ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003  Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.832 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 16 aprilie 2020 prevede:
  Articolul 1(1) Pe perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României, precum și 30 de zile după încetarea stării de urgență, ordonatorii de credite pot semna cu semnătură electronică calificată și pot transmite în format electronic următoarele documente prevăzute în Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare:a) „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ [anexa nr. 1a) la normele metodologice];b) „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“ [anexa nr. 1b) la normele metodologice];c) „Angajament bugetar individual/global“ (anexa nr. 2 la normele metodologice);d) „Ordonanțare de plată“ (anexa nr. 3 la normele metodologice).(2) Ordonatorii de credite care aplică prevederile alin. (1) stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, circuitul acestora, persoanele împuternicite să efectueze operațiunile respective, precum și modalitatea de arhivare, în condițiile legii.
  Conform Punctului 6, Articolul I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv" se înlocuiește cu sintagma "persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu", iar sintagma "viza de control financiar preventiv" se înlocuiește cu sintagma "viza de control financiar preventiv propriu".
  De asemenea, în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 940 se înlocuiește cu 8060 și își păstrează aceeași denumire, simbolul contului 950 se înlocuiește cu 8066 și își păstrează aceeași denumire și simbolul contului 960 se înlocuiește cu 8067 și își păstrează aceeași denumire.
  În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 1^1Prin ordin al ministrului finanțelor se pot desemna instituții publice pilot pentru aplicarea altor norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare decât cele prevăzute la art. 1. (la 28-12-2022, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.530 din 27 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 )  +  Articolul 2Direcția contabilității publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 24 decembrie 2002.Nr. 1.792.  +  AnexăNORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale