HOTĂRÂRE nr. 706 din 3 iulie 2002privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează filialele Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăți comerciale pe acțiuni, denumite în continuare societăți.  +  Articolul 2(1) Sediul și capitalul social inițial al societăților înființate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate al acestora este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Societățile înființate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române și se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.(3) Capitalul social inițial al societăților se constituie prin aporturi în natură reprezentând active și aporturi în numerar de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2001.(4) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de C.F.R., în calitate de acționar unic.(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe baza de protocoale care se vor încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) În cazul în care valoarea capitalului social stabilită prin protocoalele de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1, se va solicita la registrul comerțului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevăzute la alin. (5).(7) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social inițial al societăților nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua până la data de 31 decembrie 2002, modificându-se în mod corespunzător capitalul social.(8) Pe toată perioada în care C.F.R. este acționar majoritar la societăți se pot efectua transferuri de active, corporale și necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, între societăți și C.F.R., precum și cu alte societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător.(9) Societățile înființate potrivit art. 1 se pot privatiza în condițiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.(10) Pe perioada în care C.F.R. este acționar majoritar, societățile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administrație, cu acordul Adunării generale a acționarilor a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor ale societăților. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condițiile legii.  +  Articolul 3Atât timp cât C.F.R. este acționar majoritar, în relațiile contractuale dintre C.F.R. și societățile înființate potrivit art. 1 se va practica o cotă de profit de 3%, atât de către C.F.R., cât și de filiale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii. (la 01-11-2002, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 19 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 01 noiembrie 2002 )  +  Articolul 5(1) Personalul necesar desfășurării activității societăților este preluat de la C.F.R. în funcție de competența profesională și de disciplină în activitate și se consideră transferat.(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăți personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în Contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 6(1) Societățile sunt conduse de adunările generale ale acționarilor formate din reprezentanții C.F.R. și ai celorlalți acționari.(2) Adunarea generală a acționarilor C.F.R. numește reprezentanții acesteia în adunarea generală a acționarilor a fiecărei societăți.(3) Atribuțiile și componenta adunărilor generale ale acționarilor sunt prevăzute în statutele societăților prevăzute la art. 1.  +  Articolul 7(1) Adunările generale ale acționarilor aleg administratorii societăților. Atât timp cât C.F.R. este acționar unic membrii consiliilor de administrație și directorii societăților sunt numiți de adunarea generală a acționarilor la propunerea Adunării generale a acționarilor a C.F.R.(2) Directorul fiecărei societăți este și președintele consiliului de administrație al societății respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
  Ion Șelaru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 3 iulie 2002.Nr. 706.  +  Anexa nr. 1
  Nr.crt.Denumirea filialeiSediulCapitalul social(lei)Numărul acțiunilor──────────────────Valoarea nominală (lei)
  1.Societatea Comercială "Telecomunicații C.F.R." - S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București145.465.500.000 5.818.620───────── 25.000
  2.Societatea Comercială "Informatică Feroviară - S.A.Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1, București21.930.000.000877.200 ───────25.000
  3.Abrogat.
  4.Societatea Comercială "Construcții C.F.R." - S.A.Piața Gării de Nord nr. 1-3, sectorul 1, București125.000.0005.000────── 25.000
  5.Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R." - S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București15.190.650.000607.626───────25.000
  6.Societatea Comercială "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A.Str. Grigore Alexandru Ghica nr. 21, Suceava, județul Suceava29.625.250.0001.185.010───────── 25.000
  7.Societatea Comercială "Intervenții Feroviare" - S.A.Piața Gării de Nord nr. 1-3, sectorul 1, București2.500.000.000100.000─────── 25.000
  (la 21-03-2008, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 309 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008 )
   +  Anexa nr. 21. Societatea Comercială "Telecomunicații C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● servicii de telecomunicații;● servicii de telefonie (inclusiv subclasa și subclasele elementare);● servicii de telegrafie, telex și de întreținere a rețelei (inclusiv subclasa și subclasa elementară;● servicii de comunicații de date și mesaje (inclusiv subclasa și subclasele elementare);● servicii de radioficare (inclusiv subclasa și subclasa elementară;● servicii de gestionare a spectrului de frecventa radio (inclusiv subclasa și subclasa elementară;● alte servicii de telecomunicații neclasificate în altă parte (inclusiv subclasa și subclasele elementare);● servicii de consultanță privind arhitectura sistemelor informatice, configurații de echipamente și rețele;● servicii de consultanță privind arhitectura sistemelor informatice, configurații de echipamente și rețele (inclusiv subclasa și subclasa elementară);● servicii de prelucrare informatică a datelor;● servicii de prelucrare informatică a datelor (inclusiv subclasele și subclasele elementare);● servicii de întreținere și de reparații a calculatoarelor și a altor echipamente informatice;● servicii de verificare și analiză ale sistemelor complexe (mașini, echipamente, material informatic etc.);● servicii de verificări tehnice ale altor obiecte;● alte servicii de verificare și analiză neclasificate în altă parte;● instalarea mașinilor de birou;● instalarea calculatoarelor și a echipamentelor informatice;● instalarea și montarea echipamentelor electrice diverse;● întreținerea și repararea echipamentelor electrice diverse;● instalarea și montarea echipamentelor de radiocomunicații, radiodifuziune și televiziune;● întreținerea și repararea echipamentelor de radiocomunicații, radiodifuziune și televiziune;● instalarea și montarea aparatelor de recepție, înregistrare și reproducere a sunetului și imaginii;● întreținerea și repararea aparatelor de recepție, înregistrare și reproducere a sunetului și imaginii;● lucrări de construcții de linii aeriene de telecomunicații;● lucrări de construcții de linii subterane de telecomunicații;● lucrări de construcții de rețele locale de telecomunicații aeriene;● lucrări de construcții de rețele locale de telecomunicații subterane;● lucrări de instalare a sistemelor de alarmă și antenelor (inclusiv subclasele elementare);● lucrări de instalare a liniilor de comunicații (inclusiv subclasele elementare).2. Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.Obiect de activitate:● servicii de analiză, proiectare, producție de programe și aplicații informatice, testare, implementare și întreținere de programe și aplicații informatice;● servicii de prelucrare a datelor, organizare și administrare a acestora în baze de date, arhivare, securizare și recuperare a datelor în caz de distrugere;● servicii de proiectare, realizare și administrare a băncilor și bazelor de date;● servicii de instalare, configurare și întreținere produse informatice;● servicii de birotică, Internet, postă electronică, transmisii de date;● instalare, administrare, exploatare și întreținere sisteme și rețele de calculatoare;● servicii de consultanță de specialitate pentru produse informatice, echipamente și software;● asistență tehnică și management de proiecte de informatizare;● asistență tehnică și reprezentare în organisme internaționale pe probleme de schimb de informații și interoperabilitate informatică;● servicii de reglementare în domeniul informaticii feroviare, elaborare de politici de securitate și control al accesului în sisteme și baze de date, codificare și standardizare;● concesionarea, locația de gestiune și închirierea de active către persoane fizice și juridice;● activități de instruire de specialitate și atestare a utilizatorilor de sisteme informatice;● activități de suport și asistență tehnică pentru utilizatorii sistemelor informatice, echipamentelor și rețelei;● intermedieri, comercializarea produselor din producția proprie sau provenite de la parteneri interni ori externi;● activități de aprovizionare comercială și de comerț, inclusiv comerț exterior, specifice activității proprii;● realizarea de activități sociale pentru persoane fizice și juridice din cadrul societății comerciale și din afara ei, potrivit competenței și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.3. Abrogat. (la 21-03-2008, Punctul 3. din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 309 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008 ) 4. Societatea Comercială "Construcții C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă;● organizarea de șantier și pregătirea terenului;● demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantier;● lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;● lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;● construcții de căi de comunicații terestre și construcții destinate sportului;● alte construcții inginerești;● alte lucrări specifice pentru construcții;● lucrări de instalații electrice;● lucrări de izolații și protecție anticorosivă;● lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală, precum și de montaj de echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții inginerești;● alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare;● lucrări de ipsoserie;● lucrări de tâmplărie și dulgherie;● lucrări de pardosire și placare a pereților;● lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;● alte lucrări de finisare;● activități de întreținere și curățare a clădirilor;● producție industrială;● consultanță;● prestări de servicii;● transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară;● reclamă;● închirieri de mijloace de transport;● comerț;● orice alte servicii executate pe bază de contracte sau de convenții în nume propriu sau al terților, legate direct ori indirect de activitatea societății.5. Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● asigurarea închirierii și întreținerii spațiilor aflate în administrare;● asigurarea închirierii și întreținerii locurilor de parcare în spațiile special amenajate în acest sens;● asigurarea administrării spațiilor, instalațiilor și utilajelor de interes general ale clădirii;● asigurarea încheierii contractelor cu furnizorii de utilități: apă, canalizare, energie electrică, energie termică, gaze naturale;● asigurarea încheierii contractelor cu prestatori de servicii pentru: transport, evacuare și neutralizare reziduuri menajere, întreținere ascensoare, deratizare, dezinsecție, pază și securitate;● asigurarea funcționarii în bune condiții a instalațiilor electrice, termice, de apă caldă/rece și canalizare, de gaze;● asigurarea distribuției la subconsumatorii din clădire a energiei electrice, termice, a apei, gazelor naturale și colectarea apelor reziduale, pluviale și a gunoiului menajer;● asigurarea bunei funcționări a ascensoarelor cu/fără însoțitor;● asigurarea funcționarii și întreținerii instalațiilor de stins incendii;● asigurarea apărării împotriva incendiilor în spațiile comune ale clădirii;● asigurarea pazei și securității clădirii;● asigurarea accesului personalului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, C.F.R. și al agenților economici cu sediul în clădire, precum și al colaboratorilor acestora;● asigurarea accesului autoturismelor în parcările interioare/exterioare ale clădirii, special amenajate în acest sens;● asigurarea activității de transport cu mijloace de transport auto proprii și/sau închiriate;● asigurarea întreținerii și reparației mijloacelor de transport auto ale C.F.R. și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;● asigurarea aprovizionării cu carburanți, lubrifianți, piese de schimb, mijloace fixe, materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților salariaților;● asigurarea curățeniei în clădire și în spațiile adiacente;● asigurarea lucrărilor de întreținere a construcției;● asigurarea lucrărilor de construcții, instalații, izolații și finisaje la clădire;● asigurarea serviciilor de curierat intern/extern pentru unitățile C.F.R. din clădire;● asigurarea serviciilor de arhivare și evidență a documentelor C.F.R. și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (până în 1990);● asigurarea serviciilor de registratură pentru unitățile C.F.R. din clădire;● asigurarea activității de "informații" la punctele de acces în clădire;● asigurarea serviciilor de manipulare prin purtare directă a obiectelor și materialelor în interiorul clădirii;● asigurarea serviciilor de spălătorie;● asigurarea serviciilor de legătorie;● asigurarea profitului prin gestionarea pe principii comerciale a activităților pe care le desfășoară.6. Societatea Comercială "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A.Obiect de activitate:● impregnarea materialului lemnos pentru utilizări cu specific feroviar;● lucrări de microproducție din material lemnos;● transport pe calea ferată în scopul desfășurării activității proprii;● activități de aprovizionare comercială și comerț, inclusiv comerț exterior.7. Societatea Comercială "Intervenții Feroviare" - S.A.Obiect de activitate:● intervenții pentru restabilirea circulației feroviare;● transportul pe calea ferată în scopul desfășurării activității proprii;● lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare;● activități de reparații la utilajele proprii;● intervenții în caz de incendii și calamități în zona căii ferate.  +  Anexa nr. 3STATUTUL-CADRUal unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A.