ORDONANTA nr. 19 din 27 ianuarie 1994 (*actualizata*)privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte(actualizata până la data de 17 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 decembrie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 82 din 20 iulie 1995; ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001; LEGEA nr. 734 din 4 decembrie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante şi autorizarea contractarii şi garantarii unor credite externe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte necesare punerii în functiune a locuintelor aflate în diferite stadii de execuţie, se vor efectua corelat cu programul de realizare şi punere în functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici şi din alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor în infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale.Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investiţiile respective.  +  Articolul 2Pentru finalizarea blocurilor de locuinte aflate în diferite stadii de execuţie depozitul constituit în anul 1993 pe seama consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se va completa anual de la bugetul de stat, în limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinatie.---------------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui şi resursele realizate din valorificarea, în condiţiile Legii nr. 85/1992privind vinzarea de locuinte şi spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificata şi completata prin Legea nr. 76/1994, şi ale prezentei ordonante, a apartamentelor şi a spatiilor cu alta destinatie decit cea de locuinta din blocurile de locuinte, precum şi sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanţă.---------------Alin. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 25 iulie 1995.Procesul investitional la blocurile de locuinte aflate în diferite faze de execuţie se va desfăşura în urmatoarea ordine: a) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, în faza avansată de finisaj; b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, în faza de inceput de finisaj; c) reluarea şi terminarea lucrărilor la blocurile de locuinte aflate în faza de infrastructura şi de structura de rezistenta incepute; d) executarea blocurilor de locuinte în faza de fundatie sau cota zero, după caz.  +  Articolul 3Locuintele finalizate în condiţiile prezentei ordonante se vor atribui de către autorităţile publice locale, cu respectarea precontractelor şi a contractelor incheiate, precum şi a repartitiilor date de organele competente.  +  Articolul 4Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acordă, o singură dată, o subvenţie de la bugetul de stat de până la 30% din valoarea locuinţei la data finalizarii acesteia, în functie de venitul lunar mediu net pe membru de familie, urmatoarelor categorii: a) tinerilor căsătoriti care au fiecare vârsta de până la 35 de ani impliniti până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea, precontractarea sau repartitia locuinţei; b) invalizilor de gradul I şi II; c) persoanelor cu handicap; d) ranitilor, familiilor şi parintilor celor decedati, ca urmare a participării la victoria Revolutiei din decembrie 1989; e) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul din oraşe la sate şi lucreaza în agricultura sau silvicultura; f) personalului calificat din invatamant şi sănătate care are sau îşi schimba domiciliul la sate; g) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată.Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subventii în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subventiilor respective la consiliile locale, care, după verificare, le vor inscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Plafoanele de venit lunar mediu net pe membru de familie, pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. 1 sunt cele stabilite conform prevederilor alin. (2) al art. 8 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 5Autorităţile publice locale sau agentii economici în ale caror evidente sunt constructiile de locuinte care fac obiectul prezentei ordonante vor incheia cu persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, contract de împrumut sau de vinzare, după caz, cu plata în rate lunare, în termen de maximum 15 ani.Dobânda la suma avansată din depozitul constituit se suporta astfel:1. 5% de către persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractarii acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractarii acesteia;2. 8% de către celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1.---------------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.---------------Alin. 3 al art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.---------------Alin. 4 al art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.Nivelul dobinzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în functie de evolutia ratei dobinzilor.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 25 iulie 1995.  +  Articolul 6De prevederile art. 4 şi 5 din prezenta ordonanţă beneficiaza, o singură dată, persoanele fizice care, împreună cu membrii familiei, nu au detinut şi nu au în proprietate o locuinta.Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înţelege sotul şi sotia, cu sau fără copii în întreţinere.  +  Articolul 7Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei.Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea cărora s-au acordat subventii se face numai după restituirea integrală a sumelor datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 şi 5, în depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7^1Beneficiarii de credite sunt scutiti de plată impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobândirii acestora.În caz de instrainare prin acte între vii a locuintelor, viitorii proprietari nu mai beneficiaza de prevederile alineatului precedent.---------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 8După finalizarea blocurilor de locuinte sursele de constituire a depozitului special prevăzut la art. 2 se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se fac venituri la bugetul local pentru finantarea locuintelor sociale şi de necesitate.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 9Locuintele realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante, pentru care nu s-au emis repartitii şi nu s-au incheiat precontracte sau contracte de vanzare-cumparare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate şi contractate în condiţiile prevăzute la art. 7 şi 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Autorităţile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, pot aproba ca locuintele prevăzute la alin. 1 să se constituie ca fond de locuinte sociale sau de necesitate, pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite, sau ca fond de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.Obiectivele de investitii în curs de execuţie potrivit prezentei ordonante, pentru care nu s-au emis repartitii şi nu s-au incheiat precontracte sau contracte de vanzare-cumparare a locuintelor, se pot include în programul de construcţie de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, la solicitarea consiliilor locale, conform prevederilor legale.----------------Art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 734 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 17 decembrie 2001.  +  Articolul 10Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare, cu excepţia Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, care se completeaza, de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul lucrărilor publice şiamenajarii teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, seful Departamentuluipentru Administratie Publică Locala,Octav Cozmanca