HOTĂRÂRE nr. 577 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării(actualizată până la data de 5 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002**) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, şi a fost aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.**) Legea nr. 137/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilorcomerciale, cu modificările şi completările ulterioare,şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentruaccelerarea privatizăriiCompetenţele şi atribuţiile Guvernului şi ale instituţiilor publice implicate  +  Articolul 1Guvernul aproba strategia de privatizare elaborata de fiecare instituţie publică implicata.  +  Articolul 2Procesul de privatizare a fiecărei societăţi comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei de privatizare aprobate, care va putea fi modificată sau completată ori de câte ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizării societăţilor comerciale dintr-un sector al economiei naţionale. Propunerile de modificare şi/sau de completare a strategiei de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de către fiecare instituţie publică implicata.  +  Articolul 3 (1) Aprobarea unei noi strategii de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidenţa şi asupra proceselor de privatizare în curs. Instituţia publică implicata va comunică modificările privind strategia de privatizare ofertanţilor care au cumpărat dosarul de prezentare a societăţilor comerciale sau cărora li s-a permis accesul la date şi informaţii privind activitatea acesteia, după caz, în condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice. (2) Prevederile contractelor de mandat încheiate cu agenţii de privatizare se vor renegocia în mod corespunzător.  +  Articolul 4Instituţiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmează să se acorde agentului de privatizare a unei societăţi comerciale de interes strategic şi/sau a unei societăţi comerciale aflate în programe speciale de privatizare. În raport cu atribuţiile delegate, aceste elemente includ strategia concretă de privatizare, constând în: a) metodele de privatizare/restructurare/lichidare propuse a fi aplicate individual sau într-o combinaţie data, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil în valorificarea drepturilor conferite de acţiunile deţinute de stat, în contextul economic şi legislativ preconizat pentru perioada aplicării acestora; b) obiectul mandatului, cu identificarea, dacă este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fără a fi necesară modificarea contractului de mandat; c) durata mandatului; d) metoda de vânzare; e) elementele şi condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plată a preţului; f) identificarea activelor a căror vânzare se poate realiza în condiţiile stabilite de agentul de privatizare, prin valoare, funcţionalitate şi conform altor criterii adecvate naturii acestor active; g) onorariul agentului de privatizare, modul de determinare a acestuia, precum şi modalitatea de plată.  +  Articolul 5În raport cu circumstanţele economice şi politice naţionale sau internaţionale, cu interesul manifestat de potenţialii cumpărători ori ţinându-se seama de alte condiţii care ar putea influenţa negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, pentru societăţile comerciale aflate în programe speciale de privatizare şi/sau pentru societăţile comerciale de interes strategic Guvernul poate decide în orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau întreruperea procesului.Desemnarea mandatarului instituţiei publice implicate în adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă, şi ale art. II pct. 2 şi 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, oficiul registrului comerţului ori, după caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comercială supusă privatizării va face menţiune privind instituţia publică implicata, abilitata sa exercite atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, la simpla cerere a acesteia.  +  Articolul 7Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale se realizează prin desemnarea de către instituţia publică implicata a unui singur mandatar în adunarea generală a acţionarilor, indiferent de numărul acţiunilor deţinute şi de mărimea societăţii comerciale.  +  Articolul 8Contractul de mandat încheiat între instituţia publică implicata şi mandatarul sau constituie mandatul general în temeiul căruia se exercită toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a unei autorităţi a administraţiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Mandatarul este obligat să execute toate instrucţiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite în scris de la instituţia publică implicata.  +  Articolul 9Contractul de mandat va cuprinde declaraţia mandatarului potrivit căreia nu se afla în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10Instituţia publică implicata nu poate desemna aceeaşi persoana concomitent, în calitate de mandatar în adunarea generală a acţionarilor, la mai mult de 3 societăţi comerciale.  +  Articolul 11Instituţia publică implicata nu poate desemna ca mandatari în adunările generale ale acţionarilor persoane al căror statut profesional sau calitate deţinuta le fac incompatibile cu cea de mandatar.Schimbarea metodei de privatizare  +  Articolul 12 (1) Pentru motive întemeiate instituţia publică implicata va putea modifica metoda de privatizare şi/sau va putea revoca oferta, după caz: a) în limitele permise de strategia de privatizare şi cu aprobarea Guvernului; b) în funcţie de strategia concretă de privatizare, stabilită de instituţia publică implicata pentru societatea comercială; c) ca urmare a modificărilor intervenite în termenii ofertei iniţiale de vânzare; d) ca urmare a altor condiţii care ar putea influenţa negativ rezultatele unui proces de privatizare. (2) În cazul în care instituţia publică implicata îşi revoca oferta de vânzare, se vor restitui integral tuturor potenţialilor ofertanţi sumele plătite de aceştia, reprezentând contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces în societatea comercială şi/sau a taxei de participare la licitaţie, precum şi contravaloarea garanţiei de participare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data revocării ofertei.Vânzarea de acţiuni  +  Articolul 13Instituţiile publice implicate pot vinde acţiunile deţinute la societăţile comerciale aflate în portofoliul lor, prin utilizarea oricărei metode de vânzare prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, denumita în continuare lege, şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 14 (1) Nu pot participa la procesul de privatizare: a) persoanele fizice sau juridice care înregistrează datorii bugetare restante; b) persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu oricare instituţie publică implicata, ce au fost desfiinţate din culpa exclusiva a acestora. (2) Sunt considerate desfiinţate din culpa exclusiva a cumpărătorului acele contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni care au fost rezolvate printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabilă ori ca efect al implinirii condiţiilor de rezolutiune stipulate în acestea. (3) În situaţia în care hotărârea prevăzută la alin. (2) devine irevocabilă în timpul derulării procedurii de privatizare sau după încheierea contractului de privatizare, ofertantul este descalificat sau contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni este nul de drept.  +  Articolul 15Criteriile de clasificare şi modul de încadrare a societăţilor comerciale în societăţi comerciale mici, mijlocii sau mari se realizează potrivit instrucţiunilor emise de fiecare instituţie publică implicata.Oferta publică de vânzare  +  Articolul 16Oferta publică de vânzare este propunerea formulată de instituţia publică implicata, printr-un prospect de oferta publică, de a vinde acţiunile deţinute la o societate comercială, adresată publicului larg, cu condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.  +  Articolul 17Oferta publică de vânzare este valabilă cel puţin 30 de zile şi cel mult 180 de zile de la data publicării ei.  +  Articolul 18În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituţia publică implicata va obţine autorizaţia prealabilă pentru oferta publică de vânzare de la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului întocmit cu respectarea normelor şi a instrucţiunilor acesteia. În prospect vor fi cuprinse şi informaţii privitoare la disponibilizările de personal.  +  Articolul 19Pe întregul parcurs al derulării ofertei publice de vânzare societatea comercială nu poate modifica valoarea nominală, numărul şi toate caracteristicile acţiunilor oferite.  +  Articolul 20Acceptarea ofertei publice de vânzare de către investitori este necondiţionată şi devine irevocabilă în condiţiile prevăzute de normele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 21Oferta publică de vânzare se derulează prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare selectate prin licitaţie, în condiţiile stabilite de instituţia publică implicata.Metodele de vânzare specifice pieţei de capital  +  Articolul 22Instituţiile publice implicate pot vinde acţiunile deţinute la societăţile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind valorile mobiliare şi bursele de valori şi a reglementărilor aplicabile, emise de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi de alte instituţii abilitate.  +  Articolul 23Instituţiile publice implicate vor folosi, în principal, următoarele metode de tranzactionare: a) vânzarea la ordin; b) vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare; c) licitaţii electronice pe piaţa de capital; d) orice combinaţii ale metodelor prevăzute la lit. a)-c).  +  Articolul 24Vânzarea la ordin este propunerea formulată de instituţia publică implicata de a vinde acţiunile pe care le deţine la o societate comercială, în următoarele condiţii: a) pachetul de acţiuni deţinut de instituţia publică implicata este de maximum 5% din capitalul social; b) societatea comercială emitenta este listata pe una dintre pieţele de capital.  +  Articolul 25Vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare este propunerea formulată de instituţia publică implicata ca răspuns la o ofertă publică de cumpărare autorizata de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, lansata de un cumpărător.  +  Articolul 26Prin metoda licitaţiei electronice pe piaţa de capital instituţia publică implicata poate vinde acţiuni reprezentând, de regula, mai mult de 5% din capitalul social al unei societăţi comerciale ale carei acţiuni sunt tranzacţionate sau urmează să fie tranzacţionate pe piaţa de capital. Aceasta metoda consta în afişarea unui ordin de vânzare şi a unuia sau mai multor ordine de cumpărare, vânzarea efectuându-se la cele mai bune preţuri de cumpărare înregistrate.  +  Articolul 27Vânzarea de acţiuni prin metode specifice pieţei de capital internaţionale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicabile pieţei respective.  +  Articolul 28Vânzarea de acţiuni prin oricare dintre metodele pieţei de capital se derulează prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare selectate prin licitaţie, în condiţiile stabilite de instituţia publică implicata.Negocierea  +  Articolul 29Vânzarea prin negociere se utilizează în cazul în care instituţia publică implicata se adresează, prin publicarea unui anunţ de vânzare, potrivit prevederilor art. 78-80, investitorilor strategici, în scopul obţinerii unor oferte de cumpărare ori, în cazul în care, în urma desfăşurării unei licitaţii cu oferta în plic, instituţia publică implicata constata ca s-a depus o singura oferta de cumpărare care obţine mai puţin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.  +  Articolul 30 (1) Investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care îşi manifesta intenţia de a cumpăra un pachet de acţiuni prin care îşi asigura controlul asupra societăţii comerciale emitente şi, în acelaşi timp, dispune de resursele financiare, tehnice şi organizatorice necesare în vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societăţii comerciale. Prin control se înţelege capacitatea unui acţionar de a exercita cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale supuse privatizării. (2) Criteriile care definesc sursele financiare, tehnice şi organizatorice ale investitorului/grupului de investitori vor fi precizate în dosarul de prezentare.  +  Articolul 31Pentru organizarea şi conducerea negocierii, precum şi pentru examinarea şi evaluarea ofertelor instituţia publică implicata numeşte o comisie de negociere formată din 3-5 membri, salariaţi ai instituţiei publice implicate.  +  Articolul 32Membrii comisiei de negociere nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la societatea comercială ale carei acţiuni se oferă la vânzare, soţi sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv.  +  Articolul 33În vederea participării la negociere instituţia publică implicata poate solicita potenţialilor cumpărători să depună o garanţie de participare într-un cuantum cuprins între 3% şi 20% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni scos la vânzare. Garanţia se depune în una dintre următoarele forme: a) virament prin ordin de plată; b) scrisoare de garanţie bancară emisă de o banca română sau de o banca străină cu care o banca română are relaţii de corespondenta; c) bilet la ordin avalizat de o banca comercială agreată de instituţia publică implicata.  +  Articolul 34 (1) Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în termen de doua zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de selecţie prevăzut la art. 42 şi 48, după caz. În cazul ofertantului selectat garanţia de participare se considera plata parţială a preţului sau a avansului, după caz. (2) Pierderea garanţiei de participare intervine în următoarele cazuri: a) revocarea ofertei finale ferme de către ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite în prealabil de instituţia publică implicata; b) refuzul de a semna contractul de vânzare-cumpărare de către ofertantul selectat în condiţiile stabilite în oferta finala ferma; c) în cazul desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a:(i) neplatii integrale a avansului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate;(îi) neplatii integrale a preţului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală.  +  Articolul 35 (1) Pentru participarea la negociere potenţialii cumpărători depun la sediul instituţiei publice implicate următoarele documente: a) dovada privind depunerea garanţiei de participare; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul; c) rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar; d) documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului:- pentru persoanele juridice române:(i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o societate bancară română;(iii) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;(iv) declaraţie pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment;- pentru persoanele juridice străine:(i) actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca străină care are reprezentanta în România sau de o banca străină care are relaţii de corespondenta cu Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment;- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberata de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate şi certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepţia condamnărilor pentru infracţiuni rutiere;- pentru persoanele fizice străine: copie de pe pasaport şi certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române; e) documente care atesta îndeplinirea criteriilor de precalificare, atunci când astfel de criterii au fost prevăzute în anunţul de vânzare; f) notificarea către Consiliul Concurentei în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni la societatea comercială supusă privatizării. (2) Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora. (3) În cazul în care din conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerinţelor instituţiei publice implicate, prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminati.  +  Articolul 36 (1) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice române, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată. (2) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice străine, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.  +  Articolul 37Documentele prevăzute la art. 35 se depun împreună cu oferta finala, cu excepţia celor prevăzute la art. 35 lit. e), care se vor prezenta la data prevăzută în anunţul de vânzare.  +  Articolul 38Ofertele finale se vor întocmi în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în anunţul de vânzare ori comunicate ulterior de către instituţia publică implicata potenţialilor cumpărători. Aceste instrucţiuni, inclusiv cuantumul garanţiei de participare, se comunică potenţialilor cumpărători cel mai târziu o dată cu transmiterea următoarelor documente: a) proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi, după caz, al altor documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzacţiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, dacă exista; b) criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fără a fi obligatorie menţionarea ponderii fiecărui criteriu în evaluarea acestor oferte.  +  Articolul 39Documentele prevăzute la art. 38 se comunică potenţialilor cumpărători cu cel puţin 8 zile înainte de data anunţată pentru depunerea ofertelor finale. Instituţia publică implicata va putea modifica instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ori conţinutul altor documente prevăzute la art. 38 numai dacă şi-a rezervat în scris acest drept.  +  Articolul 40Ofertele finale vor avea o componenta tehnica şi una financiară, iar instituţia publică implicata va putea solicita ca acestea să se depună separat, în plicuri sigilate. În toate cazurile oferta financiară va trebui sa specifice distinct preţul şi angajamentul potenţialului cumpărător de a face investiţii pentru dezvoltarea societăţii comerciale, pentru protecţia mediului, protecţia muncii şi altele asemenea.  +  Articolul 41 (1) După depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care întruneşte cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj acelor oferte finale care au fost însoţite de toate documentele prevăzute la art. 35. (2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere cu ofertantul selectat, pe baza ofertei finale depuse de acesta şi a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele instituţiei publice implicate.  +  Articolul 42După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor şi prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 43În termen de 10 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 42 comisia de negociere şi ofertantul declarat câştigător vor putea definitivă şi încheia contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, precum şi orice alte documente prevăzute la art. 38 lit. a), dacă este cazul.  +  Articolul 44 (1) Instituţia publică implicata poate stabili vânzarea acţiunilor prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător. (2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de potenţialii cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35. (3) Tuturor potenţialilor cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, în vederea obţinerii ofertelor finale, îmbunătăţite şi irevocabile. (4) După depunerea ofertelor finale, îmbunătăţite şi irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care întruneşte cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj, stabilită în prealabil de instituţia publică implicata, acelor oferte care au fost însoţite de toate documentele prevăzute la art. 35. (5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, îmbunătăţită şi irevocabilă, depusa de acesta, şi a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele instituţiei publice implicate. (6) După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor şi prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare. Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.Negocierea cadrului contractual pe bază de oferte preliminare şi neangajante  +  Articolul 45Instituţia publică implicata poate stabili ca negocierile să se desfăşoare pe baza unor oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii cumpărători şi a cadrului contractual propus de instituţia publică implicata şi comunicat potenţialilor cumpărători cu cel puţin 10 zile înainte de data programata pentru începerea negocierilor.  +  Articolul 46Prevederile art. 39-44 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 47Pe baza negocierilor instituţia publică implicata va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potenţialilor cumpărători cu 5 zile înainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate în forma prevăzută la art. 40.  +  Articolul 48Oferta cea mai buna va fi determinata pe baza grilei de punctaj, stabilită potrivit prevederilor art. 44 alin. (4), şi va fi menţionată într-un proces-verbal, întocmit conform art. 42, după care se va proceda potrivit dispoziţiilor art. 43.Negocierea cu selecţie pe bază de oferte tehnice  +  Articolul 49 (1) Instituţia publică implicata poate stabili vânzarea acţiunilor prin negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător. (2) Cerinţele instituţiei publice implicate, care trebuie satisfacute prin oferta tehnica, vor fi cuprinse în "Termeni de referinţa", care vor fi incluşi în dosarul de prezentare. (3) Instituţia publică implicata va solicita ca oferta tehnica şi oferta financiară să fie depuse separat, în plicuri sigilate. (4) După verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertanţilor care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35, conform grilei de punctaj stabilite de instituţia publică implicata. (5) Plicul conţinând oferta financiară va fi deschis pentru evaluare doar în cazul ofertanţilor a căror oferta tehnica întruneşte punctajul minim stabilit de instituţia publică implicata, comunicat prin dosarul de prezentare. (6) Ofertanţii care nu au întrunit punctajul minim prevăzut pentru oferta tehnica vor fi consideraţi respinşi şi li se vor returna oferta financiară sigilată şi garanţia de participare. (7) Clasificarea finala se va face într-un sistem de ponderare a rezultatelor ofertelor tehnice şi financiare, care va fi comunicat ofertanţilor prin dosarul de prezentare.Dispoziţii comune privind licitaţia cu strigare şi licitaţia cu oferta în plic  +  Articolul 50Licitaţiile se organizează atunci când vânzarea se face pe baza ofertei de vânzare, potrivit dispoziţiilor art. 78 şi următoarele.  +  Articolul 51Preţul de pornire al licitaţiei este egal cu valoarea nominală a acţiunilor sau, după caz, este cel stabilit potrivit dispoziţiilor art. 70, 73 sau 74, după caz.  +  Articolul 52Pentru organizarea şi conducerea licitaţiei instituţia publică implicata numeşte o comisie de licitaţie formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor art. 31 şi 32.  +  Articolul 53Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, documentele prevăzute la art. 35 şi dovada privind achitarea taxei de participare.  +  Articolul 54Comisia de licitaţie verifica, în prezenta ofertanţilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitaţie verifica şi analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi potenţialii cumpărători care au depus documentaţia completa de participare la licitaţie, şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei, cu cel puţin o ora înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.  +  Articolul 55Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora şi în locul indicate în oferta de vânzare, în condiţiile de desfăşurare specifice licitaţiei cu strigare şi, respectiv, cu oferta în plic.  +  Articolul 56Preşedintele comisiei de licitaţie anunţa adjudecatarul, declara închisă şedinţa de licitaţie şi se întocmeşte procesul-verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în conţinutul acestuia. Dispoziţiile art. 34 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 57Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni se poate încheia cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 43.Licitaţia cu strigare  +  Articolul 58Ofertanţilor acceptaţi potrivit dispoziţiilor art. 54 li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţa denumirea societăţii comerciale ale carei acţiuni se pun în vânzare, mărimea pachetului oferit la vânzare, pasul de licitare stabilit valoric între 5% şi 15% din preţul de pornire, denumirea şi numărul de ordine ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se ca fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare.  +  Articolul 59În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul sa anunţe, prin strigare şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie.  +  Articolul 60 (1) Licitaţia se desfăşoară în prezenta a cel puţin 2 ofertanţi acceptaţi. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar. (3) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în scădere, în funcţie de raportul dintre cerere şi oferta, astfel: a) dacă se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi accepta preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare; b) dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va scădea preţul cu câte un pas de licitare până când se înregistrează prima oferta de cumpărare de cel puţin 50% din preţul de pornire, iar în continuare licitaţia se va desfăşura după regula licitaţiei competitive prevăzute la lit. a) până la adjudecarea pachetului de acţiuni. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 50% din preţul de pornire, comisia de licitaţie va putea decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare. În acest scop comisia de licitaţie va publică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitaţiei anterioare, o noua oferta de vânzare. Preţul de pornire va reprezenta 50% din preţul de pornire al licitaţiei anterioare, iar licitaţia va avea loc în termen de 15 zile de la data publicării noii oferte de vânzare. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 20% din preţul de pornire al primei licitaţii, comisia de licitaţie va putea decide organizarea unei noi licitaţii. În acest caz preţul de pornire va reprezenta 20% din preţul de pornire al primei licitaţii, oferta de vânzare se va publică în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitaţiei anterioare, iar licitaţia va avea loc în termen de 7 zile de la această dată. Pachetul de acţiuni se va adjudeca la cel mai bun preţ oferit; c) în cazul în care 2 sau mai mulţi ofertanţi fac aceeaşi oferta de preţ, licitaţia va continua după regula licitaţiei competitive. În situaţia neacceptării de către toţi ofertanţii a preţului la un anumit pas în creştere, comisia de licitaţie va declara câştigător ofertantul care are numărul de talon cel mai mic; d) dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului, preşedintele comisiei de licitaţie, cu acordul prealabil al instituţiei publice implicate, poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate.  +  Articolul 61Dacă la şedinţele de licitaţie prevăzute la art. 60 alin. (3) lit. b) nu se prezintă nici un ofertant, instituţia publică implicata poate decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.Licitaţia cu oferta în plic  +  Articolul 62 (1) Oferta de cumpărare se depune în plic sigilat şi semnat. Pe plic se inscriptioneaza: a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon şi fax; b) organizatorul licitaţiei şi denumirea societăţii comerciale ale carei acţiuni fac obiectul vânzării. (2) Conţinutul ofertei de cumpărare va fi cunoscut numai de către membrii comisiei de licitaţie, care au obligaţia să respecte caracterul confidenţial al datelor şi informaţiilor pe care le cuprinde aceasta.  +  Articolul 63Oferta de cumpărare trebuie să fie irevocabilă şi sa conţină: a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice şi domiciliul, respectiv sediul acesteia; b) preţul şi modalitatea de plată oferite; c) alte elemente pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare, astfel cum rezultă din documentul prevăzut la art. 38 lit. b) şi comunicat potrivit dispoziţiilor art. 39.  +  Articolul 64Conform anunţului publicitar, la data şi ora stabilite preşedintele comisiei de licitaţie va deschide numai plicurile ofertanţilor prezenţi şi va anunţa: a) notificările depuse de către ofertanţi înainte de deschiderea plicurilor prin care aceştia îşi modifica termenii ofertei depuse anterior în cadrul aceleiaşi proceduri de licitare; b) numele sau denumirea ofertanţilor; c) documentele conţinute în plic.  +  Articolul 65Fiecare oferta, în ordinea deschiderii, este semnată de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de către ceilalţi ofertanţi.  +  Articolul 66Evaluarea ofertelor de cumpărare se face de către membrii comisiei de licitaţie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilită potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. (1).  +  Articolul 67Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care totalizează punctajul maxim. În cazul în care mai mulţi ofertanţi au întrunit acelaşi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit preţul cel mai mare. În situaţia în care se menţine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitaţie va organiza, în aceeaşi şedinţa, o licitaţie cu strigare, la care se va licita doar preţul, pachetul de acţiuni adjudecându-se ofertantului care a oferit preţul cel mai mare.  +  Articolul 68 (1) Dacă se depune o singura oferta de cumpărare, se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare numai dacă aceasta îndeplineşte condiţiile din oferta de vânzare. (2) Dacă nu s-a depus nici o ofertă de cumpărare, instituţia publică implicata poate decide reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.Preţul de oferta  +  Articolul 69Preţul de oferta este preţul propus de instituţia publică implicata în oferta de vânzare sau în prospectul de oferta publică. În cazul vânzării acţiunilor prin licitaţie, prin preţ de oferta se înţelege preţul de pornire al licitaţiei. În cazul vânzării prin licitaţii electronice pe pieţele de capital, prin preţ de oferta se înţelege preţul din ordinul de vânzare afişat pe piaţa. În cazul vânzării la ordin pe piaţa de capital, prin preţ de oferta se înţelege preţul propus de instituţia publică implicata în anunţul publicat în presa şi în sistemul electronic al pieţei respective, în vederea selectării societăţii de servicii de investiţii financiare care să intermedieze vânzarea acţiunilor.Determinarea preţului de oferta  +  Articolul 70 (1) Instituţia publică implicată are obligaţia să dispună întocmirea unui raport de evaluare, întocmit de către un evaluator autorizat, în scopul determinării preţului de ofertă, în toate situaţiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) vinde acţiunile unei societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin 33% din totalul acţiunilor; b) din situaţiile financiare ale anului anterior scoaterii la privatizare a societăţii comerciale şi din determinarea activului net contabil al aceluiaşi exerciţiu financiar rezultă că activul net contabil este mai mare decât jumătate din activul total. (2) Prevederile alin. (1) sunt valabile şi pentru următoarele operaţiuni: a) majorarea capitalului social al societăţilor comerciale cu capital de stat şi/sau al filialelor acestora prin aport în numerar sau în natură; b) cesiunea acţiunilor deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat sau de filialele acestora la societăţi cu capital mixt. (3) În cazurile în care pentru determinarea preţului de ofertă nu se întocmeşte raport de evaluare de către un evaluator autorizat, preţul de ofertă va fi egal cu cea mai mare dintre valorile calculate după cum urmează: a) media cotaţiilor înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice anterioare formulării ofertei de vânzare, atunci când sunt scoase la vânzare acţiuni ale societăţilor comerciale cotate şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată; b) valoarea calculată de instituţia publică implicată prin raport de evaluare simplificat, în baza datelor financiare furnizate de societatea comercială; c) valoarea nominală a acţiunilor. (4) Instituţia publică implicată poate propune un preţ de ofertă inferior valorii nominale a acţiunilor numai în următoarele situaţii: a) din situaţiile financiare ale anului anterior scoaterii la privatizare a societăţii comerciale şi din determinarea activului net contabil al aceluiaşi exerciţiu financiar rezultă că activul net contabil este mai mic decât capitalul social subscris; b) oferta instituţiei publice implicate având ca preţ valoarea nominală a acţiunilor nu s-a finalizat prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare de acţiuni şi valoarea calculată prin raport de evaluare întocmit conform art. 71 este mai mică decât valoarea nominală a acţiunilor. (5) În cazul acţiunilor suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor, care se vând persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (6) din lege, preţul de ofertă, care este egal cu preţul de vânzare, va fi egal cu valoarea nominală a acţiunilor, în cazul în care preţul pe acţiune plătit de cumpărător prin contractul iniţial de privatizare este mai mare decât valoarea nominală a acţiunilor. În cazul în care preţul pe acţiune plătit de cumpărător prin contractul iniţial de privatizare este mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor, preţul de ofertă se va determina în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (3), după caz, iar preţul de vânzare va fi cel rezultat din negocierea directă dintre instituţia publică implicată şi cumpărător/succesorul în drepturi al acestuia.---------------Art. 70 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.834 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2006.Raportul de evaluare a societăţii comerciale  +  Articolul 71 (1) Instituţia publică implicata poate dispune, pentru determinarea preţului de oferta, întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, agreat de către aceasta în baza unei preselectii, persoana fizica sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială sau cu instituţia publică implicata. (2) Rapoartele de evaluare, întocmite de evaluatori atestaţi în condiţiile legii şi agreati de instituţiile publice implicate, vor răspunde standardelor în domeniu. Se va institui răspunderea civilă sau penală, după caz, în situaţia în care se vor constata, ulterior vânzării, eventuale prejudicii aduse societăţii comerciale sau instituţiei publice implicate. (3) Societăţile comerciale au obligaţia să asigure evaluatorilor autorizaţi accesul la datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea raportului de evaluare.---------------Alin. (3) al art. 71 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.834 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2006.  +  Articolul 72Abrogat.---------------Art. 72 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.834 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2006.  +  Articolul 73Abrogat.---------------Art. 73 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.834 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2006.  +  Articolul 74Abrogat.---------------Art. 74 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.834 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2006.Preţul de vânzare  +  Articolul 75Preţul de vânzare reprezintă preţul obţinut de instituţia publică implicata, prin ajustarea preţului de oferta în funcţie de cererea de cumpărare, ca urmare a aplicării procedurilor specifice fiecărei metode de vânzare de acţiuni.Achiziţionarea de acţiuni în schimbul unor obligaţiuni sau al altor instrumente garantate de stat  +  Articolul 76Acceptarea obligaţiunilor sau a altor instrumente garantate de stat în schimbul acţiunilor se face cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanţelor Publice. Condiţiile pentru obţinerea acestei aprobări se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.Anunţul de vânzare. Oferta de vânzare  +  Articolul 77Instituţiile publice implicate sunt obligate, în cazul vânzării de acţiuni, sa publice anunţuri de vânzare, respectiv oferte de vânzare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 78Anunţul de vânzare şi oferta de vânzare se afişează la sediul instituţiei publice implicate şi la cel al societăţii comerciale şi se publică astfel: a) pentru societăţile comerciale mici, în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale de larga circulaţie; b) pentru societăţile comerciale mijlocii şi mari, în cotidienele menţionate la lit. a), prin mijloace electronice şi într-un jurnal internaţional de larga circulaţie, după caz.  +  Articolul 79Anunţul de vânzare trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: a) denumirea şi sediul instituţiei publice implicate vânzătoare; b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal ale societăţii comerciale; c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acţiuni, valoarea nominală şi structura acţionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului; d) metoda de vânzare a acţiunilor, numărul de acţiuni oferite la vânzare şi procentul acestora din totalul acţiunilor; e) persoana desemnată sa dea relaţii suplimentare (numele şi prenumele, numărul de telefon, telefax); f) criteriile de precalificare, dacă este cazul; g) locul, data şi ora până la care se depun documentele solicitate; h) locul, data şi ora la care se deschid ofertele/se tine licitaţia; i) documentele de participare prevăzute la art. 35 şi valoarea taxei de participare, după caz; j) preţul de oferta pentru vânzarea prin licitaţie; k) orice alte informaţii suplimentare ce prezintă relevanta în procesul de privatizare.  +  Articolul 80Atunci când instituţia publică implicata decide vânzarea pachetului de acţiuni prin oferta publică de vânzare sau prin alte metode specifice pieţei de capital, anunţul de vânzare/oferta de vânzare va respecta condiţiile specifice reglementărilor emise de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi de pieţele organizate.Dosarul de prezentare a societăţii comerciale  +  Articolul 81Dosarul de prezentare a societăţii comerciale este destinat să asigure potenţialilor cumpărători posibilitatea cunoaşterii principalelor date şi informaţii de natura tehnica, economică, financiară şi juridică cu privire la societatea comercială supusă privatizării, în funcţie de care să poată formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.  +  Articolul 82 (1) Dosarul de prezentare a societăţii comerciale cuprinde 3 secţiuni, după cum urmează:A. Date despre societatea comercială: a) informaţii generale: denumirea, forma juridică, sediul principal şi, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul fiscal, codul poştal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de acţiuni, valoarea nominală a acţiunilor şi structura acţionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului, obiectul de activitate, numărul şi structura numerică a personalului salariat; b) date privind situaţia patrimonială, cu referire la:(i) terenuri: suprafaţa, amplasarea, destinaţia, valoarea contabila, situaţia juridică;(îi) clădiri principale: amplasarea, suprafaţa construită şi desfăşurata, destinaţia, vechimea, valoarea neta contabila, situaţia juridică;(iii) investiţii în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizarii şi valoarea necesară finalizarii acestora;(iv) participări la alte societăţi comerciale: denumirea şi numărul de înmatriculare ale acestor societăţi comerciale şi procentul deţinut din capitalul social al acestora;(v) bunurile imobile ipotecate şi bunurile mobile care fac obiectul unei garanţii reale mobiliare, bunurile asupra cărora poarta un privilegiu special, precum şi bunurile imobile revendicate de terţi;(vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locaţie de gestiune, închiriere, asociaţie în participaţiune, leasing sau comodat;(vii) drepturile de proprietate industriala deţinute:licenţe, brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale;(viii) drepturile de proprietate intelectuală definite conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, respectiv lista cu rezultatele cercetării, lista cu documentaţiile de interes naţional, aflate în arhivele societăţilor comerciale etc.;(ix) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în funcţie de calitatea procesuala; c) date privind situaţia economico-financiară: situaţii financiare anuale simplificate - conform bilanţului contabil pe anul precedent şi conform ultimei balanţe din anul în curs -, contul de profit şi pierdere - la sfârşitul anului precedent şi la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează - şi activul net contabil la data când se întocmeşte dosarul de prezentare, inclusiv obligaţiile societăţii comerciale faţă de instituţiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare şi dividende; d) avizul/avizele de mediu emis/emise pe baza bilanţului de mediu acceptat de autoritatea de mediu competenţa şi surse potenţiale de răspundere a societăţii comerciale pentru daune cauzate mediului; e) în cazul societăţilor comerciale beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar şi acordul finanţatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate conţin o astfel de condiţie.B. Date privind oferta de vânzare de acţiuniC. Date privind oferta de cumpărare de acţiuni (2) Dosarul de prezentare se pune la dispoziţie potenţialului cumpărător, la cererea acestuia, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei instituţiei publice implicate, şi se actualizează periodic, până în cea de-a 5-a zi lucrătoare anterioară depunerii ofertelor finale.  +  Articolul 83Instituţia publică implicata va elabora un model de fişa de prezentare simplificata în vederea vânzării pachetelor de acţiuni: a) reprezentând până la 33% din capitalul social al societăţilor comerciale; b) reprezentând acţiunile suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor în cadrul procesului de exercitare a dreptului de preferinţa.  +  Articolul 84În cazul vânzării acţiunilor prin oferta publică ori prin alte metode specifice pieţei de capital, datele şi informaţiile ce vor fi puse la dispoziţie potenţialilor investitori vor fi cele indicate în normele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale pieţelor organizate de capital.  +  Articolul 85În cazul societăţilor comerciale pentru care agenţii de privatizare exercita atribuţiile instituţiei publice implicate, întocmirea dosarului de prezentare se asigura de către aceştia, potrivit mandatului acordat.  +  Articolul 86 (1) Administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi sa notifice instituţiei publice implicate, în cel mult două zile lucrătoare de la producere, orice act sau fapt de natura sa modifice esenţial datele şi informaţiile prevăzute la art. 81. (2) Intra sub incidenţa prevederilor alin. (1) actele sau faptele care se produc până în a 8-a zi lucrătoare anterioară datei de depunere a ofertelor finale şi care aduc modificări substanţiale ofertei de vânzare.Accesul direct la datele şi informaţiile despre societatea comercială.  +  Articolul 87 (1) În cazul în care înainte de vânzarea dosarului de prezentare sau în perioada de cumpărare a acestuia potenţialul investitor comunică în scris instituţiei publice implicate ca doreşte efectuarea unei vizite cu scopul de a-şi forma o opinie generală asupra situaţiei economice a societăţii comerciale, instituţia publică implicata şi societatea comercială supusă privatizării sunt obligate sa îi asigure accesul la date economice, tehnice, juridice şi de mediu publicabile, cu semnarea în prealabil a unui angajament de confidenţialitate, fără achitarea unei taxe. (2) În cazul în care potenţialul cumpărător comunică în scris instituţiei publice implicate ca doreşte sa întocmească un raport propriu de expertizare a societăţii comerciale, aceasta instituţie şi societatea comercială supusă privatizării sunt obligate sa îi asigure accesul liber la toate datele şi informaţiile de natura tehnica, economică, financiară, juridică şi de mediu privind societatea comercială supusă privatizării, cu excepţia cazului în care vânzarea se face în condiţiile prevăzute la art. 84.  +  Articolul 88 (1) Accesul direct la datele şi informaţiile de natura tehnica, economică, financiară, juridică şi de mediu privind societatea comercială supusă privatizării se va face pe baza achitării în avans a unei taxe stabilite de instituţia publică implicata, prin dosarul de prezentare. (2) Taxa va fi achitată de către ofertant instituţiei publice implicate.  +  Articolul 89 (1) Conducerile societăţilor comerciale la care statul deţine un pachet de acţiuni minoritar, precum şi ale societăţilor comerciale pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, ale căror clauze sunt în derulare, sunt obligate să permită accesul direct al instituţiei publice implicate la documentele necesare pentru întocmirea dosarului de prezentare a societăţii comerciale respective, în vederea privatizării pachetului de acţiuni deţinut de stat sau pentru stabilirea stadiului executării obligaţiilor contractuale. (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), conducerile societăţilor comerciale vor fi direct răspunzătoare de pagubele aduse statului prin împiedicarea sau întârzierea procesului de privatizare ori prin punerea în imposibilitate a instituţiei publice implicate de a urmări executarea obligaţiilor contractuale.Procedura de emitere a certificatului de obligaţii bugetare  +  Articolul 90În termen de doua zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a certificatului de obligaţii bugetare instituţiile publice bugetare creditoare vor imputernici organele lor teritoriale de control sa întocmească raportul asupra naturii şi cuantumului tuturor obligaţiilor bugetare.  +  Articolul 91Raportul se întocmeşte în termen de 15 zile. În cazuri temeinic justificate ministrul sau conducătorul instituţiei publice bugetare creditoare va putea încuviinţa prelungirea termenului de întocmire a raportului cu cel mult 15 zile.  +  Articolul 92 (1) Pentru întocmirea raportului inspectorii au acces neingradit la orice înscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale societăţii comerciale şi pot solicita informaţii sau explicaţii referitoare la documentele supuse analizei, în condiţiile legii. (2) Raportul se întocmeşte pe baza documentelor contabile ale societăţii comerciale şi a declaraţiei pe propria răspundere a administratorilor societăţii comerciale că nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidenţa contabilă.  +  Articolul 93Raportul va specifică situaţia fiecărei obligaţii bugetare, inclusiv a creanţelor rezultate din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în contul garanţiilor externe.  +  Articolul 94Raportul se avizează şi se înaintează instituţiei publice bugetare creditoare de către conducătorul organului sau teritorial de control în termen de 3 zile de la finalizare.  +  Articolul 95Pe baza raportului avizat potrivit art. 94, în termen de doua zile lucrătoare instituţia publică bugetară creditoare va emite certificatul de obligaţii bugetare.  +  Articolul 96Prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei publice bugetare creditoare, exercitarea atribuţiilor ce revin instituţiilor publice bugetare creditoare se poate delega organelor lor teritoriale competente.  +  Articolul 97Pentru întocmirea şi eliberarea certificatelor de obligaţii bugetare vor fi utilizate modelul şi procedura stabilite prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei publice bugetare creditoare.  +  Articolul 98O copie de pe certificatul de obligaţii bugetare va fi pusă la dispoziţie de către instituţia publică implicata fiecărui potenţial cumpărător, în termen de doua zile de la primirea acestuia.Condiţii privind plata în rate a acţiunilor  +  Articolul 99Instituţia publică implicata va putea accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, luând în considerare situaţia financiară a societăţii comerciale, cuantumul, structura şi periodicitatea obligaţiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotărâre a Guvernului, posibilitatea societăţii comerciale de a-şi desface produsele sau de a presta serviciile pe piaţa internaţionala ori asumarea de către potenţialul cumpărător a obligaţiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum şi eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrală a preţului cu ocazia desfăşurării unei licitaţii cu strigare.  +  Articolul 100În contractele de vânzare de acţiuni cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. Instituţia publică implicata va comunică cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobânda.  +  Articolul 101La aprecierea instituţiei publice implicate se va putea solicita cumpărătorului constituirea de garanţii suplimentare pentru asigurarea plăţii ratelor, precum: a) scrisoare de garanţie emisă de o banca română sau de o banca străină cu care o banca română are relaţii de corespondenta; b) ipoteca ori garanţii reale mobiliare; c) bilet la ordin avalizat de o banca comercială agreată de instituţia publică implicata; d) garanţia personală a unui fidejusor, persoana fizica sau juridică de cetăţenie, respectiv de naţionalitate, română, în condiţiile Codului comercial, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parţial ori integral, de către debitor.  +  Articolul 102Constituirea în favoarea instituţiei publice implicate a garanţiei reale mobiliare asupra acţiunilor trebuie să fie concomitenta cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate.Prevederi referitoare la asociaţiile constituite din salariaţi, membri ai consiliilor de administraţie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială  +  Articolul 103Modul de constituire a asociaţiei şi documentele pe care aceasta trebuie să le depună la instituţia publică implicata sunt cele prevăzute la art. 56-60 şi în anexa nr. 1.1 A la Normele metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, cu modificările ulterioare.Privatizarea societăţilor comerciale cuprinse în programe speciale încheiate cu organismele financiare internaţionale  +  Articolul 104În cazul privatizării societăţilor comerciale cuprinse în programele încheiate de Guvern cu organismele financiare internaţionale, strategia va fi supusă spre aprobare acestuia.Vânzarea de active  +  Articolul 105 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi regiile autonome pot vinde active cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, după caz, şi cu avizul prealabil al instituţiei publice implicate. Avizul prealabil al instituţiei publice implicate consta în mandatul special acordat reprezentantului în adunarea generală a acţionarilor sau în consiliul de administraţie, după caz. (2) În cazul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar şi acordul finanţatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate conţin o astfel de condiţie. (3) Societăţile comerciale de interes strategic pot vinde, fără a fi supuse spre aprobare Guvernului condiţiile principale ale contractelor de vânzare-cumpărare, numai activele prevăzute la art. 4 lit. f), sub sancţiunea nulităţii.  +  Articolul 106Vânzarea activelor se face prin licitaţie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut pe piaţa.  +  Articolul 107Aprobarea adunării generale a acţionarilor, a consiliului de administraţie şi, respectiv, a instituţiei publice implicate priveşte: a) oferta de vânzare; b) garanţia de participare la licitaţie şi taxa de participare, dacă este cazul; c) persoanele împuternicite să efectueze vânzarea.  +  Articolul 108 (1) Societatea comercială sau, după caz, regia autonomă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare sa publice oferta de vânzare, potrivit prezentelor norme metodologice. (2) Oferta de vânzare se afişează la sediul vânzătorului şi la locul unde este situat activul şi se publică conform art. 78, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii licitaţiei. (3) Oferta de vânzare va cuprinde: a) garanţia şi taxa de participare la licitaţie, după caz; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) documentele de participare la licitaţie, prevăzute la art. 79, pe care proprietarul activului le considera necesare în raport cu valoarea activului.  +  Articolul 109 (1) Preţul de oferta este preţul de pornire al licitaţiei, care poate fi mai mic, mai mare sau egal cu valoarea contabila a activului. (2) Preţul de oferta se stabileşte, de regula, pe baza unui raport de evaluare. (3) Societăţile comerciale şi regiile autonome care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii, în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi.  +  Articolul 110Prevederile art. 81 şi 82, cu privire la dosarul de prezentare, ale art. 87 şi 88, privind accesul la datele şi informaţiile privind activul, precum şi ale art. 58-60, privind licitaţia cu strigare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 111Activele amplasate pe terenurile care nu sunt în proprietatea vânzătorului se pot vinde condiţionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului. Terenul aferent activelor şi a cărui situaţie juridică se clarifica după data vânzării activului va fi vândut cumpărătorului activului prin negociere directa, cu excepţia terenurilor care sunt proprietate publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale.  +  Articolul 112Vânzarea activelor cu caracter social urmează regimul juridic de drept comun existent în legislaţia privind privatizarea, cu excepţia celor a căror înstrăinare este reglementată de norme speciale. La vânzare prevederile art. 105-111 se aplică în mod corespunzător.Vânzarea activelor cu plata în rate  +  Articolul 113Societăţile comerciale şi regiile autonome pot vinde active cu plata în rate în condiţiile stabilite la art. 28 din ordonanţa de urgenţă şi în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 114 (1) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă garanţii reale sau personale îndestulătoare, de tipul celor prevăzute la art. 111, şi numai dacă aceste garanţii sunt constituite anterior sau concomitent încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (2) În contractele de vânzare-cumpărare de active cu plata în rate se va stipula o dobânda stabilită conform art. 100.  +  Articolul 115În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta doua rate succesive, ratele următoare devin, de asemenea, exigibile, iar garanţia prevăzută la art. 114 va putea fi pusă în executare pentru întreaga suma neachitata şi pentru dobânda datorată conform contractului până la data scadenta a celei de-a doua rate neachitate.Contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare  +  Articolul 116Încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare se face în condiţiile stabilite la art. 27 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 117Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauza irevocabilă de vânzare sunt următoarele: a) părţile din contract; b) activul care formează obiectul contractului; c) valoarea totală a contractului de leasing; d) durata leasingului; e) cuantumul şi termenele de plată ale ratelor; f) obligaţia de plată în întregime a valorii reziduale înainte de încheierea contractului de vânzare, în termen de cel mult 10 zile de la încheierea perioadei de leasing; g) obligaţia utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului; h) valoarea imbunatatirilor executate şi/sau a investiţiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de preţ şi, după caz, din ratele scadente; i) obligaţia utilizatorului de a răspunde pentru toate riscurile exploatării activului şi pentru orice alta paguba; j) clauza irevocabilă de vânzare în favoarea utilizatorului.  +  Articolul 118Utilizatorul poate oricând pe durata contractului sa cumpere activul prin achitarea integrală a preţului vânzării activului convenit la încheierea contractului, actualizat cu indicele de inflaţie.  +  Articolul 119Pentru dispoziţiile art. 118 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 105-112.Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social  +  Articolul 120 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit şi cu prioritate, către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi către instituţiile publice. (2) În situaţia în care se efectuează transferul cu titlu gratuit, societatea comercială va diminua capitalul social cu valoarea rămasă neamortizata a activului transferat, din cota instituţiei publice implicate.  +  Articolul 121 (1) Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor după aprobarea prealabilă a instituţiei publice implicate. (2) Transferul cu titlu gratuit al activelor se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data aprobării în adunarea generală a acţionarilor.Obligaţii de mediu  +  Articolul 122 (1) Societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin un pachet de acţiuni care permite exercitarea controlului au obligaţia de a iniţia şi de a derula procedura privind obţinerea avizului de mediu. (2) Autoritatea de mediu competenţa este obligată sa emita avizul de mediu în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei necesare.  +  Articolul 123La solicitarea autorităţii de mediu competente, pentru realizarea bilanţurilor de mediu nivel I şi/sau II şi, după caz, a studiului de evaluare a riscului este obligatoriu să se contracteze serviciile unui expert de mediu atestat.  +  Articolul 124Expertul de mediu atestat care va întocmi documentaţia de mediu solicitată nu poate fi acţionar, administrator, cenzor, partener comercial al societăţii comerciale beneficiare, el, soţul/sotia şi rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.  +  Articolul 125Prin aviz de mediu se înţelege actul prin care autoritatea de mediu competenţa stabileşte obligaţiile de mediu ce urmează să fie îndeplinite de respectiva societate comercială, programul pentru conformare corespunzător acestor obligaţii şi identifica răspunderile datorate poluarii mediului din activitatea trecută a societăţii comerciale, pe oricare dintre amplasamentele deţinute de aceasta.  +  Articolul 126Programul pentru conformare cuprinde acele măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor desfăşurate de societatea comercială la data obţinerii avizului de mediu, precum şi acele prevederi pentru remedierea efectelor asupra mediului rezultate din activităţile desfăşurate anterior acestui moment.  +  Articolul 127La încheierea contractului de vânzare-cumpărare instituţia publică implicata/societatea comercială va urmări asumarea de către cumpărător, în tot sau în parte, a obligaţiilor şi raspunderilor de mediu stabilite de autoritatea de mediu competenţa, prin convenirea unui cuantum de investiţii destinate executării programului pentru conformare.  +  Articolul 128Dispoziţiile art. 122-127 sunt aplicabile şi în cazul vânzării de active, al fuziunii, divizării, concesionarii, dizolvării şi lichidării societăţii comerciale, în condiţiile legii, considerate ca având impact asupra mediului.  +  Articolul 129Instituţia publică implicata poate conveni prin contractul de vânzare-cumpărare sa îl despăgubească pe cumpărător, conform prevederilor art. 27 din lege, în cazul în care ulterior privatizării, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, este stabilit prejudiciul.Concesionarea terenurilor  +  Articolul 130Terenurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societăţilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care deţin astfel de terenuri şi dacă acestea sunt strict necesare în vederea realizării obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de publicitate, prin negociere directa între concedent şi concesionar.  +  Articolul 131Administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi să prezinte concedentului documentaţia privind justificarea folosirii terenului şi datele de identificare a acestuia, obiectul de activitate şi alte date necesare pentru încheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.  +  Articolul 132Contractul de concesiune se încheie pe o durată maxima de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept pe o perioadă de 24 de ani şi 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii societatea comercială concesionara continua sa exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului sau de activitate.  +  Articolul 133Garanţia prevăzută la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune şi va fi depusa în termen de 180 de zile de la data semnării acestuia.  +  Articolul 134Prevederile art. 181-184 se aplică şi în cazul concesionarii terenurilor proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 135Calitatea de concedent, în numele statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, o au: a) ministerele de resort pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului; b) consiliile judeţene pentru terenurile proprietate publică sau privată a judeţului; c) consiliile locale pentru terenurile proprietate publică sau privată a oraşului sau comunei.  +  Articolul 136Concesionarea, potrivit art. 32^1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, are ca obiect exclusiv utilizarea de către concesionar a terenurilor, în limitele cerute de desfăşurarea normală a activităţii potrivit obiectului sau de activitate, şi nu poate fi extinsă la activităţi de exploatare decât prin încheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.Închirierea sau vânzarea terenurilor  +  Articolul 137Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se închiriază sau se vand societăţii comerciale care le deţine, fără nici un fel de publicitate, prin negociere directa, la iniţiativa societăţii comerciale sau a autorităţilor prevăzute la art. 135.Criteriile pentru stabilirea redeventei, chiriei şi preţului de vânzare pentru terenuri  +  Articolul 138Redeventa se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obţinut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel: a) în cazul stabilirii redeventei ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1-3%, în funcţie de obiectul de activitate al societăţii comerciale concesionare şi de încadrarea acestuia potrivit Clasificării activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, precum şi de împrejurarea ca terenul în cauza este într-o zona declarata defavorizată; totodată se va stabili şi o redeventa minima anuală, indexabila cu indicele de inflaţie aferent fiecărui exerciţiu financiar, determinat de Institutul Naţional de Statistica, în cazul în care creşterea anuală a acestui indice depăşeşte 10%; b) în cazul stabilirii redeventei sub forma unui venit fix anual al concedentului se va avea în vedere ca această sumă fixa sa nu fie mai mare decât dobânda de referinţa stabilită de Banca Naţionala a României, aplicată la valoarea de circulaţie a terenului ce face obiectul concesiunii, determinata potrivit criteriilor prevăzute la art. 140.  +  Articolul 139Pentru terenurile necesare desfăşurării unor activităţi sau servicii publice, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau local, după caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redeventei.  +  Articolul 140Nivelul chiriei pe metru patrat de teren este convenit prin negociere directa între proprietarul terenului şi societatea comercială, avându-se în vedere următoarele criterii: a) situarea terenului în localitate urbana sau rurală; b) categoria localităţii şi zona din cadrul localităţii, conform incadrarilor prevăzute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura; c) poziţia terenului faţă de accesul la reţelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian; d) accesul terenului la utilităţi (energie electrica, termica, gaze naturale, apa-canal); e) gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide, lichide sau gazoase; f) tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: producţie, prestări de servicii sau executare de lucrări.  +  Articolul 141Preţul de vânzare pentru terenurile oferite spre cumpărare societăţilor comerciale care le au în exploatare se stabileşte prin negociere directa între proprietarul terenului şi societatea comercială, avându-se în vedere valoarea de circulaţie a terenului, determinata pe baza criteriilor prevăzute la art. 140.Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor  +  Articolul 142Toate societăţile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care până la data apariţiei legii nu au dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor proceda după cum urmează: a) vor întocmi şi vor înainta instituţiilor îndreptăţite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentaţiile necesare, conform legislaţiei în domeniu; b) după primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în adunarea generală a acţionarilor se aproba:(i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului;(îi) numărul de acţiuni emise suplimentar;(iii) modificarea corespunzătoare a actului de înfiinţare.  +  Articolul 143Valoarea cu care se majorează capitalul social este valoarea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizata cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 144În termen de 5 zile de la înregistrarea majorării societatea comercială va transmite instituţiei publice implicate toate documentele din care să rezulte îndeplinirea obligaţiei legale.  +  Articolul 145La cererea instituţiei publice implicate oficiul registrului comerţului şi/sau registrul independent privat va înregistra majorarea capitalului social, fără a solicita hotărârea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 146După majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor instituţia publică implicata poate vinde pachetul de acţiuni astfel: a) se va acorda dreptul de preferinţa cumpărătorului care, anterior majorării capitalului social, a dobândit acţiuni ale societăţii comerciale în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu instituţia publică implicata sau succesorului în drepturi al acestuia; vânzarea se va face prin negociere; b) nu se va acorda dreptul de preferinţa cumpărătorului prevăzut la lit. a) dacă, în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social, acesta nu şi-a exprimat în scris opţiunea la instituţia publică implicata; vânzarea se va face prin orice metoda, în funcţie de mărimea pachetului de acţiuni, către orice investitor interesat.Dispoziţii speciale privind fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale supuse privatizării  +  Articolul 147Procedura de restructurare prin divizare/ fuziune se declanşează: a) la propunerea instituţiei publice implicate; b) la propunerea consiliului de administraţie al societăţii comerciale; c) la solicitarea unui acţionar sau a unui terţ interesat.  +  Articolul 148În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor decide, pe baza studiului de fezabilitate şi în baza unui mandat special acordat de instituţia publică implicata, aplicarea unui program de restructurare prin divizare/fuziune, consiliul de administraţie va definitivă documentele necesare şi va întocmi proiectul de divizare/fuziune care va fi depus la registrul comerţului în termen de 3 zile.  +  Articolul 149Publicarea într-un cotidian internaţional a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor privind fuziunea/divizarea societăţilor comerciale este obligatorie ori de câte ori societatea comercială are ca acţionari persoane fizice sau juridice străine.Dispoziţii speciale privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale  +  Articolul 150În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, consiliul de administraţie se desfiinţează şi se numeşte administrator unic.  +  Articolul 151Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale se va publică în conformitate cu prevederile art. 78 şi 149.  +  Articolul 152Declaraţiile de creanţe, transmise prin fax sau prin posta electronică în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului informativ, vor fi luate în considerare cu condiţia ca originalul să fie transmis societăţii comerciale în cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-menţionat, data la care registrul creditorilor asociaţi devine definitiv.Asociaţia creditorilor  +  Articolul 153Creditorii care au depus declaraţiile de creanţe se trec într-un registru întocmit de administratorul unic şi care poate fi consultat de orice creditor al societăţii comerciale la sediul acesteia. În registru se vor indica denumirea şi sediul sau, după caz, numele şi domiciliul creditorilor asociaţi, valoarea şi ordinea de preferinţa a fiecărei creanţe, titlul în temeiul căruia creanţa s-a constituit şi drepturile de vot ale fiecărui creditor potrivit art. 32^13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Vor fi trecuţi în tabel şi creditorii ale căror creanţe sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garanţie personală acordată de societatea comercială.  +  Articolul 154Registrul creditorilor asociaţi poate fi modificat numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în condiţiile art. 34 alin. (2) din lege sau, în caz de eroare constatată, de administratorul unic care a întocmit tabelul, iar după numirea lichidatorului, de către acesta din urma, ca o consecinţa a modificării, prin decizie motivată, a tabelului de creanţe.  +  Articolul 155 (1) În termen de 10 zile de la definitivarea registrului administratorul unic convoacă prin scrisoare recomandată sau telegrama cu confirmare de primire prima şedinţa a asociaţiei creditorilor pentru alegerea preşedintelui. (2) Şedinţele asociaţiei creditorilor vor avea loc în termen de cel puţin 10 zile de la data primirii convocării de către fiecare membru, în afară de cazul în care creditorii asociaţi hotărăsc în unanimitate sa ţină o şedinţa, renunţând în mod expres la beneficiul convocării prealabile. (3) La şedinţele asociaţiei creditorii participa personal sau prin reprezentanţi împuterniciţi în condiţiile art. 68 din Codul de procedură civilă. Împuternicirea de reprezentare conferă dreptul de a vota pentru adoptarea hotărârilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă ori de prezentele norme metodologice, în cadrul oricărei şedinţe a asociaţiei creditorilor, cu excepţia cazului în care dreptul de reprezentare a fost restrâns la anumite acte ori şedinţe. Şedinţa se considera legal constituită în prezenta creditorilor care deţin majoritatea absolută a voturilor în cadrul asociaţiei. (4) Cu excepţia celei dintâi şedinţe, care va fi deschisă de către administratorul care tine registrul creditorilor asociaţi, lucrările şedinţelor asociaţiei creditorilor sunt deschise şi sunt conduse de către preşedintele acesteia şi se desfăşoară în prezenta unui notar public. Procesul-verbal al şedinţei, cuprinzând exclusiv hotărârea adoptată, se întocmeşte şi se semnează de către notarul public care a participat la lucrări. (5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (4) se înscriu într-un registru care se păstrează de administratorul unic, iar după încetarea funcţiei acestuia, de către lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcătuiesc asociaţia. O copie de pe procesul verbal se depune la instituţia publică implicata, prin grija preşedintelui asociaţiei, în termen de 5 zile de la data şedinţei, iar o copie va fi păstrată de acesta. (6) Pot formula contestaţii în condiţiile art. 34 alin. (2) din lege: a) creditorii ale căror creanţe nu au fost menţionate în anunţurile publicate conform art. 34 alin. (1) din lege; b) creditorii ale căror creanţe au fost evidenţiate într-un cuantum mai mic ori pe o poziţie inferioară celei conferite de rangul creanţei în ordinea de preferinţa indicată în anunţul publicat conform art. 34 alin. (1) din lege; c) creditorii care contesta existenta sau întinderea unei creanţe a societăţii comerciale împotriva lor, care, potrivit anunţului publicat, le-ar diminua, prin compensaţie, drepturile de creanţa; d) creditorii care contesta existenta, întinderea sau ordinea de preferinţa a unei creanţe aflate înaintea creanţei proprii în ordinea de preferinţa, publicată conform art. 34 alin. (1) din lege.Licitaţia pentru numirea lichidatorului  +  Articolul 156În cazul în care agentul de privatizare nu doreşte sa realizeze lichidarea societăţii comerciale, precum şi în situaţia în care negocierile pentru preluarea de către acesta a funcţiei de lichidator nu s-au finalizat la expirarea unui termen de doua zile de la primirea în scris a acceptului agentului de privatizare, instituţia publică implicata va trebui sa publice, în maximum doua zile lucrătoare, anunţul de organizare a licitaţiei pentru angajarea unui lichidator. În mod obligatoriu anunţul va preciza: a) denumirea şi sediul societăţii comerciale ce urmează să fie lichidată, valoarea activului sau patrimonial, potrivit ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice, şi a datoriilor; b) locul de unde se poate achiziţiona caietul de sarcini, precum şi preţul acestuia; c) criteriile de precalificare pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la licitaţie; d) data şi locul ţinerii licitaţiei; data licitaţiei se va fixa după cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile de la publicarea anunţului; e) data la care şi locul de unde se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la regulile de participare la licitaţie, inclusiv cele privind accesul la date şi informaţii privind societatea comercială, necesare pentru formularea ofertei în baza semnării unui angajament de confidenţialitate.  +  Articolul 157Lichidatorul, persoana fizica, sau reprezentantul, persoana fizica, al societăţii comerciale lichidatoare trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil sau licenţiat în studii economice ori în drept sau inginer şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica, economică sau juridică.  +  Articolul 158Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componenta fixa şi/sau una variabila şi va fi stabilit prin decizie a conducătorului instituţiei publice implicate. Prin aceeaşi decizie se numeşte şi comisia de licitaţie, alcătuită din 3 persoane, dintre care una are calitatea de preşedinte, şi se stabileşte grila de punctaj necesară pentru evaluarea ofertelor.  +  Articolul 159Participanţii la licitaţie îşi vor depune oferta, scrisă şi datată, în plic închis, la instituţia publică implicata, pentru comisia de licitaţie, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data licitaţiei.  +  Articolul 160Ofertele se deschid în ziua licitaţiei, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotărârea de adjudecare cuprinsă în procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitaţie, în cel mult 5 zile de la data licitaţiei. Funcţia de lichidator se adjudeca participantului care a oferit condiţiile cele mai avantajoase. Hotărârea de adjudecare va cuprinde şi clasarea ofertanţilor în ordinea numărului de puncte obţinute pentru ofertele depuse.  +  Articolul 161În cazul în care contractul cu ofertantul selecţionat nu se încheie în termenul prevăzut în ordonanţa de urgenţă, contractul se va putea încheia cu următorul clasat, potrivit hotărârii prevăzute la art. 160.  +  Articolul 162Dacă după prima licitaţie nu se desemnează nici o ofertă câştigătoare, se va organiza de îndată o noua licitaţie, cu respectarea prevederilor art. 156-160. Dacă la a doua licitaţie nu se desemnează lichidatorul, instituţia publică implicata poate modifica condiţiile iniţiale.  +  Articolul 163Contractul pentru angajarea lichidatorului are conţinutul-cadru prevăzut în caietul de sarcini şi cuprinde elementele de baza ale ofertei câştigătoare.  +  Articolul 164Condiţiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 158, în cazul în care se negociază completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidării.  +  Articolul 165Încetarea măsurii de lichidare voluntara se dispune de adunarea generală a acţionarilor în baza mandatului special acordat de instituţia publică implicata.  +  Articolul 166Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi făcuta conform dispoziţiilor prevăzute la art. 31 din lege, iar hotărârea adoptată va fi transmisă instituţiei publice implicate şi va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului în termen de doua zile de la data adoptării sale.  +  Articolul 167Instituţia publică implicata poate decide încetarea procedurii de lichidare voluntara în situaţia în care se înregistrează o scrisoare de intenţie prin care se solicita cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni.Tabelul de creanţe  +  Articolul 168 (1) Tabelul de creanţe se întocmeşte de către lichidator pe baza registrului creditorilor asociaţi şi cuprinde creanţele acestora, în ordinea de preferinţa determinata potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din lege şi a vechimii, în vederea distribuirii sumelor ce vor rezultă în urma vânzării bunurilor şi activelor societăţii comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori şi se păstrează de lichidator. (2) În tabel se cuprind toate creanţele, chiar dacă nu au devenit exigibile sau sunt litigioase. (3) Tabelul va cuprinde şi privilegiul şi/sau garanţia reală constituită în favoarea creditorului. (4) Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivată, din oficiu sau la cererea justificată a unui creditor, cu operarea modificărilor corespunzătoare, dacă este cazul, în registrul creditorilor asociaţi. Creditorul care a declarat o creanţa care nu a fost înscrisă în tabel ori nu a fost înscrisă potrivit valorii ori rangului sau în ordinea de preferinţa, cel a cărui cerere de modificare a fost respinsă de către lichidator ori cei ale căror drepturi au fost lezate prin înscrierile ori modificările operate se pot adresa instanţei competente, cu respectarea prevederilor cap. VII din lege şi ale cap. V^3 din ordonanţa de urgenţă.Noul lichidator şi mandatarul special  +  Articolul 169 (1) În situaţia încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituţia publică implicata va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a urmatorului clasat în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16 din ordonanţa de urgenţă, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societăţii comerciale până la numirea unui nou lichidator. (2) În cazul în care nici unul dintre următorii clasaţi nu poate îndeplini funcţia de lichidator, instituţia publică implicata va organiza o noua licitaţie, cu respectarea prevederilor art. 155-162.  +  Articolul 170 (1) Mandatarul special numit până la angajarea unui nou lichidator trebuie să întrunească, sub aspect profesional, condiţiile prevăzute la art. 157. Remunerarea să se negociază cu instituţia publică implicata, fără a o putea depăşi pe cea a lichidatorului al cărui contract a încetat. (2) Mandatarul poate fi şi un salariat al instituţiei publice implicate, prin delegare sau detaşare.  +  Articolul 171Până la angajarea unui nou lichidator licitaţia pentru vânzarea activelor şi a bunurilor societăţii comerciale, aflată în curs, se suspenda de drept, făcându-se în acest sens un anunţ în publicaţiile prin care licitaţia a fost adusă la cunoştinţa publică. La reluarea licitaţiei se face un anunţ corespunzător în aceleaşi publicaţii şi, în mod vizibil, la sediul societăţii comerciale.Vânzarea bunurilor  +  Articolul 172Vânzarea bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale se face, în numele şi pe contul acesteia, de către lichidator în următoarele moduri: a) ca active functionale, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. d) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 3 lit. d) din lege; b) bun cu bun.  +  Articolul 173Vânzarea bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale se va face, de regula, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. În situaţia în care aceasta vânzare nu va fi posibila, lichidatorul poate utiliza pentru vânzarea patrimoniului societăţii comerciale şi licitaţia cu oferte în plic sau negocierea, precum şi orice combinaţie a celor 3 metode de vânzare prevăzute la art. 37 alin. (1) din lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. Prevederile capitolului "Obligaţii de mediu" se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 174În vederea vânzării bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale lichidatorul are obligaţia:- sa întocmească, în termen de 30 de zile de la intrarea în funcţie, câte o fişa pentru fiecare activ al societăţii comerciale, cu detalierea bunurilor ce îl compun;- sa întocmească lista cuprinzând celelalte bunuri ale societăţii comerciale, care nu pot fi integrate în structura unui activ;- sa stabilească strategia de vânzare pe care o va aplica;- sa stabilească preţul de oferta de vânzare pentru fiecare activ şi bunurile ce îl compun, precum şi pentru bunurile independente, prin estimarea valorii de piaţa a acestora;- să asigure publicarea unui anunţ de vânzare.  +  Articolul 175Anunţul de vânzare va cuprinde, în mod obligatoriu: a) datele de identificare a activelor; b) preţul de oferta de vânzare, distinct pentru fiecare activ şi pentru bunurile ce îl compun; în funcţie de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de preţ; c) locul în care cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii despre active ori pot efectua, pe cheltuiala proprie, o expertiza a acestora; d) metoda de vânzare; e) locul şi data licitaţiei sau negocierii, tipul licitaţiei, ora de începere a acesteia; această dată va fi stabilită între 15 şi 20 de zile de la data publicării anunţului; f) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie.  +  Articolul 176Anunţul de vânzare se publică într-un cotidian naţional de larga circulaţie şi/sau într-un cotidian local, iar dacă activul are un preţ de oferta de vânzare de peste 1.000.000.000 lei, publicarea se va face şi prin mijloace electronice.  +  Articolul 177 (1) Vânzarea bunurilor de către lichidator se va face cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 29-68, care se aplică în mod corespunzător. (2) În vederea vânzării bunurilor şi activelor societăţii comerciale lichidatorul va numi o comisie compusă din 3-5 membri, al carei preşedinte este lichidatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, din care vor face parte şi reprezentanţi ai creditorilor. Dacă în ziua licitaţiei sau a negocierii lichidatorul este în imposibilitatea de a fi prezent, va desemna un delegat care să îi ţină locul. În acest caz lichidatorul răspunde solidar cu delegatul pentru paguba adusă ca urmare a încălcării obligaţiilor legate de organizarea şi ţinerea licitaţiei sau a negocierii. (3) Vânzarea bunurilor are loc la sediul societăţii comerciale, unde se vor afişa la loc vizibil instrucţiunile privind desfăşurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii fiecărei şedinţe de licitaţie. (4) Pentru vânzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitaţie lichidatorul va organiza cel mult alte doua licitaţii, cu precizarea ca licitaţia va avea loc, în toate cazurile, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului, iar preţul de pornire al licitaţiei se va reduce de fiecare data cu câte 20% din preţul iniţial de pornire. (5) În măsura în care nu s-a formulat nici o ofertă pentru cumpărarea activului în integralitatea sa, preşedintele comisiei de licitaţie va putea solicita participanţilor, în cadrul aceleiaşi şedinţe, oferte pentru achiziţionarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participanţii au manifestat interes, iar acestea vor putea fi vândute numai cu condiţia ca suma totală obţinută în cadrul aceleiaşi şedinţe de licitaţie să fie cel puţin egala cu preţul de pornire al licitaţiei pentru activ în cadrul următoarei şedinţe de licitaţie. Dacă activul sau bunurile ce îl alcătuiesc nu au putut fi vândute în condiţiile menţionate la alin. (6), lichidatorul va putea schimba metoda sau strategia de vânzare. (6) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă o garanţie reală sau personală îndestulătoare, de tipul celor indicate la art. 101, şi dacă aceasta garanţie este constituită anterior sau concomitent încheierii contractului. În contract se va prevedea o dobânda stabilită la nivelul dobânzii practicate la creditare de banca la care societatea comercială în lichidare are deschis contul lichidării, la momentul semnării contractului. În caz de neplata a doua rate succesive, prevederile art. 115 se aplică în mod corespunzător. (7) Dacă la licitaţia cu strigare nu se prezintă decât un singur participant, se va proceda în conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1). (8) În contul unei creanţe litigioase adjudecarea se poate face numai în mod provizoriu, iar sumele necesare pentru satisfacerea acesteia se vor consemna la banca pe numele societăţii comerciale aflate în lichidare şi vor fi eliberate creditorului numai după pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile cu privire la existenta şi întinderea creanţei contestate.  +  Articolul 178Activele şi bunurile asupra cărora poarta un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipoteca vor fi programate la licitaţie după cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creanţelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi b) din lege.  +  Articolul 179 (1) În cazul în care creditorii participa la licitaţie şi doresc ca adjudecarea să se facă în contul creanţei lor faţă de societatea comercială, ei vor trebui sa indice lichidatorului creanţa pe care o depun drept preţ, prin referire la tabelul de creanţe prevăzut la art. 168. Depunerea creanţei poate fi şi parţială. În cazul în care un bun sau un activ este adjudecat în favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipoteca ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferenţa dintre valoarea creanţei sale şi suma maxima oferită de ceilalţi participanţi acesta va avea calitatea de creditor chirografar. (2) Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori în favoarea căruia societatea comercială proprietara a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care îl compune şi care şi-a depus întreaga creanţa drept preţ poate adjudeca bunul sau activul în contul acesteia. (3) La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care îl compune, societatea comercială îi va putea ceda creanţa sa împotriva terţului adjudecatar al bunului sau activului, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu compensarea corespunzătoare a debitului societăţii comerciale faţă de creditor. Prevederile art. 177 alin. (12) se aplică în mod corespunzător.Măsuri speciale în procesul de privatizare  +  Articolul 180În momentul declanşării procesului de privatizare sau oricând după această dată se instituie procedura de administrare specială la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine pachetul majoritar de acţiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 181 (1) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societăţii comerciale de către un administrator special, selectat de instituţia publică implicata. (2) Administrarea specială se realizează de instituţia publică implicata prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, pe baza unui contract de mandat.  +  Articolul 182 (1) Pot dobândi calitatea de administrator special persoane fizice/juridice române sau străine, selectate de instituţia publică implicata pe baza unor criterii făcute publice. (2) Pentru a facilita luarea unei decizii optime cu privire la nominalizarea administratorului special, instituţia publică implicata va întocmi o lista cuprinzând candidaţii acreditaţi.  +  Articolul 183 (1) Principala atribuţie a administratorului special este de a îndeplini întocmai şi la termenele stabilite mandatul special acordat de instituţia publică implicata. (2) În acest scop administratorul special: a) va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a acţionarilor, ori de câte ori este necesar şi în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societăţii comerciale/statutului şi contractului de societate, în sensul separarii funcţiei de preşedinte al consiliului de administraţie de cea de director general, dacă acest lucru este prevăzut în mandat; b) va examina activitatea societăţii comerciale în raport cu situaţia de fapt şi va întocmi un raport amănunţit asupra situaţiei economico-financiare şi juridice; c) va supraveghea operaţiunile de gestionare a patrimoniului societăţii comerciale; d) va examina volumul de arierate şi creanţe şi va stabili ordinea de plati, ţinând seama de respectarea disciplinei economico-financiare; e) va introduce acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societăţii comerciale în dăuna acţionarilor/asociaţilor sau a societăţii comerciale, dacă este cazul; f) va introduce acţiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acţiuni comerciale încheiate de conducerea societăţii comerciale sau de constituirea unor garanţii, susceptibile a prejudicia drepturile acţionarilor/asociaţilor şi ale societăţii comerciale, dacă este cazul; g) va sesiza instituţia publică implicata în legătură cu orice problema care ar cere soluţionarea de către aceasta; h) va îndeplini orice alte atribuţii stabilite prin contractul de mandat acordat de instituţia publică implicata. (3) În mandatul special instituţia publică implicata va specifică documentele pe care administratorul special va trebui să le analizeze şi termenul în care va trebui să depună raportul cu privire la situaţia de fapt din societatea comercială, cuprinzând şi propuneri de măsuri. (4) Instituţia publică implicata va analiza raportul şi propunerile de măsuri prezentate de administratorul special şi va decide aplicarea măsurilor excepţionale care să conducă la sporirea atractivităţii societăţii comerciale la privatizare.  +  Articolul 184 (1) În activitatea pe care o desfăşoară administratorul special este obligat: a) sa participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul instituţiei publice implicate, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, orice hotărâre luată de acestea şi care contravine mandatului sau; b) sa ia măsuri de administrare şi gestionare a patrimoniului societăţii comerciale, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate sa nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin mandatul acordat. (2) În cazul administrării speciale criteriile şi obiectivele de performanţă din contractul de performanţă încheiat cu directorul general al societăţii comerciale vor fi adaptate la mandatul primit de administratorul special, prin act adiţional. (3) În situaţia în care directorul general al societăţii comerciale este mandatat ca administrator special, consiliul de administraţie va numi temporar în aceasta funcţie, dacă este cazul, cu avizul instituţiei publice implicate, o altă persoană, care va prelua contractul de performanţă perfectat în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar.  +  Articolul 185În perioada administrării speciale administratorul special va asigura îndeplinirea măsurilor excepţionale stabilite de lege, astfel: a) va solicita furnizorilor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa sau alte servicii fără de care societatea comercială nu poate funcţiona - întocmirea graficelor de reesalonare a obligaţiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială; b) va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reeşalonarea plăţilor la furnizorii de utilităţi, concomitent cu achitarea obligaţiilor curente; c) va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societăţii comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate, în scopul creşterii atractivităţii societăţii comerciale la privatizare; d) va solicita creditorilor bugetari printr-o notificare suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societăţii comerciale şi neinceperea unor noi astfel de măsuri; e) va întocmi lista creditorilor societăţii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor, astfel încât după vânzarea acestora să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proporţional, creditorilor bugetari implicaţi, până la limita rămasă neacoperita prin scutirea principala în baza grilei de facilităţi; f) dacă prin aplicarea grilei de facilităţi creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001, sumele încasate prin vânzarea activului vor fi distribuite în contul datoriei reesalonate; g) va identifica eventualele creanţe ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societăţilor comerciale aflate în curs de privatizare şi va propune instituţiei publice implicate, după caz, conversia acestor creanţe în acţiuni.  +  Articolul 186 (1) Procedura de administrare specială se poate institui şi la societăţile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, dacă nu s-au pus în aplicare măsurile respective. (2) Procedura de administrare specială în perioada de dizolvare şi lichidare presupune administrarea şi gestionarea societăţii comerciale de către un administrator special, selectat de instituţia publică implicata, conform art. 181. (3) În situaţia în care în mandatul acordat se prevede lichidarea societăţii comerciale, instituţia publică implicata numeşte un lichidator conform prevederilor prezentelor norme metodologice sau, după caz, dispune transferarea/ preluarea activelor rămase în patrimoniul societăţii comerciale de către o societate de administrare şi valorificare a activelor disponibile. (4) Principalele atribuţii ale administratorului special, nominalizat prin ordin/decizie a ministrului/conducătorului instituţiei publice implicate, pentru societăţile comerciale aflate în dizolvare/lichidare sunt, fără a se limita la: a) luarea măsurilor pentru inventarierea documentelor care mai exista la societatea comercială şi pentru recompunerea arhivei din ultimii ani; b) luarea măsurilor pentru identificarea ultimelor persoane nominalizate în organele de conducere ale societăţii comerciale; c) luarea măsurilor pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale şi confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic pentru evaluarea eventualelor pagube; d) luarea măsurilor pentru pregătirea documentaţiei în vederea transferului unor bunuri (mijloace fixe) din patrimoniul societăţii comerciale în patrimoniul societăţii de administrare a activelor disponibile; e) luarea măsurilor pentru întocmirea documentaţiei pentru dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; f) dispunerea oricărei alte măsuri menite sa ducă la dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale.  +  Articolul 187Mandatul acordat administratorului special poate fi oricând modificat, completat sau revocat de instituţia publică implicata, în funcţie de situaţia fiecărei societăţi comerciale şi de etapele parcurse.  +  Articolul 188Administratorul special este răspunzător atât pentru dol, cat şi pentru culpa, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru executarea defectuoasă a acestora. Producerea de daune materiale şi morale instituţiei publice implicate sau societăţii comerciale, prin acţiuni sau omisiuni produse în executarea mandatului, atrage răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz, a administratorului special.Conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare  +  Articolul 189 (1) În termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare specială la societăţile comerciale ce urmează să se privatizeze, la cererea instituţiei publice implicate, creanţele deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societăţii comerciale se vor converti în acţiuni, la valoarea nominală a acestora, consolidata în dolari S.U.A. (2) Categoriile de creanţe ce fac obiectul conversiei potrivit alin. (1) sunt următoarele: a) creanţe bancare neperformante; b) creanţe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării; c) creanţele provenite din executarea garanţiilor emise de stat pentru împrumuturile externe contractate de societăţile comerciale respective. (3) Conversia creanţelor prevăzute la alin. (2) se face în baza unei fundamentari economico-financiare realizate în comun de instituţia publică implicata şi de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. (4) Acţiunile rezultate în urma conversiei se transfera pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de instituţia publică implicata. (5) Preţul obţinut în urma vânzării va fi repartizat între cele doua instituţii, proporţional cu numărul acţiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de instituţia publică implicata.Constituirea societăţilor comerciale cu capital mixt  +  Articolul 190 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot participa la constituirea unor societăţi comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor. (2) După aprobarea adunării generale a acţionarilor instituţia publică implicata dispune întocmirea actului constitutiv şi înregistrarea societăţii comerciale conform dispoziţiilor legale.Majorarea capitalului social prin aport de capital privat  +  Articolul 191Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social se poate declanşa: a) la propunerea societăţii comerciale; b) la propunerea instituţiei publice implicate; c) la primirea unei scrisori de intenţie din patea unui acţionar al societăţii comerciale sau din partea unui terţ interesat.  +  Articolul 192 (1) În situaţia în care instituţia publică implicata decide, pe baza studiului de fezabilitate solicitat, ca societatea comercială are nevoie de capital în numerar/utilaje tehnologice performanţe (din categoria tehnologiilor de vârf), aceasta va propune adunării generale a acţionarilor lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social, diminuându-se astfel participaţia statului la societatea comercială. Valoarea utilajelor tehnologice performanţe trebuie dovedită prin factura de achiziţie. (2) Oferta publică de majorare a capitalului social, în contextul prezentelor norme metodologice, este procedura prin care societatea comercială vinde un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape: a) acordarea dreptului de preferinţa acţionarilor existenţi, proporţional cu cotele deţinute anterior majorării capitalului social; b) declanşarea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni, prin care oricare dintre investitorii interesaţi, persoane fizice sau juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atât acţiunile aferente cotei acţionarilor care nu îşi exercită dreptul de preferinţa, cat şi acţiunile aferente cotei deţinute de instituţia publică implicata.  +  Articolul 193Preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor o dată cu celelalte elemente ale vânzării, în baza propunerii formulate de instituţia publică implicata, şi nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei acţiuni.  +  Articolul 194În situaţia în care exercitarea dreptului de preferinţa nu acoperă valoarea aprobată de adunarea generală a acţionarilor pentru majorarea capitalului social, societatea comercială va lansa o ofertă publică primara de acţiuni, care se va derula prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 195În situaţia în care terţul interesat propune participarea la majorarea capitalului social cu aport în natura, adunarea generală a acţionarilor va aproba majorarea capitalului social cu o valoare egala sau mai mare decât valoarea aportului în natură.Majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor-----------Prezentul titlu a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^1În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile semnifică după cum urmează: a) contract de privatizare - contractul privind subscrierea de acţiuni de către investitor în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social al societăţii comerciale împreună cu anexele la acesta, ce se semnează de către instituţia publică implicată şi investitorul selectat; b) investitor - orice persoană juridică, română sau străină, care formulează o ofertă de subscriere în cadrul procesului de privatizare, care nu intră sub incidenţa interdicţiilor prevăzute de art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 5 alin (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 14 şi care îndeplineşte, după caz, criteriile de precalificare ce pot fi stabilite prin dosarul de prezentare, făcute publice conform anunţului publicitar aprobat de instituţia publică implicată.-----------Art. 195^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^2Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor se poate declanşa la propunerea instituţiei publice implicate.-----------Art. 195^2 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^3 (1) În cazul în care instituţia publică implicată decide declanşarea procesului de privatizare potrivit art. 195^2, trebuie respectate următoarele etape: a) instituţia publică implicată mandatează reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor a societăţii comerciale să propună şi să aprobe:1. majorarea de capital social prin aport de capital privat prin atragerea unui investitor;2. majorarea capitalului social al societăţii comerciale prin emisiunea unui nou pachet de acţiuni ce vor fi oferite spre subscriere investitorului selectat şi acţionarilor existenţi în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură cu utilaje tehnice performante, cu posibilitatea de a fi prevăzută o primă de emisiune în condiţiile legii;3. preţul de vânzare a acţiunilor nou-emise odată cu celelalte elemente ale vânzării în baza propunerilor formulate de instituţia publică implicată, care nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei acţiuni;4. acordarea dreptului de preferinţă la subscriere acţionarilor existenţi la preţul de vânzare;5. subscrierea de către investitorul selectat de acţiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum şi, după caz, anularea acţiunilor emise şi nesubscrise, aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor, inclusiv modificarea, completarea şi/sau actualizarea actului constitutiv al societăţii comerciale;6. orice hotărâre necesară implementării strategiei de privatizare şi a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat; b) dreptul de preferinţă se acordă acţionarilor existenţi în condiţiile legii, pentru a subscrie acţiuni nou-emise, proporţional cu cotele de participare deţinute la capitalul social anterior majorării, la acelaşi preţ cu preţul de vânzare a acţiunilor nou-emise, inclusiv prima de emisiune, după caz, pe care urmează să îl plătească investitorul selectat conform contractului de privatizare; c) investitorul selectat subscrie un număr de acţiuni reprezentând cota de participaţie din capitalul social al societăţii comerciale stabilită de instituţia publică implicată prin strategia de privatizare la preţul de vânzare, inclusiv prima de emisiune, după caz, prevăzut în contractul de privatizare; plata acţiunilor subscrise se efectuează de către investitorul selectat în conformitate cu şi la termenele prevăzute în contractul de privatizare. (2) Prin strategia de privatizare elaborată de fiecare instituţie publică implicată se poate stabili fie procentul cu care se majorează capitalul social, fie cota de participaţie din capitalul social al societăţii comerciale care va fi dobândită de investitor după finalizarea procedurii de majorare a capitalului social.-----------Art. 195^3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^4Selecţia investitorului se realizează de instituţia publică implicată prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori, potrivit procedurii prevăzute la art. 195^5-195^26.-----------Art. 195^4 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^5 (1) În vederea aplicării procedurii de privatizare prin majorarea capitalului social cu aport de capital privat prin atragerea unui investitor se constituie o comisie de negociere şi selecţie a investitorului şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare formate din membri titulari şi supleanţi şi secretariate tehnice aferente acestora. (2) Membrii comisiei de negociere şi selecţie a investitorului sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate şi dintre aceştia vor face parte în mod obligatoriu următorii: a) un secretar de stat din cadrul instituţiei publice implicate numit de conducătorul instituţiei publice în calitate de preşedinte; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice numit de ministrul finanţelor publice; c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru. (3) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare fac parte reprezentanţi ai instituţiei publice implicate, Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ai societăţii comerciale. În cazul în care din acţionariatul societăţii comerciale fac parte şi reprezentanţi ai Societăţii Comerciale «Fondul Proprietatea» - S.A., în cadrul acestei comisii va fi nominalizat şi un reprezentant al său, la solicitarea acesteia din urmă. (4) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisii vor desemna şi câte un supleant. (5) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are în principal următoarele atribuţii: a) propune spre aprobare instituţiei publice implicate toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la, anunţul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, după caz, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme; b) verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare, după caz, şi stabileşte lista investitorilor precalificaţi; c) conduce negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi pe baza ofertelor preliminare şi neangajante depuse de aceştia; d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare şi instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; e) verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabileşte lista ofertanţilor calificaţi, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucţiunile comunicate şi le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj; f) solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătăţite, organizează şi conduce şedinţa de licitaţie, declară investitorul selectat şi întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei; g) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; h) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare; i) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare; j) îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare. (6) În fundamentarea deciziilor luate pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), comisia de negociere şi selecţie a investitorului va ţine cont şi de recomandările formulate de consultantul selectat potrivit art. 215 care o va asista pe toată procedura de privatizare, în cazul în care s-a făcut selectarea acestuia. (7) Componenţa comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, precum şi a comisiei de pregătire şi monitorizarea procesului de privatizare, drepturile şi atribuţiile membrilor celor două comisii, modul de lucru şi remunerarea acestora de la data constituirii şi până la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate. (8) Activitatea comisiilor prevăzute la alin (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital.-----------Art. 195^5 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^6Instituţia publică implicată stabileşte preţul de ofertă cu respectarea prevederilor art. 70. Prin excepţie de la prevederile art. 71 alin. (1), raportul de evaluare poate fi întocmit şi de consultantul selectat conform art. 215, dacă acesta are şi calitatea de evaluator autorizat, fiind aplicabile prevederile art. 71 alin. (2) şi (3).-----------Art. 195^6 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^7Instituţia publică implicată va întocmi dosarul de prezentare, care va fi pus la dispoziţia potenţialilor investitori contra cost şi care poate fi actualizat periodic, până în cea de-a 10 zi înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme. Conţinutul dosarului de prezentare va fi stabilit de instituţia publică implicată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 81 şi art. 82 alin. (1).-----------Art. 195^7 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^8Accesul la datele şi informaţiile despre societatea comercială se va face în condiţiile prevăzute de art. 87 şi 88.-----------Art. 195^8 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^9 (1) Instituţia publică implicată va publică anunţul de privatizare potrivit prevederilor art. 78. Oferta de privatizare este valabilă 360 de zile de la data publicării anunţului de privatizare. Instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de privatizare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile.-----------Alin. (1) al art. 195^9 a fost modificat de pct. 1 art. I din HOTĂRÂREA nr. 321 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. (2) Conţinutul anunţului de privatizare va fi stabilit de instituţia publică implicată şi va cuprinde în mod obligatoriu informaţii cu privire la: a) denumirea şi sediul instituţiei publice implicate; b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal ale societăţii comerciale; c) persoana desemnată să dea relaţii suplimentare (numele şi prenumele, numărul de telefon, telefax); d) obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acţiuni, valoarea nominală şi structura acţionariatului societăţii comerciale, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului şi situaţiei consolidate rezultând din registrul acţionarilor societăţii comerciale; e) metoda de privatizare, informaţii cu privire la numărul de acţiuni oferite la subscriere şi procentul acestora din capitalul social al societăţii comerciale; f) criteriile de precalificare, după caz; g) locul, data şi ora până la care se depun documentele solicitate; h) documentele de participare şi valoarea taxei de participare; i) orice alte informaţii suplimentare ce prezintă relevanţă în procesul de privatizare.-----------Art. 195^9 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^10Pentru participarea la negocierile preliminare, investitorii interesaţi depun la sediul instituţiei publice implicate documentele de participare prevăzute în dosarul de prezentare şi la art. 35, precum şi ofertele preliminare şi neangajante în termenul prevăzut în anunţul de privatizare.-----------Art. 195^10 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^11 (1) În vederea participării la negocierile preliminare pe bază de oferte preliminare şi neangajante şi pentru depunerea ofertelor finale ferme în cadrul procedurii de licitaţie, instituţia publică implicată poate solicita investitorilor interesaţi să depună o garanţie de participare într-un cuantum cuprins între 3% şi 20% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni ce va fi oferit spre subscriere noului investitor. (2) Garanţia se depune în una din formele prevăzute la art. 33 şi se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia investitorului selectat, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie. În cazul investitorului selectat, instituţia publică implicată poate permite acestuia să opteze ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către investitorul selectat sau ca garanţia de participare să i se restituie în următoarele condiţii: a) dacă investitorul optează ca garanţia de participare să constituie îndeplinirea parţială a obligaţiei de vărsământ a capitalului social subscris de către acesta, instituţia publică implicată execută în acest scop garanţia şi efectuează transferul sumei consemnate drept garanţie către societate în termen de maximum 10 zile de la data semnării contractului de privatizare; sau b) în cazul în care investitorul selectat nu optează ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către acesta, garanţia de participare se restituie investitorului selectat după plata integrală de către acesta a acţiunilor subscrise, inclusiv prima de emisiune, după caz, în termen de 10 zile de la data plăţii integrale.-----------Alin. (2) al art. 195^11 a fost modificat de pct. 2 art. I din HOTĂRÂREA nr. 321 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. (3) Pierderea garanţiei de participare intervine în următoarele cazuri: a) revocarea ofertei finale ferme de către investitorul selectat; b) refuzul de a semna contractul de privatizare de către investitorul selectat în condiţiile stabilite în oferta finală fermă; c) în cazul anulării acţiunilor subscrise de investitorul selectat ca urmare a neplăţii integrale a acestora în termenii şi condiţiile agreate în contractul de privatizare.-----------Art. 195^11 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^12Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare, după caz, şi stabileşte lista ofertanţilor precalificaţi.-----------Art. 195^12 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^13 (1) Negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi vor fi conduse de comisia de negociere şi selecţie a investitorului pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de ofertanţii precalificaţi. (2) Negocierile preliminare vor avea ca obiect, în principal, următoarele aspecte: a) comentariile ofertanţilor precalificaţi asupra proiectului de contract de privatizare comunicat; b) perspectivele şi strategia de afaceri privind organizarea şi dezvoltarea activităţii societăţii comerciale; c) particularităţile cadrului legal şi de reglementare care să faciliteze informarea investitorilor în vederea pregătirii ofertelor finale ferme de către aceştia; d) structura tranzacţiei. (3) Tuturor ofertanţilor precalificaţi li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale ofertelor, în vederea obţinerii ofertelor finale ferme.-----------Art. 195^13 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^14În baza negocierilor, instituţia publică implicată comunică ofertanţilor precalificaţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme, următoarele documente: a) instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; b) proiectul contractului de privatizare, care poate include şi proiectele altor documente necesare în vederea încheierii privatizării.-----------Art. 195^14 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^15Instituţia publică implicată va putea modifica documentele prevăzute la art. 195^14, modificările urmând a fi comunicate ofertanţilor precalificaţi până în cea de-a 10-a zi înainte de data programată pentru depunerea ofertelor finale ferme.-----------Art. 195^15 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^16Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate dovada privind achitarea taxei de participare, oferta finală fermă, precum şi documentele de participare prevăzute de dosarul de prezentare şi de art. 35.-----------Art. 195^16 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^17 (1) Oferta finală fermă trebuie să fie irevocabilă şi să conţină elementele stabilite prin instrucţiunile comunicate ofertanţilor conform art. 195^14. (2) Oferta finală fermă se depune la sediul instituţiei publice implicate, în plic închis, sigilat pe care va fi scris «OFERTĂ FINALĂ FERMĂ PENTRU ......», denumirea şi adresa investitorului, în atenţia ........ şi cu menţiunea «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ...... ORA .....», aşa cum se prevede în instrucţiunile comunicate conform art. 195^14.-----------Art. 195^17 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^18La data, ora şi locul stabilite în instrucţiunile comunicate în conformitate cu prevederile art. 195^14, comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică şi analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii calificaţi.-----------Art. 195^18 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^19Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora şi în locul comunicate în scris de către instituţia publică implicată tuturor ofertanţilor calificaţi.-----------Art. 195^19 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^20La data şi ora stabilite pentru ţinerea licitaţiei, preşedintele comisiei de negociere şi selecţie a investitorului va deschide numai plicurile conţinând ofertele finale ferme ale ofertanţilor calificaţi prezenţi şi va anunţa: a) numele sau denumirea ofertanţilor; b) documentele conţinute în plic.-----------Art. 195^20 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^21Fiecare ofertă finală fermă, în ordinea deschiderii, este semnată pe fiecare pagină de toţi membrii comisiei de negociere şi selecţie a investitorului şi de către ceilalţi ofertanţi prezenţi.-----------Art. 195^21 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^22Comisia de negociere şi selecţie a investitorului verifică ofertele finale ferme din punctul de vedere al respectării instrucţiunilor comunicate. Evaluarea ofertelor finale ferme se face pe baza grilei de punctaj.-----------Art. 195^22 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^23 (1) În cazul în care nicio ofertă finală fermă depusă nu respectă instrucţiunile de întocmire sau nu îndeplineşte punctajul minim stabilit şi comunicat, în măsura în care consideră oportun, instituţia publică implicată poate solicita tuturor ofertanţilor calificaţi în scris depunerea unor oferte finale ferme îmbunătăţite care să corespundă cerinţelor instituţiei publice implicate. Decizia de a solicita sau nu depunerea unor oferte finale ferme îmbunătăţite aparţine exclusiv instituţiei publice implicate. (2) Dacă nu s-a depus nicio ofertă finală fermă sau, după caz, nicio ofertă finală fermă îmbunătăţită, instituţia publică implicată poate decide revocarea procedurii şi reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.-----------Art. 195^23 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^24Decizia de selecţie se ia în favoarea ofertei finale ferme care totalizează punctajul cel mai mare. În cazul în care mai mulţi ofertanţi au întrunit acelaşi punctaj, se declară câştigător investitorul care a oferit preţul cel mai mare. În situaţia în care se menţine egalitatea, departajarea acestora se va face prin organizarea unei şedinţe de licitaţie cu strigare la care se va licita doar preţul, pachetul de acţiuni urmând să fie oferit spre subscriere investitorului care a oferit preţul cel mai mare.-----------Art. 195^24 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^25Preşedintele comisiei de negociere şi selecţie a investitorului anunţă investitorul selectat, declară închisă şedinţa de licitaţie şi se întocmeşte procesul-verbal de licitaţie, semnat de toţi membrii săi, de investitorul selectat şi de ceilalţi ofertanţi prezenţi, după caz. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în conţinutul acestuia.-----------Art. 195^25 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.  +  Articolul 195^26 (1) După întocmirea procesului-verbal de licitaţie, comisia de negociere şi selecţie a investitorului şi investitorul selectat vor putea finaliza detaliile contractului de privatizare, precum şi orice alte documente necesare în vederea încheierii privatizării, în termenul de valabilitate al ofertei finale ferme. (2) Elementele şi condiţiile principale ale contractului de privatizare negociat cu investitorul selectat, inclusiv modalitatea de plată a preţului, se supun aprobării Guvernului. Semnarea contractului de privatizare are loc după aprobarea sa de către Guvern.-----------Art. 195^26 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 decembrie 2012.Dispoziţii specifice societăţilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor  +  Articolul 196Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor se realizează prin desemnarea de către instituţia publică implicata a reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 197 (1) Vânzarea acţiunilor/participatiilor deţinute de societăţi comerciale la care întregul pachet de acţiuni este deţinut de o societate comercială cu capital integral de stat ori de regiile autonome şi institutele naţionale se va face conform prezentelor norme metodologice şi Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Strategia de privatizare va fi aprobată de Guvern sau de instituţia publică implicata, după caz. (3) Comisia de privatizare va fi numita prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului, după caz. (4) La propunerea societăţii comerciale cu capital integral de stat care deţine întregul pachet de acţiuni la o societate comercială care se privatizează, prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege se pot suporta de societatea comercială care se privatizează. (5) Veniturile obţinute de societatea comercială din vânzarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al veniturilor obţinute din vânzările de active.  +  Articolul 198Angajamentul de confidenţialitate va cuprinde obligatoriu şi daune pentru nerespectarea acestuia de către investitor pe o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 199La cererea instituţiei publice implicate societatea comercială va întocmi lista cuprinzând documentele care vor putea fi consultate de către potenţialii investitori la sediul societăţii comerciale şi va asigura accesul acestora la documentele respective, în camera de date. Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi data transferului dreptului de proprietate cumpărătorul poate solicita prezenta unui observator/unei echipe de observatori în societatea comercială. Condiţiile accesului acestuia/acestora la datele confidenţiale ale societăţii comerciale vor fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 200 (1) Prin ordin al ministrului care coordonează activitatea institu;iei publice implicate sau prin decizie a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale se va numi un administrator special şi se va nominaliza componenta acestuia. (2) Pentru societăţile comerciale furnizoare de utilităţi din subordinea ministerelor, prin ordin al ministrului de resort, administratorul special va avea următoarea componenta:- preşedintele consiliului de administrare specială;- 2 reprezentanţi ai instituţiei publice implicate;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al ministerului de resort. (3) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare se poate institui cu cel puţin 3 luni înainte de apariţia anunţului de vânzare a acţiunilor. (4) Prevederile art. 183-188 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 201 (1) Conducerea societăţii comerciale va notifica în scris, în termen de 5 zile de la declanşarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, toţi furnizorii de utilităţi, informand ca societatea comercială se afla în administrare specială. Notificarea se va face în vederea aplicării prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) din lege. (2) În cazul neachitarii într-o luna a facturilor curente şi a ratelor convenite prin graficul de reesalonare, furnizorii pot întrerupe furnizarea serviciilor respective, iar datoriile restante şi neachitate vor fi reactivate.  +  Articolul 202În aplicarea art. 19 din lege, la solicitarea societăţii comerciale care s-a privatizat, conversia în acţiuni a creanţelor certe, lichide şi exigibile asupra societăţii se face de către furnizorii de utilităţi - regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital integral de stat din portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor - care vor putea, cu acordul ministerului de resort şi al Ministerului Finanţelor Publice, sa aprobe conversia în acţiuni a creanţelor.  +  Articolul 203Reprezentantul instituţiei publice implicate în adunarea generală a acţionarilor a societăţii comerciale va hotărî cu privire la conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile, pe baza unui mandat special emis în acest sens de instituţia publică implicata.  +  Articolul 204În vederea obţinerii mandatului special din partea instituţiei publice implicate pentru aprobarea conversiei în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile şi pentru majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul societăţii comerciale va prezenta la instituţia publică implicata următoarele documente: a) raport de evaluare a societăţii comerciale, elaborat de o firma de specialitate şi insusit de consiliul de administraţie al societăţii comerciale în scopul determinării valorii de piaţa a acţiunii, dacă este cazul; b) nota de fundamentare privind oportunitatea conversiei în acţiuni a creanţelor certe, lichide şi exigibile şi majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, însuşită de consiliul de administraţie al societăţii comerciale; c) convenţia dintre societatea comercială la care se majorează capitalul social şi titularii creanţelor, prin care să se stabilească data de referinţa, valoarea creanţei la data de referinţa şi valoarea pe acţiune la care urmează să se efectueze conversia (conform raportului de evaluare a societăţii comerciale); d) copie de pe ultimul bilanţ contabil aprobat, însoţit de raportul cenzorilor şi darea de seama a consiliului de administraţie al societăţii comerciale.  +  Articolul 205 (1) Valoarea calculată a acţiunii/părţii sociale la care se face conversia se determina astfel: a) pe baza raportului de evaluare efectuat de o firma specializată, în cazul în care activul net contabil este mai mare sau egal cu o treime din valoarea activului societăţii comerciale; b) pe baza raportului de evaluare simplificat, în cazul în care activul net contabil este mai mic decât o treime din valoarea activului societăţii comerciale. (2) În cazul în care valoarea calculată este mai mica decât valoarea nominală, valoarea unei acţiuni luată în calcul la majorare va fi egala cu valoarea nominală a acţiunii.  +  Articolul 206Pachetul de acţiuni rezultat în urma conversiei în acţiuni a creanţelor certe, lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale intră în proprietatea furnizorului de utilităţi.  +  Articolul 207Furnizorul poate să valorifice pachetul de acţiuni obţinut, în condiţiile aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, respectând dreptul de preferinţa al cumpărătorului, prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu instituţia publică implicata.  +  Articolul 208Diferenţele rezultate din valorificarea pachetului de acţiuni şi valoarea creanţelor convertite în acţiuni se regularizează cu bugetul de stat.  +  Articolul 209În cazul în care conversia creanţelor în acţiuni are loc între o societate comercială privatizata şi un furnizor de utilităţi coordonat de o alta instituţie publică implicata decât cea care a realizat privatizarea societăţii comerciale, furnizorul poate să valorifice pachetul de acţiuni obţinut, în condiţiile aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, respectând dreptul de preferinţa al cumpărătorului prevăzut în contract.  +  Articolul 210În situaţia în care privatizarea societăţii comerciale a fost realizată de aceeaşi instituţie publică implicata care coordonează şi furnizorul de utilităţi, conversia şi valorificarea pachetului de acţiuni se vor face conform instrucţiunilor emise de instituţia publică implicata, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 211 (1) În aplicarea art. 22 din lege instituţiile publice implicate pot iniţia la societăţile comerciale din portofoliul lor, ţinând seama de obiectivele şi cerinţele strategice ale societăţilor comerciale, acţiunea de majorare a capitalului social prin cooptarea ca acţionar a unui investitor care să îndeplinească cerinţele privind resursele financiare şi manageriale, precum şi capabilitatile tehnice pentru a asigura dezvoltarea viitoare a societăţii comerciale. (2) Instituţia publică implicata poate acorda investitorului care a efectuat majorarea de capital dreptul de opţiune la cumpărarea unor pachete de acţiuni, care să îi asigure cel puţin 51% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor, în termenii şi la termenele convenite la data majorării capitalului social. (3) După aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acţiunii de majorare a capitalului social, prin cooptarea ca acţionar a unui investitor, societatea comercială va declanşa formalităţile pentru întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piaţa a acţiunilor emise de societatea comercială. (4) Instituţia publică implicata va transmite cererea de oferta către investitorul sau investitorii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1). (5) Instituţia publică implicata va numi comisia de negociere care va analiza, va evalua şi va negocia oferta investitorului. (6) După finalizarea negocierilor adunarea generală a acţionarilor este imputernicita sa aprobe termenii şi condiţiile stabilite prin negocieri. (7) După semnarea acordului adunarea generală a acţionarilor va aproba modificarea actului constitutiv, conform acordului. (8) Prevederile alin. (1)-(7) se vor aplica şi societăţilor comerciale la care întregul pachet de acţiuni este deţinut de o societate comercială cu capital integral de stat.  +  Articolul 212În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin reabilitarea unor obiective economice se înţelege repunerea în parametrii de funcţionare normală a unor obiective economice aflate în funcţiune.  +  Articolul 213 (1) În aplicarea art. 24 şi 25 din lege initiatorul va face cunoscută intenţia de a atrage capital în investiţii prin publicarea unei cereri de oferta prin mass-media şi, după caz, prin transmiterea ei către investitorii care îndeplinesc cerinţele privind resursele financiare şi manageriale, precum şi capabilitatile tehnice pentru realizarea investiţiilor. (2) Pentru evaluarea ofertelor de participare la negociere, depuse de ofertanţi, precum şi pentru negocierea clauzelor contractuale, initiatorul va numi o comisie de evaluare şi negociere. Comisia de evaluare şi negociere va fi alcătuită din 5-7 membri, reprezentanţi ai iniţiatorului, ai instituţiei publice implicate în situaţia în care initiatorul este o societate comercială şi, după caz, ai Ministerului Finanţelor Publice, autorităţii naţionale de reglementare în domeniu şi ai autorităţii competente pentru protecţia mediului. (3) În situaţia în care initiatorul este o societate comercială, componenta comisiei de evaluare şi negociere va fi avizată de instituţia publică implicata.  +  Articolul 214 (1) După încheierea negocierilor initiatorul întocmeşte o nota pe care, în funcţie de importanţa proiectului, o va supune spre aprobare Guvernului şi care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, clauzele contractuale convenite şi divergenţele apărute, precum şi rezultatul evaluării ofertelor tehnice şi financiare. Nota va cuprinde şi conţinutul contractelor de parteneriat şi de achiziţionare convenite cu ofertantul selectat. (2) Contractele de parteneriat vor fi încheiate în termen de 30 de zile de la data la care initiatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. (3) Termenul prevăzut mai sus se poate prelungi cu perioada necesară obţinerii confirmarilor şi aprobărilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din lege.  +  Articolul 215 (1) Instituţiile publice implicate pot declanşa procesul de privatizare la societăţile comerciale de interes naţional din portofoliul lor, prin angajarea unor servicii de consultanţa ale unor bănci de investiţii, firme de consultanţa şi altele asemenea. Selectarea consultantului se face printr-o metoda care va ţine seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor. Pentru selecţia de oferte în vederea desemnării consultantului instituţia publică implicata trebuie să parcurgă următoarele etape: a) anunţul publicitar privind cererea de oferta pentru servicii de consultanţa privind privatizarea societăţii comerciale se publică în jurnale internaţionale şi naţionale de larga circulaţie şi prin mijloace electronice (Internet, teletext sau alte mijloace similare); b) anunţul publicitar trebuie să cuprindă informaţii cu privire la:- denumirea şi sediul instituţiei publice implicate care solicită servicii de consultanţa;- informaţii generale relevante despre societatea comercială care urmează să fie privatizata, respectiv: denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul fiscal, obiectul principal de activitate, capitalul social, cifra de afaceri, numărul de personal şi altele asemenea;- persoana desemnată sa dea relaţii suplimentare (numele, prenumele, funcţia, numărul de telefon, fax);- criteriile de selectare a consultantilor pentru lista scurta;- locul unde şi data până la care se depune expresia de interes care va cuprinde date privind îndeplinirea criteriilor de selecţie pentru lista scurta;- reglementările legale în vigoare după care se face selecţia;- posibilitatea de asociere a firmelor pentru a răspunde cerinţelor de selecţie; c) pentru organizarea procesului de selecţie, evaluarea ofertelor consultantilor şi selectarea consultantului se numeşte o comisie formată din 3-5 membri, care va avea în componenta cel puţin câte un reprezentant al ministerului de resort din domeniul de activitate al societăţii comerciale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiei publice implicate; d) cererea de oferta, întocmită de instituţia publică implicata, cuprinde următoarele documente:- scrisoarea de invitaţie;- informaţii pentru consultanţi privind:(i) cerinţe generale care trebuie îndeplinite de consultanţi - informaţii generale privind cerinţele şi scopul proiectului, clasificări privind amendarea documentelor cuprinse în cererea de oferta, modul de întocmire a ofertelor (oferta tehnica şi financiară), depunerea, primirea şi deschiderea ofertelor, modalitatea de punctare şi evaluare a ofertelor, negocierea şi încheierea contractului de consultanţa, confidenţialitate;(îi) metoda de selecţie;(iii) persoanele de contact din cadrul instituţiei publice implicate;(iv) informaţii care vor fi furnizate consultantului;(v) angajamentul de confidenţialitate;(vi) limba/limbile în care se vor prezenta ofertele;(vii) condiţii pentru membrii echipei consultantului (funcţie, vechime, calificare etc.);(viii) valabilitatea ofertei consultantului;(ix) grila de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare şi ponderea acordată ofertelor tehnice şi financiare;(x) locul unde şi data până la care se depun ofertele consultantilor;- oferta tehnica - structura;- oferta financiară (onorariul fix şi onorariul de succes) - structura;- termenii de referinţa care cuprind:(i) informaţii generale relevante despre societatea comercială supusă privatizării;(îi) obiectivele contractului de consultanţa;(iii) scopul proiectului;(iv) logistica şi timp;(v) consideratii suplimentare;- contractul standard pentru servicii de consultanţa;- angajamentul de confidenţialitate; e) transmiterea documentelor de ofertare (cererea de oferta) către consultanţii preselectati pe lista scurta şi pregătirea camerei de date; f) primirea ofertelor, evaluarea acestora şi selectarea consultantului; g) negocierea şi semnarea contractului de consultanţa. (2) În cazul în care onorariul fix al unui contract de consultanţa va fi suportat de societatea comercială supusă privatizării, comisia de evaluare şi selectare a consultantului va fi numita prin ordin al ministrului de resort. (3) Instituţia publică implicata poate să accepte participarea la concursul de oferte şi a asociaţiilor de firme care să răspundă cerinţelor impuse de proiect. Asociaţiile vor desemna un asociat coordonator care va fi împuternicit sa menţină legătura cu instituţiile şi cu organismele statului implicate în procesul de privatizare până la îndeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega aceasta atribuţie altor membri ai asociaţiei numai cu înştiinţarea prealabilă a instituţiei publice implicate. (4) În cazul în care instituţia publică implicata apelează la servicii de consultanţa finanţate de organisme internaţionale, selectarea consultantului se desfăşoară conform procedurii instituţiei finanţatoare. (5) Abrogat.----------------Alin. (5) al art. 215 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 587 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012.  +  Articolul 216 (1) La propunerea instituţiei publice implicate cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comercială supusă privatizării, în baza aprobării prin hotărâre a Guvernului, pot fi plătite direct de către aceasta sau prin instituţia publică implicata. (2) Societatea comercială supusă privatizării garantează şi asigura în totalitate sursele de finanţare a cheltuielilor care cad în sarcina sa şi care se plătesc de instituţia publică implicata, conform contractelor încheiate de aceasta. (3) Prin derogare de la prevederile art. 286, în situaţia în care plata se face prin instituţia publică implicata, la solicitarea acesteia societatea comercială supusă privatizării va vira sumele necesare plăţii cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, într-un cont escrow deschis în acest scop la o banca comercială agreată de ambele părţi. (4) Societatea comercială supusă privatizării va asigura plata în lei/valuta a contravalorii serviciilor prestate, în cuantumul şi la termenele convenite în contractele încheiate în acest sens de instituţia publică implicata. Instituţia publică implicata va solicita societăţii comerciale supuse privatizării sumele în lei necesare pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul scadent de plată a acestora. (5) În situaţia în care plata serviciilor prestate se face în valută, în ziua în care se va alimenta contul cu contravaloarea în lei de către societatea comercială supusă privatizării sau cel mai târziu a doua zi, banca va transforma sumele în lei în valută. Cu valuta urmează să se crediteze contul instituţiei publice implicate, care va dispune plata în valută a contravalorii serviciilor prestate conform clauzelor contractuale. (6) Verificarea îndeplinirii de către prestatorul de servicii a obligaţiilor asumate prin contract cade în sarcina instituţiei publice implicate. (7) În situaţia în care, ca urmare a neasigurarii surselor de finanţare de către societatea comercială supusă privatizării, instituţia publică implicata nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalităţile, majorările de întârziere sau alte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de societatea comercială supusă privatizării. (8) Sumele care se suporta de societatea comercială supusă privatizării, conform art. 51 lit. b) din lege, şi care se plătesc de instituţia publică implicata nu constituie pentru aceasta nici venit încasat şi nici sursa de efectuare a cheltuielilor, astfel cum acestea au fost definite la art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (9) Cheltuielile legate de plată onorariilor pentru consultanţi includ: a) componenta fixa a onorariului, reprezentând cheltuieli legate de activitatea de consultanţa acordată pentru pregătirea şi desfăşurarea procesului de privatizare; b) componenta variabila a onorariului, exprimată în procente, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare, valoarea tranzacţiei incluzând:(i) preţul încasat pe acţiunile vândute;(îi) alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investiţii şi majorări ale capitalului social, datorii restante preluate de cumpărător şi alte elemente, după caz). (10) În cazul unei societăţi comerciale la care acţionar este o societatea comercială cu capital de stat, onorariul fix şi onorariul variabil vor fi suportate de una dintre acestea, după caz. (11) În cazul în care, ca urmare a selectării consultantului în baza unei proceduri a organismelor internaţionale finanţatoare, contractul de consultanţa cuprinde numai componenta fixa a onorariului, instituţia publică implicata, cu încunoştinţarea organismului internaţional finanţator, va încheia cu consultantul selectat un contract separat care va cuprinde componenta variabila a onorariului. Componenta variabila a onorariului va fi exprimată în procente şi nu va depăşi 3% din valoarea tranzacţiei. Prevederile contractului de consultanţa pentru plata componentei variabile a onorariului vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------------Alin. (11) al art. 216 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 260 din 4 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 18 martie 2003.Dispoziţii specifice pentru societăţile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare  +  Articolul 217Societăţile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare se privatizează cu respectarea prezentelor norme metodologice şi a prevederilor Protocolului pentru privatizarea societăţilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare, încheiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu instituţia publică implicata. Agenţi de privatizare  +  Articolul 218Instituţia publică implicata poate delega, în totalitate sau în parte, atribuţiile privind vânzarea de acţiuni, restructurarea şi lichidarea societăţilor comerciale, în baza unui contract de mandat.  +  Articolul 219Mandatul poate fi acordat pentru îndeplinirea oricăror acte şi operaţiuni prevăzute de lege şi de prezentele norme metodologice pentru vânzarea acţiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societăţii ori societăţilor comerciale la care se referă, inclusiv semnarea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni şi de active.  +  Articolul 220 (1) Instituţia publică implicata va selecta societăţile comerciale care se privatizează/restructureaza/ lichidează, individual sau în grup, de către agenţi de privatizare, cu finanţare asigurata parţial sau total din surse proprii ale instituţiei publice implicate. (2) Lista cuprinzând aceste societăţi comerciale va fi supusă spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 221 (1) În funcţie de atribuţiile delegate agenţilor de privatizare de către instituţiile publice implicate, contractul de mandat va putea sa prevadă atât raportări lunare, cat şi analize şi evaluări, specifice fiecărei etape de privatizare/restructurare/lichidare prevăzute în mandat. (2) La finalizarea mandatului instituţia publică implicata va primi rapoarte privind actele şi operaţiunile efectuate ori, după caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de vânzare a acţiunilor sau a activelor societăţii respective.  +  Articolul 222 (1) Vânzarea de acţiuni sau active va fi initiata numai după aprobarea de către instituţia publică implicata a strategiei de privatizare aferente societăţii comerciale respective. (2) Propunerea de vânzare de acţiuni/active, prevăzută la art. 43 din lege, va fi înaintată instituţiei publice implicate după finalizarea negocierii de către agentul de privatizare a cadrului contractual al tranzacţiei cu ofertantul selectat.  +  Articolul 223Instituţia publică implicata va putea acorda agentului de privatizare un termen în care să renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.  +  Articolul 224Vânzarea de acţiuni/active se va realiza de către agenţii de privatizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  +  Articolul 225În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 4^3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, conform mandatului primit, agentul de privatizare va desemna un reprezentant autorizat în adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 10 şi 11.  +  Articolul 226 (1) Instituţia publică implicata organizează cel puţin o dată pe an preselectii pe diversele profiluri de agenţi de privatizare, pe baza unor criterii de preselecţie. (2) Profilurile de preselecţie pentru care se întocmesc liste scurte de agenţi de privatizare se referă la următoarele tipuri de expertiza în: privatizare, restructurare, lichidare şi tranzactionare de valori mobiliare.  +  Articolul 227 (1) Instituţia publică implicata va numi o comisie pentru preselectarea şi angajarea agenţilor de privatizare. (2) Comisia va elabora proiectul contractului de mandat, va evalua ofertele tehnice şi financiare depuse de agenţii de privatizare potenţiali, va selecta agentul de privatizare şi va negocia contractul de mandat. (3) La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, între altele, şi nivelul onorariilor solicitate de agenţii de privatizare.  +  Articolul 228Comisia va fi alcătuită din 5-7 membri cu drept egal de vot, nominalizaţi de instituţia publică implicata, iar hotărârile comisiei se iau cu majoritate simpla.  +  Articolul 229Criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor se vor aduce la cunoştinţa agenţilor de privatizare.  +  Articolul 230 (1) Ori de câte ori angajarea agenţilor de privatizare se realizează în cadrul unor programe de restructurare/privatizare finanţate din surse puse la dispoziţie de către o instituţie financiară internaţionala, selectarea agenţilor de privatizare se poate face în condiţiile sau conform regulilor propuse de către instituţia care a acordat împrumutul. (2) În scopul realizării obiectivelor unor astfel de programe negociate de Guvern cu instituţiile financiare internaţionale, instituţia publică implicata, cu acordul finanţatorului şi al împrumutatului, poate prelungi, după caz, contractele cu agenţii de privatizare/consultanţii şi după expirarea acestora, cu o durată suplimentară convenită de părţi, cu încadrarea în perioada de valabilitate a finanţării externe.  +  Articolul 231Comisia va evalua ofertele primite şi va întocmi lista cuprinzând agenţii de privatizare precalificati ale căror oferte întrunesc punctajul minim stabilit de comisie.  +  Articolul 232Pentru fiecare proiect lansat conform art. 42 alin. (1) din lege instituţia publică implicata va invita un număr de cel puţin 3 potenţiali agenţi de privatizare, incluşi în lista cuprinzând agenţii de privatizare precalificati, şi va desemna agentul de privatizare prin licitaţie restrânsă. În acest scop instituţia publică implicata va transmite acestora cererea de oferta, care va include criteriile de selecţie, precum şi proiectul contractului de mandat.  +  Articolul 233 (1) Instituţia publică implicata va încheia contractul de mandat în termen de 15 zile de la data selectării ofertei clasate pe primul loc în urma licitaţiei restrânse. (2) În cazul în care negocierile nu vor fi finalizate în termen, instituţia publică implicata va invita următorul clasat în vederea negocierii şi încheierii contractului de mandat.  +  Articolul 234Contractul de mandat încheiat se poate modifica, completa sau revoca oricând în perioada de valabilitate, în condiţiile modificării strategiei de privatizare/ restructurare/lichidare.  +  Articolul 235 (1) Pentru societăţile comerciale de interes strategic instituţia publică implicata va înainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind condiţiile esenţiale ale mandatului ce urmează să fie acordat agentului de privatizare. (2) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic modificarea elementelor esenţiale ale mandatului, potrivit art. 234, este posibila numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului.  +  Articolul 236Onorariul agenţilor de privatizare include o componenta fixa şi/sau o componenta variabila care se va plati în funcţie de aducerea la îndeplinire a mandatului.  +  Articolul 237Componenta fixa a onorariului cuprinde costurile suportate de agentul de privatizare în realizarea mandatului şi reprezintă o sumă fixa forfetara, în cuantumul stabilit prin contractul de mandat.  +  Articolul 238 (1) Componenta variabila a onorariului se calculează prin aplicarea unui procent fix la suma încasată de instituţia publică implicata, respectiv de societatea comercială, ca urmare a îndeplinirii mandatului încredinţat agentului de privatizare. (2) Componenta variabila a onorariului poate fi plătită de instituţia publică implicata, de societatea comercială care se privatizează sau de cumpărător, dacă se prevede astfel în documentele de licitaţie.  +  Articolul 239 (1) Agentul de privatizare este direct răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat, precum şi pentru prejudiciile şi/sau daunele-interese produse instituţiei publice implicate şi/sau societăţii ori societăţilor comerciale care fac obiectul contractului de mandat. (2) Determinarea mărimii prejudiciilor şi/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (1) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice şi/sau juridice abilitate prin legislaţia română pentru astfel de operaţiuni, desemnate de instanţa judecătorească. (3) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (2) vor fi avansate de instituţia publică implicata sau, după caz, de societatea comercială şi vor fi recuperate de la agentul de privatizare. (4) Membrii asociaţi sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat. (5) Contractul de mandat va trebui sa conţină inclusiv o poliţa de asigurare profesională a agentului de privatizare, în cuantumul solicitat de instituţia publică implicata, prin cererea de oferta.Privatizarea la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro  +  Articolul 240 (1) Instituţia publică implicata va supune spre aprobare Guvernului societăţile comerciale la care vânzarea pachetului de acţiuni deţinut se va face la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. Aceste societăţi comerciale vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Pentru societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) punctajul obţinut prin aplicarea grilei privind acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în anexa nr. 1, punctaj ce va fi comunicat în dosarul de prezentare, va fi diminuat la 50%.  +  Articolul 241În cazul privatizarilor efectuate la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, metoda de vânzare va fi licitaţie cu strigare după regula competitivă cu condiţii de preselecţie stabilite.  +  Articolul 242Oferta de vânzare se întocmeşte conform prevederilor art. 77-80. Criteriile de precalificare a ofertanţilor vor fi stabilite de instituţia publică implicata.  +  Articolul 243În vederea participării la licitaţie instituţia publică implicata va solicita potenţialilor cumpărători să depună o garanţie de participare într-un cuantum de maximum 20% din valoarea investiţiilor prevăzute în dosarul de prezentare pentru primul an. Garanţia se depune în una dintre formele prevăzute la art. 33.  +  Articolul 244 (1) Conţinutul dosarului de prezentare a societăţii comerciale se întocmeşte conform art. 81-86. În plus, dosarul de prezentare va cuprinde date cu privire la planul de afaceri, volumul minim de investiţii tehnologice, volumul investiţiilor de mediu, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie păstrate, precum şi date cu privire la modalitatea de întocmire a ofertelor. (2) Preţul dosarului de prezentare va fi stabilit conform art. 82 alin. (2) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 245Pentru organizarea şi conducerea licitaţiei instituţia publică implicata numeşte o comisie de licitaţie formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 246Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate, în termenele prevăzute în oferta de vânzare şi în dosarul de prezentare, documentele de participare şi planul de afaceri.  +  Articolul 247Comisia de licitaţie verifica şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi şi comunică ofertanţii acceptaţi pentru etapa de deschidere şi analiza a planurilor de afaceri.  +  Articolul 248 (1) Ofertanţii selectaţi pe baza planurilor de afaceri vor fi anunţaţi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei. (2) Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora şi în locul stabilite de instituţia publică implicata, în condiţiile de desfăşurare specifice licitaţiei cu strigare. (3) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive, respectiv la un preţ în urcare. (4) Valoarea de licitaţie este volumul de investiţii şi/sau numărul de locuri de muncă. Valoarea de pornire a licitaţiei, precum şi pasul licitaţiei vor fi înscrise în dosarul de prezentare a societăţii comerciale. (5) Pornirea licitaţiei se va face de la o valoare egala cu valoarea investiţiei conform planului de afaceri stipulat în dosarul de prezentare. Licitaţia nu poate fi adjudecată la o valoare mai mica decât cea de pornire. (6) În cazul selectării unui singur ofertant sau prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia de licitaţie poate să îl declare câştigător dacă acesta accepta cel puţin valoarea de începere a licitaţiei şi dacă comisia are mandat în acest sens. (7) Preşedintele comisiei de licitaţie anunţa adjudecatarul, declara închisă şedinţa de licitaţie şi întocmeşte procesul-verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi. Refuzul de a semna se consemnează în procesul-verbal. (8) În cazul privatizării la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, dispoziţiile art. 37 şi 38 se aplică în mod corespunzător. (9) Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni se încheie cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 44 alin. (6).Acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, precum şi la plata obligaţiilor către instituţia publică implicata  +  Articolul 249Instituţiile publice implicate în procesul de privatizare a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi creditorii bugetari, la solicitarea instituţiei publice implicate, acorda societăţilor comerciale menţionate la art. 2 din lege următoarele înlesniri la plata obligaţiilor datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001: a) scutirea totală sau parţială de la plata creanţelor proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, precum şi a obligaţiilor bugetare, după caz, cu excepţia contribuţiilor datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, contribuţiilor pentru pensia suplimentară, contribuţiilor individuale de asigurări sociale, contribuţiilor angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţiilor angajaţilor de 7% pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendate în vama, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende şi a celorlalte impozite cu reţinere la sursa; b) eşalonarea la plata a obligaţiilor exceptate la lit. a), precum şi a diferenţelor rămase de plată în sarcina debitorilor după aplicarea prevederilor lit. a) privind scutirea parţială; c) scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi penalităţilor de orice fel menţionate la art. 18 alin. (1) lit. c) din lege.  +  Articolul 250Înlesnirile la plata se vor cuprinde în dosarul de prezentare şi se acordă pe baza punctajului obţinut de societatea comercială supusă procesului de privatizare conform grilei de punctaj privind acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 251Scutirea totală sau parţială a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001 se acordă proporţional cu punctajul obţinut (la 100 de puncte - scutire totală, la 97 de puncte - scutirea obligaţiilor restante cu 97%, la 80 de puncte - scutirea obligaţiilor restante cu 80% etc.).  +  Articolul 252Pentru obligaţiile bugetare restante reprezentând contribuţia la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se acordă eşalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare, şi scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente acestora.  +  Articolul 253Pentru obligaţiile bugetare restante reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia de 7% a angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, precum şi pentru majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente acestora, creditorul bugetar care administrează venitul respectiv acorda eşalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni cuprinsă în perioada de eşalonare.  +  Articolul 254 (1) Înlesnirile la plata se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari cu instituţia publică implicata în procesul de privatizare, acţiune initiata de aceasta instituţie, şi vor fi cuprinse în dosarul de prezentare. (2) Ordinul cuprinde tipul de înlesnire la plata pe feluri de obligaţii bugetare şi sumele ce fac obiectul înlesnirii. Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere se calculează de creditorul bugetar şi se actualizează la data transferului dreptului de proprietate. (3) Pentru obligaţiile datorate autorităţii publice locale înlesnirea la plata se acordă prin hotărâre a consiliului local, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, şi va fi cuprinsă în dosarul de privatizare.  +  Articolul 255Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate, cu termene scadente între data de 1 ianuarie 2002 şi data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente acestora, se vor achită până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 256 (1) Înlesnirile prevăzute la art. 249, 252 şi 253 îşi pierd valabilitatea în următoarele condiţii: a) nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor; b) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu îşi achită obligaţiile curente cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii:(i) înlesnirea nu îşi pierde valabilitatea în cazul în care societatea comercială achită obligaţiile curente în cel mult 90 de zile de la scadenta, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal;(îi) prin obligaţii bugetare curente ale fiecărui an fiscal se înţelege obligaţiile definite în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001; c) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu respecta prevederile art. 255; d) societatea comercială nu respecta graficul de plată. (2) Pierderea valabilităţii înlesnirilor atrage anularea acestora, iar pentru recuperarea obligaţiilor se procedează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 257 (1) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plata prevăzute la art. 249, 252 şi 253 sunt următoarele: a) obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, corectate cu plăţile efectuate în contul acestora până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente acestora, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare; b) sumele cuprinse în notificările emise de instituţia publică implicata, respectiv:(i) dividende, precum şi majorări de întârziere sau daune moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora;(îi) fonduri de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991, penalităţi şi/sau dobânzi aferente. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi actualizate la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, pe baza datelor din evidentele proprii ale societăţii comerciale supuse procesului de privatizare, de către instituţia publică implicata.  +  Articolul 258Ministerele şi autorităţile publice centrale sau locale creditoare, la solicitarea instituţiei publice implicate, vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plata, în termen de 30 de zile lucrătoare.  +  Articolul 259În cererea instituţiei publice implicate se vor prevedea în mod obligatoriu toate subunităţile înfiinţate de societatea comercială în cauza, elementele de identificare ale acestora, inclusiv codul unic de identificare, precum şi obligaţiile restante pe care le înregistrează aceasta conform evidentelor proprii.  +  Articolul 260 (1) În cazul societăţilor comerciale la care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni după data de 1 decembrie 2001, vor fi acordate înlesnirile la plata ce au fost prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare sau în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăţi comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege. (2) În cazul societăţilor comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii au fost depuse ofertele de cumpărare şi/sau se desfăşoară negocieri, vor fi acordate înlesnirile la plata prevăzute în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăţi comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege. (3) În cazul societăţilor comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii erau începute procedurile de privatizare, dar pentru care nu au fost depuse oferte de cumpărare, se vor acorda înlesnirile la plata prevăzute la art. 18 alin. (1) din lege, cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în dosarul de prezentare, astfel încât toţi potenţialii ofertanţi să poată lua cunoştinţa de acestea.Înlesnirile la plata prevăzute în strategiile de privatizare pentru societăţile comerciale sus-menţionate se vor acorda în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din lege şi ale prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 261 (1) Pentru sumele eşalonate la plata, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare restante pentru care s-au acordat aceste înlesniri, se datorează şi se calculează majorări conform prevederilor legale. (2) Majorările se evidenţiază separat în graficul de eşalonare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectiva. (3) Pe perioada de graţie acordată la eşalonare majorările datorate conform legii se achită lunar. (4) Neachitarea majorărilor pe perioada înlesnirii atrage pierderea valabilităţii acesteia.  +  Articolul 262 (1) Obligaţiile pentru care se acordă scutiri totale sau parţiale la plata conform art. 249 şi 252 se amâna la plata până la data ultimului termen din eşalonare. Scutirea totală sau parţială la plata se acordă în situaţia în care se constata respectarea de către societatea comercială a înlesnirilor. (2) Obligaţiile bugetare amânate la plata se vor reflecta în contabilitatea societăţilor comerciale respective într-un cont de ordine şi evidenta.  +  Articolul 263 (1) Reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a operaţiunilor reglementate de prevederile art. 18 din lege este prezentată în anexa nr. 2. (2) Veniturile realizate în urma regularizării contabile a înlesnirilor prevăzute la art. 249 şi 252 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile care au fost influentate cu obligaţiile bugetare scutite total sau parţial la plata nu au fost deductibile fiscal. (3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finanţare.  +  Articolul 264Graficele de eşalonare a tuturor obligaţiilor datorate şi neachitate, precum şi condiţiile în care acestea sunt acordate se întocmesc de fiecare creditor bugetar.  +  Articolul 265Societăţile comerciale care se privatizează pot solicita, în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv, furnizorilor de utilităţi - regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital de stat - acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor contractuale faţă de aceştia, inclusiv a penalităţilor contractuale, certe, lichide şi exigibile datorate la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv.  +  Articolul 266Solicitarea înlesnirilor la plata se face numai în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în caz contrar se decade din dreptul de a solicita înlesnirile la plata prevăzute la art. 19 din lege.  +  Articolul 267Pentru a beneficia de prevederile art. 19 alin. (1) din lege societăţile comerciale care s-au privatizat vor întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 4, înscriind la cap. A nivelul obligaţiilor contractuale, inclusiv al penalităţilor contractuale, certe, lichide şi exigibile la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv, faţă de furnizorul de utilităţi căruia îi solicita înlesnirea la plata, propunand la cap. B una dintre înlesnirile prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, iar în cazul eşalonării la plata, anexând şi propunerea de grafic de eşalonare la plata.  +  Articolul 268Furnizorul de utilităţi căruia i s-au solicitat înlesniri la plata confirma în situaţia prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A nivelul obligaţiilor comerciale ale societăţii comerciale care s-a privatizat, faţă de el, şi poate accepta sau respinge propunerea de înlesnire făcuta de societatea comercială la cap. B ori poate propune alta varianta de înlesnire la cap. C; în cazul în care propune o alta eşalonare la plata, furnizorul de utilităţi întocmeşte graficul de eşalonare la plata.  +  Articolul 269Furnizorul de utilităţi va solicita organului fiscal în evidenta căruia este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe pentru activitatea proprie, precum şi pentru sucursala care are raporturi juridice comerciale directe cu societatea comercială care se privatizează, după caz, certificatul de atestare fiscală din care să rezulte nivelul obligaţiilor faţă de bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, restante la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv.  +  Articolul 270După confirmarea, în situaţia prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A, a nivelului creanţelor comerciale faţă de societatea comercială care s-a privatizat şi propunerea făcuta privind înlesnirea la plata prevăzută la cap. B sau C, după caz, furnizorul de utilităţi transmite situaţia instituţiei publice care deţine integral acţiunile sale, împreună cu certificatul de atestare fiscală, în vederea avizării propunerii făcute de furnizorul de utilităţi sau a prezentării la cap. D a propriei propuneri de înlesnire la plata.  +  Articolul 271După avizarea de către instituţia publică care deţine integral acţiunile sale, în vederea aprobării înlesnirii, furnizorul de utilităţi solicita acordul de la:- Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;- Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate;- alţi creditori bugetari.  +  Articolul 272După obţinerea acordului privind aprobarea propunerii de înlesnire la plata, furnizorul de utilităţi poate aproba înlesnirile pentru plata obligaţiilor comerciale ale societăţilor comerciale care s-au privatizat.  +  Articolul 273După aprobarea înlesnirilor pentru plata obligaţiilor societăţilor comerciale care s-au privatizat, furnizorul de utilităţi poate solicita Ministerului Finanţelor Publice acordarea unor înlesniri similare, ca termene şi sume, la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv.  +  Articolul 274 (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentaţiei prevăzute mai sus şi în condiţiile reglementărilor legale în materie, poate acorda înlesniri similare, ca sume şi termene, la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat ale furnizorilor de utilităţi, restante la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor inclusiv. (2) Înlesnirile la plata pentru furnizorii de utilităţi se acordă prin ordin comun emis de ministrul finanţelor publice şi de ministrul industriei şi resurselor. (3) Aprobarea data de furnizorul de utilităţi privind înlesnirile la plata prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege intră în vigoare după emiterea ordinului comun prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 275În situaţia în care furnizorul de utilităţi aproba înlesnirile la plata prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege fără acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al celorlalţi creditori bugetari, Ministerul Finanţelor Publice nu va acorda facilităţile prevăzute la art. 19 alin. (2) din lege.  +  Articolul 276Acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat ale furnizorului de utilităţi se face numai în limita creanţelor faţă de societatea comercială care s-a privatizat, pentru care s-au aprobat înlesniri la plata, precum şi a obligaţiilor înscrise în evidenta analitica pe plătitori.  +  Articolul 277Înlesnirile la plata îşi pierd valabilitatea în situaţia în care furnizorul de utilităţi nu achită la scadenta obligaţiile faţă de bugetul de stat cu termene de plată în anul fiscal curent şi/sau în condiţiile în care societatea comercială care se privatizează a pierdut înlesnirile la plata obligaţiilor comerciale acordate de furnizorul de utilităţi.  +  Articolul 278Obligaţiile datorate bugetului de stat pentru care s-a aprobat scutirea la plata vor fi evidenţiate în conturi de ordine şi evidenta în afară bilanţului.  +  Articolul 279În situaţia în care furnizorul de utilităţi pierde facilitatea acordată, sumele înscrise în conturi în afară bilanţului vor fi repuse din conturi de ordine şi evidenta în conturi bilanţiere.  +  Articolul 280Monografia contabila privind operaţiunile prevăzute la art. 19 din lege este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.Acordarea ajutorului de stat  +  Articolul 281Notificarea alocarilor specifice de ajutoare de stat acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute de lege se va face de către instituţia publică implicata, astfel: a) la data publicării anunţului sau a ofertei de vânzare, instituţia publică implicata are obligaţia de a înştiinţa Consiliul Concurentei cu privire la ajutoarele de stat ce se intenţionează să se acorde societăţii comerciale supuse privatizării; b) la data stabilirii cumpărătorului societăţii comerciale ale carei acţiuni se vand, instituţia publică implicata va notifica Consiliului Concurentei ajutorul de stat acordat, conform Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurentei; c) proiectul hotărârii Guvernului prin care se propune ca vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de instituţia publică implicata la societatea comercială supusă privatizării să se facă la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, însoţit de notificarea acestui ajutor, se depune la Consiliul Concurentei în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurentei; d) în funcţie de termenul de plată stipulat în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, Consiliul Concurentei va urgenta luarea deciziei legale privind ajutorul de stat, din momentul în care notificarea devine efectivă. Pentru celeritatea emiterii deciziei legale este necesar ca informaţiile cuprinse în notificare să fie exacte şi complete, iar în cazul solicitării de informaţii suplimentare, instituţia publică implicata să asigure furnizarea de urgenta a acestora Consiliului Concurentei.  +  Articolul 282 (1) Pentru participarea la procesul de privatizare potenţialii cumpărători depun la sediul instituţiei publice implicate notificarea către Consiliul Concurentei în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni la societatea comercială supusă privatizării. (2) Concentrarile economice sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurentei în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997. (3) Până la luarea de către Consiliul Concurentei a unei decizii privind concentrarea notificată, cumpărătorii în cauza pot lua numai acele măsuri legate de concentrare care nu sunt ireversibile şi nu modifica definitiv structura pieţei.  +  Articolul 283Administratorii speciali care deţin funcţii de conducere şi de decizie ori poziţie de control, direct sau prin interpusi, la societăţile comerciale concurente sunt obligaţi sa notifice aceasta situaţie în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.  +  Articolul 284Ministerul Finanţelor Publice va notifica Consiliului Concurentei alocarile specifice de ajutoare de stat ce vor fi acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute la art. 19 din lege.Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 285 (1) Termenul de prescripţie de o luna prevăzut la art. 39 din lege se aplică cererilor de chemare în judecata prin care se ataca un act sau o operaţiune efectuată în cadrul procesului de privatizare. (2) Actele sau operaţiunile anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni pot fi atacate în instanţa în termen de o luna de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoască existenta operaţiunii sau a actului atacat ori de la data naşterii dreptului. (3) Cererilor de chemare în judecata privind executarea obligaţiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale privatizate, precum şi cele în desfiinţarea acestor contracte sunt supuse dreptului comun în ceea ce priveşte prescripţia extinctiva. (4) Competenţa de soluţionare a cererilor prevăzute la art. 40 alin. (1) din lege aparţine exclusiv secţiilor comerciale ale tribunalelor şi se judeca de urgenta şi cu precădere. (5) Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de instituţia publică implicata constituie titluri executorii în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligaţiilor pecuniare asumate, fără efectuarea altor formalităţi. (6) În cazul neexecutării de buna voie de către cumpărători a obligaţiilor pecuniare decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, instituţia publică implicata solicita executarea silită a debitorului în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedura civilă. (7) Instituţia publică implicata notifica cumpărătorului cu privire la actionarea pactului comisoriu prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi la desfiinţarea de drept a acestuia. În baza notificării instituţia publică implicata este înscrisă ca acţionar de către societatea de registru independent care tine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale şi de către oficiul registrului comerţului.Dispoziţii privind operaţiunile financiare efectuate de instituţiile publice implicate  +  Articolul 286Instituţiile publice implicate efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 287Până la deschiderea conturilor în valută la trezoreria statului instituţiile publice implicate vor derula fondurile în valută rezultate din operaţiuni de privatizare prin bănci comerciale.  +  Articolul 288Sumele obţinute din vânzarea de acţiuni pe piaţa de capital, cu decontare simultană în sistem electronic, se încasează şi se transfera în conturile deschise la trezoreria statului în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între instituţia publică implicata, Ministerul Finanţelor Publice şi Societatea Naţionala de Compensare, Decontare şi Depozitare.  +  Articolul 289Controlul respectării de către instituţiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării se exercită, contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică potrivit regulamentelor Ministerului Finanţelor Publice şi Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Sancţiuni  +  Articolul 290 (1) Majorarea de capital social cu valoarea terenului realizată de societatea comercială, altfel decât conform prevederilor stabilite prin prezentele norme metodologice, constituie prejudiciu adus statului şi atrage sancţionarea administratorilor societăţii comerciale conform legilor în vigoare. (2) Dacă neînregistrarea majorării de capital social se dovedeşte a fi imputabilă administratorilor existenţi la momentul obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de către societatea comercială, aceştia vor răspunde conform legii.  +  Articolul 291Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neprezentarea declaraţiei pe propria răspundere autentificată, de către administratorul unic, membrii consiliului de administraţie sau directorul general, precum şi de către cenzori, sau prezentarea unei declaraţii incomplete, prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege; b) neintocmirea fisei de prezentare simplificata, prevăzută la art. 6 alin. (4) din lege; c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege; d) nerespectarea termenelor şi procedurii de întocmire şi eliberare a certificatelor de obligaţii bugetare prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege; e) nerespectarea de către societăţile comerciale aflate în proces de privatizare a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege; f) nerespectarea de către societăţile comerciale a obligaţiei de a întocmi şi a înainta instituţiilor îndreptăţite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, documentaţiile necesare în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform art. 12 alin. (1) din lege; g) nerespectarea de către instituţiile abilitate a obligaţiei de eliberare a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în termenele prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege; h) nerespectarea de către oficiul registrului comerţului a obligaţiei de înregistrare a majorării capitalului social la cererea instituţiei publice implicate, prevăzută la art. 12 alin. (4) din lege; i) nerespectarea obligaţiei de emitere de către autoritatea de mediu competenţa a avizului de mediu, conform art. 13 alin. (1) şi (3) din lege; j) nerespectarea de către instituţia publică implicata a obligaţiei de a include în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică obligaţiile şi răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege; k) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 25 din lege, privind publicarea cererii de oferta; l) nerespectarea de către societatea de registru independent şi de către oficiul registrului comerţului a obligaţiei de reinregistrare ca acţionar a instituţiei publice implicate, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (2) din lege.  +  Articolul 292Contravenţiile prevăzute la art. 291 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. a) şi e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. c), d), f), g), h), i), j), k) şi l), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 293Sancţiunile prevăzute la art. 292 se aplică instituţiei publice implicate sau autorităţii de mediu competente, ministerului de resort, Ministerului Finanţelor Publice sau lichidatorilor societăţilor comerciale.  +  Articolul 294Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 292 se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu personalul autorităţii de mediu competente dacă nu s-a emis aviz de mediu.  +  Articolul 295Contravenţiilor prevăzute la art. 291 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28 din respectiva ordonanţa.  +  Articolul 296Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1^1    ---------la normele metodologice-----------------------                              CRITERII DE SELECŢIE              şi încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Apartenenţa societăţii în cauza la o anumită ramura economică ││ (maxim 60 de puncte): ││ - industrie; 60 puncte; ││ - agricultura, silvicultura, piscicultura; 60 puncte; ││ - transporturi; 50 puncte; ││ - construcţii; 40 puncte; ││ - gospodărie comunală; 40 puncte; ││ - cercetare, proiectare; 60 puncte; ││ - prestări servicii şi alte ramuri; 40 puncte; ││ - comerţ, turism. 10 puncte. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Numărul de personal din cadrul societăţii: ││ - societăţi mici (1 - 300 persoane); 5 puncte; ││ - societăţi mijlocii (301 - 1.000 persoane); 7 puncte; ││ - societăţi mari ( > 1.000 persoane). 10 puncte. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Rata rentabilitatii economice înregistrată de societate: ││ - mai mare sau egala cu rata inflaţiei; 0 puncte ││ - mai mica decât rata inflaţiei. 10 puncte. ││ Profit din exploatare Calcul conform ││ Rata rentabilitatii = ------------------------- HG 1165/2000 ││ economice Total active │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D. Lichiditatea parţială înregistrată de societate: ││ - mai mare sau egala cu 1; 0 puncte; ││ mai mica decât 1. 10 puncte; ││ Active circulante - stocuri Calcul conform ││ Lichiditatea redusă = --------------------------- HG 1165/2000 ││ Datorii totale sub 1 an │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E. Raportul dintre volumul datoriilor/active: ││ - mai mic sau egal cu 0,5; 0 puncte; ││ - mai mare de 0,5. 10 puncte. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTĂ:    a) în calcul indicatorilor de la literele B-E vor fi luate informaţiile       din bilanţul societăţii pentru anul 2001;    b) Punctajul care poate fi obţinut:┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ punctaj maxim │ punctaj minim │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ A 60 puncte │ A 10 puncte ││ B 10 puncte │ B 5 puncte ││ C 10 puncte │ C 0 puncte ││ D 10 puncte │ D 0 puncte ││ E 10 puncte │ E 0 puncte │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ TOTAL 100 puncte │ TOTAL 15 puncte │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2^1    ----------la normele metodologice-----------------------               REFLECTAREA IN CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI            a operaţiunilor reglementate de prevederile art. 18 din           Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea                                  privatizării    1) Scutirea totală sau parţială la plata a obligaţiilor restante la data       de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin.(1) lit.a)       şi lit.b) din lege, respectiv art. 249 lit. a) se înregistrează în       contabilitate astfel:                                 % = 7718*)   441 Impozitul pe profit   4423 TVA de plată Alte venituri   446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte excepţionale din           asimilate operaţii de   447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte gestiune           asimilate   4311**) Contribuţia unităţii la asigurările sociale   4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj   167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate   168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi           datoriilor asimilate   457 Dividende de plată       şi concomitent           - Debit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic           distinct.    2) Scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi penalităţilor de orice       fel, aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data       de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c)       din lege, respectiv art. 249 lit. c) se înregistrează în contabilitate       astfel:                                      % = 7718*)                                                                Alte venituri       447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte excepţionale din             asimilate / analitic distinct operaţii de       4481 Alte datorii faţă de bugetul statului / gestiune             analitic distinct          şi concomitent    - Debit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic distinct.    3) Scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi penalităţilor       aferente contribuţiei la fondul pentru asigurări sociale de sănătate,       potrivit prevederilor art. 18 alin.(2) lit. b) din lege, respectiv       art. 252 se înregistrează în contabilitate astfel:                      447 = 7718*)            Fonduri speciale - taxe şi Alte venituri          vărsăminte asimilate / analitic excepţionale din                   distinct operaţii de gestiune      şi concomitent    - Debit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic distinct.    4) Sumele reprezentând înlesniri la plata se repartizează ca surse       proprii de finanţare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (3)       şi se înregistrează contabil astfel:                 129*) = 1068         Repartizarea profitului Alte rezerve / analitic distinct    5) În situaţia îndeplinirii condiţiilor care au fost avute în vedere la       acordarea înlesnirilor la plata, se creditează contul 8038 "Alte       valori în afară bilanţului" / analitic distinct cu sumele       corespunzătoare evidenţiate în debitul acestuia.    6) Anularea potrivit prevederilor art. 18 alin. (5), (6) şi (7) din lege,       respectiv art. 256, a înlesnirilor acordate se înregistrează în       contabilitate astfel:        a) anularea înlesnirilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. a)           şi lit. B):            6718*) = %                                        441 Impozitul pe profit       Alte cheltuieli 4423 TVA de plată       excepţionale 446 Alte impozite, taxe şi       privind operaţiile vărsăminte asimilate       de gestiune 447 Fonduri speciale - taxe şi                                                vărsăminte asimilate                                        4311**) Contribuţia unităţii la                                                asigurările sociale                                        4371 Contribuţia unităţii la fondul                                                de şomaj                                        167 Împrumuturi şi datorii                                                asimilate                                        168 Dobânzi aferente împrumuturilor                                                şi datoriilor asimilate                                        457 Dividende de plată         şi concomitent    - Credit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic distinct    b) anularea înlesnirilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. c), respectiv       art. 249 lit. c):         6718*) = %    Alte cheltuieli      excepţionale 447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte   privind operaţiile asimilate /analitic distinct      de gestiune 4481 Alte datorii cu bugetul                                       statului/analitic distinct      şi concomitent    - Credit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic distinct.    c) anularea înlesnirilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. b) din lege,       respectiv art. 252:            6718*) = 447   Alte cheltuieli excepţionale Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  privind operaţiile de gestiune asimilate / analitic distinct        şi concomitent    - Credit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" / analitic distinct.    7) Obligaţiile bugetare amânate la plata în conformitate cu prevederile       art. 18 alin (2) lit. A) şi art. 18 alin. (4) din lege, respectiv       art. 262 alin (2) din norme se vor înregistra în debitul contului de       ordine şi evidenta 8038 "Alte valori în afară bilanţului "/analitic       distinct.    Obligaţiile bugetare prevăzute mai sus vor rămâne în continuare    înregistrate şi în conturi bilanţiere.------------    *) Persoanele juridice care aplica Reglementările contabile armonizate cu       Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele       Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului       finanţelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul       reportat provenit din modificările politicilor contabile".    **) Cu excepţia contribuţiei la fondul pentru asigurări sociale de        sănătate.  +  Anexa 3^1    ---------la normele metodologice------------------------                              MONOGRAFIE CONTABILA      privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor prevăzute la           art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru                            accelerarea privatizării    1. Scutirea totală sau parţială la plata a datoriilor faţă de furnizorii       de utilităţi, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:          a) în contabilitatea unităţii creditoare    6718*) = 411    Alte cheltuieli excepţionale Clienţi    privind operaţiile de gestiune          b) în contabilitatea unităţii debitoare      401 = 7718*)      Furnizori Alte venituri excepţionale de                                                 operaţii de gestiune          şi concomitent      Debit cont 8O38 "Alte valori în afară bilanţului" /analitic distinct.      2. Conversia creanţelor în acţiuni conform prevederilor          art. 19 alin (1) din lege:            a) în contabilitatea unităţii creditoare        261 = 411        Titluri de participare Clienţi            b) în contabilitatea unităţii debitoare        401 = 456        Furnizori Decontări cu asociaţii privind                                               capitalul                   456 = 1011      Decontări cu asociaţii Capital subscris nevarsat        privind capitalul                                      şi,                                    respectiv,                  1011 = 1012        Capital subscris nevarsat Capital subscris vărsat    3. Scutirea totală sau parţială la plata a datoriilor furnizorilor de       utilităţi faţă de bugetul de stat/ potrivit prevederilor       art. 19 alin. (2) din lege:                    % =                    % =    441 Impozit pe profit 7718*)    446 Alte impozite, taxe şi Alte venituri excepţionale              vărsăminte asimilate din operaţii de gestiune                             şi concomitent      Debit cont 8038 "Alte valori în afară bilanţului" /analitic distinct.    4) În situaţia în care furnizorul de utilităţi pierde facilităţile acordate,       sumele înscrise în conturi în afară bilanţului, vor fi repuse din conturi       de ordine şi evidenta, în conturi bilanţiere, potrivit prevederilor       art. 279.------------    *) Persoanele juridice care aplica Reglementările contabile armonizate cu       Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele       Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului       finanţelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul       reportat provenit din modificările politicilor contabile.--------------Pct. 2 lit. b) rândul 4 din anexa 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 577 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 26 iulie 2002.Pct. 3 rândul 4 din anexa 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 577 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 26 iulie 2002.  +  Anexa 4^1)    ----------la normele metodologice-----------------------S.C._____________________________Sediul __________________________Cod fiscal_______________________                                    SITUAŢIA          obligaţiilor datorate furnizorului(R.A., C.N., S.N., S.C.)*    ________la data de (31.12.2001) şi neachitate până la (data transferului      dreptului de proprietate asupra acţiunilor), pentru care se solicita                               înlesniri la plata ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │Cap. A Obligaţii datorate la │ │Cap. B Înlesniri la plata │ │(31.12.2001) şi neachitate │ │solicitate, pentru obligaţiile│ │până la data (transferului │ │înscrise la Cap. A │ │dreptului de proprietate │ │ │ │asupra acţiunilor, inclusiv) │ │ │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ ╔══════════════════════════════╗ │Obligaţii datorate la data │ ║*) ║ │(31.12.2001) şi neachitate │ ║Director, Cond. ║ │până la data (transferului │ ║compartim ║ │dreptului de proprietate │ ║ L.S. financiar║ │asupra acţiunilor), în suma │ ║contabil ║ │de _________, din care │ ║ ║ │penalităţi contractuale ___ │ ║Furnizorul de utilităţi ║ │ │ ║R.A., C.N., S.N., ║ │Director, │ ║S.C._________ ║ │Cond. compartim financiar │ ║ ║ │contabil │ ║ ║ │L.S. │ ║Aprobat/ Respins ║ │Confirmat, │ ║ ║ │Furnizorul de utilităţi │ ║ ║ │ R.A., C.N., S.N., S.C. │ ║ ║ │ │ ║ ║ │Debit ___________ │ ║ ║ │Penalităţi contractuale │ ║ ║ │______________________ │ ║ ║ │Director, │ ║ ║ │Cond. comp. │ ║ ║ │L.S. │ ║ ║ │financiar-contabil │ ║ ║ ├──────────────────────────────┤ ║ ║ │ │ ║ Director ║ │ │ ║ Cond.compartim. financiar - ║ │ │ ║ contabil ║ │ │ ║ L.S. ║ │ │ ║ (sau are dreptul sa dispună ║ │ │ ║ alta înlesnire la pct. C) ║ │ │ ║ (în cazul în care furnizorul ║ │ │ ║ aproba propunerea făcuta de ║ │ │ ║ SCP avizul şi acordul se dau ║ │ │ ║ aici) ║ │ │ ║ Avizat ║ │ │ ║ ACORD M.F.P. ║ │ │ ║ Ministerul_____ ║ │ │ ║ DA/NU Director, ║ │ │ ║ L.S. ║ └──────────────────────────────┴────────╚══════════════════════════════╝ ┌──────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┐ │Cap. C Propuneri ale │ │Cap. D Propuneri ale │ │furnizorului de utilităţi de │ │instituţiei publice care │ │înlesniri la plata pentru │ │deţine integral acţiunile │ │societatea comercială care │ │furnizorului de utilităţi de │ │se privatizează │ │înlesniri la plata pentru │ │ │ │societatea comercială care se │ │ │ │privatizează │ ├──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤ │Propunem (scutirea la │ │Propunem (scutirea la plata a │ │plata a sumei de _____ │ │sumei de ______lei,) şi │ │lei) şi (eşalonarea la plata │ │(eşalonarea la plata conform │ │conform graficului de │ │graficului de eşalonare │ │eşalonare anexat). │ │anexat). │ │ Director, │ │ │ │Cond. comp. │ │ │ │ L.S. │ │ │ │finac. contab. │ │Avizat, │ │ Avizat, │ │ACORD M.F.P. │ │ACORD M.F.P. │ │Ministerul __________ │ │Ministerul __________ │ │DA/NU │ │DA/NU │ │Director, │ │Director, │ │ L.S. │ │ L.S. │ │ │ └──────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘    *) Pot fi scutite, eşalonate, convertite.------------