DECLARAŢIE din 10 septembrie 2002privind politica sectoriala rutiera
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 26 septembrie 2002     +  Articolul 1 (1) Declaraţia privind politica sectoriala rutiera are la baza un ansamblu de principii aplicabile tuturor categoriilor de drumuri publice. (2) Politica sectoriala rutiera se aplică cu prioritate drumurilor naţionale aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".  +  Articolul 2Principiile politicii sectoriale rutiere au în vedere următoarele: a) rolul sectorului rutier în cadrul dezvoltării socioeconomice a României; b) modul de finanţare a acestui sector; c) priorităţile de finanţare urmărite în acest sector; d) planificarile proiectelor de exploatare, întreţinere, modernizare şi dezvoltare a drumurilor publice, concretizate în elaborarea unui plan naţional; e) managementul drumurilor publice; f) executarea lucrărilor în sectorul rutier; g) protejarea mediului înconjurător.  +  Articolul 3 (1) Scopul politicii sectoriale rutiere este de a dezvolta reţele adecvate de drumuri pentru a sprijini obiectivele socioeconomice prin exploatarea, întreţinerea, modernizarea, dezvoltarea şi administrarea drumurilor publice. (2) Scopul politicii sectoriale rutiere se concretizează în: a) asigurarea accesului la centre de importanţa economică şi socială; b) asigurarea unui nivel corespunzător de servicii şi minimalizarea costurilor totale de transport; c) menţinerea în funcţiune a activelor din infrastructura rutiera; d) asigurarea unui nivel adecvat de siguranţă a circulaţiei rutiere; e) minimalizarea efectelor negative asupra mediului înconjurător.  +  Articolul 4 (1) Finanţarea proiectelor privind exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea sectorului de drumuri se va realiza din următoarele surse: a) sume provenind din încasarea tarifelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002; b) sume provenind din venituri cu destinaţie specială pentru drumurile publice, constituite în baza Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) surse de finanţare private constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 470/2002; d) sume reprezentând contribuţii de la bugetul de stat, aprobate prin legi bugetare anuale; e) sume reprezentând împrumuturi externe contractate de la instituţii financiare internaţionale, aprobate conform prevederilor legale; f) sume reprezentând împrumuturi contractate de la bănci comerciale române şi/sau străine, aprobate conform prevederilor legale; g) sume reprezentând fonduri nerambursabile acordate de diverse guverne/agenţii/bănci/companii; h) sume reprezentând fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană. (2) Alocarea fondurilor pentru reţelele de drumuri se va realiza în funcţie de prevederile Planului naţional pentru sectorul rutier.  +  Articolul 5Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" se obliga să respecte prevederile secţiunii 2.03 "Alte obligaţii" din Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001 şi ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 81/2002, respectiv: a) externalizarea unităţilor, organizaţiilor şi a participatiilor sale conform secţiunilor 3.01 (f), (g) şi (h) ale acordului de împrumut; b) investiţiile cu o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 5 milioane euro ale Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", indiferent de sursa de finanţare, să aibă o rata interna de rentabilitate (EIRR) de cel puţin 15%; c) privatizarea societăţilor de întreţinere a drumurilor; d) asigurarea fondurilor necesare Programului de investiţii în sectorul de drumuri; e) asigurarea unui nivel rezonabil de întreţinere a drumurilor naţionale; f) analizarea măsurilor legislative în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ în sectorul de drumuri.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Consiliul Drumurilor, organism cu rol consultativ, în a cărui componenta intra: a) reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; b) persoane desemnate de administratorii de drumuri publice; c) persoane desemnate de utilizatorii drumurilor aparţinând sectoarelor public şi privat. (2) Consiliul Drumurilor furnizează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei informaţiile necesare cu privire la exploatarea reţelei drumurilor publice, precum şi cele referitoare la utilizarea şi gestionarea veniturilor cu destinaţie specială pentru drumurile publice.  +  Articolul 7 (1) Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", pe baza angajamentelor asumate de România prin documentele de poziţie, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora un plan naţional pentru sectorul rutier, menţinut şi actualizat la intervale regulate de timp. Acest plan va stabili proiectele de exploatare, întreţinere, modernizare şi dezvoltare a reţelei de drumuri, care vor fi elaborate în timp util, reflectand priorităţile de finanţare. (2) Planul va cuprinde în mod obligatoriu investiţiile care urmează a fi realizate în sectorul rutier, priorităţile de finanţare, sursa de finanţare şi modul în care respectiva investiţie contribuie la dezvoltarea obiectivelor în domeniul transporturilor şi la nivel socioeconomic. (3) În ceea ce priveşte drumurile naţionale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", va asigura planificarea, programarea, proiectarea surselor financiare, precum şi a contractelor privind exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea drumurilor naţionale.  +  Articolul 8Reţeaua de drumuri publice va oferi utilizatorilor drumurilor publice un nivel adecvat de siguranţă a circulaţiei.  +  Articolul 9Lucrările la reţeaua de drumuri publice se vor realiza astfel încât sa afecteze cat mai puţin mediul înconjurător şi în conformitate cu strategiile ministerului de resort.───────────