LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (**republicată**)privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 12 decembrie 2011  Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 311/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004;– Ordonanța Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 124/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010;– Ordonanța Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:1. Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazului în care Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale**) aprobă folosirea apei și este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea și salubritatea produsului alimentar în forma lui finită; Notă
  **) În perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
  c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile locale specifice, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pot face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.2. Prin sistem de distribuție sau instalație interioară se înțelege totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător și/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislația în vigoare.
   +  Articolul 3(1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente, în conformitate cu legislația în vigoare;b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:a) apa destinată exclusiv utilizărilor condiții speciale, pentru care Ministerul Sănătății se declară satisfăcut de calitatea acesteia, și care nu influențează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puțin de 10 mc în medie/zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice.(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, va informa populația în cauză asupra acestor exceptări și asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se evidențiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potențial pericol pentru sănătate, populației afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.
   +  Capitolul II Condiții de calitate  +  Articolul 4(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind următoarele condiții:a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană;b) să întrunească cerințele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B și 2 din anexa nr. 1;c) să respecte prevederile art. 5-8 și 12.(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.  +  Articolul 5(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. în privința parametrilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8.(2) Ministerul Sănătății aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluși în anexa nr. 1, la propunerea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice pe teritoriul unui județ sau al municipiului București ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 6(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:a) la robinetul consumatorului și la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producție, în cazul apei utilizate în industria alimentară.(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct publicului, precum: unități de învățământ, unități de asistență medicală, instituții socio-culturale și cantine.(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;b) autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.  +  Capitolul III Monitorizare  +  Articolul 7(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.(2) Producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit, precum și a monitorizării operaționale a calității apei potabile. (la 03-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (3) Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, asigură supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică.(4) Ministerul Sănătății va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile*), conform cerințelor minime din anexa nr. 2. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.
  (5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, pentru îmbuteliere și pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, operațională a apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puțin controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecției, și al calității apei potabile produse, distribuite și utilizate. (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificațiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliți.(8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calității apei, se face publică de către Ministerul Sănătății.(9) Se pot utiliza și alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3 pct. I lit. a), dacă se dovedește că rezultatele obținute sunt comparabile cu cele obținute prin metodele indicate. Ministerul Sănătății furnizează Comisiei Europene toate informațiile pertinente privind aceste metode și caracterul echivalent al acestora. (la 03-09-2017, Alineatul (9) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (9^1) Pentru probele de apă analizate în cadrul controlului oficial al apei potabile, pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 3 pct. II, se utilizează metode de analiză prevăzute de standarde române. Se pot utiliza și alte metode de analiză, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute de anexa menționată; avizarea metodelor alternative se realizează de către o comisie de specialiști a cărei componență este stabilită prin ordin al ministrului sănătății. (la 03-09-2017, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (10) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.
   +  Capitolul IV Măsuri de remediere și restricții în utilizare  +  Articolul 8(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecția și controlul calității apei potabile, precum și de către producătorii, distribuitorii și utilizatorii implicați, în scopul identificării cauzei.(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune luarea de urgență a măsurilor de remediere necesare restabilirii calității apei. Se acordă prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.(3) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană și verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informați de îndată și primesc toate recomandările ce se impun.(4) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu alte instituții și servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ținând seama de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricții în utilizarea acesteia.(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populației și va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății.(6) În orice situație în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București dispune informarea consumatorilor, cu excepția cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.  +  Capitolul V Derogări  +  Articolul 9(1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliți în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiția ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea publică și numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației.(2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă și care nu va depăși 3 ani;b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menționați la alin. (1), ce va fi propusă de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și aprobată de Institutul Național de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populației rezidente.(3) Cu 3 luni înainte de sfârșitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmește un raport privind progresul înregistrat și, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condițiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentație este înaintată direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(4) În baza documentației primite, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătății decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de referatul de evaluare care cuprinde și motivele solicitării de acordare a acestei derogări.(6) Ministerul Sănătății face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmițându-i și referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăși termenul de 3 ani.(8) În cazuri excepționale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.(9) Ministerul Sănătății poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentației întocmite de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București sau de către Institutul Național de Sănătate Publică, după caz.  +  Articolul 10(1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informații:a) motivele derogării;b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară în cauză;d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;e) un rezumat al planului de acțiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;f) durata necesară derogării.(2) Dacă direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, dispozițiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" sau, după caz, prin autoritățile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentrației maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.(4) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sunt obligate să informeze în mod rapid și corespunzător populația rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează și să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligații nu se aplică în situațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția cazului în care autoritățile teritoriale ale Ministerului Sănătății decid altfel.(5) Ministerul Sănătății, cu excepția derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11Prevederile art. 9 și 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau în recipiente.  +  Capitolul VI Asigurarea calității tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanțelor și materialelor care vin în contact cu apa potabilă  +  Articolul 12(1) Nicio substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat și nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății.(2) Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*) vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă. Notă
  *) În perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei și Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
  **) Legea nr. 458/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.
  (3) Ministerul Sănătății va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente***). Notă
  ***) A se vedea Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.
  (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare.
   +  Capitolul VII Informarea și raportarea  +  Articolul 13(1) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București trebuie să asigure disponibilitatea informației în ceea ce privește calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată.(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătății, prin Institutul de Sănătate Publică București, întocmește și publică, o dată la 3 ani, Raportul național asupra calității apei potabile, care va cuprinde cel puțin:a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;b) situația pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se în termen de un an calendaristic de la sfârșitul perioadei de raportare; (la 03-09-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) c) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7).(3) Informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național asupra calității apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică București, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.(4) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, informațiile necesare întocmirii Raportului național asupra calității apei potabile.(5) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor înregistra și vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită și utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecția de către reprezentanții populației la orice oră acceptabilă, la cel puțin un birou de relații cu publicul, să afișeze programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite.(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populația deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obținerea informațiilor privind calitatea apei potabile.(8) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc și publică anual Raportul județean, respectiv al municipiului București, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane;b) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7);c) situația pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârșitul anului respectiv.(8^1) În scopul informării consumatorilor, prin centralizarea informațiilor cuprinse în rapoartele județene, respectiv al municipiului București, prevăzute la alin. (8), Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică întocmește și publică, anual, pe site-ul acestuia, un raport național asupra calității apei potabile, care va cuprinde și informațiile prevăzute la alin. (2) (la 31-12-2017, Articolul 13 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3^1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 272 din 22 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 ) (9) Raportul național privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare.  +  Capitolul VIII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 14(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancționează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare****), decât în situația în care nu au fost respectate planul și calendarul activităților de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. Notă
  ****) Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.
  Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice se fac prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.
   +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul și costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă la cerințele prevederilor prezentei legi.(2) Ministerul Sănătății va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităților de realizare a monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.(3) Ministerul Sănătății va întocmi planul, calendarul și costurile activităților de monitorizare de audit al calității apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 și 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția celor care vor obține perioada de tranziție.(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va întocmi și va centraliza planul și calendarul activităților de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puțuri de mică adâncime și captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă și analize de laborator.(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuță aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.  +  Articolul 17Deținătorii și utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligația să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe și să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.  +  Articolul 18Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 21(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Anexa nr. 1Parametrii de calitate ai apei potabile1. Parametrii de calitate ai apei potabileParametrii de calitate sunt microbiologici, chimici și indicatori.2. Valorile și concentrațiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 și 3.TABEL 1 AParametrii microbiologici┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Parametru │ Valoare admisă ││ │ (număr/100 ml) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Escherichia coli (E. coli) │ 0 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Enterococi │ 0 │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘TABEL 1 BParametrii microbiologici pentru apa comercializată însticle sau în alte recipiente┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Parametru │ Valoare admisă │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Escherichia coli (E. coli) │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Enterococi │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Pseudomonas aeruginosa │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Număr de colonii la 22°C │ 100/ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Număr de colonii la 37°C │ 20/ml │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘TABEL 2Parametrii chimici┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐│ Parametru │ Valoare │ Unitate de ││ │ CMA │ măsură │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Acrilamidă*1) │ 0,10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Arsen │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Benzen │ 1,0 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Benz(a)piren │ 0,01 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Bor │ 1,0 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Bromați*2) │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cadmiu │ 5,0 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Clorură de vinil*1) │ 0,50 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cianuri totale │ 50 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cianuri libere │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Crom total │ 50 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cupru*3),*4) │ 0,1 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│1,2 Dicloretan │ 3,0 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Epiclorhidrină*1) │ 0,10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Fluoruri │ 1,2 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Hidrocarburi policiclice aromatice*5) │ 0,10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Mercur │ 1,0 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nichel*3) │ 20 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nitrați*6) │ 50 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nitriți*6) │ 0,50 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Pesticide*7),*8) │ 0,10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Pesticide*7),*9) │ │ ││Total │ 0,50 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Plumb*3),*10) │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Seleniu │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Stibiu │ 5,0 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Tetracloretena și Tricloretenă (suma concentrațiilor│ │ ││compușilor specificați) │ 10 │ micro g/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Trihalometani*11) │ │ ││Total (suma concentrațiilor compușilor specificați) │ 100 │ micro g/l │└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘NOTE:*1) Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare vor notifica autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.*2) Unde este posibil, valoarea concentrației trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficiența dezinfecției. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromați o valoare de 25 micro g/l.*3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să țină seama și de frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății.*4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă rețeaua de distribuție are componente din cupru, cu respectarea celor menționate la pct. 3.*5) Compușii specificați sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd) piren.*6) Se vor respecta următoarele condiții:         [nitrat] [nitrit]    a) -------- + -------- ≤ 1,            50 3formulă în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l;-----------Lit. a) a notei 6) din tabelul 2 al anexei 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 458 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare.*7) Prin pesticide se înțelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuși înrudiți (de exemplu, regulatori de creștere) și metaboliții relevanți, produșii de degradare și de reacție. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.*8) Concentrația se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid, concentrația maximă este 0,030 micro g/l.*9) Prin Pesticide-Total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare.*10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 micro g/l.*11) Concentrația totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecția.Compușii individuali specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 micro g/l pentru concentrația totală a THM.TABEL 3Parametrii indicatori┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐│ Parametru │ Valoare CMA │ Unitate de ││ │ │ măsură │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Aluminiu │ 200 │ micro g/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Amoniu │ 0,50 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Bacterii coliforme*1) │ 0 │ număr/100 ml │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Carbon organic total │ │ ││(COT)*2) │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Cloruri*3) │ 250 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Clostridium perfringens (specia,│ │ ││inclusiv sporii)*4) │ 0 │ număr/100 ml │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Clor rezidual liber*12),*13) │ ≥ 0,1 - ≤ 0,5 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Conductivitate*3) │ 2.500 │micro S cm^-1 ││ │ │ la 20°C │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Culoare │ Acceptabilă consumatorilor │ ││ │și nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Duritate totală, minim │ 5 │ grade germane │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Fier │ 200 │ micro g/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Gust │ Acceptabil consumatorilor │ ││ │și nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Mangan │ 50 │ micro g/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Miros │ Acceptabil consumatorilor │ ││ │și nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Număr de colonii la 22°C │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Număr de colonii la 37°C │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Oxidabilitate*5) │ 5,0 │ mg O(2)/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│pH*3),*6) │ ≥ 6,5; ≤ 9,5 │ unități de pH │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sodiu │ 200 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sulfat*3) │ 250 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sulfuri și hidrogen sulfurat │ 100 │ micro g/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Turbiditate*7) │ ≤ 5 │ UNT │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Zinc │ 5.000 │ micro g/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Abrogat │ │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Abrogat │ │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Abrogat │ │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Abrogat │ │ │└────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘NOTE:*1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.*2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.*3) Apa nu trebuie să fie agresivă.*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene, de exemplu, criptosporidium.*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.*6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.*7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecție.*8) Abrogat.*9) Abrogat.*10) Abrogat.*11) Abrogat.*12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecție.*13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (branșament, capăt de rețea).*14) Programele de monitorizare pentru substanțele radioactive din apa potabilă se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă. (la 03-09-2017, Nota 14 din subsolul tabelului 3 din Anexa nr. 1 a fost introdusă de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) ----------Tabelul 3 a fost modificat de lit. a) a art. 9 din LEGEA nr. 301 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015.  +  Anexa nr. 2
