HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 iulie 1991 (*republicată*)privind salarizarea personalului Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 18 octombrie 1993  În baza prevederilor Legii salarizarilor nr. 14/1991 şi a Hotărârii Guvernului nr. 268/1991 privind stabilirea regiilor autonome cu specific deosebit,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1  +  Articolul 1 (1) Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome "Zirom"Giurgiu se face pe baza sistemului de salarizare stabilit prin prezenta hotărâre, având în vedere specificul activităţii desfăşurate. (2) Pentru munca prestată fiecare salariat are dreptul la un salariu care se stabileşte, în limita prevederilor prezentei hotărâri, prin contractul individual de muncă.  +  Articolul 2Salariile personalului din cadrul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu cuprind:- salariul de baza, care se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor ce revin postului în care este încadrat, ţinând seama de pregătirea necesară funcţiei ocupate şi de competenţa profesională;- sporuri la salariul de baza, pentru vechimea în munca şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţii grele de muncă; pentru condiţii periculoase; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; pentru activitatea de paza;- premii pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile de ansamblu ale regiei.  +  Capitolul 2 Salarii de baza  +  Articolul 3Salariile de baza brute pentru întregul personal din cadrul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu se stabilesc pe clase în cadrul grilei de salarizare din anexa nr. 1.  +  Articolul 4Pentru muncitori, salariile de baza sunt stabilite pe reţele de salarizare, în cadrul cărora diferentierea salariilor de baza se face pe categorii şi trepte de salarizare, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 5Salariile de baza ale personalului din activitatea de transporturi auto sunt stabilite pe grupe de autovehicule şi categorii de încadrare, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 6Pentru activitatea de cai ferate uzinale, salariile de baza sunt stabilite conform anexei nr. 4.  +  Articolul 7Salariile de baza pentru personalul de execuţie şi de conducere sunt diferenţiate pe funcţii; pentru fiecare funcţie sunt stabilite: un nivel de baza şi 2-4 gradatii.  +  Articolul 8Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie şi de conducere a compartimentelor - şef secţie, şef atelier/instalatie, şef serviciu, şef birou, contabil şef secţie - sunt cele corespunzătoare claselor de salarizare din anexa nr. 5.  +  Articolul 9Salariile de baza ale personalului din conducerea regiei sunt cele corespunzătoare claselor de salarizare din anexa nr. 6.  +  Articolul 10Personalul prevăzut la art. 8 şi 9 beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite. Nivelul maxim al indemnizaţiei de conducere este cel prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 11Ponderea funcţiilor de conducere în total personal nu poate depăşi 15%.  +  Articolul 12 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi din statul de funcţii, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. (4) Salariul de merit poate fi retras în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acestuia. (5) Criteriile de acordare a salariului de merit şi persoanele care beneficiază de acesta se stabilesc de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 13 (1) Avansarea muncitorilor în categorii se face pe bază de examen, ţinându-se seama de meseriile şi categoriile prevăzute în schema de utilaj, la propunerea şefului ierarhic. (2) Muncitorii avansati într-o categorie superioară vor fi încadraţi cu salariul de baza corespunzător treptei I a categoriei în care avanseaza.  +  Articolul 14 (1) Vechimea minima în categorie, necesară muncitorilor pentru avansarea în categoria imediat superioară, este de 3 ani. Consiliul de administraţie poate aproba, în mod excepţional, reducerea cu până la 50% a vechimii minime necesare avansarii în categoria superioară. (2) Vechimea minima pentru trecerea dintr-o treapta în alta în cadrul aceleiaşi categorii este de un an.  +  Articolul 15 (1) Trecerea personalului încadrat pe funcţii şi gradatii în gradatia imediat superioară se face la propunerea şefului compartimentului din care face parte persoana respectiva, ţinând seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. (2) Vechimea minima necesară pentru trecerea într-o gradatie superioară este următoarea:- 1 an, pentru trecerea de la nivelul de baza la gradatia I;- 2 ani, pentru trecerea de la o gradatie inferioară la o gradatie superioară la acele funcţii la care diferenţa dintre gradatii este de o clasa;- 3 ani, pentru trecerea de la o gradatie inferioară la o gradatie superioară la acele funcţii la care diferenţa dintre gradatii este de doua clase. (3) Pentru personalul care a obţinut rezultate deosebite în activitate, în mod excepţional, vechimea minima pentru trecerea într-o gradatie imediat superioară poate fi redusă la jumătate, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 16Trecerea personalului într-o treapta, respectiv gradatie, superioară se face o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului.  +  Articolul 17Angajarea şi avansarea personalului în meserii şi funcţii, inclusiv în funcţii de conducere, se fac prin examen sau concurs, în raport de competenţa profesională, pe baza condiţiilor şi criteriilor stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 18Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţie de conducere care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei şi clasei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 19Activitatea profesională a întregului personal se apreciază anual cu calificativele: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".  +  Capitolul 3 Sporuri la salariul de baza  +  Articolul 20 (1) Pentru vechimea în munca şi rezultatele obţinute, salariaţii beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime de până la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5%
    - de la 5 la 10 ani10%
    - de la 10 la 15 ani15%
    - de la 15 la 20 ani20%
    - peste 20 ani25%
  (2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani consecutivi au obţinut cel puţin calificativul "bun". (3) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obţinut calificativul "Slab". (4) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării. (5) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca şi se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
   +  Articolul 21În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate următoarele categorii de sporuri; (1) spor pentru condiţii grele grele de muncă, de până la 20% din salariul de baza al personalului care lucrează în condiţii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scăzute, în mediu umed, condiţii de izolare, se acordă diferenţiat pe locuri de muncă pe baza criteriilor stabilite de consiliul de administraţie; (2) spor pentru condiţii periculoase, de până la 25% din salariul de baza, se acordă diferenţiat pe locuri de muncă în funcţie de gradul de explozivitate sau nocivitate al substanţelor produse sau vehiculate, pe baza criteriilor stabilite de consiliul de administraţie; (3) spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii, în procent de 25% din salariul de baza, corespunzător orelor lucrate în acest regim, se acordă personalului care desfăşoară activitate între orele 23-7 sau 22-6, în funcţie de programul stabilit de consiliul de administraţie; (4) spor pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru.Munca prestată de personalul care lucrează în tura, în zilele de duminica şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de baza.Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi cele efectuate în zilele de sarbatori legale şi în celelalte zile, în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează şi care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile se plătesc cu un spor de 100% din salariul de baza.Munca peste durata normală a programului de lucru poate fi prestată şi sporul prevăzut se poate acorda numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul regiei autonome, fără a depăşi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, consiliul de administraţie al regiei poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor; (5) spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare, în procent de până la 30% din salariul de baza minim al funcţiei exercitate suplimentar. Exercitarea unei funcţii suplimentare se face cu condiţia ca sarcinile şi atribuţiile funcţiei de baza să fie compatibile cu cele ale funcţiei suplimentare şi se aproba de către consiliul de administraţie; (6) spor pentru activitatea de paza, de 15% din salariul de baza corespunzător orelor efectiv lucrate în aceasta activitate, se acordă personalului de paza al regiei.  +  Articolul 22Totalul sumelor încasate lunar de un salariat pentru orele suplimentare efectuate şi pentru sporuri nu poate depăşi un salariu de baza lunar corespunzător încadrării fiecăruia.  +  Articolul 23Categoriile de personal, locurile de muncă, condiţiile concrete de acordare şi cuantumul faţă de salariul de baza pentru toate categoriile de sporuri se stabilesc prin regulament elaborat de către consiliul de administraţie, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor şi avizat de inspectoratele teritoriale de protecţie a muncii pentru problemele ce le revin.  +  Articolul 24Sporurile pentru condiţii grele de muncă şi condiţii periculoase se acordă proporţional cu timpul cat personalul a lucrat în condiţiile respective, de la data punerii în funcţiune, precum şi pe perioada de probe tehnologice.
   +  Capitolul 4 Premii  +  Articolul 25Pentru premierea în cursul anului a salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate valoroase în activitate se poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome.Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.  +  Articolul 26 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Consiliul de administraţie al regiei, care va stabili premiile individuale, poate reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au obţinut calificativele "satisfăcător" şi "slab" ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 271) Forma de salarizare este în regie, în funcţie de timpul lucrat şi de îndeplinirea sarcinilor de serviciu. (2) Atribuţiile minime ale fiecărei meserii sau funcţii vor fi stabilite de către consiliul de administraţie. (3) Consiliul de administraţie aproba diminuarile salariilor de baza ale personalului care în cursul lunii nu şi-a realizat atribuţiile specifice fiecărei meserii sau funcţii sau şi le-a realizat în mod necorespunzător. Propunerile de diminuare vor fi făcute de şeful compartimentului din care face parte persoana respectiva, potrivit legii.  +  Articolul 28Criteriile de normare şi de dimensionare a structurilor organizatorice, de diferentiere a subunitatilor sau instalaţiilor pe grade de organizare sau complexitate se stabilesc de către consiliul de administraţie în raport cu statele de funcţii aprobate.  +  Capitolul 5 Alte drepturi  +  Articolul 29 (1) În situaţia în care sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi distribuite în cadrul programului normal de lucru între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi care să realizeze sarcinile respective în afară programului lor de lucru.Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare sau cu avizul Ministerului Finanţelor, în limita fondurilor disponibilizate pe total unitate.Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de către consiliul de administraţie al regiei autonome, cu avizul ministerului de resort. (2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. (3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de baza cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situaţiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de baza prevăzut în statul de funcţii.  +  Articolul 30 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata au trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe lângă salariul de baza potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea ca detaşat.  +  Articolul 31Personalul care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat sa locuiască în incinta unităţii sau în locuintele de serviciu ale acesteia este scutit de plată chiriei.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 32Prevederile art. 25 şi 26 se vor aplica începând cu anul 1994: Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.  +  Articolul 33Sumele necesare pentru plata salariilor de baza împreună cu sporurile, premiile şi celelalte drepturi sunt cele stabilite în buget şi cele realizate din veniturile proprii.  +  Articolul 34Consiliul de administraţie va elabora, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, regulamentul propriu de acordare a drepturilor salariale şi cuantumul acestora, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor.Prin regulamentul propriu se vor stabili şi obligaţiile personalului în ce priveşte respectarea instrucţiunilor şi normelor de exploatare în siguranţa a instalaţiilor, precum şi sancţiunile ce se aplică în caz de încălcare a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 35 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi salariale care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organul prevăzut la alin. (1) va lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de măsura contestată.  +  Articolul 36Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 37Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile, potrivit legii.Acestea se vor indexa, în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993, cu procentul prevăzut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 38La Regia Autonomă "Zirom" Giurgiu, angajarea personalului se va face cu respectarea numărului prevăzut în graficele de punere în funcţiune aprobate.  +  Articolul 39Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 40Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 1993*).  +  Anexa 1    GRILA DE SALARIZARE    cuprinzând clasele de salarizare şi valoarea    salariilor de baza brute
       
    Clasa de salarizareValoarea salariului de bază brut*) - lei -
    122.395
    225.975
    327.495
    428.885
    530.285
    632.085
    733.540
    835.175
    936.945
    1038.755
    1140.395
    1242.355
    1344.455
    1446.250
    1548.380
    1650.485
    1752.686
    1854.815
    1957.100
    2059.650
    2161.910
    2264.200
    2366.500
    2468.800
    2571.100
    2673.500
    2776.000
    2878.500
    2981.000
    3083.500
  Notă *) Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 2    CLASELE DE SALARIZARE    pentru muncitori calificaţi şi necalificati din cadrul    Regiei Autonome "Zirom," Giurgiu
               
    Nr. crt.Reţeaua de salarizareClasa de salarizare
    Categoria de încadrare
    IIIIIIIV
    1.Activitatea de bază        
      - muncitori calificaţi        
      - treapta I9111315
      - treapta II10121416
    2.Activităţi auxiliare        
      - muncitori calificaţi        
      - treapta I57911
      - treapta II681012
    3.Muncitori necalificaţiLucrări obişnuiteLucrări grele
      - treapta I13
      - treapta II24
  1. Meserii cuprinse în activitatea de baza:- operator metalurg, preparator produse carbunoase, prestator, metalic la rece, topitor metalurgie neferoasa, termist tratamentist, pregatitor sarje metalurgie neferoasa, operator lianti, operator chimist, laborant, masinist utilaje de ridicat şi transportat, mecanic maşini şi utilaje, strungar, debitat lingouri, operator sudura în plasma şi cu flux de electroni, sudor în instalaţii de vid, mecanic în instalaţii de vid, curatator lingouri, macaragiu automacara, electronist, electromecanic AMC, frigotehnist, compresorist, zidar-samotor, strungar, sudor, lacatus mecanic, rectificator, frezor, rabotor, metrolog, mecanic auto - care deservesc în mod direct activitatea de baza.2. Meserii cuprinse în activităţile auxiliare:- sticlar, betonist, izolator, geamgiu, operator maşini de multiplicat, calcator lenjerie, spalatoreasa, curatator chimic, croitor, confectioner, primitor-distribuitor, legator sarcina.
   +  Anexa 3    CLASELE DE SALARIZARE    pentru personalul din activitatea de transport auto din cadrul    Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
             
    Nr. crt.FuncţiaClasa de salarizare Categoria
    Grupa autovehiculului
    IIIIII
    01234
    1.Şofer      
      - grupa I autovehicule8910
      - grupa II autovehicule121314
    2.Conducător tractor rutier      
      - până la 60 CP45-
      - 60 - 99 CP56-
      - 100 - 140 CP67-
      - 150 CP şi peste78-
       
    Gruparea autovehiculelor:
    - grupa I:a) autovehicule cu capacitate până la 9,9 tone;
      b) autovehicule de transport persoane până la 24 locuri.
    - grupa II:a) autovehicule cu capacitate peste 10 tone;
      b) autovehicule de transport persoane peste 24 locuri;
      c) autovehicule speciale (autovidanjă, autospeciale pentru stins incendi
   +  Anexa 4    CLASELE DE SALARIZARE    pentru personalul din activitatea de cai ferate uzinale din cadrul    Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
                 
    1.Mecanic de locomotivăClasa de salarizare
    13
      Clasa de calificare: - fără clasă
      - III14
      - II15
      - I16
    2.- specială17
       
      Clasa de salarizare
      Gradaţia
      Nivelul de bazăIIIIIIIV
    Mecanic ajutor locomotivă89101112
    3.Impiegat de mişcare1011121314
    4.Şef manevră, şef echipă întreţinere linii678910
    5.Manevrant vagoane34567
    6.Meseriaş cale, acar23456
    7.Personal operativ cale (revizor tehnician vagoane, operator circulaţie la mişcare, magaziner comercial, casier CF)56789
     
   +  Anexa 5    CLASELE DE SALARIZARE    pentru personalul de execuţie şi de conducere încadrat    pe funcţii şi gradatii din cadrul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
                   
    Nr. crt.FuncţiaStudiiClasa de salarizare
    Nivelul de bazăGradaţia
    IIIIIIIV
    1.Şef secţieS          
      - secţie de gradul I   242527--
      - secţie de gradul II   232426--
    2.Şef atelier/instalaţieS          
      - atelier/instalaţie de gradul I   222325--
      - atelier/instalaţie de gradul II   212224--
    3.Şef serviciu, contabil şef secţieS232426--
    4.Şef birouS212224--
    5.Şef serviciu administrativM111214--
    6.Şef birou administrativM91012--
    7.Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist programator, consilier juridic, referent de specialitate; gradul IS19202122-
    8.Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist programator, consilier juridic, referent de specialitate; gradul IIS15161718-
    9.Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist programator, consilier juridic, referent de specialitate; debutantS14----
    10.Bibliotecar, traducător; gradul IS15161718-
    11.Bibliotecar, traducător; gradul IIS11121314-
    12.Bibliotecar, traducător; debutantS10----
    13.Subinginer gradul ISubingineri17181920-
    14.Subinginer gradul IISubingineri13141516-
    15.Subinginer debutantSubingineri12----
    16.MaistruM1213141618
    17.Planificator, contabil, revizor contabil, casier, merceolog, tehnician, statistician, desenator tehnic, operator calcul, ajutor programator, referent; gradul I, şef depozit IM13141516-
    18.Planificator, contabil, revizor contabil, casier, merceolog, tehnician, desenator tehnic, operator calcul, ajutor programator, referent; gradul II, şef depozit IIM9101112-
    19.Planificator, contabil, revizor contabil, casier, merceolog, tehnician, desenator tehnic, operator calcul, ajutor programator, referent; debutantM8----
    20.Funcţionar, dactilograf, desenator, arhivar, magaziner, telefonist, telexistM45679
    21.Şef formaţie pază, PSIM45678
    22.Paznic, pompier, controlor poartăG234--
   +  Anexa 6    CLASELE DE SALARIZARE    pentru personalul de conducere al Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
         
    Nr. crt.FuncţiaClasa de salarizare
    1.Director general30
    2.Director executiv (tehnic, comercial, economic)29
    3.Director uzină, contabil şef uzină28
   +  Anexa 7    INDEMNIZAŢIA DE CONDUCERE MAXIMA    pentru personalul Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei lunar -
    1.Director general21.985
    2.Director executiv (tehnic, comercial, economic)16.780
    3.Director uzină, contabil şef uzină, şef serviciu, şef secţie10.230
    4.Şef birou, şef atelier7.530
  ───────────────────