HOTĂRÂRE nr. 1.197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 7 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 1^1Autoritatea națională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătății. (la 28-04-2011, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 2Nerespectarea normelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 3(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) și art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei; (la 01-05-2011, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 și 9 și ale anexei I la Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei; (la 01-05-2011, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) c) nerespectarea prevederilor art. 37 din anexa, cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei și interzicerea comercializării acestora.(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legate de igiena și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 4Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul de specialitate cu atribuții de control în domeniul sănătății publice, la nivel național sau județean.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre va intră în vigoare la 3 ani de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al conținutului de monomer clorură de vinil în materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenților materialelor și ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenților materialelor și ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, și de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenților materialelor și a obiectelor din plastic destinate să între în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce privește declarația de conformitate și criteriile de performanță pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare și a Directivei Consiliului 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor și a substanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum și Directiva Comisiei 2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce privește restricția de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, și creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/590/CEE și 89/109/CEE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, precum și a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce privește restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011 (la 28-04-2011, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  București, 24 octombrie 2002.Nr. 1.197.  +  AnexaNORMEprivind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele