LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 15 octombrie 2002    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 628/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 129/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, şi a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 120/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 628/2001).  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Roman de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Fondul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au următorul înţeles: a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sarace, grupuri dezavantajate şi grupuri productive provenind din comunităţi sarace; b) comunitatile rurale sarace sunt acele grupuri de gospodării şi familii, traind într-un sat sau într-o aşezare umană izolata, care se confrunta cu aceleaşi probleme şi obstacole, au interese identice şi îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului; c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici saraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adapost, femei, victime ale violenţei domestice, femei sarace, părinţi saraci cu copii în întreţinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide şi alte asemenea categorii; d) grupurile productive provenite din comunităţi sarace sunt cele ale producătorilor agricoli, mestesugarilor şi artizanilor; e) acordul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate; f) proiectul este o iniţiativă venita din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului; g) facilitatorul este o persoană fizica sau o persoană juridică, selectata de Fond, care îşi asuma obligaţia sa ajute o comunitate rurală saraca, un grup dezavantajat sau un grup productiv dintr-o comunitate rurală saraca, după caz, să se organizeze, să-şi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze şi sa elaboreze un proiect; h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sarace şi al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace, sau organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate; i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace sau al grupurilor dezavantajate şi desemnate de acestea printr-o procura specială, certificată de secretarul primăriei locale; j) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală saraca, desemnate de membrii acestuia printr-o procura specială, certificată de secretarul comunei în a carei raza se afla satul sau aşezarea umană izolata; k) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale şi grupuri dezavantajate. (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să dobândească personalitate juridică, pe baza actului de constituire, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunităţii şi înregistrat la primăria comunei în raza căreia se afla satul sau aşezarea umană izolata. De personalitatea juridică astfel dobandita se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează sa fiinteze după ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.  +  Articolul 3Categoriile de proiecte finanţate de Fond sunt următoarele: a) proiecte de mica infrastructura rurală propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b); b) proiecte de activităţi generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităţi sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d); c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizaţiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. k).  +  Articolul 4 (1) Grupul din comunitatea rurală saraca poate face uz de personalitatea juridică dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţării Fondului. La închiderea proiectelor finanţate de Fond comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodată şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de buna execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond. (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreună cu comitetul de întreţinere a proiectului.  +  Articolul 5 (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o noua persoana juridică în una dintre următoarele forme de asociere:- cooperativa de consum constituită potrivit Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;- societate agricolă constituită potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;- asociaţie sau fundaţie constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) persoana juridică menţionată la art. 2 alin. (2) încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executării proiectelor de activităţi generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 6Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizaţiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. k), care au obligaţia să le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate.  +  Articolul 7În situaţia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.  +  Articolul 8 (1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea saraciei, prin finanţarea de proiecte în comunitatile sarace beneficiare şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizării administrative, creşterea capacităţii de organizare la nivel local. (2) În vederea extinderii activităţii sale, utilizării experienţei acumulate şi completării resurselor financiare Fondul poate desfăşura şi alte activităţi în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistenţa şi consultanţa. (3) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza ierarhizarii, în funcţie de criteriile de selecţie şi în limita fondurilor disponibile. (4) Fondul se înfiinţează pentru o durată iniţială de 4 ani şi reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susţinerea financiară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţara şi din străinătate, a bugetului de stat şi a bugetelor locale. Fondul îşi va continua activitatea, şi după expirarea duratei iniţiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.  +  Articolul 9 (1) În realizarea scopului sau, Fondul adopta reglementări proprii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la Manualul de operare al Fondului, Manualul procedurilor administrative şi financiare, Ghidul pentru utilizarea tehnologiilor adecvate pentru proiectele de infrastructura, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesitaţi. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În baza reglementărilor sale, Fondul îşi administrează propriul buget de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 10Pentru realizarea scopului sau, Fondul îşi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea Fondului se caracterizează prin: a) autonomie administrativă, în condiţiile prezentei legi; b) neimplicare politica.  +  Articolul 12În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii: a) transparenta în privinta administrării bugetului de venituri şi cheltuieli propriu; b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condiţiile impuse de Fond; c) orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace şi din grupurile dezavantajate; d) participarea comunitara şi parteneriatul; e) asigurarea unui raport optim între costurile şi eficienta proiectelor; f) contribuţia beneficiarilor şi a organizaţiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în munca, în natura şi/sau în numerar.  +  Capitolul 2 Organizarea Fondului  +  Articolul 13Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) un reprezentant desemnat de primul-ministru; b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei Publice, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective; c) patru personalităţi publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizaţii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Preşedintele României.  +  Articolul 14 (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani. (2) Membrii consiliului director, prevăzuţi la art. 13 lit. a) şi b), sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului. (3) În cadrul primei şedinţe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea preşedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.  +  Articolul 15 (1) Membrii consiliului director pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în următoarele situaţii: a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea Fondului; b) se afla într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul; c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12. (2) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului director desemnaţi de autorităţile prevăzute la art. 13 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi. (3) Existenta uneia dintre situaţiile care determina revocarea membrilor consiliului director se constata în baza sesizării acestuia, a autorităţilor prevăzute la art. 13 lit. a) şi b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.  +  Articolul 16 (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale şi ori de câte ori este nevoie. (2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de cel mult 25% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasarile în interesul Fondului preşedintele şi membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurna în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Articolul 17Consiliul director coordonează şi controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi politicile Fondului; b) urmăreşte concordanta şi complementaritatea strategiei şi politicilor Fondului cu strategiile şi cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii saraciei; c) adopta reglementările Fondului; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul executiv, le prezintă primului-ministru şi dispune publicarea lor, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e) urmăreşte complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele iniţiate de alte organizaţii şi evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare; f) desemnează cenzori externi independenţi, în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, şi primeşte rapoartele acestora; g) aproba înfiinţarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal; h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanţării acestora; i) aproba finanţarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor; j) adopta orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.  +  Articolul 18 (1) Consiliul director se întruneşte, în condiţiile art. 16 alin. (1), la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. (2) Şedinţele consiliului director sunt conduse de preşedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnaţi de preşedinte. (3) Consiliul director adopta hotărâri în prezenta a cel puţin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către preşedinte. (4) În situaţia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director ştie ca se afla într-un conflict de interese, el este obligat să se abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii poate conduce la revocarea sa şi la anularea hotărârii adoptate. (5) La şedinţele consiliului director participa, în calitate de invitat, directorul executiv al Fondului. (6) Consiliul director îşi aproba propriile reglementări de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19Activitatea curenta a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director şi cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de pregătire şi de experienta profesională, impuse de natura activităţii Fondului.  +  Articolul 20Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului; b) supraveghează şi îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului; c) asigura colaborarea Fondului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale; d) asigura elaborarea rapoartelor şi a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a raportului anual de activitate, care se supun analizei şi aprobării consiliului director; e) aproba, în limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri băneşti către sucursalele zonale ale Fondului; f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.  +  Articolul 21 (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi în faţa autorităţii judecătoreşti. (2) Directorul executiv angajează şi concediază, în condiţiile legii şi ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte civile cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referinţa aprobaţi de consiliul director, pe o durată determinata. (3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului şi angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director.  +  Articolul 22Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv.  +  Articolul 23 (1) Salariaţii Fondului sunt încadraţi cu contract de muncă sau, după caz, prin convenţie civilă de prestări de servicii. (2) Structura personalului, drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementările Fondului. Numărul maxim de posturi care se finanţează din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32. (3) În legătură cu gestionarea fondurilor băneşti şi a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate fi subiect activ al infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.  +  Capitolul 3 Patrimoniul Fondului  +  Articolul 24 (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din: a) dreptul de folosinţă asupra bunurilor puse la dispoziţie de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit prezentei legi; b) dreptul de folosinţă asupra echipamentului de birotica şi de comunicaţii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internaţionale. (2) Resursele financiare ale Fondului provin: a) de la organisme financiare internaţionale; b) din donaţii ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, din ţara şi din străinătate, şi din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum şi pentru extinderea modalităţilor de combatere a saraciei; c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente şi depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea proiectelor; d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistenţa şi consultanţa în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare ale Fondului, precum şi finanţării de proiecte; e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judeţene, după caz; f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A. (3) Sumele care se acordă anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei Publice. (4) Disponibilităţile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o banca şi sunt purtătoare de dobânda. (5) Pentru desfăşurarea activităţii Fondului, în primele 3 luni de la înfiinţare finanţarea cheltuielilor se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.  +  Articolul 26 (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru: a) finanţarea de proiecte; b) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna funcţionare a Fondului. (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului de proiecte se face numai pe bază de selecţie şi concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director. (3) Plafoanele maxime ale contribuţiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum şi costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului. (4) Detalierea destinaţiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Articolul 27Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru: a) achiziţionarea de terenuri şi clădiri; b) operaţiuni speculative de orice tip; c) achiziţionarea de valori mobiliare; d) construcţii şi amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului; e) întreţinerea şi alte costuri ulterioare finanţării, necesare bunei funcţionari a infrastructurilor rezultate ca urmare a executării proiectelor; f) alte operaţiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Fondului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 28 (1) În demersul de finanţare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operaţiuni: a) promovarea şi difuzarea informaţiilor către public cu privire la propria activitate şi la proiectele pe care le poate finanta, precum şi facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare şi ierarhizare a nevoilor acestora şi al elaborării proiectelor; b) organizarea procesului de evaluare, selecţie şi aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari; c) încheierea acordului de grant cu reprezentanţii beneficiarilor ori cu organizaţiile intermediare, după caz; d) organizarea programelor de instruire pentru reprezentaţii beneficiarilor; e) plata sumelor afectate realizării proiectelor; f) monitorizarea, supravegherea şi evaluarea executării proiectelor; g) constatarea executării acordului de grant, prin expertiza financiar-contabila independenta. (2) Desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului.  +  Articolul 29În cursul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 28, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiţi parteneri, cum sunt: agenţi de piaţa, organizaţii neguvernamentale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi persoane fizice.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea şi executarea acordului de grant  +  Articolul 30 (1) Acordul de grant se încheie, în forma scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi reprezentanţii beneficiarilor, în numele şi pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi organizaţia intermediara, în nume propriu şi pe seama grupurilor, pe de altă parte. (2) Conţinutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.  +  Articolul 31Plata grantului se face în lei, la termenele stabilite în acordul de grant, la cursul dolarului din ziua efectuării licitaţiei valutare de către Fond.  +  Articolul 32Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în acordul de grant este interzisă şi atrage desfiinţarea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a celei de arbitraj, după caz.  +  Articolul 33 (1) Contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii se încheie în forma scrisă şi constituie titluri executorii. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la acordul de grant, la grant şi la implicarea Fondului. (3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul şi prestatorul de servicii au obligaţia să aplice, în orice formă şi la vedere, emblema şi celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia.  +  Articolul 34Dacă în cursul executării acordului de grant se constata încălcări ale obligaţiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziţiilor prezentei legi şi ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la rezilierea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a instanţei de arbitraj.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 35În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţie Fondului un imobil adecvat pentru instalarea sediului acestuia, inclusiv mobilierul necesar.  +  Articolul 36Pe toată perioada iniţierii, elaborării, evaluării, selecţiei, aprobării şi realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentanţii acestora, şi facilitatorii ori organizaţiile intermediare, după caz, au dreptul la asistenţa juridică gratuita din partea autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea şi încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finanţare de către Fond.  +  Articolul 37Comitetul de conducere al proiectului organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partida simpla, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991*), cu modificările ulterioare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.------------ Notă *) Legea contabilităţii nr. 82/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2000.  +  Articolul 38În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiţi membrii consiliului director, precum şi directorul executiv al Fondului.  +  Articolul 39În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia şi va proceda la angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii.  +  Articolul 40 (1) Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finanţării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale şi din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internaţionale. (2) Membrii consiliului director, directorul executiv şi personalul Fondului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv sistarea finanţării proiectului şi/sau aplicarea legislaţiei în materie.  +  Articolul 41 (1) Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internaţionale şi utilizate pentru finanţarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente şi responsabilităţi ale statului român şi se rambursează de către Ministerul Finanţelor Publice. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor pune la dispoziţie Fondului, pe transe, la solicitarea consiliului director.  +  Articolul 42La încetarea duratei de funcţionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.*N O T A:Redam mai jos art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 120/2000:"Art. II. - (1) Pentru proiectele de activităţi generatoare de venit, aflate în curs de finanţare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 2^3**) alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. (2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activităţi generatoare de venit, finanţate de Fond, revine, cu obligaţia asigurării întreţinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1). În aceasta situaţie, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) În situaţia în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie într-o noua persoana juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finanţate de Fond revine unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor de interes public local, cu avizul Fondului."------------ Notă **) Art. 2^3 a devenit în forma republicată art. 5.--------------