LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 25 mai 1994  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii.(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizarii, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific - cercetare fundamentală și aplicată.(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifică obiectul, durata și valoarea acestuia.(5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.-------------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.  +  Articolul 2Este considerat sponsor orice persoană fizica sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget.(2) Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale care își desfășoară activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, precum și societăți comerciale cu capital privat.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 394 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006.--------------Art. 3 (numai cu alin. 1 inițial)a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 4(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;-----------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.-----------------Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizica cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesita un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).--------------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.--------------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 5(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.(3) Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.(4) Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștința publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizarii.(5) În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitenta sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.--------------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 6Facilitățile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice;b) sponsorizarii efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;c) sponsorizarii unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata.--------------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 7Prevederile art. 6 se aplică și persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.--------------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 8 Notă
  *) Modificare inaplicabilă. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la sfârșitul articolului 8.
  Notă
  *) Modificare inaplicabilă. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la sfârșitul articolului 8.
  (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.-----------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.(2) Persoanele fizice și juridice române, care efectuează acte de mecenat în condițiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.-----------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăși 5% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.-----------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislației în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleași cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.--------------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
   +  Articolul 9(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plată impozitului pe venit.(2) Aceeași prevedere se aplică și bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.--------------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 10(1) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește sa directioneze activitatea beneficiarului.(2) Dispozițiile alin. (1) nu inlatura dreptul părților de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin acestea nu se directioneaza ori nu se condiționeaza activitatea beneficiarului.--------------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 11Contestațiile privind acordarea sau neacordarea facilităților prevăzute în prezenta lege se soluționează conform prevederilor Legii nr. 105/1997*) pentru soluționarea obiectiunilor, contestațiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.--------------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Notă
  *) Legea nr. 105/1997 a fost abrogată de art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 29 decembrie 2003.
   +  Articolul 11^1Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele prevăzute la art. 1, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. (la 03-09-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 31 august 2018 )  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 17Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -------