ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Administrația Națională «Apele Române» este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca scop cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic pentru securitatea națională, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor. (la 12-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (2) Administrația Națională «Apele Române» este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(3) Administrația Națională «Apele Române» își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(4) Administrația Națională «Apele Române» are în subordine unitățile prevăzute în anexa nr. 1.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(4^1) Administrațiile bazinale de apă au în subordine sisteme de gospodărire a apelor și sisteme hidrotehnice, cu statut de sediu secundar, unități fără personalitate juridică.-------------Alin. (4^1) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".(5) Sediul Administrației Naționale "Apele Române" este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Administrației Naționale «Apele Române», înființată ca instituție publică, se preia de la Administrația Națională «Apele Române» care a funcționat ca regie autonomă.(2) Administrația Națională «Apele Române» administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, precum și patrimoniul propriu stabilit pe baza situațiilor financiare existente la sfârșitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituție publică la organul fiscal competent.(3) Predarea-preluarea patrimoniului dintre Administrația Națională «Apele Române», înființată ca instituție publică, și Administrația Națională «Apele Române», care a funcționat ca regie autonomă, se va face prin protocol, pe baza situațiilor financiare existente la sfârșitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituție publică la organul fiscal competent.(4) Funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» ca regie autonomă încetează de drept la data încheierii protocolului de predare-primire.(5) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 3(1) Administrația Națională «Apele Române» are următoarele atribuții principale:a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;b) administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;c) gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de date din domeniu;d) gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse;e) administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;f) administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a suprafețelor din apele maritime interioare și marea teritorială, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu; (la 12-06-2023, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) g) administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;h) administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;i) realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari;k) apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;l) întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrare;m) avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;n) instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;o) realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor și de mediu, instrucțiuni și monografii, studii de impact, bilanțuri de mediu;p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor;r) elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;s) efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice.ș) achiziționarea, în numele statului român, de terenuri necesare realizării lucrărilor de gospodărire a apelor, inclusiv realizării lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor de apărare împotriva inundațiilor sau reparațiilor acestora; (la 12-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) t) producerea de energie electrică din surse regenerabile, pentru consumul propriu. (la 12-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (2) Administrația Națională «Apele Române» răspunde de următoarele activități de interes național și social:a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», cu rol de apărare împotriva inundațiilor, activitățile operative de apărare împotriva inundațiilor și lucrările de intervenție în regim de urgență asupra acestora, precum și realizarea de lucrări și instalații noi de apărare împotriva inundațiilor; (la 12-06-2023, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) b) refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», afectate de calamități naturale sau de alte evenimente deosebite;c) cunoașterea resurselor de apă, precum și activitățile de hidrologie operativă și prognoză hidrologică;d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor și implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale.(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.(4) Administrația Națională «Apele Române» propune autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 3^1(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de elaborare a schemelor directoare de amenajare și management ale apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice și de aplicare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi apelor, Administrația Națională «Apele Române» colaborează cu autoritățile publice centrale, consiliile județene, consiliile locale, utilizatorii de apă și cu organizații neguvernamentale.(2) Persoanele juridice și fizice prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție Administrației Naționale «Apele Române» toate informațiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare și a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerințelor de apă, de valorificare a potențialului apelor și de apărare împotriva inundațiilor pe ansamblul teritoriului național, pe etape de dezvoltare, la termenele solicitate și răspund în totalitate de corectitudinea tuturor datelor furnizate și de respectarea termenelor de realizare a programelor de măsuri.-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» se asigură din venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor. Veniturile proprii rămase neutilizate în cursul exercițiului financiar se reportează în exercițiul financiar următor. Excedentul anual rezultat din execuția bugetului Administrației Naționale «Apele Române» va putea fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al anului următor. (la 12-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (1^1) Excedentul de fonduri realizat lunar de către unitățile cu personalitate juridică din cadrul Administrației Naționale «Apele Române» va putea fi utilizat, în funcție de prevederile bugetare, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli propriu sau redistribuit de către Administrația Națională «Apele Române» către unitățile cu personalitate juridică din subordine, la solicitarea acestora ținând cont de disponibilitățile proprii, precum și virarea în contul Administrației Naționale «Apele Române», la solicitarea acesteia. Modalitatea de aplicare a dispozițiilor prevăzute mai sus urmează să fie reglementată prin procedură de lucru proprie (la 12-06-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă, prevăzut în anexa nr. 3, include sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități. (la 12-06-2023, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (3) Administrația Națională «Apele Române» aplică sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexele nr. 4-7, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor. (la 12-06-2023, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (4) Penalitățile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depășirea cantităților de apă utilizate, cât și pentru concentrațiile de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă.(5) Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și penalităților este prevăzut în anexele nr. 5, 6 și 7 și se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor.(6) De la bugetul de stat, bugetele locale și din surse proprii ale persoanelor fizice și juridice se vor asigura cheltuielile pentru:a) acțiunile operative de interes public de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare;b) întreținerea și repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamități naturale sau alte evenimente deosebite.(7) Finanțarea acțiunilor de interes național și social prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) se asigură de la bugetul de stat, iar a celor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), din surse proprii ale Administrației Naționale «Apele Române» și în completare din bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor. Finanțarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-s) se susțin din sursele proprii ale Administrației Naționale «Apele Române».(7^1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) se asigură, conform prevederilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (8) Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale «Apele Române» se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de art. XIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.(9) Administrația Națională «Apele Române» gestionează veniturile proprii din aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi apelor și organizează conducerea contabilității acestora, conform prevederilor legale în vigoare.(10) Administrația Națională «Apele Române» poate beneficia de credite cu dobândă preferențială și facilități în domeniul impozitelor și taxelor în condițiile legii.(11) Administrația Națională «Apele Române» ca instituție publică preia toate drepturile și este ținută să răspundă de toate obligațiile Administrației Naționale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, cu excepția celor prevăzute în mod expres de Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 5(1) Conducerea Administrației Naționale «Apele Române» este asigurată de un consiliu de conducere compus din 11 membri.(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general al Administrației Naționale «Apele Române», numit prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, acesta îndeplinind și calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducătorii unităților cu personalitate juridică subordonate sunt ordonatori terțiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.(3) Membrii consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.(4) Atribuțiile și competențele consiliului de conducere sunt prevăzute în statutul privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale «Apele Române».(5) Salarizarea personalului preluat de Administrația Națională «Apele Române» se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.(6) Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în condițiile legii, de consiliul de conducere și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 6Structura de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administrație.  +  Articolul 7(1) Activitățile nespecifice gospodăririi apelor, ca urmare a reorganizării Administrației Naționale «Apele Române», pot fi lichidate sau externalizate, în baza hotărârii consiliului de conducere, în condițiile legii. (la 12-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) (2) Externalizarea activităților prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin următoarele metode:a) concesionare de activități și active din patrimoniul propriu;b) vânzare de active din patrimoniul propriu;c) înființarea de societăți comerciale cu acționariat unic;d) transfer de activități și active către alte persoane juridice;e) asociere cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;f) alte metode prevăzute de lege.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 8Personalul Administrației Naționale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 9În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii specifici utilizați sunt cei definiți prin Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Hotărârea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Romulus Moucha,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 5 septembrie 2002.Nr. 107.  +  Anexa nr. 1Abrogată.------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Anexa nr. 1
  DENUMIREA ȘI SEDIILE
  unităților aflate în subordinea Administrației Naționale „Apele Române“
  A. Unități cu personalitate juridică:1. Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizată la nivelul districtului de bazin Someș-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, județul Cluj;2. Administrația Bazinală de Apă Crișuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crișuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, județul Bihor;3. Administrația Bazinală de Apă Mureș, organizată la nivelul districtului de bazin Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, județul Mureș;4. Administrația Bazinală de Apă Banat, organizată la nivelul districtului de bazin Banat, cu sediul în municipiul Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 2, județul Timiș;5. Administrația Bazinală de Apă Jiu, organizată la nivelul districtului de bazin Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 54, județul Dolj;6. Administrația Bazinală de Apă Olt, organizată la nivelul districtului de bazin Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, județul Vâlcea;7. Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, organizată la nivelul districtului de bazin Argeș-Vedea, cu sediul în municipiul Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, județul Argeș;8. Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, organizată la nivelul districtului de bazin Buzău-Ialomița, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, județul Buzău;9. Administrația Bazinală de Apă Siret, organizată la nivelul districtului de bazin Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău;10. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, organizată la nivelul districtului de bazin Prut-Bârlad, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10, județul Iași;11. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul districtului de bazin Dobrogea-Litoral, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, județul Constanța;12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul București, șos. București-Ploiești nr. 97E;13. Exploatarea Complexă Stânca-Costești, organizată la nivelul Acumulării Stânca-Costești, cu sediul în municipiul Iași, str. Toma Cosma nr. 13, județul Iași.B. Unități fără personalitate juridică:1. Centrul de Formare și Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, având în subordine centre de formare regionale;2. Revista „Hidrotehnică“, cu sediul în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.C. Unități fără personalitate juridică, în subordinea administrațiilor bazinale de apă:1. Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2, județul Maramureș;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, județul Satu Mare;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Avram Iancu nr. 9, județul Bistrița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91, județul Sălaj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a, județul Cluj.2. Administrația Bazinală de Apă Crișuri:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6, județul Bihor;– Sistemul Hidrotehnic Independent Criș Alb, cu sediul în orașul Chișineu-Cris, Str. Înfrățirii nr. 38, județul Arad;– Sistemul Hidrotehnic Independent Ier, cu sediul în orașul Săcuieni, str. Petőfi Sándor nr, 31, județul Bihor.3. Administrația Bazinală de Apă Mureș:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 101, județul Arad;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. dr. Victor Șuiagă nr. 9, județul Hunedoara;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, județul Alba;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, aleea Carpați nr. 61, județul Mureș.4. Administrația Bazinală de Apă Banat:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Căminelor nr. 9, județul Caraș-Severin;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, județul Timiș.5. Administrația Bazinală de Apă Jiu:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str. Pelendava nr. 31, județul Dolj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 99, județul Gorj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea Nuferilor nr. 12, bl. L2, sc. 1, județul Mehedinți;– Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani, cu sediul în orașul Aninoasa, str. Danutoni nr. 2, județul Hunedoara.6. Administrația Bazinală de Apă Olt:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 41, județul Covasna;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16, județul Harghita;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Maior Cranta nr. 32, județul Brașov;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 10, județul Sibiu;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Posada nr. 10, județul Vâlcea;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreți nr. 156, județul Olt;– Sistemul Hidrotehnic Independent Priză Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buridava nr. 60, județul Vâlcea.7. Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș, cu sediul în str. Valea Mare-Enculești nr. 11, orașul Ștefănești, județul Argeș;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, cu sediul în orașul Mihăilești, Str. Barajului nr. 1, județul Giurgiu;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. 1 Mai nr. 124, județul Teleorman;– Sistemul Hidrotehnic Independent Văcărești, cu sediul în comuna Văcărești, județul Dâmbovița;– Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, cu sediul în satul Jitaru, orașul Scornicești, str. Al. I. Cuza nr. 3, județul Olt.8. Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 4, județul Brăila;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, șos. Chiciu nr. 2, județul Călărași;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1, județul Ialomița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1, județul Dâmbovița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304-308, județul Prahova;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Str. Vlăsiei nr. 3, județul Buzău.9. Administrația Bazinală de Apă Siret:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 48, județul Suceava;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, bd. Dacia nr. 5A, județul Neamț;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 15C, județul Bacău;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Str. Brăilei nr. 121-123, județul Vrancea;– Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, cu sediul în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 61, județul Suceava;– Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Abator nr. 35, județul Iași.10. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 37, județul Botoșani;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 6, județul Iași;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 191, județul Vaslui;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Drumul de Centură nr. 39 B, județul Galați.11. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral:– Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, județul Tulcea;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, județul Constanța. (la 12-06-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 )
   +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute laart. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată,și de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administrației Naționale "Apele Române"1. Apele cu potențialul lor valorificabil, cu excepția resurselor acvatice vii și cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, cu bogățiile lor naturale, plajele și marea teritorială, precum și alte bunuri aparținând patrimoniului public de interes național, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu completările ulterioare, anexa nr. 13, p. 136-396.2. Fondul național de date de gospodărirea apelor.--------------Anexa nr. 2 (vechea anexă nr. 3) a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, conform pct. 5 al art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 3
  MECANISMUL ECONOMIC
  specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă
   +  Articolul 1(1) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități ca parte a modului de finanțare a dezvoltării domeniului și de asigurare a funcționării Administrației Naționale „Apele Române“.(2) Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conservarea, refolosirea și economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de penalități celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea acesteia Administrației Naționale „Apele Române“, în calitate de operator unic al resurselor de apă.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Administrația Națională „Apele Române“ aplică sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități pentru activitățile specifice și serviciile comune de gospodărire a resurselor de apă, începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“.(2) Sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoașterea și gestionarea resurselor de apă „utilizatorul plătește“ și „poluatorul plătește“.(3) Administrația Națională „Apele Române“ este singura în drept să aplice sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția celor pentru care există reglementări specifice în vigoare.(4) Contribuțiile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4 la ordonanța de urgență, sunt diferențiate, în vederea stimulării economice a utilizării durabile a resurselor de apă, pe categorii de surse și grupe de utilizatori și pe substanțe poluante din apele uzate evacuate în resursele de apă.(5) Contribuțiile prevăzute la alin. (4) se percep, după caz, lunar/trimestrial/semestrial/anual tuturor utilizatorilor de apă.  +  Articolul 3(1) Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administrația Națională „Apele Române“, ca instituție publică, se obține în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic.(2) Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Administrația Națională „Apele Române“ va încheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, în baza Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 798/2005 privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, cu modificările și completările ulterioare, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosinței din punctul de vedere al gospodăririi apelor.(4) Calitatea apei brute asigurate în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor în vigoare.  +  Articolul 4(1) Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prestate de Administrația Națională „Apele Române“, prevăzute la pct. II din anexa nr. 4 la ordonanța de urgență, tarifele se stabilesc prin negociere directă între unitățile din subordinea Administrației Naționale „Apele Române“ și utilizatori, tarife care se indexează anual prin aplicarea indicelui anual al prețurilor de consum.(2) Prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor se face pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.(3) Utilizarea domeniului public al apelor pentru evenimente sportive, culturale și de agrement se realizează în baza plății unui tarif al cărui cuantum este stabilit prin hotărâre a Consiliului de conducere al Administrației Naționale „Apele Române“.(4) Utilizarea mijloacelor fixe ale Administrației Naționale „Apele Române“, cu funcțiune de cazare, de către alte persoane decât salariații instituției se face în baza unui tarif al cărui cuantum este stabilit prin hotărâre a Consiliului de Conducere al Administrației Naționale „Apele Române“.  +  Articolul 5Divergențele apărute la încheierea contractelor sau a abonamentelor de utilizare/exploatare între administrațiile bazinale de ape sau alte unități din subordinea Administrației Naționale „Apele Române“ și utilizatori se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale „Apele Române“, în prezența reprezentanților autorităților competente.  +  Articolul 6(1) Administrația Națională „Apele Române“, în relațiile cu utilizatorii, aplică penalități pentru abateri de la prevederile reglementate.(2) Penalitățile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depășirea cantităților de apă utilizate, cât și a concentrațiilor de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă. Penalitățile se aplică și acelor beneficiari la care se constată abateri de la normele de utilizare/exploatare a agregatelor minerale. Cuantumul acestora este prevăzut în anexa nr. 6. Pentru neachitarea facturilor în termenul scadent al obligațiilor de plată, utilizatorii datorează dobânzi și penalități de întârziere la plată calculate la nivelul și după procedura celor prevăzute în Codul de procedură fiscală în vigoare la data emiterii facturii, pentru creanțele bugetare.(3) Penalitățile pentru abateri de la prevederile reglementate se modifică periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale în domeniul apelor.(4) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (2) se face de personalul cu drept de control împuternicit în acest scop, prevăzut de lege, și se consemnează în procesele-verbale încheiate între părți. (5) Decizia și procesul-verbal de constatare se comunică unității penalizate prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare și de stabilire a penalităților pentru abateri de la prevederile reglementate unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităților pentru abateri de la prevederile reglementate, neatacat în justiție în termenul stabilit, constituie titlu executoriu.  +  Articolul 7(1) Unitățile de gospodărie comunală care au în administrare rețelele de alimentare cu apă și de canalizare a localităților pot aplica penalitățile pentru abateri de la prevederile reglementate prevăzute în „Sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități“, care face parte din mecanismul economic specific domeniului apelor.(2) Penalitățile pentru abateri de la prevederile reglementate încasate de unitățile de gospodărie comunală se fac venit al acestora și se folosesc pentru modernizarea instalațiilor și retehnologizarea stațiilor de epurare a apelor uzate, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 8(1) Pentru obligațiile debitorului declarat insolvabil, dobânzile se calculează până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilității.(2) Pentru obligațiile neplătite la termen atât înainte, cât și după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi și penalități de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment, dacă aceasta a fost declanșată înainte de începerea procedurii de executare silită.  +  Articolul 9Nivelul dobânzii se stabilește prin abonamentul de utilizare/exploatare și/sau contract, dar nu poate fi mai mic decât cel perceput pentru creanțele bugetare și se modifică concomitent cu acesta.  +  Articolul 10(1) Utilizatorii de apă au obligația încheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul unic a unui proces-verbal de reglare și confirmare certă a debitelor restante, care constituie și înștiințare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia.(2) Acest proces-verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare și/sau contractului constituie titlu executoriu în condițiile legii.(3) Dispozițiile privind conținutul și nulitatea actului administrativ-fiscal din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(4) Executarea silită în temeiul titlului executoriu prevăzut la alin. (2) se efectuează de Administrația Națională „Apele Române“ similar reglementărilor legale în vigoare în materia colectării creanțelor fiscale.  +  Articolul 11Suspendarea dreptului de utilizare/exploatare a resurselor de apă se aplică în cazul neplății contribuției timp de 6 luni, luându-se totodată măsuri de sistare a prestării serviciului.  +  Articolul 12Creanțele restante nerecuperate prin efort propriu se pot stinge și prin aplicarea procedurii instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie. (la 12-06-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 )
   +  Anexa nr. 4Sistemul de contribuții specifice de gospodărirea apelor și serviciile comune de gospodărire a apelorI. Sistemul de contribuții specifice de gospodărire a apelorA. Contribuția pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de surse și utilizatori:A.1. de suprafață, Marea Neagră, Dunărea, râuri interioare, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător, în scopul utilizării de către:1.1. operatori economici, inclusiv servicii de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial și alții;1.2. operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, prin centrale nucleare;1.3. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;1.4. irigații și acvacultură;A.2. din subteran, în scopul utilizării de către:2.1. operatori economici industriali;2.2. operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil;2.3. irigații și acvacultură;2.4. operatori economici agrozootehnici.B. Contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*):B.1. contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă de suprafață:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni;d) la poluarea termică;e) la substanțe consumatoare de oxigen;B.2. contribuția pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni;d) la substanțe consumatoare de oxigen;B.3. contribuția pentru primirea apelor uzate industriale, de mină sau de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni.NOTĂ:*) Indicatorii folosiți pentru contribuțiile specifice menționate sunt:a) indicatori chimici generali:– materii totale în suspensie (MTS);– cloruri (Cl), sulfați [SO(4)^2-];– sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+);– azotați [NO(3)^-];– clor rezidual liber [Cl(2)];– amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiți [NO(2)^-];– amoniac [NH(3)];– consum biochimic de oxigen [CBO(5)];– consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);– consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);– fosfați [PO(4)^3-];– fosfor total (P);– mangan total (Mn^2+);– aluminiu total (Al^3+), fier ionic total (Fe^2+, Fe^3+);– substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;– detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili;– reziduu filtrabil uscat la 105°C;b) indicatori chimici specifici:– sulfiți [SO(3)^2], fluoruri (F), fenoli (index fenolic) [C(6)H(5)OH];– crom trivalent total (Cr^+);– bariu total (Ba^2+), zinc total (Zn^2+), cobalt total (Co^2+);– sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S];c) indicatori chimici toxici și foarte toxici:– arsen (As);– cianuri (Cn^-);– detergenți anionactivi;– argint (Ag^+), zinc total (Zn^2+), molibden (Mo^2+);– cupru total (Cu^2+), crom (Cr^2+), molibden (Mo^2+);– plumb și compuși;– mercur (Hg^2+) și compuși;– nichel (Ni) și compuși;d) indicatori bacteriologici:– bacterii coliforme totale;– bacterii coliforme fecale;– streptococi fecali;e) indicatori fizici:– temperatura.C. Contribuția pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române":C.1. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW;C.2. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW;C.3. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.D. Contribuția pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulareE. Contribuție aferentă cheltuielilor generale de administrare, întreținere și dezvoltare, pentru gestionarea durabilă a infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, în cotă fixă, aplicabilă tuturor utilizatorilor resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori. (la 12-06-2023, Punctul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) II. Servicii comune de gospodărire a apelor în scopul prelucrării și utilizării acestoraDenumirea serviciului:1. captarea, tratarea și pomparea apei;2. aducțiunea apei pentru distribuție în rețeaua publică;3. distribuția apei pe platforme industriale;4. aducțiunea apei pentru distribuție în rețeaua de irigații;5. distribuția apei prin rețeaua altor unități;6. transportul apei prin conducte și canale;7. asigurarea folosirii potențialului de turism și agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării, plajei și mării teritoriale;8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apă, lacuri și bălți naturale;9. analize de calitate a apei pentru terți;10. apărarea împotriva inundațiilor prin lucrări de gospodărire a apelor;11. suplimentarea debitelor;12. asigurarea căderii în scop hidroenergetic de către alți operatori economici, prin barajele și prizele proprii;13. pomparea apelor în vederea protecției lacurilor terapeutice, precum și din incinte îndiguite;14. activități conexe legate de valorificarea potențialelor apelor și a patrimoniului;15. alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei, cu potențialele ei;16. servicii de întreținere - reparații construcții în domeniul gospodăririi apelor.--------------Anexa nr. 4 (vechea anexă nr. 5) a fost înlocuită cu anexa din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 2 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 9 decembrie 2010, conform art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 5*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. (la 12-06-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 )  +  Anexa nr. 6*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. (la 12-06-2023, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 )  +  Anexa nr. 7*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. (la 12-06-2023, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 12 iunie 2023 ) --------