ORDIN nr. 230 din 30 mai 2002pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 230 din 30 mai 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 457 din 21 iunie 2002
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 76 din 30 iulie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,vazand Referatul de aprobare a Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum nr. 168.594 din 23 aprilie 2002 al Direcţiei politici şi strategii alimentare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispoziţii contrare cu privire la laptele de consum destinat comercializării.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi agenţii economici care desfăşoară activităţi de producere şi comercializare a laptelui de consum vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile lit. a) şi c) ale art. 4 din anexa la prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 NORMAprivind denumirile sub care se vinde şi condiţiilede calitate ale laptelui de consum  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma stabileşte denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum destinat comercializării, fără a prejudicia măsurile de protecţie a sănătăţii publice. (2) În sensul prezentei norme se definesc: a) lapte - produsul obţinut prin mulgerea uneia sau mai multor vaci; b) lapte de consum - produsele la care se face referire în art. 3, destinate a fi livrate în aceasta stare consumatorilor; c) conţinut de grasime - raportul masa/masa al părţii de grasime din lapte per o suta părţi de lapte analizat; d) conţinut de proteina - raportul masa/masa al părţii de proteine din lapte, obţinută prin multiplicarea cu 6,38 a conţinutului de azot total din lapte, exprimat procentual în masa, per o suta părţi de lapte analizat.  +  Articolul 2 (1) Laptele de consum trebuie să îndeplinească normele sanitare şi sanitare veterinare în vigoare, precum şi cerinţele din prezenta norma, pentru a fi livrat sau vândut consumatorului final, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenţi economici care prepara şi furnizează hrana pentru populaţie. Acelaşi regim se aplică şi în scopul oferirii cu titlu gratuit a acestor produse de către agenţii economici, asociaţii sau fundaţii. (2) Denumirile sub care se vand aceste produse sunt cele prevăzute în art. 3. Aceste denumiri se folosesc numai pentru produsele la care se referă acest articol, fără a prejudicia întrebuinţarea lor în denumiri compuse. (3) Informarea consumatorilor privind natura şi compozitia produselor este obligatorie în orice caz în care omiterea acestor informaţii ar putea determina confuzii.  +  Articolul 3 (1) Produsele următoare sunt considerate lapte de consum: a) lapte integral - lapte tratat termic care, în funcţie de conţinutul de grasime, îndeplineşte una dintre cerinţele următoare:- lapte integral standardizat - lapte cu un conţinut de grasime de cel puţin 3,5% (masa/masa). Totuşi se poate stabili o categorie suplimentară de lapte integral, cu conţinutul de grasime egal sau mai mare de 4% (masa/masa)*);- lapte integral nestandardizat - lapte cu un conţinut de grasime care nu a fost modificat după mulgere, prin adaugare sau extragere de grăsimi lactate ori prin amestecare cu lapte al cărui conţinut natural de grasime a fost modificat. Totuşi conţinutul de grasime nu poate fi mai mic de 3,5% (masa/masa); b) lapte semidegresat - lapte tratat termic al cărui conţinut de grasime a fost redus la cel puţin 1,5% (masa/masa) şi cel mult 1,8% (masa/masa)**);------------ Notă *) În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 şi alte sortimente de lapte integral standardizat cu peste 3% grasime inclusiv, conform specificatiilor tehnice de produs. Notă **) În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 şi sortimentele de lapte de consum cu un conţinut de grasime cuprins între 2% şi 2,8% inclusiv. c) lapte degresat - lapte tratat termic al cărui conţinut de grasime a fost redus la maximum 0,5% (masa/masa). (2) Se admit numai următoarele modificări, fără a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a) a doua liniuţa: a) modificarea conţinutului natural de grasime prin extragerea sau adăugarea de smantana sau lapte integral, semidegresat sau degresat, în scopul realizării conţinutului de grasime prevăzut în specificaţia tehnica pentru laptele de consum; b) imbogatirea laptelui în proteine lactice, saruri minerale sau vitamine; c) reducerea conţinutului de lactoza prin conversia în glucoza şi galactoza. (3) Modificările compoziţiei laptelui, prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), sunt permise numai dacă sunt înscrise pe ambalajul produsului vizibil şi lizibil şi într-o formă care să nu permită ştergerea. Totuşi aceste indicaţii nu înlocuiesc obligaţia privind etichetarea nutritionala prevăzută de legislaţia în vigoare. Dacă se adauga proteine, conţinutul de proteina al laptelui îmbogăţit trebuie să fie egal sau mai mare de 3,8% (masa/masa). (4) Modificările compoziţiei laptelui prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) sunt permise numai cu respectarea reglementărilor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 4Laptele de consum trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă un punct de inghet apropiat de media punctelor de inghet pentru laptele materie prima, înregistrată în zona de origine a colectării laptelui; b) să aibă densitatea egala sau mai mare de 1.028 grame/litru de lapte cu 3,5% (masa/masa) grasime la temperatura de 20°C sau densitatea echivalenta pentru laptele cu un conţinut de grasime diferit; c) sa conţină minimum 2,9% (masa/masa) proteina pentru laptele cu 3,5% (masa/masa) grasime sau un conţinut de proteina echivalent pentru laptele cu un conţinut de grasime diferit.  +  Articolul 5Produsele fabricate, prelucrate sau importate în România pentru vânzare ca lapte de consum trebuie să îndeplinească prevederile prezentei norme.  +  Articolul 6Etichetarea laptelui de consum se face conform reglementărilor legale în vigoare privind etichetarea. Suplimentar se înscriu următoarele menţiuni obligatorii: a) conţinutul de grasime, exprimat în procente; b) procedeul de tratament termic utilizat (pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat) - se admit prescurtări de tipul "past.", "UHT"; c) pentru laptele pasteurizat se va menţiona: "A se păstra la temperatura de 2-4°C"; d) pentru laptele şi produsele lactate care nu provin de la specia bovine trebuie specificată specia de la care provin; e) modificările de compoziţie, conform precizărilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi c).  +  Articolul 7Agenţii economici care produc şi comercializează lapte de consum au obligaţia de a inregistra cantităţile livrate, cu parametrii menţionaţi la art. 4, şi de a le transmite direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora sunt situate unităţile de producţie, cu respectarea prevederilor art. 8.  +  Articolul 8Monitorizarea încadrării în parametrii menţionaţi la art. 4 se face de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împuterniciţi cu supravegherea şi controlul agenţilor economici care produc produse alimentare destinate comercializării, astfel:- începând cu 1 ianuarie 2004, pentru parametrii grasime şi densitate;- începând cu 1 ianuarie 2005, pentru conţinutul proteic şi punctul de inghet.  +  Articolul 9Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de către autorităţile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite la art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002, iar sancţiunile pentru nerespectarea prezentei norme se aplică conform art. 41, 42 şi 43 ale secţiunii a 4-a din aceeaşi ordonanţa de urgenţă.-----------