LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 (*actualizata*)privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local**)(actualizata până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 2 aprilie 2003; LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003; LEGEA nr. 331 din 8 iulie 2004; LEGEA nr. 558 din 7 decembrie 2004; LEGEA nr. 312 din 10 noiembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 558 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor comerciale şi a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite în continuare spatii comerciale sau de prestări de servicii. (2) Vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin negociere directa sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile şi spatiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, în urmatoarele cazuri: a) când fostul proprietar a primit despăgubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de România, în condiţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/2001; b) când persoana indreptatita a pierdut dreptul de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natura sau prin echivalent, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001; c) când persoana indreptatita a optat pentru măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile legii; d) când imobilele nu se restituie persoanelor indreptatite şi rămân în administrarea deţinătorilor actuali, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. (2) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile şi spatiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele monumente istorice, proprietate privată, sau în imobilele proprietate privată aflate în zona de protecţie a unui monument istoric. Vanzarea acestor spatii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 558 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Dispozitiile prezentei legi nu sunt aplicabile spatiilor comerciale sau de prestări de servicii reglementate de Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte şi spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Până la adoptarea legii speciale privind regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor naţionale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisa înstrăinarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele în cauza ori schimbarea destinatiei acestora.  +  Articolul 3^1 (1) Spatiile destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii sau autorităţi publice ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de închiriere incheiate cu uniunile de creatori şi care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti şi oameni de cultura, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se declara spatii culturale protejate şi nu intra sub incidenţa prezentei legi. (2) Inventarul spatiilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Administraţiei Publice. (3) Pentru spatiile prevăzute la alin. (1), actualii utilizatori incheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv consiliile judetene, consiliile locale, alte institutii sau autorităţi publice ori regiile autonome în al caror patrimoniu se afla spatiile, contracte de închiriere în condiţii de facilităţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani.--------------Alin. (3) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 331 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004.--------------Alin. (4) al art. 3^1 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 331 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004.--------------Alin. (5) al art. 3^1 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 331 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004.--------------Art. 3^1 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei legi, notiunile de mai jos se definesc astfel: a) vânzător - consiliul judetean, consiliul local al comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti sau regia autonoma de interes local care are în administrare, respectiv în patrimoniu, spatii comerciale sau de prestări de servicii. Vânzătorul incheie contracte de vanzare-cumparare în numele statului sau în nume propriu, după caz, în condiţiile prezentei legi; b) cumparator - orice persoană fizica sau juridica, română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Cumparator nu poate fi o persoană juridica română de drept public sau o societate comerciala la care statul român ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar; c) spatiu comercial - spatiul destinat actelor şi faptelor de comert, astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial; d) spatiu pentru prestări de servicii - spatiul destinat prestarii unor servicii către persoanele fizice sau juridice.  +  Capitolul II Reguli comune privind vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi consiliile judetene şi consiliile locale vor aproba, prin hotărârea a două treimi din numărul consilierilor, lista spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, care se afla în administrarea lor, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmeaza să fie vandute potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În cazul spatiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, hotărârea prevăzută la alin. (1) se adoptă pe baza propunerii consiliului de administratie al regiei autonome respective. (3) Prefectii vor veghea ca hotărârea prevăzută la alin. (1) sa cuprindă toate spatiile comerciale sau de prestări de servicii care cad sub incidenţa prezentei legi. În acest scop hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judetene vor fi comunicate prefectilor în termen de cel mult 3 zile de la adoptare şi vor fi afisate la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situaţia în care se refuza solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instanţei de contencios administrativ. Sesizarea şi judecata se fac în procedura de urgenta. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabila. (4) În cazul municipiului Bucureşti lista spatiilor supuse vanzarii se aproba de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe sectoare. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, în fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judet, în care exista spatii care cad sub incidenţa prezentei legi, se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, denumita în continuare comisie. Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, şi va fi formata din 5 membri titulari şi 2-3 membri supleanti, după cum urmeaza: a) 3 reprezentanti ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judetean în a cărui administrare se afla spatiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se afla regia autonoma detinatoare a spatiului; desemnarea reprezentantilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor; b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de preşedintele consiliului judetean; stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administratie al regiei autonome; c) un reprezentant al directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general. (2) Pentru indrumarea şi supravegherea comisiilor organizate prin dispoziţie a primarilor de sectoare se constituie, prin dispoziţie a primarului general, o comisie a municipiului Bucureşti, în componenta prevăzută la alin. (1). (3) Dacă persoanele care urmeaza sa faca parte din comisie nu sunt nominalizate în termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componenta comisiei. (4) Membrii comisiei îşi desemneaza un presedinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. (5) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociaţi, administratori sau cenzori la persoana juridica, respectiv nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al 4-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiului comercial sau de prestări de servicii. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din randul supleantilor. (6) Pentru activitatea depusa în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizatie al carei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, şi se achită din fondurile realizate din vanzarea spatiilor comerciale. (7) Incalcarea dispoziţiilor legale privind constituirea comisiilor poate fi contestata în termen de 5 zile de la constituirea acestora, de către persoanele interesate, la sectia de contencios administrativ a tribunalului. Instanţa solutioneaza cererea în camera de consiliu, în termen de 48 de ore de la sesizare. Hotărârea este definitivă şi irevocabila.  +  Articolul 7 (1) Comisia are urmatoarele atribuţii: a) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenţa prezentei legi; b) stabileste preţul minim de vanzare, pe baza unui raport de evaluare; c) selecteaza evaluatorul spatiilor supuse vanzarii prin licitaţie publică; d) în cazul vanzarii prin negociere directa, negociaza preţul de vanzare cu solicitantul; e) organizeaza licitaţia publică cu strigare, dacă este cazul; f) aproba vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate. (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.  +  Articolul 8 (1) În vederea vanzarii spatiului comercial sau de prestări de servicii, comisia stabileste un pret minim de vanzare, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie prin licitaţie publică organizata în termen de 10 zile de la constituirea comisiei. (2) Preţul minim de vanzare, stabilit potrivit alin. (1), va fi avut în vedere ca baza de negociere, în cazul vanzarii prin negociere directa, respectiv va fi cuprins în oferta de vanzare prin licitaţie publică cu strigare. (3) Raportul de evaluare şi stabilirea pretului de vanzare pot fi contestate de persoanele interesate, în termen de 5 zile de la depunerea raportului, la sectia de contencios administrativ a tribunalului. Judecata se face de urgenta, cu citarea contestatorului, a comisiei şi a evaluatorului. Comisia este reprezentata de preşedintele acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabila.  +  Articolul 9 (1) La finalizarea procedurii de vanzare a fiecarui spatiu comercial sau de prestări de servicii, potrivit prezentei legi, comisia incheie un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vanzare şi preţul obţinut pentru spatiul vandut. (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. (3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea nelegala şi netemeinica a acestuia poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a tribunalului, de către partea interesata, în condiţiile art. 8 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10 (1) Contractul de vanzare-cumparare a spatiului comercial sau de prestări de servicii se incheie în termen de 15 zile de la data finalizarii procedurii de vanzare, potrivit prezentei legi, şi se semneaza, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele desemnat în acest scop, de primar ori, după caz, de preşedintele consiliului de administratie al regiei autonome. (2) Refuzul vânzătorului de a incheia contractul de vanzare-cumparare poate fi atacat în justiţie în condiţiile art. 8 alin. (3).  +  Articolul 11 (1) Preţul de vanzare a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achita în rate de către cumparatorii comercianti sau de către prestatorii de servicii, autorizati în baza Legii nr. 507/2002*) privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice - persoane fizice şi asociaţii familiale -, de către societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii, precum şi de către organizaţiile cooperatiste constituite în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990privind organizarea şi functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 109/1996privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.-------------*) Legea nr. 507/2002 a fost abrogata în data de 27 septembrie 2004 de LEGEA nr. 300 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. (2) În celelalte cazuri incheierea contractului de vanzare-cumparare şi achitarea integrală a pretului se vor face în termen de cel mult 30 de zile de la incheierea negocierilor şi convenirea pretului. (3) În cazul în care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla în situaţia de a cumpara, în condiţiile prezentei legi, doua sau mai multe spatii comerciale sau de prestări de servicii situate în aceeasi comuna, oras sau municipiu ori în unităţi administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vanzarea în rate doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului. (4) În acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care să rezulte că nu a beneficiat de plată în rate pentru cumpararea unui alt spatiu comercial sau de prestări de servicii. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în municipiul Bucureşti. (6) Dispozitiile alin. (3), (4) şi (5) nu se aplică spatiilor de productie şi de prestări de servicii.  +  Articolul 12 (1) Vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate se face către cumparatorii prevăzuţi la art. 11 alin. (1) în urmatoarele condiţii: a) avans de 25% din preţul de vanzare; b) rate lunare esalonate pe un termen de până la 3 ani, fără acordarea unor termene de gratie; c) perceperea unei dobanzi anuale de 10%. (2) Comisia va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii ratelor, cum ar fi: a) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala română sau de o banca comerciala străină cu care o banca română are relatii de corespondent; b) constituirea unei ipoteci pe spatiul care face obiectul vanzarii; c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de naţionalitate română, în condiţiile Codului comercial, constand intr-o obligaţie unilaterala şi neconditionata de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitata la termen, parţial ori integral, de către debitor. (3) Vânzătorul va comunică cumparatorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobânda. (4) În cazul în care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, respectiv în cazul nerespectarii prevederilor art. 11 alin. (2), după caz, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în intarziere şi fără alta formalitate.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.  +  Articolul 13 (1) Terenul aferent spatiului comercial sau de prestări de servicii se vinde o dată cu acesta, dacă este clarificata situaţia sa juridica şi dacă sunt indeplinite condiţiile legale. Preţul de vanzare al terenului aferent se determina pornind de la valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza urmatoarelor criterii: a) situarea terenului în localitate; b) categoria localităţii şi zona în cadrul localităţii, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993*) privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, cu modificările ulterioare. (2) Terenul a cărui situaţie juridica se clarifica după data vanzarii spatiului comercial sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, va fi vandut cumparatorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, avandu-se în vedere valoarea de circulatie a terenului, stabilita potrivit alin. (1). (3) Terenul proprietate publică, aferent spatiului care se vinde, se atribuie direct cumparatorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face prin negociere directa între concedent şi concesionar, fără intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de publicitate.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de litera a) a art. 8 al Cap. IV din LEGEA nr. 312 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005.-------------*) Legea nr. 69/1993 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 14Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vanzare a spatiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea şi intocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu şi, în cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare, cheltuielile se deduc din încasările obtinute.  +  Articolul 15Sumele obtinute din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii în condiţiile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cota de 15%, diferenţa fiind virata la bugetele locale respective, într-un cont special, şi va fi utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vanzatoare.  +  Capitolul III Vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii prin negociere directa  +  Articolul 16Vanzarea spatiilor comerciale, de prestări de servicii şi de productie către comerciantii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc în baza unui contract de închiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau leasing, incheiat în condiţiile legii şi valabil la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiaza de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au înregistrat restante la plata chiriei cel puţin 6 luni consecutive din momentul incheierii contractului cu vânzătorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vânzătorul (subinchirieri nepermise, divizare în scopul unor asocieri nepermise), precum şi persoanele fizice sau juridice care au obligaţii neachitate faţă de stat la data vanzarii spatiului.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi persoanele prevăzute la art. 16 vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vânzătorului. (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) spatiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumparare se vor vinde prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 18 (1) Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. (2) Dacă solicitantul se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi la art. 16, se trece la negocierea directa a vanzarii spatiului.  +  Articolul 19 (1) Preţul de vanzare al spatiului comercial sau de prestări de servicii se stabileste prin negociere directa între cumparator şi comisie, pornindu-se de la preţul minim de vanzare al spatiului, determinat potrivit art. 8. (2) Pentru stabilirea pretului minim de vanzare al spatiilor raportul de evaluare va evidentia valoarea investitiilor efectuate de către solicitant. (3) Deducerea valorii investitiilor efectuate, indiferent de natura acestora, se face numai dacă acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spatiului; b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii. (4) Valoarea investitiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi jumătate din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. (5) Dispozitiile art. 8, 9 şi 10 privind contestaţia în justiţie se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii prin licitaţie publică cu strigare  +  Articolul 20Vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care se vand prin negociere directa în condiţiile prezentei legi, se realizează prin licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obţinut.  +  Articolul 21 (1) Comisia va face public anunţul de vanzare a spatiilor prevăzute în lista aprobata potrivit art. 5, în termen de 15 zile de la aprobarea listei. (2) Anunţul de vanzare va cuprinde: a) denumirea şi sediul vânzătorului, precum şi individualizarea spatiului supus vanzarii; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare; d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie; e) garantia de participare la licitaţie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitaţie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vanzare a spatiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea şi intocmirea raportului de evaluare; f) taxa de participare la licitaţie. (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie: a) pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste:-------------Partea introductiva a literei a) a alin. (3) al art. 21 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.1. copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscala;2. scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca comerciala română;3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;4. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care să rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;------------Punctul 4 al literei a) a alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 306 din 8 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003. b) pentru comercianti sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent. (4) Anunţul de vanzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale de larga circulatie şi se afişează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data tinerii licitaţiei.  +  Articolul 22 (1) Licitaţia are loc la data stabilita în anunţul de vanzare şi este valabila dacă s-au prezentat cel puţin 3 ofertanti. (2) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret în urcare sau în cadere, în functie de raportul dintre cerere şi oferta, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din preţul de pornire. (3) În cazul în care nu se ofera preţul minim de vanzare, licitaţia va fi reluata după publicarea unui nou anunt de vanzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitatii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a doua licitatii. (4) A doua licitaţie este valabila dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanti. (5) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 50% din preţul minim de vanzare, comisia de licitaţie poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului în rate.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23Procedurile de vanzare a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, aflate în curs de derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, vor continua, cu recunoasterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare.  +  Articolul 24 (1) În cazul spatiilor comerciale sau de prestări de servicii trecute în proprietatea statului în condiţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, procedurile de vanzare sunt suspendate de drept până la data incheierii procedurilor de restituire, prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dreptului de a depune o solicitare în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1). (2) Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.  +  Articolul 25Presedintii consiliilor judetene şi primarii vor comunică lunar Ministerului Administraţiei Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vanzare a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.  +  Articolul 26Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.  +  Articolul 27Alte litigii decat cele prevăzute la art. 8, 9 şi 10, cu privire la desfăşurarea procedurilor de vanzare a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judetene, a consiliilor locale sau a regiilor autonome de sub autoritatea acestora, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, nefiind obligatorie procedura prealabila.  +  Articolul 28Spatiile comerciale sau de prestări de servicii cumparate în condiţiile prezentei legi nu pot fi instrainate prin acte între vii şi nu pot fi folosite decat pentru activităţi de productie, de comert şi de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.  +  Articolul 29Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 şi 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 şi 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 14 octombrie 2002.Nr. 550.──────────────