  MONITORIZAREA
   +  Capitolul I Obiective generale și programe de monitorizare pentru apa potabilă1. Programele de monitorizare pentru apa potabilă vor fi întocmite astfel încât să asigure:a) verificarea eficacității măsurilor instituite pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu apă din bazinul hidrografic, trecând prin captare, tratare, înmagazinare și distribuție, precum și îndeplinirea obiectivului la punctul de conformitate, respectiv că apa este sanogenă și curată;b) furnizarea informațiilor cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra că apa este sanogenă, curată, lipsită de microorganisme, paraziți și că sunt respectate valorile parametrilor stabiliți în anexa nr. 1;c) identificarea celor mai adecvate mijloace de reducere a riscului pentru sănătatea umană.2. Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, avizează anual programele de monitorizare întocmite de producătorii și/sau distribuitorii de apă, care respectă parametrii și frecvențele prevăzute în cap. II. În scopul avizării programului de monitorizare a calității apei potabile, producătorul și/sau distribuitorul va depune, pentru sistemul de aprovizionare cu apă pe care îl administrează, un dosar cu următoarele documente:a) planul de prelevare și analiză a probelor de apă pentru fiecare zonă de aprovizionare cu apă, conform tabelului din cap. II;b) parametrii pentru care se înregistrează măsurători în cadrul unui proces continuu de monitorizare, după caz;c) în plus, programele de monitorizare pot include:(i) inspectarea de către producători și/sau distribuitori a înregistrărilor privind funcționalitatea și întreținerea echipamentelor din stația de tratare, rezervorul de înmagazinare și rețeaua de distribuție a apei, în conformitate cu procedurile tehnice/ instrucțiunile de lucru prevăzute în sistemul de management al calității;(ii) inspectarea bazinului hidrografic, a punctelor de captare a apei și a infrastructurii aferente tratării, depozitării și distribuției. Inspectarea bazinului hidrografic se bazează pe informații cu privire la presiunile antropice disponibile în planurile de management ale bazinelor hidrografice, în vigoare.3. Programele de monitorizare pot fi întocmite pe baza evaluării riscului, ca parte a Planului de siguranță a apei, cu respectarea prevederilor din cap. III. Până la implementarea planurilor de siguranță a apei, programele de monitorizare sunt stabilite în conformitate cu pct. 2 și cap. II.4. Programele de monitorizare sunt revizuite anual și ori de câte ori intervin modificări relevante privind obiectivele acestora, în sistemul de aprovizionare cu apă sau o zonă de aprovizionare cu apă a acestuia și sunt actualizate sau reconfirmate o dată la 3 ani.  +  Capitolul II Parametri și frecvențe  +  Secţiunea 1 Cadru general1. Programele de monitorizare trebuie să țină seama de parametrii din anexa nr. 1 și parametrii suplimentari stabiliți de Ministerul Sănătății sau direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, inclusiv de cei care sunt importanți pentru evaluarea impactului sistemelor/instalațiilor de distribuție interioare asupra calității apei la punctul de conformitate, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (1) din lege.2. La alegerea parametrilor corespunzători pentru monitorizare trebuie să fie luate în considerare condițiile locale pentru fiecare sistem de aprovizionare cu apă.3. Parametrii enumerați la secțiunea a 2-a sunt monitorizați cu frecvențele de prelevare relevante prevăzute la secțiunea a 3-a.  +  Secţiunea a 2-a Lista parametrilor1. Grupul A de parametri1.1. Următorii parametri sunt monitorizați de către producătorul și/sau distribuitorul de apă, în cadrul monitorizării operaționale, cu frecvențele prevăzute în tabelul de la secțiunea a 3-a.a) Escherichia Coli, Enterococi, bacterii coliforme, nr. colonii la 22°C, nr. colonii la 37°C, clor rezidual liber, amoniu, culoare, turbiditate, gust, miros, pH, conductivitate, Clostridium perfringens (inclusiv sporii), acest parametru analizându-se în cazul sistemelor de aprovizionare cu apă din surse de suprafață sau mixte;b) orice alt parametru considerat relevant de către operator sau direcția de sănătate publică în cadrul programului de monitorizare, ținând cont de calitatea sursei, istoricul rezultatelor monitorizării sursei, și care să asigure că apa este lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană sau orice parametru identificat printr-o evaluare a riscurilor, astfel cum este prevăzut în cap. III;c) amoniu și nitriți în cazul în care este folosită tratarea cu cloramină;d) aluminiu și fier dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei;e) producătorul și/sau distribuitorul de apă asigură prelevarea și analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieșirea fiecărui rezervor de înmagazinare în funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme, E. coli, enterococi, număr de colonii la 22°C și la 37°C, turbiditate și clorul rezidual liber.1.2. Scopul monitorizării operaționale este de a produce periodic informații despre calitatea organoleptică, fizico-chimică și microbiologică a apei potabile produse și distribuite, despre eficiența tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor relevanți stabiliți prin prezenta lege.2. Grupul B de parametri2.1. Pentru a determina conformitatea cu valorile parametrilor stabiliți în prezenta lege, toți parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 vor fi analizați în cadrul monitorizării de audit de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București cu frecvențele stabilite în tabelul de la secțiunea a 3-a.2.2. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informațiile necesare pentru a se determina dacă pentru toți parametrii stabiliți prin prezenta lege valorile lor sunt conforme.  +  Secţiunea a 3-a Frecvențele de prelevare a probelor
