ORDONANȚĂ nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României și ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispoziții generale  +  Articolul 1(1) Sancțiunea prestarii unei activități în folosul comunității poate fi prevăzută numai în legi sau în ordonanțe ale Guvernului, prin care se stabilesc și se sancționează anumite fapte ce constituie contravenții.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.(2) Sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (1) se stabilește întotdeauna alternativ cu amendă și poate fi aplicată numai de instanța de judecată.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 294 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.  +  Articolul 2Activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale.  +  Articolul 3(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 5Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică numai contravenienților persoane fizice.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Capitolul II Procedura de aplicare a sanctiunilorProcedura de aplicare a sancțiunilor  +  Articolul 6În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanței competente.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 7(1) Competența aparține judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.(2) Președintele judecătoriei fixează termen de urgență, cu citarea contravenientului și a agentului constatator.  +  Articolul 8(1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător.(2) Contravenientul poate fi asistat de apărător.(3) În cazul în care contravenientul este minor, asistența juridică este obligatorie. Instanța dispune citarea părinților sau a reprezentantului legal al minorului.(4) Participarea procurorului este obligatorie.(5) Instanța apreciază asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal și pronunță una dintre următoarele soluții:a) aplică sancțiunea amenzii;b) aplică sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, dacă apreciază că aplicarea amenzii contravenționale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale și financiare pentru plata acesteia;Litera b) a alin. (5) al art. 8 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 294 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.c) anulează procesul-verbal.---------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.(6) Dacă o persoană a săvârșit mai multe contravenții, constatate prin același proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, sancțiunile se cumulează fără a putea depăși maximul general stabilit de lege.----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.(7) Dispozițiile alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în situația în care contravențiile concurente au fost constatate prin procese-verbale diferite.  +  Articolul 9Hotărârea prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității este irevocabilă.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 13În toate situațiile, instanța stabilește prin hotărâre natura activităților ce vor fi prestate de acesta în folosul comunității, pe baza datelor comunicate de primarul localității în care contravenientul își are domiciliul sau reședința, ținând seama de aptitudinile sale fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii profesionale.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 294 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.  +  Capitolul III Executarea sanctiunilorExecutarea sancțiunilor--------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 15(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către prima instanță de judecată prin emiterea unui mandat de executare.(2) Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, se comunică primarului unității administrativ-teritoriale și unității de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul, precum și contravenientului.(3) Mandatul de executare se întocmește în 4 exemplare și cuprinde: denumirea instanței care l-a emis, data emiterii, numărul și data hotărârii care se execută, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și reședința, dacă este cazul, și codul numeric personal, precum și durata și natura activității ce urmeaza să fie prestată de contravenient.(4) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința.  +  Articolul 16Consiliul local stabileste prin hotărâre, potrivit prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.  +  Articolul 17(1) Primarul are obligația să aduca la îndeplinire mandatul de executare.(2) În executarea mandatului primarul stabilește de îndată conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru, încunoștințând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.(3) La stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenient primarul va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătății acestuia, atestate prin acte eliberate în condițiile legii.(4) Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activități în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activității, precum și în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănătății persoanei.(5) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută cu respectarea normelor de protecție a muncii.(6) Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost concesionat unei societăți comerciale cu capital integral sau parțial privat, contravaloarea prestațiilor efectuate se virează la bugetul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se execută sancțiunea.  +  Articolul 18(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată și minorilor, dacă la data săvârșirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore și 150 de ore.(2) Este interzisa obligarea minorului la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.(3) Primarul, în executarea obligației de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabilește conținutul activității, condițiile în care aceasta se realizează și programul de lucru al minorului, asigurând aplicarea efectivă a prevederilor alin. (2).(4) Obligația minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplică și se execută în condițiile prezentei ordonanțe.  +  Articolul 19(1) Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură de către primarul localității sau de către primarii sectoarelor municipiului București, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unității de poliție, în a căror rază teritorială se execută sancțiunea.(2) Repartizarea sarcinilor și coordonarea acțiunilor intreprinse de persoanele împuternicite de primar, precum și modalitățile de acordare a sprijinului de către unitățile de poliție în vederea supravegherii executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se realizează în baza unui program de supraveghere și control întocmit de primar, cu acordul unității de poliție în a cărei rază teritoriala își are domiciliul sau reședința contravenientul. Câte un exemplar al programului rămâne în evidența autorității locale și a unității de poliție competente teritorial.(3) Prestarea activității în folosul comunității se execută pe baza unor norme orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de către cei împuterniciți cu supravegherea executării sancțiunii.(4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută sancțiunea este obligată, la cererea primarului, să comunice datele și informațiile solicitate cu privire la executarea sancțiunii.  +  Articolul 20(1) Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai tarziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul sau reședința, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.(2) Începerea executării sancțiunii constând în prestarea unei activități în folosul comunității se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.(3) Primarul are obligația să asigure evidenta sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării sancțiunilor, în condițiile prezentei ordonanțe.  +  Articolul 21În cazul în care contravenientul, cu reavoință, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unității de poliție sau a conducerii unității la care contravenientul avea obligația să se prezinte și să presteze activitatea în folosul comunității, poate înlocui aceasta sancțiune cu sancțiunea amenzii.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 21^1(1) Executarea sancțiunii prestarii unei activități în folosul comunității se prescrie în termen de 2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a aplicat sancțiunea.(2) Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității sau dacă în timpul executarii sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității a intervenit o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancțiunea contravențională nu se mai execută.--------------Art. 21^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 42 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2007.  +  Articolul 22Amenda prevăzută la art. 21 se execută potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 23Împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activității, la condițiile în care se realizează, precum și la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate face plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de polițe de care aparține agentul însărcinat cu supravegherea activității. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează, în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei circumscripție se execută sancțiunea.  +  Articolul 24(1) Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la primirea acesteia.(2) În cazul în care instanța constată că plângerea este întemeiată, dispune, după caz, schimbarea activității sau a măsurilor de supraveghere.(3) Hotărârea instanței de judecată este irevocabilă și se comunică primarului sau unității de poliție la care contravenientul a depus plângerea, precum și contravenientului.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finaleDispoziții tranzitorii și finale--------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 12 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 26(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Codului de procedura civila.--------------Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 27Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999, alin. 3 și 4 ale art. 10 și art. 11-16 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linistii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 16 august 2002.Nr. 55.