la începerea raporturilor de muncă se înscriu denumirea completa a unităţii şi localitatea unde aceasta îşi are sediul; coloana rămîne libera în cazul înregistrărilor privind schimbările intervenite în executarea aceluiaşi contract de muncă.Dacă unitatea şi-a schimbat denumirea se va scrie noua denumire cu ocazia primei schimbări intervenite în situaţia profesională a titularului, mentionindu-se în continuare "fosta ............." (denumirea veche a unităţii). b) În coloana 3 se înscriu: încadrarea, schimbarea funcţiei şi a retributiei tarifare cu menţinerea funcţiei, schimbarea locului de muncă în cadrul aceluiaşi contract, cînd aceasta determina şi schimbarea grupei de muncă, transferarea, detasarea, întreruperea şi încetarea activităţii, desfacerea contractului de muncă, precizîndu-se, după caz, temeiul legal în baza căruia au avut loc acestea şi situaţiile prevăzute de lege care conferă vechimea neîntreruptă în munca şi vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, asa cum rezultă din actul organului competent în baza căruia s-a făcut înscrierea.Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în calitatea de cooperator în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti, la începerea activităţii se va menţiona "cooptat", iar la încetarea acesteia se va menţiona, după caz, "retras" sau "exclus din cooperativa".Cînd înregistrarea unei perioade anterioare datei de 1.I.1949 se face pe baza unei dovezi de cotizare la fostele case de asigurări sociale, se va menţiona "cotizat".Dacă o persoană nu a activat din cauza desfacerii contractului de muncă, dar organele competente au constatat ilegalitatea măsurii desfacerii contractului de muncă, pe baza actului care a hotărît anularea acestei măsuri, se va înscrie pe primul rind liber " anulat decizia nr. .... de desfacere a contractului de muncă de la poziţia nr. ....."În cazul în care exista un interval între data încetării activităţii în fapt şi data desfacerii contractului de muncă, se va inregistra încetarea activităţii, cu precizarea datei şi a cauzei, iar pe rindul următor, desfacerea contractului de muncă, cu indicarea temeiului legal şi a datei emiterii dispoziţiei de desfacere a contractului.Incapacitatea temporară de muncă pentru care s-a primit indemnizaţie din fondul asigurărilor sociale de stat, intervenita după desfacerea contractului de muncă, se menţionează prin "intrat în incapacitate temporară de muncă" şi respectiv "încetat incapacitatea temporară de muncă", menţiune ce se va face de ultima unitate cu care persoana s-a aflat în raporturi de muncă, după care urmează o noua închidere a carnetului de muncă.În cazul activităţii desfăşurate de cadrele permanente ale Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne şi în alte situaţii, pentru care unele persoane urmează sa beneficieze, potrivit legii, de unele sporuri de vechime în munca, se efectuează o înregistrare specială în carnet, pe primul rind liber, mentionindu-se, de către unitatea unde se găseşte acesta, datele privind sporul acordat, rezultat din acte, cu indicarea prevederilor legale ce stau la baza acordării sporului de vechime. c) În coloana 4 se înscriu anul, luna şi ziua cînd are loc situaţia care s-a menţionat la coloana 3. d) În coloana 5 se precizează, pentru muncitori, meseria, categoria şi treapta de retribuire, iar pentru personalul TESA, funcţia, clasa şi gradatia.Evidentierea perioadelor ce se încadrează în grupele I şi II pentru pensie se face cu precizarea locului de muncă, a grupei de muncă şi a punctului din tabelul anexa la ordinul ministrului muncii şi ministrului sănătăţii, la care figurează acest loc şi cu precizarea timpului cît cel în cauza se afla în aceasta situaţie, în raport cu programul de lucru. Cînd se produc schimbări ale locului de muncă, în cadrul aceleiaşi grupe sau de la o grupa de muncă la alta, se fac înscrieri corespunzătoare situaţiei nou create.Atunci cînd activitatea titularului carnetului de muncă nu se mai încadrează în grupele I şi II de muncă, la coloana 3 se va inregistra "încetat încadrarea în grupa ....", mentionindu-se la celelalte coloane datele necesare.După efectuarea acestei înregistrări, pe rindul imediat următor din carnetul de muncă se precizează timpul cît s-a lucrat în grupa I şi II de muncă în vederea pensionării, în raport cu programul zilnic, săptămînal sau lunar de lucru, folosindu-se întreg spaţiul de la coloana 3 la coloana 7 inclusiv, astfel: "În perioada de la ......... pînă la ..... a lucrat în grupa (I sau II de muncă) poziţia nr. ........ din anexa la Ordinul nr. ... din ....... al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii, în total ..... ani ..... luni ...... zile (repetindu-se şi în litere). e) În coloana 6 se înscrie retributia tarifara de încadrare asa cum rezultă din actul organului competent care a stabilit aceasta.