ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 *** Republicatăprivind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 aprilie 1998    --------- Notă *) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995.  +  Articolul 1Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexa, de interes naţional, în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.  +  Articolul 2 (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona pentru:- identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;- expertizarea tehnica a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu reglementările tehnice;- aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (2), în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica. (2) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii sunt obligaţi sa procedeze la:- proiectarea lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi;- executarea lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia executării lucrărilor de intervenţie prin diriginti de şantier autorizaţi.  +  Articolul 3Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice şi se vor realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum şi a condiţiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismica.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente se realizează de către Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin: a) organizarea elaborării, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul protecţiei antiseismice; b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile de importanţa vitala pentru societate, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral.În acest scop, în cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se organizează Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, formată din personalităţi în domeniu. (2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor; b) educarea antiseismica a populaţiei. (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) stabilirea şi aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale; b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici, şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie; c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor şi familiilor, pe perioada executării interventiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate.Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale. (4) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând priorităţile, pe categorii de construcţii, privind expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. (5) Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanţei de judecată sa oblige proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinta încadrate în clasa I de risc seismic sa ia măsurile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acţiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situata construcţia.Acţiunea este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 5Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a construcţiilor descrise la art. 1 se vor asigura după cum urmează: a) pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi a agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome - în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; b) pentru construcţiile aflate în administrarea instituţiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora; c) pentru construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, cu excepţia construcţiilor cu destinaţia de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenţilor economici definiţi la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.  +  Articolul 6Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se vor asigura, acordându-se prioritate construcţiilor încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, după cum urmează: a) pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome -, după caz, din:- sursele proprii ale proprietarilor sau agenţilor economici care le administrează;- despăgubiri acordate de societăţile de asigurare;- credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani şi cu o dobânda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor aferente; în acest scop, Banca Naţionala a României se autorizeaza şi va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi la alte bănci comerciale acreditate, precum şi la Casa de Economii şi Consemnaţiuni; diferenţa dintre dobânda de creditare, care include dobânda de referinţa (taxa oficială a scontului) a Băncii Naţionale a României, plus marja dobânzii de 5% pe an a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi a altor bănci comerciale agreate, precum şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi dobânda plătită de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finanţării se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Banca Naţionala a României, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi alte bănci comerciale agreate şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor; până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipoteca asupra locuinţei; în cazul vânzării locuinţei, din preţul convenit se asigura rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vânzării locuinţei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat şi a dobânzilor aferente;- bugetele locale, pentru locuintele aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale; b) pentru construcţiile aflate în administrarea instituţiilor publice, cu respectarea termenelor prevăzute în normele tehnice în vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrări şi aprobate prin bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective.Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii; c) pentru construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, cu excepţia construcţiilor cu destinaţia de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenţilor economici definiţi la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.  +  Articolul 7Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic se vor asigura în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinaţie, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu condiţia continuării de către proprietari a executării lucrărilor de intervenţie.  +  Articolul 8 (1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobării deciziei de intervenţie, realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiază de alocaţii pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile din proprietate cu destinaţia de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu acesta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuielile privind executarea lucrărilor de intervenţie, în funcţie de situaţia materială a proprietarilor şi de starea tehnica şi valoarea de patrimoniu a construcţiilor din proprietatea acestora. (3) Finanţarea din bugetele locale, în condiţiile alin. (2), se face în completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic.  +  Articolul 9Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinta din proprietate.  +  Articolul 10 (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 şi art. 8 se fundamentează distinct de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, şi se transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti analizează, verifica şi centralizează situaţiile primite, stabilesc priorităţile la nivel de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare. (3) În execuţia bugetului de stat, transferurile se repartizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice. (4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.  +  Articolul 11Contractarea expertizarii tehnice, proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe*).  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 709/1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare**).  +  Articolul 14Obligaţiile şi răspunderile proprietarilor construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi ale persoanelor juridice care au în administrare construcţii, se completează cu dispoziţiile legislaţiei civile.-------------- Notă *) Normele metodologice nr. 30.654/2.162/MC din 5 august 1994 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.Potrivit art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67/1997, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a acesteia, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul Finanţelor vor adapta în mod corespunzător normele metodologice sus-menţionate şi le vor republica în Monitorul Oficial al României. Notă **) Potrivit art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 67/1997, la data intrării în vigoare a acesteia se abroga şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 644/1990 privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcţiilor afectate de cutremur, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990.-------