ORDONANȚA nr. 71 din 29 august 2002privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanța are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării și controlului funcționarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public și privat.(2) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:a) autonomiei locale;b) descentralizării serviciilor publice;c) responsabilității și legalității;d) corelării cerințelor cu resursele;e) dezvoltării durabile;f) asocierii intercomunale;g) parteneriatului public-privat;h) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;i) economiei de piața și eficientei economice.(3) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică tuturor serviciilor de administrare a domeniului public și privat organizate în: comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe și/sau municipiul București, indiferent de mărimea acestora.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:a) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;c) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;d) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigura, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viața și de locuire pentru comunitățile locale;e) infrastructura edilitar-urbana - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbana face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.  +  Articolul 3(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, a construcțiilor civile și industriale pentru locuri de agrement; (la 09-04-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 78 din 5 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 06 aprilie 2023 ) b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joaca pentru copii;c) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a strandurilor și a bazelor de odihna și tratament;d) abrogată; (la 08-05-2007, Lit. d) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de art. 37 din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) e) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;f) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;g) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;h) Abrogată; (la 13-01-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;j) înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;k) Abrogată. (la 13-01-2020, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) l) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastica și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;m) organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice;n) Abrogată; (la 13-01-2020, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (2) Persoanele fizice și/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber și nediscriminatoriu, în condițiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public și privat organizate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale în a căror raza își au reședința/sediul sau își desfășoară activitatea.(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor operatori, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 11 sau ale art. 12. (la 13-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 4(1) Bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit destinației pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii.(2) Pe terenurile/spațiile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcțiilor de orice fel, cu excepția celor necesare desfășurării serviciului propriu-zis și a rețelelor publice tehnico-edilitare subterane și/sau supraterane, precum și funcționarii instituțiilor publice de interes local. (la 20-01-2003, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. )  +  Articolul 5Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure:1. În domeniul asigurării igienei și sănătății publice:a) curățarea străzilor, drumurilor, aleilor, piețelor și a celorlalte locuri publice;b) funcționarea serviciului de ecarisaj;c) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice și spațiile verzi intravilane;d) abrogată; (la 08-05-2007, Lit. d) a pct. 1 al art. 5 a fost abrogată de art. 37 din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) e) curățarea și igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase din perimetrul localităților;f) igienizarea și regularizarea cursurilor de apa - izvoare, pâraie, râuri - din intravilanul localităților;g) administrarea cimitirelor, a crematoriilor și a serviciilor de pompe funebre;h) corelarea și coordonarea serviciilor de salubritate cu acțiunile și activitățile privind protecția și conservarea mediului și protecția sănătății publice, desfășurate de alte autorități publice.2. În domeniul administrării drumurilor și străzilor:a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în stricta concordanta cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;c) creșterea eficientei lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performanțe;d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranța pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinata de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;g) organizarea circulației rutiere în localități și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;i) perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.3. În sectorul administrării domeniului public și privat:a) dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanta cu necesitățile comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;b) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii;c) administrarea, închirierea, întreținerea, repararea și reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;d) administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor și a bazarelor;e) administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive, a sălilor de gimnastica, sălilor de gimnastica medicală și fizioterapie, a patinoarelor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a bazelor de odihna și agrement din jurul localităților, a campingurilor etc.;f) administrarea și exploatarea spațiilor publicitare și a panourilor de afișaj și reclama;g) administrarea și exploatarea băilor și WC-urilor publice;h) conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement;j) întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a strandurilor și a celorlalte lacuri și bălți aparținând domeniului public al localităților;k) asanarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase din perimetrul localităților, amenajarea și întreținerea cursurilor de apa ce traversează localitățile, prin lucrări de îndiguire, dirijare și asigurare a scurgerii apei.4. Abrogat. (la 13-01-2020, Punctul 4. din Articolul 5 , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Capitolul II Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat  +  Secţiunea 1 Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat  +  Articolul 6(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează, în condițiile prezentei ordonanțe, ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localităților și în raport cu starea dotărilor și echipărilor edilitar-urbane existente și cu posibilitățile locale de finanțare a funcționarii, exploatării și dezvoltării acestora.(2) Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.(3) Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure:a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranța, rentabilitate și eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;d) ridicarea continua a standardelor și a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate;e) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piața și ale liberei concurente;g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.  +  Articolul 7(1) Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționarii și gestionării acestora intra în atribuțiile și responsabilitatea exclusiva a acestor autorități.(2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competenta exclusiva a autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 8(1) În cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București se pot înființa și organiza compartimente distincte, specializate, având ca obiect de activitate administrarea și exploatarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) va fi dimensionat în funcție de mărimea unităților administrativ-teritoriale și va fi încadrat cu specialiști în domeniul tehnic, financiar-contabil, drept administrativ și în alte ramuri ale dreptului public.(3) Sarcinile și funcțiile compartimentelor prevăzute la alin. (1), prin care se exercita competentele și atribuțiile autorităților administrației publice locale și se transpun în practica politicile și strategiile adoptate la nivelul consiliilor locale, sunt următoarele:a) inventarierea și evidenta bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale;b) administrarea, gestionarea și exploatarea eficienta a domeniului public și privat și a bunurilor specifice infrastructurii edilitar-urbane;c) elaborarea politicilor și strategiilor cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat;d) elaborarea programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localităților;e) elaborarea normelor și regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local.  +  Articolul 9(1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.(2) Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aproba, după dezbaterea publică a studiilor de fundamentare și consultarea cetățenilor, prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.(3) În cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor, care implica mai multe unități administrativ-teritoriale, organizarea serviciilor se poate face, în condițiile respectării prevederilor alin. (1) și (2), prin asociere intercomunală.  +  Articolul 10(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:a) gestiune directa;b) gestiune delegată. (la 13-01-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aproba de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11(1) În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.(2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz;b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;c) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. (la 11-12-2023, Alineatul (2), Articolul 11, Secțiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 367 din 7 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023 ) (2^1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară definite conform art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop servicii de administrare a domeniului public și privat, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract: a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de administrare a domeniului public și privat, în calitate de acționari/asociați ai operatorului prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; b) operatorul respectiv desfășoară mai mult de 80% din activități în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de către autoritatea care îl controlează; c) capitalul social al operatorului respectiv este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de către unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă. (la 11-12-2023, Articolul 11, Secțiunea 1, Capitolul II a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 367 din 7 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023 ) (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la alin. (2) se organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul local, consiliul județean și/sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-01-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 13Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului minimei atingeri aduse concurenței. (la 13-01-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 14(1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:a) modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor contractuale asumate;b) calitatea, cantitatea și eficienta serviciilor furnizate/prestate;c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat;e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.(2) Abrogat. (la 13-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Asocierea intercomunală  +  Articolul 15Autoritățile administrației publice locale și operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat se pot asocia între ele/ei sau cu terțe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării și/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurență, ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora. (la 13-01-2020, Articolul 15 din Sectiunea a 2-a , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 16(1) Asocierea se poate realiza în baza unui contract de asociere sau a unei convenții civile, cu sau fără constituirea unor noi persoane juridice, respectiv societăți comerciale cu capital public și/sau mixt.(2) Contractul de asociere va cuprinde:a) denumirea părților contractante;b) obiectivele și activitățile edilitar-gospodărești ce se vor realiza în comun;c) contribuția și participarea fiecărei părți la realizarea obiectivelor și activităților comune convenite;d) condițiile de administrare a rezultatelor financiare ale activităților desfășurate în comun;e) clauze de încetare a asocierii și modalități de împărțire a rezultatelor lichidării asociației;f) orice alte clauze necesare desfășurării activității și îndeplinirii scopului asociației.  +  Articolul 17(1) În cazul grupurilor de unități administrativ-teritoriale interesate de realizarea și exploatarea în comun a unor obiective și/sau servicii de administrare a domeniului public și privat, autoritățile administrației publice locale pot aproba înființarea unor operatori de interes intercomunal, cu parcurgerea următoarelor faze:a) încheierea contractului de asociere între unitățile administrativ-teritoriale interesate, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale/județene implicate; contractul va clarifica și va defini: scopul asocierii, interesul comun, mijloacele materiale și financiare necesare realizării acestuia, contribuția părților, modul de organizare și funcționare a asociației: reprezentare, împuterniciri, mecanism decizional, ponderi în luarea deciziilor și altele asemenea;b) stabilirea elementelor necesare înființării noului operator: denumire, forma juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structura organizatorică, regulament de organizare și funcționare și altele asemenea; (la 13-01-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) c) elaborarea documentelor necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii; (la 13-01-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (2) Schimbarea unui operator economic prestator/furnizor intervenită pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii este permisă doar în condițiile reglementate de legislația în domeniu. (la 13-01-2020, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul 2 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (3) Modificările intervenite pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii sunt permise numai în condițiile reglementate de legislația în domeniu. (la 13-01-2020, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul 2 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat  +  Articolul 18(1) În funcție de natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară activități de natura economică și care se autofinanțează sau servicii care desfășoară activități de natura instituțional-administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigura astfel:a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.(3) În cazul finanțării potrivit alin. (2) lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale.  +  Articolul 19Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigura prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocații bugetare, cu respectarea următoarelor condiții:a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura și nivelul tarifelor, al prețului biletelor sau al taxelor locale practicate;d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor prețuri și tarife;e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor sau taxe locale;f) acoperirea prin tarife, prețul biletelor și taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și întreținere a serviciilor;g) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preț, tarif sau taxa în cazul gestiunii directe și prin redevență în cazul gestiunii delegate.  +  Articolul 20(1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.(2) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse:a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului;b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;d) taxe speciale instituite în condițiile legii;e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participa și Guvernul;g) venituri proprii ale operatorului;h) alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 21(1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și, pe de alta parte, operatorilor în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investiții.(2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a contractului.  +  Secţiunea a 4-a Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat  +  Articolul 22(1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să posede capacitatea tehnica și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a serviciilor, cât și pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii edilitar-urbane aferente acestora.(2) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public beneficiază de același regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare și de forma de gestiune adoptată.(3) Abrogat. (la 20-01-2003, Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. ) (4) Abrogat. (la 20-01-2003, Alin. (4) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. )  +  Articolul 23(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat înființați de autoritățile administrației publice locale, organizați ca regii autonome sau ca societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizați în condițiile legii.(2) Hotărârea de privatizare aparține consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și/sau asociațiilor intercomunale, după caz, în funcție de apartenența capitalului social și de subordonarea operatorilor ce urmează să fie privatizați.(3) Privatizarea operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale, inclusiv vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea operatorilor, în parte sau în totalitate, se face numai prin procedurile prevăzute de lege; procedura de privatizare va fi stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, și va fi detaliată în documentele de privatizare.(4) Abrogat. (la 13-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 24(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piața serviciilor publice de gospodărie comunală.(2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe servicii în una sau mai multe unități administrativ-teritoriale va tine evidente distincte, având contabilitate separată pentru fiecare serviciu și/sau unitate administrativ-teritorială.(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat, înființați de autoritățile administrației publice locale, pot fi de interes local sau județean, în funcție de subordonare și de limitele teritoriale de operare.  +  Articolul 25(1) Abrogat. (la 20-01-2003, Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. ) (2) Operatorii care participa la licitațiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să facă dovada experienței și capabilității tehnice și manageriale, a bonității și capacității financiare și să prezinte garanții de participare la licitație, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.  +  Articolul 26(1) Relațiile dintre operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat, cele dintre operatori și utilizatori, precum și relațiile cu alți agenți economici, indiferent de forma de proprietate și/sau de modul de organizare a acestora, sunt relații comerciale, se vor desfășura numai pe baze contractuale și vor fi guvernate de principiul liberei concurente.(2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate care conduc la accentuarea caracterului de monopol natural al unor servicii și la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piața serviciilor de administrare a domeniului public și privat.  +  Capitolul III Drepturi și obligații  +  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 27(1) Autoritățile administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspund față de acestea pentru modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbana a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de administrare a domeniului public și privat.(2) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare și funcționare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, ținând seama de:a) planurile de urbanism și amenajarea teritoriului;b) programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale;c) programele de mediu și reglementările în vigoare cu privire la protecția și conservarea mediului;d) reglementările în vigoare privind asigurarea sănătății și igienei publice.(3) Strategiile autorităților administrației publice locale vor avea în vedere următoarele:a) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat către utilizatori;b) îmbunătățirea calității mediului de viața natural și/sau construit;c) promovarea investițiilor în infrastructura edilitar-urbana a localităților;d) finanțarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru investitori;e) promovarea mecanismelor specifice economiei de piața, crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;f) implementarea unor mecanisme de monitorizare a activității operatorilor, de evaluare comparativă a indicatorilor de performanta ai serviciilor și de atragere și participare a utilizatorilor la aceste procese;g) înființarea și organizarea autorităților locale de reglementare, monitorizare și control al calității prestațiilor și instituirea unor mecanisme de corecție adecvate;h) promovarea metodelor moderne de management;i) promovarea profesionalismului și eticii profesionale prin asigurarea formării și pregătirii profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.  +  Articolul 28În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciilor de administrare a domeniului public și privat autoritățile administrației publice locale au inițiativa, adopta hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată;b) aprobarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;c) coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului;d) coordonarea și/sau organizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectarea și execuția obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana;e) asocierea intercomunală în vederea realizării și exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane;f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, precum și încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor delegate;g) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale cu capital public și privat;h) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;i) elaborarea și aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru și a regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu și a regulamentelor de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat;j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.  +  Articolul 29(1) În exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legii autoritățile administrației publice locale vor urmări cu prioritate:a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe criterii de competitivitate și eficienta economică;b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane;c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respecta nivelurile de servicii și indicatorii de performanta asumați;d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciilor;e) informarea periodică și consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor și a strategiilor locale de organizare, gestionare și dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum și asupra necesității de instituire a unor taxe locale;f) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari și operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre părți.(2) În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale competente au obligația de a verifica periodic următoarele:a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora;b) menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;c) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori;d) limitele minime și maxime ale profitului operatorului;e) clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor publice;f) respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale concedierilor de personal;g) independenta managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;h) responsabilitatea autorității publice pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale.  +  Articolul 30Autoritățile administrației publice locale au față de operatori următoarele obligații:a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor și un mediu de afaceri concurențial și transparent;b) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii; (la 13-01-2020, Litera b) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) c) să asigure transparența și accesul operatorilor la informațiile și documentele necesare desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii; (la 13-01-2020, Litera c) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciile de administrare a domeniului public și privat;e) să stabilească condițiile de asociere și parteneriat cu capitalul privat sau de participare la constituirea societăților comerciale cu capital mixt, public și privat;f) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat numai în conformitate cu procedurile legale;g) să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contractele de delegare a gestiunii față de operatorii prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat;h) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.  +  Articolul 31Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu operatorii, următoarele drepturi:a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii;b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta și parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de servicii;c) abrogată; (la 20-01-2003, Lit. c) a art. 31 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. )  +  Articolul 32Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, date în aplicarea prezentei ordonanțe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanțelor de judecata, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorilor  +  Articolul 33(1) Drepturile operatorilor prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat și în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care au calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în sensul art. 9 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a efectua achiziții publice sau, după caz, de a concesiona lucrări și servicii, în condițiile și cu respectarea legislației în acest domeniu. (la 13-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (3) Obligația prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul achizițiilor efectuate de operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care nu au calitatea de autoritate contractantă, în condițiile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-01-2020, Articolul 33 din Sectiunea a 2-a , Capitolul 3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 34(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantității și calității acestora;b) să beneficieze de posibilitatea ajustării periodice a prețurilor și tarifelor, în condițiile reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii. (la 13-01-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (2) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata.(3) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 35(1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute;b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile prevăzute în regulamentul de serviciu;c) să respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau conveniți prin contractele de delegare a gestiunii;d) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; (la 13-01-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) f) în funcție de modul de organizare și/sau forma de proprietate, în vederea reducerii costurilor de operare, operatorii vor aplica procedurile concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii. (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul 3 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (la 20-01-2003, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. ) (2) Pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanta angajați prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalități; nivelul penalităților va fi precizat în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii și în regulamentele de servicii.(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au obligația să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor  +  Articolul 36(1) Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat este garantat, în condițiile legii, tuturor utilizatorilor.(2) Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt:a) agenți economici;b) instituții publice;c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari.  +  Articolul 37Pentru protejarea drepturilor utilizatorilor regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să conțină prevederi referitoare la:a) accesul utilizatorilor la informațiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public și privat;b) garantarea accesului și dreptul oricărui utilizator din aria de operare de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public și privat, în condițiile prevăzute de regulamentele de serviciu specifice;c) obligația autorităților administrației publice locale de a aduce la cunoștința publică hotărârile și deciziile cu privire la serviciile de administrare a domeniului public și privat;d) dreptul utilizatorilor de a contesta, în condițiile legii, prevederile adoptate.  +  Articolul 38(1) Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciilor și prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat și de a-și achită obligațiile de plata în conformitate cu prevederile acestora.(2) Persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciilor de administrare a domeniului public sunt obligate să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.(3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.(4) Nerespectarea prevederilor regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public de către utilizatori conduce la penalizarea acestora și, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat.  +  Capitolul IV Prețuri, tarife și taxe  +  Articolul 39(1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii și include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.(2) Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu avizul autorităților de reglementare locale.(3) Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor și protecția mediului;e) să încurajeze investițiile de capital;f) să respecte autonomia financiară a operatorului.(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale. (la 13-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 39 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 40(1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie. (la 13-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 40 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 ) (2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanta stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.  +  Articolul 41(1) În cazul organizării și funcționarii serviciilor în modalitatea gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot aproba finanțarea dezvoltării serviciilor din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezulta ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor și/sau a prețurilor corespunzător dezvoltărilor propuse.(2) Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale și consiliile județene numai dacă determina o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/prețului și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcțiune a acestora.  +  Capitolul V Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 42(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate și de eficienta stabiliți în contractul de operare, prin:a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor;b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constata încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.(3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunica autorității naționale de reglementare.(4) In situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității naționale de reglementare anularea licenței de operare. (la 20-01-2003, Art. 42 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. )  +  Articolul 43(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda următoarele fapte:a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezenta ordonanța fără contract de delegare a gestiunii, cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; (la 20-01-2003, Lit. a) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. ) b) încredințarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat fără respectarea procedurilor legale, cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. (la 20-01-2003, Lit. b) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. ) (2) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor stabili faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 44Contravențiilor prevăzute la art. 43 li se aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28.  +  Articolul 45Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanța și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul administrației publice, de primari, de președinții consiliilor județene și de împuterniciții acestora.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 46Abrogat. (la 13-01-2020, Articolul 46 din Capitolul 6 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 47(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii.(2) În cazul în care părțile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firma de consultanța independenta, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat.(3) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare de gestiune vor fi inițiate după elaborarea și aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice și concesiunea de lucrări și de servicii. (la 13-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 47 , Capitolul 6 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 47^1Delegarea gestiunii serviciului se face în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice și, după caz, a concesiunilor de lucrări și servicii și vizează atât procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cât și modalitățile de modificare a acestora. (la 13-01-2020, Capitolul 6 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020 )  +  Articolul 48(1) Contractele de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale.(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor cu capital privat ori mixt, public și privat, care au încheiat contracte de delegare a gestiunii în condițiile prezentei ordonanțe, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor organiza noi licitații în scopul desemnării unui nou operator.  +  Articolul 49Prezenta ordonanța intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 50La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga orice dispoziții contrare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului II din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020:
  Articolul II
  (1) Procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public/privat de interes local, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică prevederile în vigoare la data inițierii acestora.
  (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 august 2002.Nr. 71.