HOTĂRÂRE nr. 518 din 10 iulie 1995 (*actualizată*)privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar(actualizată până la data de 5 august 1996*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri; b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior; c) documentare, schimb de experienţă; d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice insotitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului; e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea; f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive; g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator; h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentante în străinătate; i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentante; j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii; b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinînd seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinică a acesteia; c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimiţătoare şi valorificarea optimă a acestora.  +  Articolul 3 (1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimiţătoare. (2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoana şi exista mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.  +  Articolul 4Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot să trimită în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimiţătoare.  +  Articolul 5 (1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:A. În străinătate: a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea; b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.B. În ţară: a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat; b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţară, precum şi pentru soţul/soţia care nu realizează venituri.Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de baza şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în ţară, să lucreze o anumită perioada în cadrul unităţii trimiţătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate. (3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de experienţă.În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimiţătoare.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi celelalte unităţi trimiţătoare mai suportă în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli: a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare; b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii; c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, stabilite de către Ministerul Sănătăţii; d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţară al celor decedaţi; e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea. (2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimiţătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.  +  Capitolul II Indemnizaţii în valută  +  Secţiunea I Diurna  +  Articolul 7 (1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere: a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizarii avionului, la sosirea în ţară, şi de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară. (3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore. (4) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei. (5) În cazul întreruperii călătoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurna şi cazare ale personalului se acorda, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.  +  Articolul 8 (1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi: a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri; b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.  +  Articolul 8^1Muncitorii romani care se deplasează în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurna în valuta în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexa.------------Art. 8^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 606 din 26 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 5 august 1996.  +  Secţiunea a II-a Cazarea  +  Articolul 9 (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentantelor României din ţările respective. (3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurata la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare. (4) Eventualele plăţi pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor de plata. (5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Capitolul III Transportul  +  Articolul 10 (1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul. (2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel: a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I; b) la clasa economică, restul personalului. (3) Transportul delegaţiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu avioane care efectuează curse speciale.De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către miniştrii de stat şi de secretarul general al Guvernului. (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul şi la business class. (5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurna poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată. (6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuşetă single;- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabina cu două locuri;- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2-4 locuri. (7) Transportul dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.  +  Capitolul IV Alte cheltuieli  +  Articolul 11 (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acorda în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei şi plafonul de cazare, la care are dreptul personalul. (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniştrii de stat, secretarul general al Guvernului, precum şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o suma în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 1.000 $ S.U.A. (3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi a lubrifiantilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.  +  Capitolul V Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută  +  Articolul 12 (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans. (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate. (3) În situaţia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere.În ţările în care România are reprezentante, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentante, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.  +  Articolul 13 (1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de cei vinovaţi. (2) Eventualele penalităţi de intirziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.  +  Articolul 14Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalităţilor de intirziere, se face pe baza de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimiţătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participă la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă ca partenerii în cauză nu suportă integral cheltuielile de deplasare. (2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi trimiţătoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de: a) diurna şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport; b) diferenţa de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.  +  Articolul 16 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1. (2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Preşedinţie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Se recomandă agenţilor economici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altor asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. (2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenţa şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.  +  Articolul 20Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeaşi data se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Meleşcanup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacşu,secretar de statBucureşti, 10 iulie 1995.Nr. 518.  +  Anexă    A. NIVELUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Categorii Plafoane de                                            de diurne cazareNr. Ţara Valuta ───────────────────────────crt. I II A B─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Afganistan $ 29 46 40 80  2. Africa de Sud (Republica) $ 31 50 50 100  3. Albania $ 27 43 60 120  4. Algeria $ 27 43 50 100  5. Anglia lira 22 35 50 100  6. Angola $ 27 43 50 100  7. Antigua $ 25 40 50 100  8. Antile $ 25 40 50 100  9. Arabia Saudita $ 31 50 40 80 10. Argentina $ 34 54 60 120 11. Armenia $ 22 35 50 100 12. Australia dolar australian 47 75 70 140 13. Austria Sch.A 412 660 500 1.000 14. Azerbaidjan $ 22 35 50 100 15. Bahamas $ 25 40 50 100 16. