ORDONANTA nr. 128 din 29 august 1998 - (*actualizată*)pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului(actualizată până la data de 01 septembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 01 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998; LEGEA nr. 94 din 25 mai 1999; LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999; ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000; ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 109 din 26 martie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001; LEGEA nr. 261 din 19 aprilie 2002; LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002; LEGEA nr. 329 din 27 mai 2002.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. 15 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe sunt: a) bunurile mobile confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea; b) bunurile mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari; c) bunurile mobile părăsite, ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intra şi bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenţia neechivoca a proprietarului de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora. (2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora de către organul de poliţie competent. În celelalte situaţii bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c), ai căror proprietari au fost identificati şi care au renunţat printr-o declaraţie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se pot valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (4) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an şi bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3). (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. (6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauza se va efectua în prezenta şi cu confirmarea prin semnatura a unei comisii formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului de Interne.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001, modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002, modificat de LEGEA nr. 329 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002.  +  Articolul 2 (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât după încheierea procesului în cauza respectiva. (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sanctionarii contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau, dacă a fost contestat, contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre rămasă definitivă.-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001, modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Capitolul 2 Declararea şi preluarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului  +  Articolul 3 (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum şi predarea acestora se fac la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora. (2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privată a statului, se declara şi se predau organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a actului de confiscare. (3) În situaţia în care actul de confiscare este atacat în termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate trec în proprietatea privată a statului începând cu data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Articolul 4 (1) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de păstrare şi de conservare corespunzătoare, până la predarea lor efectivă spre valorificare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamentele şi aparatura medicală, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, hârtiile de valoare, materialele lemnoase, metalele şi pietrele preţioase sau semipretioase, precum şi bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) abrogată; c) armele de foc, munitiile, materiile explozive şi diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale. (3) Bunurile menţionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin. (4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (5) Prin deţinător de bunuri se înţelege persoana fizica sau juridică care are în posesie temporară bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.------------Alin. 2 al art. 4 a fost completat de Ordonanţa nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000;Lit b) a alin. 2 al art. 4 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 16 noiembrie 2000 aprobată de Legea nr. 261 din 19 aprilie 2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 13 mai 2002. (Anterior, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 fusese suspendată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată de LEGEA nr. 109 din 26 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 29 martie 2001).Alin. 2 şi 4 ale art. 4 au fost modificate de Ordonanţa de urgenta nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.  +  Capitolul 3 Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 5*) (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifica de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale teritoriale - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti -, denumite în continuare organe de valorificare. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, denumite în continuare organe de valorificare. (3) Sunt considerate organe de valorificare şi structurile de specialitate care au atribuţii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 1.067 din 29 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 6 (1) Bunurile menţionate la art. 1 vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia pe bază de proces-verbal de predarepreluare în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlul de proprietate al statului asupra acestora. (2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obţinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situaţia în care pe ambalaj nu este inscripţionat termenul de valabilitate, la preţuri cu ridicată practicate în zona, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare. (4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedura de valorificare prevăzute la alin. (3) se aplică şi bunurilor al căror termen de garanţie expira înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare. (5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preţurilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz. (6) Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate sa emita certificatul constatator, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare. (7) Pentru bunurile prevăzute la alin. (3) avizul constatator se va emite de îndată, astfel încât în momentul vânzării acestea sa îndeplinească condiţiile de comercializare.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999, modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (2) şi (6) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care bunurile intrate în proprietatea privată a statului nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere. (2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: a) direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, 2 membri; b) inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 2 membri; c) agenţia pentru protecţia mediului, un membru şi un reprezentant al deţinătorului bunurilor ce urmează a fi distruse.(2^1) abrogat. (3) Comisia de distrugere stabileşte locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus prin LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.  +  Articolul 8Cheltuielile de deplasare şi de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către instituţia publică care i-a desemnat.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Articolul 9 (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se afla, prin magazine proprii, licitaţie publică sau în regim de consignaţie, după caz. Vânzarea directa de la locul de depozitare sau de la locul de deţinere se poate face pentru bunurile care necesita condiţii deosebite de păstrare şi paza sau care necesita un spaţiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vânzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate. (2) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privată a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 10 (1) În vederea creşterii eficientei activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura cu prioritate, în limitele disponibilităţilor existente sau create ulterior, la solicitarea scrisă a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, spaţiile necesare depozitarii şi valorificării. (2) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii sau birouri specializate pentru desfăşurarea activităţii de valorificare. (3) Pentru asigurarea activităţii de valorificare, personalul Ministerului Finanţelor va fi suplimentat, după caz, cu numărul necesar care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 11 (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta: a) director general adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - şeful comisiei; b) şeful serviciului colectare venituri din cadrul direcţiei administrarea veniturilor statului - adjunct al şefului comisiei; c) şeful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului din cadrul direcţiei administrarea veniturilor statului - secretarul comisiei; d) şeful serviciului control investigari, valorificare acţiuni ori o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judeţean sau al municipiului Bucureşti; e) un reprezentant din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; f) reprezentantul instituţiei publice, al agentului economic sau persoana care deţine bunurile respective, după caz. (2) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizaţie fixa lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(2^1 ) abrogat. (3) În cazul bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care se valorifica de către administraţiile financiare de sector, comisia de evaluare şi comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Art. 11 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus prin LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.  +  Articolul 12 (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea acestora. În interval de 150 de zile de la data primei reevaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorării sau micsorarii preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluari, se poate proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor, dezmembrarea bunurilor şi valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate ori la distrugerea bunurilor, după caz. În acelaşi interval de timp comisia de evaluare va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în urma analizei de eficienta. (2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă şi prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora. (3) Bunurile al căror termen de valabilitate expira în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.-------------Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002; modificat de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Capitolul 4 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 13 (1) Ministerul Finanţelor poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatul General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare, precum şi unităţilor de cult; b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilelor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz; c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora. d) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare; e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari iniţiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în condiţiile art. 9 şi 12. f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului. (2) Repartizarea bunurilor prevăzute la lit. a) se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Direcţiei Generale a Vamilor şi ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului.-------------Litera a) a alin. (1) a fost modificată de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.Litera b) a art. 13 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 noiembrie 1998, modificată de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002, modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Litera c) a art. 13 a fost modificată de LEGEA nr. 98 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Literele d) şi e) ale alin. (1) al art. 13 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000.Litera d) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de ORDONANTA nr. 113 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 321 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.Litera f) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Alin. (3) al art. 13 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.Literele b) şi e) ale alin. (1) al art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 318 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 13^1Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condiţiile prezentei ordonanţe, pot fi atribuite, cu titlu gratuit, persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar.-------------Art. 13^1 a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 noiembrie 1998; modificat de Legea nr. 94 din 25 mai 1999 publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 1 iunie 1999.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14 (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, se vărsa la bugetul de stat. (2) Bunurile confiscate de către organele autorităţii administraţiei publice locale se predau direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (3) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local. (4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.-------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 31 ianuarie 2000; modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001.  +  Articolul 15*) (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage după sine răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii. (2) Contravenţiile şi sancţiunile aplicabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.-----------*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 219 din 25 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 7 aprilie 1999.  +  Articolul 16*)În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------A se vedea HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iunie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;- Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca