HOTĂRÂRE nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 5 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 1.308.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEpentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, cuvântul lege desemnează Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic.  +  Articolul 2Pe teritoriul României, emisiunea instrumentelor de moneda electronică acceptate la plata şi de alte entităţi în afară emitentului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.  +  Articolul 3Pe teritoriul României, tranzacţiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2002.  +  Articolul 4Activităţile de asigurare, ca parte a serviciilor societăţii informationale, se desfăşoară în România pe baza autorizaţiei prealabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea, precum şi autorităţile publice, definite în art. 17 alin. (2) din lege, au obligaţia de a publică, în vederea consultării, pe pagina de Internet proprie proiectele şi măsurile de interes general privind serviciile societăţii informationale pe care le iniţiază conform competentei în materia respectiva. (2) Proiectele şi măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de documente privind motivatiile care stau la baza propunerilor şi informaţii cu privire la: data publicării documentului, data la care expira termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează sa adopte măsura care face obiectul consultării. (3) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronică pe lista de corespondenta a iniţiatorului măsurii sau proiectului în cauza vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului. (4) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, se va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru depunerea de observaţii în scris de către orice persoană interesată. În situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen este de cel puţin 10 zile de la data publicării textului. (5) Măsura sau proiectul supus consultării pot fi adoptate la 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observaţiilor. (6) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura, initiatorul are obligaţia de a publică un material de sinteza a observaţiilor primite, care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.  +  Articolul 6O entitate constituită în scopul protecţiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene are calitate procesuala activa pentru introducerea acţiunii prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este o autoritate publică constituită în scopul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor într-o ţara membra a Uniunii Europene, cu atribuţii în domeniile prevăzute de legea comerţului electronic, conform criteriilor prevăzute în legile naţionale; b) este prevăzută în comunicarea Comisiei Europene privind entitatile calificate a introduce o acţiune referitoare la protecţia intereselor consumatorului în alte tari membre ale Uniunii Europene, în condiţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993; c) prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului electronic, care se invoca în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.  +  Capitolul 2 Comunicările comerciale  +  Articolul 7 (1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin posta electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări. (2) Consimţământul prevăzut la alin. (1) poate fi obţinut în orice formă şi poate fi probat cu orice mijloc de proba. Sarcina probei revine furnizorului de servicii. (3) Consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte sa primească comunicările comerciale; b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, şi numele sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.  +  Articolul 8 (1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule. (2) Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute: a) numele sau denumirea completa; b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz; c) domiciliul sau sediul; d) numerele de telefon şi fax; e) adresa de posta electronică.  +  Articolul 9 (1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului. (2) Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedură gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poată să îşi revoce consimţământul. (3) Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie să-şi producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii. (4) Furnizorul trebuie să facă publică procedura prevăzută la alin. (2) pe pagina proprie de Internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări comerciale.  +  Capitolul 3 Caracterul informaţiilor şi activităţilor în domeniul serviciilor societăţii informationale  +  Articolul 10 (1) Autoritatea va crea şi va menţine o lista publică ce va conţine deciziile autorităţilor publice cu privire la caracterul nelegal al informaţiilor sau activităţilor din domeniul serviciilor societăţii informationale. (2) Autorităţile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al informaţiilor sau activităţilor din domeniul serviciilor societăţii informationale sunt obligate sa trimită o copie a acelei decizii autorităţii. Autoritatea va publică decizia pe pagina proprie de Internet şi în lista prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Furnizorii de servicii ale societăţii informationale, care oferă serviciile prevăzute la art. 12-15 din lege, nu au obligaţia de a monitoriza informaţia pe care o transmit sau o stocheaza şi nici obligaţia de a cauta în mod activ date referitoare la activităţi sau informaţii cu aparenta nelegală din domeniul serviciilor societăţii informationale pe care le furnizează. (2) Obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (3) din lege se considera a fi îndeplinite dacă furnizorii de servicii care au primit o plângere sau o sesizare din partea oricărei persoane cu privire la activităţile cu aparenta nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire la informaţiile cu aparenta nelegală furnizate de aceştia informează în cel mult 24 de ore autorităţile publice competente şi întreprind toate măsurile în vederea nealterarii informaţiilor respective. (3) Furnizorii de servicii au obligaţia de a implementa o procedură gratuita prin care să le fie transmise plângeri şi sesizări din partea oricărei persoane cu privire la activităţile cu aparenta nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenta nelegală furnizate de aceştia. (4) Procedura prevăzută la alin. (3) trebuie: a) să fie disponibilă şi prin mijloace electronice; b) să asigure primirea plangerilor sau sesizarilor în termen de cel mult 48 de ore de la momentul expedierii acestora. (5) Furnizorul are obligaţia să facă publică procedura prevăzută la alin. (3) pe pagina proprie de Internet.--------