LEGE nr. 515 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanenta a consiliilor judeţene, a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor."2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă şi literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe consiliile judeţene sunt obligate sa acorde asistenţa tehnica, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii, pentru:........................................................................ f) amenajarea şi curatarea, în condiţiile legii, a cursurilor de apa, baltilor şi malurilor acestora; g) înfiinţarea, organizarea şi asigurarea bunei funcţionari a serviciilor de transport public local de călători, eficiente şi nepoluante;"3. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă şi litera k) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primării au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:...................................................................... k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor;"4. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:"g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;"5. La articolul 10, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) curatarea şi întreţinerea santurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale."7. La articolul 12 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, şi pot consta în:"8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii."9. La articolul 20, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:"a) neelaborarea şi nesupunerea spre aprobare consiliul lui local a măsurilor necesare îndeplinirii obligaţiilor şi a responsabilităţilor prevăzute la art. 8 lit. a), b), c), e), k), n), o) şi s); refuzul de a aplica măsurile hotărâte de consiliul local în aceste domenii sau nerespectarea acestora deşi au fost stabilite sursele de finanţare, iar fondurile necesare au fost asigurate; b) neorganizarea acţiunilor de control asupra obligaţiilor privitoare la păstrarea curăţeniei în pieţe, oboare, târguri şi în celelalte locuri publice, precum şi la îndepărtarea zapezi şi a ghetii de pe trotuare; c) neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru finalizarea construcţiilor începute;"10. La articolul 21, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. c) şi d); b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. a) şi e)."11. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:"Art. 22^1 . - Guvernul va reactualiza anual, prin hotărâre, limitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezenta ordonanţă, în funcţie de rata inflaţiei."12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite de ministrul administraţiei publice, precum şi de persoanele împuternicite de ministrul apelor şi protecţiei mediului."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2002.Nr. 515.-------------