  Tabel referitor la frecvența minimă de prelevare
  și de analiză a probelor pentru monitorizarea conformității:
  ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Volumul de apă distribuit sau │Monitorizarea operațională (grupul A│ Monitorizarea de audit ││ produs zilnic într-o zonă de │de parametri) - numărul de probe pe │ (grupul B de parametri) - ││ aprovizionare cu apă (ZAP) │ an/parametru │ numărul de probe pe an/parametru ││ (A se vedea notele 1 și 2.) │ (A se vedea nota 3.) │ ││ mc │ │ │├──────────────┬───────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ < 10 │ 2 (A se vedea nota 4.) │ 1 (A se vedea nota 4.) │├──────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 10 │ ≤ 100 │ 2 │ 1 │├──────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ > 100 │ ≤ 1.000 │ 4 │ 1 │├──────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ > 1.000 │ ≤ 10.000 │ 4 │ 1 ││ │ │ + 3 │ + 1 ││ │ │ pentru fiecare tranșă de 1.000 │ pentru fiecare tranșă de 4.500 mc/││ │ │mc/zi ca parte din volumul total │ zi ca parte din volumul total │├──────────────┼───────────────┤ ├───────────────────────────────────┤│ > 10.000 │ ≤ 100.000 │ │ 3 ││ │ │ │ + 1 ││ │ │ │ pentru fiecare tranșă de 10.000 ││ │ │ │ mc/zi ca parte din volumul total │├──────────────┼───────────────┤ ├───────────────────────────────────┤│ > 100.000 │ │ │ 12 ││ │ │ │ + 1 ││ │ │ │ pentru fiecare tranșă de 25.000 ││ │ │ │ mc/zi ca parte din volumul total │└──────────────┴───────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ Note:1. Zonă de aprovizionare cu apă (ZAP) este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă.2. Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de aprovizionare cu apă (ZAP) poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).3. Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4.300 mc/zi = 16 probe (patru pentru primii 1.000 mc/zi + 12 pentru 3.300 mc/zi suplimentari).4. Frecvențele se aplică pentru producătorii și/sau distribuitorii de apă individuali care furnizează mai puțin de 10 mc/zi dacă apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice.
   +  Capitolul III Evaluarea riscurilor1. Parametrii și frecvențele prevăzute în cap. II pot fi modificate de către producătorii și/sau distribuitorii de apă, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu condiția efectuării unei evaluări a riscurilor în conformitate cu prezenta parte.2. Evaluarea riscurilor se realizează în cadrul planurilor de siguranță a apei elaborate de producătorii/distribuitorii de apă în condițiile prevăzute la pct. 7 și 8 și se bazează pe principiile generale de evaluare, cum ar fi cele prevăzute în standardul SR EN 15975-2:2014 privind «siguranța sistemului de aprovizionare cu apă, ghid pentru managementul riscului și a crizelor - Partea 2. Managementul riscului».3. Evaluarea riscurilor ia în considerare rezultatele programelor de monitorizare pentru corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 100 mc/zi, în conformitate cu prevederile pct. 1.3.5.1 din anexa nr. 1^1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; rezultatele programelor de monitorizare în secțiunea prizei de captare apă de pe corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman vor fi puse la dispoziția producătorilor și/sau distribuitorilor de apă, la cererea acestora, de către Administrația Națională Apele Române prin administrațiile bazinale de apă din subordine.4. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, lista parametrilor de la secțiunea a 2-a din cap. II se extinde cu noi parametri și/sau se mărește frecvența de prelevare prevăzută în tabelul de la secțiunea a 3-a din cap. II, în cazul îndeplinirii oricăreia din următoarele condiții:a) lista parametrilor sau a frecvențelor prevăzută în prezenta anexă nu este suficientă pentru a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta lege și, în special, valoarea parametrilor stabilită în anexa nr. 1 și parametrii suplimentari acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice pe teritoriul unui județ sau al municipiului București ori pe o parte din teritoriul acestora, o impun;b) este necesară o monitorizare suplimentară decisă de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu se regăsesc în anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză;c) este necesar să se furnizeze garanțiile necesare prevăzute la pct. 1 lit. a) din cap. I. Parametrii suplimentari sau frecvențele mărite pot fi propuse de producătorul/distribuitorul de apă, ca urmare a întocmirii planurilor de siguranță a apei sau revizuirii acestora, sau pot fi impuse de direcția de sănătate publică, dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană.5. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, producătorii și/sau distribuitorii de apă pot reduce lista parametrilor de la secțiunea a 2-a din cap. II și/sau pot reduce frecvența de prelevare prevăzută în tabelul de la secțiunea a 3-a din cap. II, pentru una sau mai multe zone de aprovizionare cu apă, cu avizul direcției de sănătate publică, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) frecvența prelevării de probe pentru E. Coli și Enterococi nu poate fi redusă sub cea prevăzută la secțiunea a 3-a din cap. II, indiferent de circumstanțe;b) pentru toți ceilalți parametri:(i) locul și frecvența de prelevare a probelor se stabilesc în funcție de originea parametrului, precum și în funcție de variabilitatea și tendințele pe termen lung ale concentrației acestuia, ținând seama de respectarea valorii parametrilor la punctele de conformitate prevăzute la art. 6 din lege;(ii) pentru a reduce frecvența minimă de prelevare pentru un parametru, așa cum s-a prevăzut la secțiunea a 3-a din cap. II, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare (ZAP) trebuie să fie toate mai mici de 60% din valoarea parametrului stabilită în anexa nr. 1;(iii) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, așa cum s-a prevăzut la secțiunea a 2-a din cap. II, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare (ZAP) trebuie să fie toate mai mici de 30% din valoarea parametrului stabilită în anexa nr. 1;(iv) eliminarea unui anumit parametru prevăzut la secțiunea a 2-a din cap. II din lista de parametri care trebuie monitorizați (parametru din grupul A, cu excepția E. coli și Enterococi sau parametru din grupul B) se bazează pe rezultatul evaluării riscurilor, susținută de rezultatele monitorizării surselor de apă destinată consumului uman în condițiile în care evaluarea riscurilor confirmă că sănătatea umană este protejată împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman, astfel cum se prevede la art. 1;(v) frecvența prelevării de probe poate fi redusă sau poate fi eliminat un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, astfel cum se prevede la pct. (ii) și (iii), numai dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că niciun factor care poate fi anticipat în mod rezonabil nu este susceptibil să provoace o deteriorare a calității apei destinate consumului uman.6. Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București:a) analizează planurile de siguranță a apei și avizează evaluările riscurilor;b) postează pe site-ul propriu lista planurilor de siguranță a apei aprobate și un scurt rezumat al rezultatelor evaluărilor riscurilor realizate de operatorul de apă;c) raportează Ministerului Sănătății situația aprobărilor acordate;7. Planurile de siguranță a apei vor deveni obligatorii pentru sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane, începând cu 1 ianuarie 2021. Pe parcursul semestrului II al anului 2020 operatorii de apă vor depune planurile de siguranță a apei la autoritățile competente stabilite conform ordinului prevăzut la pct. 9, în vederea avizării.8. Sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 5.000 de persoane vor introduce opțional planurile de siguranță ale apei, ca o bună practică de operare a sistemului.9. Prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului apelor și pădurilor și ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, va fi aprobat un Cadru general pentru planurile de siguranță a apei, precum și stabilirea responsabilităților autorităților competente și producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei, până la 31 decembrie 2018.10. Planurile de siguranță a apei vor fi modificate ori de câte ori intervin modificări în elementele constitutive și de operare a sistemului de aprovizionare cu apă sau în calitatea sursei de apă. Planurile de siguranță a apei vor fi reavizate periodic de către autoritățile competente, din 3 în 3 ani.  +  Capitolul IV Metodele de prelevare a probelor și punctele de prelevare1. Punctele de prelevare se stabilesc astfel încât să se asigure corespondența cu punctele de conformitate definite la art. 6 alin. (1) din lege. Pentru anumiți parametri pot fi prelevate probe din zona de aprovizionare sau de la stația de tratare dacă se demonstrează că nu există modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. Stabilirea planului de prelevare va avea în vedere, în măsura posibilităților, distribuția egală în timp și spațiu a probelor prelevate.2. Prelevarea de probe la punctul de conformitate îndeplinește următoarele cerințe:a) probele de conformitate pentru anumiți parametri chimici (în special, cupru, plumb și nichel) se iau din primul fir de apă al robinetului consumatorului. Pe durata unei zile trebuie să se preleveze, în mod aleatoriu, o probă cu un volum de 1 litru. Se pot utiliza metode alternative care necesită o perioadă fixă de stagnare și care reflectă mai bine situația la nivel național, cu condiția ca, la nivelul zonei de aprovizionare, acest lucru să nu conducă la un număr mai redus de cazuri de neconformare decât cel obținut prin metoda momentului ales în mod aleatoriu pe durata unei zile;b) probele de verificare a conformității parametrilor microbiologici la punctul de conformitate se prelevează și se manipulează potrivit scopului de prelevare B corespunzător standardului SR EN ISO 19458, Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică.3. Prelevarea de probe din rețeaua de distribuție, cu excepția prelevării probelor de la robinetele consumatorilor, respectă standardul SR ISO 5667-5. Pentru parametrii microbiologici, prelevarea de probe din rețeaua de distribuție se realizează și se manipulează potrivit scopului de prelevare A corespunzător standardului SR EN ISO 19458 Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică. (la 03-09-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  SPECIFICAȚII
  pentru analiza parametrilor
  Metodele de analiză utilizate de laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile în scopul monitorizării și demonstrării conformității cu prevederile prezentei Legi, trebuie să fie validate și documentate în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări" sau standarde echivalente acceptate la nivel internațional și adoptate la nivel național și aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional. În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească caracteristicile minime de performanță stabilite la pct. II, evaluatorul prevăzut conform Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, se asigură că monitorizarea este efectuată utilizându-se cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.I. Metodele de analiză pentru determinarea parametrilor microbiologici Următoarele principii pentru metodele de calcul al parametrilor microbiologici sunt prezentate fie ca referință ori de câte ori se indică o metodă CEN/ISO, fie orientativ, până la eventuala adoptare în viitor, la nivel european, respectiv național, a unor metode internaționale CEN/ISO suplimentare pentru parametrii în cauză. Pot fi folosite metode alternative cu condiția respectării dispozițiilor art. 7 alin. (9) și (9^1) din lege. Metodele pentru parametrii microbiologici sunt:a) Escherichia coli (E. coli) și bacterii coliforme (SR EN ISO 9308-1, Calitatea apei. Numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu conținut scăzut de bacterii sau SR EN ISO 9308-2, Calitatea apei. Numărarea de Escherichia coli și de bacterii coliforme. Partea 2: Metoda numărului cel mai probabil)b) enterococi (SR EN ISO 7899-2 Calitatea apei. Identificare și numărare a enterococilor intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe membrană)c) Pseudomonas aeruginosa (SR EN ISO 16266 Calitatea apei. Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda prin filtrare pe membrană)d) enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură - număr de colonii la 22°C (SR EN ISO 6222 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură nutritiv agar)e) enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură - număr de colonii la 36°C (SR EN ISO 6222 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură nutritiv agar).f) Clostridium perfringens, inclusiv sporii (SR ISO 14189 Calitatea apei - Numărarea Clostridium perfringens - Metoda filtrării prin membrană).II. Parametrii chimici și parametrii indicatori pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță Parametrii chimici și parametrii indicatori Pentru parametrii care figurează în tabelul 1, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu valoarea parametrului stabilită în anexa nr. 1 cu o limită de cuantificare mai mică sau egală cu 30% din valoarea-limită a parametrului în cauză, stabilită în anexa nr. 1 și o incertitudine de măsurare astfel cum se specifică în tabelul 1. Limita de cuantificare este definită la art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. Rezultatul se exprimă folosind cel puțin același număr de zecimale semnificative, ca și în cazul valorii parametrilor analizați din tabelele 2 și 3 ale anexei nr. 1. Până la 31 decembrie 2019 în laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile, pot fi utilizate caracteristicile «acuratețe», «precizie» și «limită de detecție», după cum se precizează în tabelul 2, ca un set alternativ de caracteristici de performanță la «limită de cuantificare» și «incertitudine de măsurare», astfel cum sunt specificate fiecare în primul paragraf și în tabelul 1. Incertitudinea de măsurare prevăzută în tabelul 1 nu se utilizează ca o toleranță suplimentară la valorile parametrilor stabiliți în anexa nr. 1. Tabelul 1 Caracteristica minimă de performanță "incertitudinea de măsurare"┌──────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐│ Parametri │Incertitudinea │ Note ││ │ de măsurare │ ││ │(A se vedea │ ││ │ nota 1.) │ ││ │% din valoarea │ ││ │parametrului │ ││ │(cu excepția │ ││ │pH-ului) │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Aluminiu │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Amoniu │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Antimoniu │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Arsen │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Benzo(a)piren │ 50 │A se vedea nota 5. │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Benzen │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Bor │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Bromați │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Cadmiu │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Cloruri │ 15 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Crom │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Conductivitate │ 20 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Cupru │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Cianuri │ 30 │A se vedea nota 6. │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Cianuri libere │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│1,2-Dicloretan │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Fluoruri │ 20 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Concentrația ionilor de hidrogen (pH) │ │ ││exprimată în unități de pH │ 0,2 │A se vedea nota 7. │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Fier │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Plumb │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Mangan │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Mercur │ 30 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Nichel │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Nitrat │ 15 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Nitrit │ 20 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Oxidabilitate │ 50 │A se vedea nota 8. │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Pesticide │ 30 │A se vedea nota 9. │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Hidrocarburi aromatice policiclice │ 50 │A se vedea nota 10.│├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Seleniu │ 40 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Sodiu │ 15 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Sulfat │ 15 │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Tetracloretenă │ 30 │A se vedea nota 11.│├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Tricloretenă │ 40 │A se vedea nota 11.│├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Trihalometani - total │ 40 │A se vedea nota 10.│├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Carbon organic total (COT) │ 30 │A se vedea nota 12.│├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│Turbiditate │ 30 │A se vedea nota 13.│└──────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘ Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil se controlează prin specificația de produs. Tabelul 2 Caracteristicile minime de performanță "acuratețe", "precizie" și "limită de detecție" pot fi utilizate până la 31 decembrie 2019.*Font 8*┌───────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│ Parametri │ Acuratețe │ Precizie │ Limită de detecție │ Note ││ │ (A se vedea │ (A se vedea │(A se vedea nota 4.)│ ││ │ nota 2.) │ nota 3.) │ % din valoarea │ ││ │ % din valoarea │% din valoarea │parametrului (cu │ ││ │parametrului (cu │parametrului (cu │excepția pH-ului) │ ││ │excepția pH-ului)│excepția pH-ului)│ │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Aluminiu │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Amoniu │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Antimoniu │ 25 │ 25 │ 25 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Arsen │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Benzo(a)piren │ 25 │ 25 │ 25 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Benzen │ 25 │ 25 │ 25 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Bor │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Bromați │ 25 │ 25 │ 25 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Cadmiu │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Cloruri │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Crom │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Conductivitate │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Cupru │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Cianuri │ 10 │ 10 │ 10 │A se vedea nota 6. │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Cianuri libere │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│1,2-Dicloretan │ 25 │ 25 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Fluoruri │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Concentrația ionilor de│ │ │ │ ││hidrogen (pH) exprimată│ │ │ │ ││în unități de pH │ 0,2 │ 0,2 │ │A se vedea nota 7. │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Fier │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Plumb │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Mangan │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Mercur │ 20 │ 10 │ 20 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Nichel │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Nitrat │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Nitrit │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Oxidabilitate │ 25 │ 25 │ 10 │A se vedea nota 8. │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Pesticide │ 25 │ 25 │ 25 │A se vedea nota 9. │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Hidrocarburi aromatice │ │ │ │ ││policiclice │ 25 │ 25 │ 25 │A se vedea nota 10.│├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Seleniu │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Sodiu │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Sulfat │ 10 │ 10 │ 10 │ │├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Tetracloretenă │ 25 │ 25 │ 10 │A se vedea nota 11.│├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Tricloretenă │ 25 │ 25 │ 10 │A se vedea nota 11.│├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Trihalometani - total │ 25 │ 25 │ 10 │A se vedea nota 10.│├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│Turbiditate │ 25 │ 25 │ 25 │ │└───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘ Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil se controlează prin specificația de produs. Note la tabelele 1 și 2┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nota 1 │Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care││ │caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite unei mărimi ││ │măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță││ │pentru incertitudinea de măsurare (k = 2) este procentul din valoarea││ │parametrului prevăzută în tabel sau un procent superior. ││ │Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul valorii ││ │parametrului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 2 │Acuratețea este o măsură a erorii sistematice, și anume, diferența ││ │dintre valoarea medie a unui număr mare de măsurări repetate și ││ │valoarea adevărată. Specificațiile suplimentare sunt cele stabilite ││ │în SR ISO 5725. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 3 │Precizia este o măsură a erorii aleatorii și se exprimă de obicei ca ││ │deviația standard (în cadrul lotului și între loturi) a dispersiei ││ │rezultatelor față de valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală ││ │cu dublul deviației standard relative. Acest termen este prezentat ││ │mai detaliat în SR ISO 5725. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 4 │Limita de detecție este fie: ││ │- de trei ori deviația standard din cadrul unui lot de probe naturale││ │care conțin o concentrație redusă a parametrului; fie ││ │- de cinci ori deviația standard a unei probe-martor (în cadrul unui ││ │lot). │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 5 │În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi ││ │atinsă, trebuie alese cele mai bune tehnici disponibile (până ││ │la 60%). │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 6 │Metoda determină cantitatea totală de cianură sub toate formele. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 7 │Valorile pentru acuratețe, precizie și a incertitudinea de măsurare ││ │sunt exprimate în unități de pH. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 8 │Metoda de referință: SR EN ISO 8467 Calitatea apei - determinarea ││ │indicelui de permanganat │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 9 │Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt ││ │informative. În cazul mai multor pesticide se pot obține valori mai ││ │mici de 30% ale incertitudinii de măsurare, iar pentru câteva ││ │pesticide se pot admite valori mai mari, de până la 80%. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 10│Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe ││ │specificate la 25% din valoarea parametrului care figurează în ││ │tabelul 2 din anexa 1 la lege. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 11│Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe ││ │specificate la 50% din valoarea parametrului care figurează în ││ │tabelul 2 din anexa 1 la lege. │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 12│Incertitudinea de măsurare se estimează la concentrația de 3 mg/l din││ │carbonul organic total (COT). Pentru determinarea COT se utilizează ││ │SR EN 1484 Linii directoare pentru determinarea TOC și a carbonului ││ │organic dizolvat (DOC). │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nota 13│Incertitudinea de măsurare trebuie estimată la valoarea a 1,0 NTU ││ │(unități nefelometrice de turbiditate), în conformitate cu ││ │SR EN ISO 7027 Calitatea apei - determinarea turbidității. │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 03-09-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA nr. 22 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 )