În cazul în care persoana încadrată în munca beneficiază de retributie tarifara mai mare sau de o indemnizaţie care potrivit dispoziţiilor legale, se includ în retributia tarifara de încadrare, în carnetul de muncă se menţionează atît retributia tarifara de încadrare, cît şi, separat, majorarea sau indemnizaţia ce se include în aceasta, facindu-se menţiuni corespunzătoare la încetarea situaţiei.Retribuţiile mai mari acordate cu intermitenta sau pe durata determinata care se includ în retributia tarifara de încadrare se înscriu, în carnetul de muncă, după caz, la sfîrşitul anului calendaristic sau la data încetării acordării acestora, pe primul rind liber de la coloanele 3-7, astfel: "În perioada de la ........ pînă la ............ a beneficiat de retributie tarifara mai mare (indemnizaţie), conform art ..... din ..... (actul normativ) în suma totală de .... lei, revenindu-i lunar în medie .... lei".Cei cărora nu li s-a putut completa carnetul de muncă din diferite motive vor prezenta în original actele legale prin care dovedesc vechimea în munca, inclusiv livretul militar sau dovezi eliberate de organele militare, pentru a fi înscrise în carnetul de muncă de către unitatea unde se încadrează.Certificarea verificărilor prevăzute la art. 20 (4) din decret se va face înscriindu-se "Verificat valabilitatea înregistrărilor făcute în cadrul unităţii", după care se va semna şi se va specifică funcţia persoanei care a făcut aceasta certificare. După aceasta menţiune carnetul de muncă va fi prezentat conducătorului unităţii sau delegatului acestuia, care va semna şi va aplica ştampila.La pensionare, odată cu emiterea deciziei, organul de pensii va face o menţiune pe primul rind liber de la capitolul "Date privind activitatea în munca", din care să rezulte numărul deciziei de pensionare, categoria de pensie, cuantumul pensiei şi data înscrierii la pensie.5. La capitolul VII se va menţiona pagina, numărul curent, coloana sau rindul, corectate, înscriindu-se totodată textul asa cum a fost modificat sau completat, numărul şi data actului pe baza căruia s-a făcut rectificarea. Corectarea se face prin taierea datelor înscrise eronat, astfel ca să se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se cu tus roşu, dedesubt, datele exacte, de către unitatea în păstrarea căruia se afla carnetul de muncă. II. Cu privire la eliberarea formularelor de carnete de muncă, a carnetului duplicat, evidenta şi păstrarea carnetelor de muncă: În executarea prevederilor art. 25 (2) din direct, direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi a municipiului Bucureşti vor distribui unităţilor formularele solicitate. Unităţile vor anexa dovezi de plată contravalorii acestora. De cîte ori se solicita formulare de carnete de muncă sau foi tip suplimentare la carnetul de muncă, unitatea trebuie să justifice întocmirea celor ridicate.Carnetele de muncă se păstrează în încăperi uscate, ferite de pericol de incendiu sau inundaţii, în dulapuri metalice cu dispozitive de închidere, în cutii clasoare în ordinea alfabetica a titularilor acestora, iar la unităţile mari, grupate pe secţii, şi în cadrul acestora, în ordine alfabetica. Dosarele cu actele carnetelor de muncă se păstrează separat de acestea, în aceeaşi ordine cu carnetele de muncă, avînd acelaşi număr de ordine rezultat din registrul de evidenta.În cazul schimbării persoanei care se ocupa cu carnetele de muncă în unitate se procedează la inventarierea carnetelor de muncă.În executarea prevederilor art. 9 din decret, se precizează ca eliberarea carnetului de muncă duplicat de către unitate se face pe baza aprobării date de direcţia judeteana pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau a municipiului Bucureşti, ca urmare a cererii titularului sau a unităţii, din care să rezulte împrejurările în care s-a produs pierderea, degradarea sau, după caz, distrugerea carnetului de muncă. Cu aceasta ocazie organele direcţiei vor face aplicarea art. 23 (1) din decret sau vor stabili dacă este cazul să aplice prevederile art. 23 (2) din decret, referitoare la sancţiunile contravenţionale.Carnetul de muncă duplicat se întocmeşte în acelaşi mod ca şi carnetul de muncă original, pe prima pagina a acestuia mentionindu-se "duplicat", precum şi numărul şi seria carnetului de muncă original.Evidenta carnetelor de muncă în unităţi se tine în registrul numerelor matricole, cod 15.02.6, aprobat de comisia guvernamentală pentru rationalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste de stat.Carnetele de muncă neridicate de titulari la încetarea raporturilor de muncă se predau cu proces-verbal la arhiva unităţii, cu termen de păstrare permanent, în cazul în care nu se cunoaşte locul de muncă al titularului unde să poată fi trimise.--------------