LEGE nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 5 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel:a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut; (la 29-06-2020, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. (la 29-06-2020, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 3(1) Pentru vehiculele în privința cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.(2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile. (la 27-07-2006, Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 309 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. ) (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale. (la 27-07-2006, Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 309 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )  +  Articolul 4(1) În termen de 10 zile de la încunoștințarea organelor de poliție de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat. (la 27-07-2006, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 309 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )  +  Articolul 5Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de deținătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a bunurilor găsite în interiorul acestuia. (la 27-07-2006, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 309 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )  +  Capitolul 2 Vehiculele fără stăpân  +  Articolul 6(1) În vederea identificarii proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoștința publică caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunț publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.(2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afișează și la primărie, într-un loc special amenajat.(3) În cazul în care, în urma publicării anunțului prevăzut la alin. (1) și/sau a listei prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenție și se sancționează. (la 29-06-2020, Articolul 6 din Capitolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 7(1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:a) calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;b) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului;c) plății la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;d) deținerii inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv. (la 29-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) (2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se predau și bunurile aflate în interiorul acestuia.  +  Articolul 8Dacă în termen de 10 zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului. (la 27-07-2006, Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 309 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )  +  Capitolul 3 Vehiculele abandonate  +  Articolul 9(1) În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenților constatatori prevăzuți la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin poștă și/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat conform art. 3 alin. (3).(2) În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită și somația este restituită emitentului, agenții constatatori prevăzuți la art. 3 au obligația de a comunica documentul respectiv prin afișare la domiciliul sau sediul proprietarului ori al deținătorului legal al vehiculului.(3) Procedura de comunicare a somației se supune prevederilor de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv în cazul citării ori comunicării actului de procedură efectuat prin poștă sau curierat rapid procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării, de către funcționarul poștal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondența sa în cazuri excepționale prevăzute la alin. (2) la data afișării la adresa de domiciliu. (la 29-06-2020, Articolul 9 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 10(1) Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor. (la 29-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) (2) Trecerea vehiculului în proprietatea unității administrativ-teritoriale se constata prin dispoziție a primarului. Dispoziția se comunică de îndată proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului. Dispoziția primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) În situația în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda, dispoziția primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor.  +  Capitolul 4 Sancțiuni  +  Articolul 12(1) Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. (la 29-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 97 din 26 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 26 iunie 2020 ) (2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către împuterniciți ai primarului sau de către ofițerii și subofițerii de poliție. Amenzile se fac venit la bugetul local.  +  Articolul 13Contravenției prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale  +  Articolul 14Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în situațiile reglementate de prezenta lege.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administrației Publice și Ministerul de Interne vor elabora și vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -------