LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice(actualizată până la data de 29 septembrie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 2 din 17 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18 ianuarie 2000, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997.  +  Articolul 1Pentru asigurarea climatului de ordine şi liniste publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiana, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială.  +  Articolul 1^1Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava, următoarele fapte:1. portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;2. importul sau procurarea din ţara, în vederea comercializării, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteză mai mare de 220 m/s, cu excepţia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente şi competitii de către Federaţia Română de Tir, de cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de tir afiliate la aceasta federatie, care pot dobândi, deţine şi folosi arme din această categorie, conform standardelor sportive internaţionale;3. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;4. împiedicarea, sub orice formă, a organului de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat, de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.Portul sau folosirea, fără drept, de obiecte din cele prevăzute la alin. 1 pct. 2, în localul autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.  +  Articolul 2Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea şi liniştea publică sau sa provoace indignarea cetăţenilor ori sa lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine socială;3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană apta de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale;5) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natura sa lezeze bunele moravuri;6) atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;----------Pct. 8) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.----------Pct. 9) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.10) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;11) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenta menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;12) netinerea evidentei de către magazinele autorizate a cumparatorilor armelor prevăzute la pct. 10) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihica, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;14) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lampilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, sali de spectacol sau în alte locuri publice;15) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentantelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentantelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;16) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comuna aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afiselor legal expuse în locuri anume destinate;17) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;18) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica şi rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viaţa persoanelor;19) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;20) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consuma băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea indreptatita a unui salariat al localului;21) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afară acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;22) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afară acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;23) desfacerea băuturilor alcoolice sau comercializarea acestora în spaţii amenajate la intrarea sau în curţile spitalelor şi ale altor unităţi sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unităţilor sau instituţiilor de învăţământ, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, precum şi în bufetele de incinta din aceste locuri sau în spaţii productive;24) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;25) consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri, sali de spectacole, stadioane sau în alte locuri publice;26) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;----------Pct. 27) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.28) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;29) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora;30) alungarea din locuinta comuna a soţului sau sotiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;31) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamitati naturale sau alte pericole publice;32) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3;33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;----------Pct. 34) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.35) îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;36) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârsta de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;37) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanuntarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub paza sau supraveghere.  +  Articolul 3 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 400.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 13, 16, 19, 20, 24, 25, 33, 36 şi 37; b) cu amendă de la 700.000 lei la 40.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni, cele prevăzute la pct. 1, 14, 18, 23, 26, 28 şi 30; c) cu amendă de la 1.500.000 lei la 100.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni, cele prevăzute la pct. 2, pct. 5-7, pct. 10-12, pct. 15, 17, 21, 22, 29, 31 şi 35; d) cu amendă de la 5.000.000 lei la 150.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 3 la 6 luni, fapta prevăzută la pct. 32.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. (2) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7 şi pct. 22 se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. (3) În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 21), 23), 24) şi 29) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. (4) În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 32) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a localului public. (5) Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunică în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data sesizării. (6) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 35), 36) şi 37), sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială. (7) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.  +  Articolul 4 (1) Sancţiunea închisorii contravenţionale poate fi aplicată minorilor numai dacă au împlinit vârsta de 16 ani; în acest caz limitele sancţiunii prevăzute în prezenta lege se reduc la jumătate. (2) În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani se aplică prevederile Legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.  +  Articolul 5Dacă o persoană a săvârşit mai multe contravenţii, constatate prin acelaşi proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele s-a stabilit sancţiunea închisorii contravenţionale, se va aplica o singura sancţiune, care nu va putea depăşi 6 luni, iar dacă contravenientul este un minor care a împlinit 16 ani, sancţiunea aplicată nu va depăşi 3 luni.  +  Articolul 6 (1) Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 4 şi 5, dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. (2) În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) este necesară plângerea părţii vătămate. Retragerea plângerii ori împăcarea părţilor inlatura răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situaţia anterioară.  +  Articolul 7 (1) Contravenţiile se constata de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau subofiterii de poliţie ori de către ofiţerii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajaţi pe bază de contract. (2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, o dată cu constatarea aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 8Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.  +  Articolul 9Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.  +  Articolul 10 (1) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede şi sancţiunea închisorii contravenţionale, dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda, procedând potrivit dispoziţiilor Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (2) În caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia. Ministrul justiţiei poate dispune ca în municipiul Bucureşti soluţionarea unor asemenea cauze să se facă la anumite judecătorii.----------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de art. 28 din ORDONANŢA nr. 55 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.----------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de art. 28 din ORDONANŢA nr. 55 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care contravenţiile prevăzute în prezenta lege sunt săvârşite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplică, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare. (2) În situaţia în care contravenientul este incorporat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii contravenţionale, procesul-verbal sau, după caz, hotărârea se trimite, de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul, spre a i se aplică o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.  +  Articolul 18Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-----------------