HOTĂRÂRE nr. 4 din 4 ianuarie 2001 - (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale(actualizată până la data de 04 decembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 04 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 267 din 22 februarie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 773 din 18 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 824 din 31 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 17 octombrie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează şi funcţionează prin reorganizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteza pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate; c) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; d) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa şi, de asemenea, exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii, conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.--------------Litera e) a art. 3 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 267 din 22 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 7 martie 2001.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 5Conducerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se exercită de către ministru.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege ministrul muncii şi solidarităţii sociale reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 7 (1) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite ordine, norme şi instrucţiuni. (2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi unităţile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor art. 108^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Până la adoptarea legilor proprii de salarizare pentru Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acestora ministrul muncii şi solidarităţii sociale aproba prin ordin, la propunerea lor, criteriile prevăzute la alin. (2).---------------Alin. (2) şi (3) ale art. 7 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 267 din 22 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 7 martie 2001.  +  Articolul 8Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat. Funcţiile de ministru şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.  +  Articolul 9Secretarii de stat exercita atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 10În cazul în care ministrul muncii şi solidarităţii sociale nu îşi poate exercita, din diferite motive, atribuţiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atribuţii.  +  Capitolul 2 Structuri şi atribuţii  +  Articolul 11Structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 12În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 11, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere.  +  Articolul 13Atribuţiile direcţiilor generale şi ale direcţiilor, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulament de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 14În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul forţei de muncă şi veniturilor salariale:1. elaborează politici, programe şi planuri naţionale în domeniile ocupării, formării profesionale şi egalităţii de sanse pe piaţa muncii, prin colaborare cu ministere şi cu alte organe centrale cu sarcini şi atribuţii pe piaţa muncii, şi exercită controlul asupra infaptuirii acestora de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;2. elaborează programe de ocupare şi formare profesională pentru integrarea în munca a persoanelor defavorizate;3. elaborează şi avizează proiecte de acte normative în domeniile ocupării, formării profesionale, promovării egalităţii de sanse pe piaţa muncii şi circulaţiei internaţionale a forţei de muncă;4. realizează şi actualizează, împreună cu alte ministere şi cu instituţii de specialitate, Clasificarea ocupatiilor din România, ţinând seama de schimbările în structura economică şi socială a tarii şi de cerinţele alinierii României la standardele internaţionale;5. abrogat;6. abrogat;7. promovează programe, propune acorduri şi implementeaza proiecte de colaborare internationala în domeniile ocupării, formării profesionale a forţei de muncă şi egalităţii de sanse pe piaţa muncii şi atrage surse de finanţare a acestora;8. abrogat;9. fundamentează proiectul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;10. stabileşte anual indicatorii sociali şi nivelul acestora, în baza cărora se elaborează programul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;11. urmăreşte, pe baza rapoartelor trimestriale şi anuale, execuţia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi realizarea programului anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;12. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din sectorul bugetar şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu;13. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;14. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia preţurilor de consum;15. elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protecţie a angajaţilor;16. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare;17. colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în domeniul veniturilor salariale;18. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.B. În domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale:1. elaborează şi avizează proiectele de acte normative în domeniu;2. elaborează politici şi programe în colaborare cu alte ministere şi organe centrale;3. exercita controlul asupra implementarii politicilor şi programelor de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;4. fundamentează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza propunerilor Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;5. urmăreşte periodic, pe baza rapoartelor primite de la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat;6. avizează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, întocmită de Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale.C. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale:1. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului naţional de asistenţa socială;2. elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi reglementări privitoare la funcţionarea sistemului de asistenţa socială;3. elaborează, implementeaza şi evalueaza programele naţionale de asistenţa socială;4. îndrumă şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţa socială, publice şi private, în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de asistenţa socială;5. îndrumă şi controlează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează programe de asistenţa socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;6. asigura îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea căminelor pentru persoane varstnice;7. realizează programe în parteneriat cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul asistenţei sociale;8. finanţează programele naţionale de asistenţa socială;9. administrează şi gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistenţa socială;10. acorda subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, în condiţiile prevăzute de lege;11. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege;12. organizează prelucrarea datelor şi elaborează indicatorii din domeniul asistenţei sociale.D. În domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca:1. elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca şi urmăreşte aplicarea acestora;2. elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind securitatea şi sănătatea în munca;3. coordonează activitatea sistemului de certificare a calităţii din punct de vedere al securităţii muncii şi al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protecţie a muncii şi al echipamentelor individuale de lucru;4. elaborează şi avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;5. elaborează politici şi strategii pentru funcţionarea eficienta a sistemului de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;6. aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7. desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în munca, asigura elaborarea şi editarea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, afişe şi alte publicaţii în acest domeniu şi avizează materiale în acest scop;8. stabileşte politici de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, bazate pe factorii mediului de muncă;9. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind contractul colectiv de muncă.E. Alte domenii de activitate:1. examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordanţei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;2. pregăteşte, elaborează, negociaza şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;3. contribuie la iniţierea şi formularea de propuneri în domeniul sau de activitate privind orientările de baza referitoare la ansamblul acţiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României;4. coordonează elaborarea rapoartelor la convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România;5. asigura actualizarea anuală a Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană cu progresele înregistrate în pregătirea pentru aderare, în domeniul muncii, asigurărilor şi asistenţei sociale;6. cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte instituţii pentru realizarea activităţilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;7. asigura participarea experţilor desemnaţi din cadrul ministerului la lucrările grupurilor de lucru ale Comitetului interministerial pentru integrare europeană, precum şi la alte activităţi legate de acest proces;7^1. participa şi coordonează participarea compartimentelor din cadrul ministerului şi a instituţiilor din subordine la programele de asistenţa financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale şi ocupării forţei de muncă;7^2. monitorizează derularea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană pe care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale le are în pregătire sau în desfăşurare şi ia măsuri pentru respectarea întocmai a termenilor de referinţa şi a calendarului implementarii acestora;7^3. asigura administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementarii programelor finanţate din Fondul Social European;7^4. prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni;7^5. colaborează cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu şi participa la elaborarea strategiei comune de promovare a investiţiilor străine;8. colaborează cu partenerii sociali - patronat, sindicate - pentru o informare permanenta asupra solicitărilor acestora;9. consulta partenerii sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;10. organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi imbunatatire a legislaţiei muncii;11. efectuează studii, analize şi documentari privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative privind legislaţia muncii;12. elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate;13. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit legii;14. îndeplineşte activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;15. editează buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;16. realizează coordonarea relatiei Guvernului cu partenerii sociali - patronat, sindicate -, astfel încât să poată fi asigurata o informare permanenta asupra solicitărilor acestora, în vederea analizarii posibilităţii soluţionării lor împreună cu celelalte ministere;17. exercita controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate;17^1. exercita controlul prin compartimentele specializate din direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti privind agenţii economici, persoane juridice şi fizice, în legătură cu constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;18. îndeplineşte orice atribuţii care îi sunt stabilite prin acte normative.---------------Litera C a art. 14 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.Punctele 7^1-7^5 ale literei E a art. 14 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.Punctul 17^1 al literei E a art. 14 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.Punctele 5, 6 şi 8 ale literei A a art. 14 au fost abrogate de HOTĂRÂREA nr. 824 din 31 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 15 august 2002.  +  Articolul 15În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 16Ministrul muncii şi solidarităţii sociale propune şi numeşte, după caz, reprezentanţii Guvernului în toate structurile naţionale tripartite, conform legii.  +  Articolul 17Ministrul muncii şi solidarităţii sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 18Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 19 (1) Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, instituţie publică autonomă de interes naţional, organ al administraţiei publice centrale de specialitate, este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 20 (1) Secretarul general este funcţionar public de cariera şi se numeşte în funcţie prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (2) Funcţia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs în condiţiile legii. (3) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, indeplinind atribuţiile care îi sunt delegate de ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi actionand pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta. (4) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului sau încredinţate de ministrul muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 21 (1) Pe lângă ministrul muncii şi solidarităţii sociale funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Colegiul ministerului se întruneşte periodic sub preşedinţia ministrului muncii şi solidarităţii sociale, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 22*) (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este de 288 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Personalul aferent activităţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizată la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, va fi preluat din aparatul propriu al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al unităţilor teritoriale ale acestora. (4) Personalul prevăzut la alin. (3) va fi preluat în urma sustinerii unui test profesional, care să ateste pregătirea persoanei respective pentru desfăşurarea activităţii de control. Persoanele care promovează testul se considera transferate. Pentru persoanele care sunt încadrate ca urmare a transferului în funcţii de execuţie corespunzătoare aceleiaşi categorii, clase şi grade profesionale deţinute anterior se păstrează nivelul de salarizare avut. (5) Persoanele nepreluate ca urmare a testarii vor fi redistribuite în cadrul instituţiilor respective pe posturi, corespunzător pregătirii lor profesionale. (6) Cheltuielile curente aferente activităţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizată la nivelul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a muncipiului Bucureşti, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, corespunzător numărului de posturi prevăzute la lit. A pct. I din anexa nr. 2. (7) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trecerea din funcţiile de director şi de director adjunct ai direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene în funcţiile de director general şi de director general adjunct, după caz, se va face în urma promovării unui test profesional, potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.---------------Art. 22 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 824 din 31 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 15 august 2002.---------------*) NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1) se suplimenteaza cu 6 posturi (=294 posturi, ca urmare a suplimentarii), conform art. 10 coroborat cu art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 773 din 18 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 29 iulie 2002.Se suplimenteaza cu 4 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1), conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 noiembrie 2002.  +  Articolul 23Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se face în condiţiile legii. (3) Principalele atribuţii, sarcini şi raspunderi ale instituţiilor subordonate ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (4) Repartizarea numărului maxim de posturi ale instituţiilor subordonate ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (5) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale instituţiilor subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 25În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va aplica măsurile de restructurare în instituţiile şi unităţile subordonate.  +  Articolul 26Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi pentru unităţile subordonate, care se stabileşte potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALENumărul maxim de posturi: 288***)(exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului)                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├──────────────────┤                             │ CABINET MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │ ┌────────────────────────────┐                                       │ │ DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL │                                       │ │CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI│┌----------------------------┐ │ │ SOCIALE ŞI FOND PENTRU │| COLEGIUL MINISTERULUI |─────────┼──────────┤ PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ │└----------------------------┘ │ └────────────────────────────┘┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ├─────────┼──────────────┤ Direcţia audit intern ││ INVESTIŢII ŞI FINANŢARE │ │ │ şi control financiar │├──────────────┬─────────────┤ │ │ propriu*) ││ Direcţia │ Direcţia │ │ └────────────────────────┘│ investiţii │ buget │ ││ şi patrimoniu│ finanţare │ │ ┌───────────────────────┐└──────────────┴─────────────┘ │ │ Direcţia juridică │┌────────────────────────────┐ ├───────────────┤ ││ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ │ │ ││ FUNDAMENTAREA BUGETELOR │ │ └───────────────────────┘├──────────────┬─────────────┤ │ ┌──────────────────────┐│Direcţia buget│ │ │ │ Purtător de cuvânt ││de stat, buget│ │ ├────────────────┤ şi relaţii cu ││ asigurări │ │ │ │ mass media**) ││ sociale şi │ Direcţia ├─────────┤ └──────────────────────┘│ buget Fond │ coordonare │ ││ pentru plata │proiecte cu │ ││ ajutorului de│ finanţare │ ││ şomaj │ externa │ │└──────────────┴─────────────┘ │         ┌────────────────┬────────────┼───────────┬───────────────────┐         │ │ │ │ │┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴───────┐│ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT-│ │SECRETAR DE STAT │└──────┬──────────┘└──────┬─────────┘ │ │ Preşedintele │ │ Preşedintele │       │ │ │ │ A.N.O.F.M. │ │ C.N.P.A.S. │       │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘       │ │ │ | |       │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐       │ │ │ │Agenţia Naţionala│ │ Casa Naţionala │       │ │ │ │ pentru │ │ de Pensii şi │ ┌────┬┴───┐ ┌─────┬┴───┐ │ │Ocuparea Forţei │ │Alte Drepturi de │┌┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ de Muncă │ │Asigurări Sociale││A ││ B ││ C │ │ D │ │ E ││ F │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘└──┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘└───┘ │                              ┌────────┴─────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                ┌──────┴────┬───────────┬─────┬────┬───┬────┐                                │ │ │ │ │ │ │                             ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌┴─┐┌─┴┐                             │ G │ │ H │ │ I ││ J ││ K ││ L││M │                             └─────┘ └──┬──┘ └─┬───┘└┬──┘└───┘└──┘└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐                                            ├┤h1│ ├┤i1│ ├┤j1│                                            │└──┘ │└──┘ │└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐                                            ├┤h2│ └┤i2│ ├┤j2│                                            │└──┘ └──┘ │└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐                                            └┤h3│ └┤j3│                                             └──┘ └──┘    A = Direcţia relaţii cu Parlamentul    B = Direcţia coordonarea relatiei Guvernului cu patronatul şi societatea        civilă    C = Direcţia coordonarea relatiei Guvernului cu sindicatele    D = Direcţia coordonarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii        Europene    E = Direcţia integrare europeană    F = Direcţia relaţii internaţionale    G = Direcţia generală resurse umane    H = Direcţia generală forta de muncă    h1 = Direcţia ocuparea forţei de muncă    h2 = Direcţia formare profesională    h3 = Direcţia pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi    I = Direcţia generală asigurări sociale    i1 = Direcţia metodologie pensii    i2 = Direcţia metodologie contribuţii şi alte drepturi de asigurări         sociale    J = Direcţia generală asistenţa socială    j1 = Direcţia finanţare prestaţii şi servicii de asistenţa socială    j2 = Direcţia programe    j3 = Direcţia metodologie    K = Direcţia venituri salariale    L = Direcţia strategie indicatori sociali şi informatica    M = Direcţia securităţii şi sănătăţii în munca-------------    *) Include şi corpul de control al ministrului.    **) Organizat la nivel de direcţie.-------------Anexa 1 a HOT. 4/2001 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.-------------***) NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la anexa nr. 1 se suplimenteaza cu 6 posturi, conform art. 10 coroborat cu art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 773 din 18 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 29 iulie 2002.Se suplimenteaza cu 4 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la anexa nr. 1, conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 noiembrie 2002.  +  Anexa 2INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea sau încoordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii SocialeA. În subordineI. Instituţii publice cu personalitate juridică*):1. direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii descentralizate;2. Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă;3. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii;4. Oficiul Muncii.II. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat:- Inspecţia Muncii, din care: a) aparatul propriu - 239 de posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă - 3.166 de posturi.III. Instituţii de asistenţa socială cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat (80 de posturi):1. Căminul pentru persoane varstnice Alba Iulia;2. Căminul pentru persoane varstnice Sibiu.IV. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare:- Revista "Obiectiv".B. În coordonareInstitute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti.---------------*) Instituţiile publice de la pct. I funcţionează cu:- 1.859 de posturi finanţate din bugetul de stat;**)- 148 de posturi finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;- 313 posturi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.------------Anexa 2 a HOT. 4/2001 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.Anexa 2 a HOT. 4/2001 a fost modificată şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 824 din 31 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 15 august 2002.------------NOTĂ:**) Numărul de posturi finanţate de la bugetul de stat aferent direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut la lit. A pct. I poziţia a doua din anexa nr. 2 a fost diminuat conform art. 10 coroborat cu art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 773 din 18 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 29 iulie 2002.-------------