ORDIN nr. 373 din 12 august 2002pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului naţional de standardizare
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2002    În conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul-cadru al organismului naţional de standardizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 12 august 2002.Nr. 373.  +  Anexa 1 STATUTUL-CADRUal organismului naţional de standardizare  +  Capitolul 1 Denumire, sediu, durata  +  Articolul 1Organismul naţional de standardizare este o asociaţie înfiinţată conform prevederilor art. 7 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002.  +  Articolul 2Organismul naţional de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România - ASRO, denumita în continuare Asociaţia.  +  Articolul 3Asociaţia are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4Durata pentru care se constituie Asociaţia este nelimitată.  +  Capitolul 2 Atribuţii, obligaţii  +  Articolul 5Atribuţiile principale ale Asociaţiei sunt stabilite conform prevederilor art. 7^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002, precum şi oricăror alte reglementări în vigoare care privesc activitatea de standardizare naţionala.  +  Articolul 6Asociaţia are obligaţia de a aplica în domeniul standardizarii naţionale politicile aprobate de Guvern şi principiile de baza prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002.  +  Capitolul 3 Componenta  +  Articolul 7 (1) Asociaţia este constituită din membri, persoane juridice, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. A şi D din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002. (2) Asociaţia poate acorda titlul de membru de onoare unor persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, politice, economice, ştiinţifice sau de alta natura, din ţara ori din străinătate, care, prin activitatea lor, sprijină activitatea Asociaţiei sau ideile în baza cărora activează aceasta.  +  Articolul 8Adunarea generală a Asociaţiei este structurată pe colegii, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. B din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002.  +  Articolul 9Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele drepturi: a) sa participe şi sa voteze în adunările generale; b) sa aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei; c) sa participe la activităţile Asociaţiei; d) să îşi exprime opinia în mod direct sau prin reprezentanţi în legătură cu activitatea desfăşurată de Asociaţie; membrul care nu poate asigura prezenta sa în adunarea generală, poate solicita reprezentarea sa unui singur alt membru; e) sa primească cu prioritate informaţii privind standardizarea pe plan naţional, european, regional şi internaţional; f) să fie sprijiniti pentru a beneficia, cu prioritate, de activităţile de documentare şi instruire din domeniu; g) sa beneficieze, cu prioritate şi în condiţii de tarife reduse, de serviciile cu caracter general ale Asociaţiei, precum şi de buletinele informative sau alte materiale de informare difuzate de către aceasta pe suport electronic sau tipărit; h) sa menţioneze calitatea de membru în relaţiile lor oficiale.  +  Articolul 10Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele obligaţii: a) să respecte statutul; b) sa susţină dezvoltarea activităţii de standardizare naţionala; c) sa susţină realizarea hotărârilor adunării generale, precum şi a obiectivelor şi activităţilor Asociaţiei; d) sa promoveze şi sa susţină o imagine pozitiva a Asociaţiei în relaţiile cu terţii; e) sa achite cotizatia anuală stabilită pentru membri; excepţie de la aceasta obligaţie fac membrii de onoare, care nu plătesc cotizatii.  +  Articolul 11Calitatea de membru, respectiv de reprezentant al acestuia, se pierde în următoarele condiţii: a) prin dizolvarea Asociaţiei; b) prin retragere; solicitarea privind retragerea se comunică de către membru consiliului director prin scrisoare recomandată, cu cel puţin o luna înainte de data retragerii; c) prin excludere, ca urmare a încălcării statutului Asociaţiei; excluderea se realizează la propunerea consiliului director; d) prin radiere, ca urmare a dizolvării, respectiv a pierderii capacităţii civile ori a decesului, sau altele asemenea.  +  Capitolul 4 OrganizareAdunarea generală  +  Articolul 12 (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei şi cuprinde toţi membrii Asociaţiei. (2) Adunarea generală se reuneste o dată pe an în sesiune ordinară şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar. (3) Adunarea generală se convoacă de către preşedintele Asociaţiei sau la solicitarea a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului director, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei stabilite pentru reuniune. (4) Adunarea generală se considera statutara în condiţiile prezentei şi reprezentării a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor. Dacă se impune o a doua convocare, adunarea generală se considera statutara, indiferent de numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi. (5) Adunarea generală ia decizii cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenţi şi reprezentaţi. Un membru are dreptul la un singur vot şi poate reprezenta un singur membru absent. (6) Aprobarea statutului şi modificarea acestuia se realizează cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi.  +  Articolul 13Adunarea generală are următoarele competente: a) aproba statutul şi modificările acestuia; b) aproba politicile, obiectivele şi strategia Asociaţiei; c) aproba admiterea şi excluderea membrilor; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli; e) aproba raportul anual al consiliului director şi bilanţul exerciţiului financiar închis; f) aproba regulamentul de funcţionare a consiliului director; g) ia hotărâri referitoare la patrimoniul Asociaţiei; hotărârile de înstrăinare a patrimoniului dobândit prin programe finanţate direct sau indirect de către Ministerul Industriei şi Resurselor şi, respectiv, a imobilului utilizat ca sediu, achiziţionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, se iau cu avizul prealabil al Ministerului Industriei şi Resurselor; h) aproba valoarea taxei de înregistrare şi a cotizatiei anuale; i) alege/revoca preşedintele Asociaţiei; j) alege/revoca membrii consiliului director; k) alege/revoca membrii comisiei de cenzori.Consiliul director  +  Articolul 14Consiliul director este structura organizatorică ce asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării generale şi este ales pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 15 (1) Consiliul director este format din maximum 19 membri titulari, dintre care 3 membri sunt membri de drept. Consiliul director are şi maximum 10 membri supleanţi. La stabilirea numărului de membri titulari şi supleanţi se va avea în vedere: a) reprezentarea echilibrata a fiecărui colegiu; b) luarea în considerare a importantei intereselor în activitatea de standardizare a fiecărui colegiu. (2) Membrii de drept ai consiliului director sunt: preşedintele Asociaţiei, preşedintele organismului naţional de acreditare şi reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei din partea colegiului autorităţilor. (3) Membrii supleanţi participa la intalnirile consiliului director în situaţia în care nu se poate asigura, din motive întemeiate, reprezentarea în totalitate a colegiului respectiv de către membrii titulari. (4) Participarea unui membru supleant la lucrările consiliului director este solicitată de către membrul titular care nu poate asigura reprezentarea şi se comunică preşedintelui Asociaţiei în timp util. (5) Un membru supleant devine membru titular în cazul retragerii sau excluderii unui membru titular, în ordinea numărului de voturi obţinute. (6) Consiliul director este condus de preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa sa, de către un înlocuitor de drept al acestuia, desemnat dintre vicepreşedinţi. (7) Consiliul director poate imputernici persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de reprezentant al unui membru al Asociaţiei ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita, după caz, atribuţii mandatate. (8) Directorul general este invitat permanent în consiliul director, fără drept de vot.  +  Articolul 16Consiliul director are, în principal, următoarele atribuţii: a) propune politicile, strategiile şi obiectivele Asociaţiei; b) numeşte membrii Comisiei de apel; c) decide în legătură cu reclamaţiile înaintate consiliului director; d) numeşte/revoca directorul general în baza avizului favorabil al Ministerului Industriei şi Resurselor; e) propune bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei; f) aproba tarifele percepute de către Asociaţie pentru serviciile sale; g) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară pentru structura executivă a Asociaţiei, precum şi organigrama acesteia; h) propune adunării generale admiterea de noi membri; i) propune adunării generale excluderea membrilor titulari şi supleanţi ai consiliului director şi/sau a membrilor Asociaţiei, după caz.  +  Articolul 17Membrii consiliului director reprezintă şi susţin interesele membrilor colegiului pe care îl reprezintă.  +  Articolul 18Consiliul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui Asociaţiei sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi titulari.  +  Articolul 19 (1) Consiliul director se considera statutar întrunit în condiţiile prezentei şi reprezentării a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi titulari. (2) Hotărârile consiliului director se considera valabile în condiţiile adoptării lor cu majoritatea simpla de voturi a membrilor titulari, prezenţi şi reprezentaţi. În caz de egalitate a voturilor hotărârile se adoptă în baza votului preşedintelui Asociaţiei; în situaţia în care hotărârile sunt în legătură cu politica naţionala în domeniul standardizarii decizia se ia în baza votului vicepreşedintelui, care reprezintă Ministerul Industriei şi Resurselor.Preşedintele Asociaţiei  +  Articolul 20Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii principale: a) asigura conducerea consiliului director în calitate de preşedinte al acestuia; b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice din România şi din străinătate; c) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu organizaţiile europene, regionale şi internaţionale de profil; d) reprezintă Asociaţia în consiliul director al organismului naţional de acreditare; e) semnează decizia de numire/revocare a directorului general.Comisia de apel  +  Articolul 21Comisia de apel este constituită din minimum 3 membri. Unul dintre membri trebuie să fie consilierul juridic al Asociaţiei. Ceilalţi membri sunt aleşi dintre membrii titulari ai consiliului director.  +  Articolul 22Comisia de apel analizează şi propune consiliului director modalităţile de rezolvare a reclamatiilor în legătură cu activitatea Asociaţiei.Comisia de cenzori  +  Articolul 23Comisia de cenzori este formată din 3 membri, persoane fizice, dintre care cel puţin una trebuie să aibă calitatea de expert contabil.  +  Articolul 24Comisia de cenzori verifica periodic sau la solicitarea consiliului director situaţiile privind activitatea economico-financiară a Asociaţiei şi informează consiliul director cu privire la acestea.Directorul general  +  Articolul 25 (1) Directorul general asigura conducerea structurii executive a Asociaţiei. (2) Directorul general este numit pe baza îndeplinirii cerinţelor de competenţa profesională şi managerială.  +  Articolul 26Directorul general are următoarele competente principale: a) asigura conducerea operativă a structurii executive a Asociaţiei şi răspunde de întreaga activitate a executivului; b) aproba angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii structurii executive a Asociaţiei, precum şi numirea, încadrarea, promovarea şi salarizarea acestuia, schimbarea din funcţie, sancţionarea, încetarea sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul structurii executive a Asociaţiei; c) aproba standardele naţionale; d) aproba constituirea, modificarea sau dizolvarea comitetelor tehnice de standardizare; e) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; f) îndeplineşte orice alte atribuţii mandatate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 5 Venituri  +  Articolul 27Veniturile Asociaţiei pot proveni din: a) taxele de înregistrare, contribuţiile şi cotizaţiile membrilor; b) veniturile obţinute de Asociaţie prin prestarea de servicii; c) cesiuni, donaţii, contribuţii şi sponsorizări; d) fonduri alocate direct sau indirect prin programe de asistenţa tehnica; e) alte venituri permise de lege.  +  Articolul 28Pentru serviciile prestate de către Asociaţie aceasta stabileşte şi încasează tarife.  +  Articolul 29Veniturile Asociaţiei sunt destinate exclusiv realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 6 Dizolvare  +  Articolul 30 (1) Dizolvarea Asociaţiei se poate decide numai de către adunarea generală extraordinară, convocată în mod special în acest scop, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) Preşedintele Asociaţiei îl va informa pe ministrul industriei şi resurselor cu privire la propunerea de dizolvare a Asociaţiei, cu cel puţin 90 de zile anterior datei de convocare a adunării generale extraordinare pentru dizolvare.  +  Articolul 31În cazul dizolvării sau retragerii recunoaşterii Asociaţiei ca organism naţional de standardizare, fondul naţional de standarde, imobilul utilizat ca sediu, achiziţionat din fonduri de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de către Asociaţie prin programe finanţate direct sau indirect de către Ministerul Industriei şi Resurselor se transfera direct altei asociaţii recunoscute, conform prevederilor legale în vigoare.-------------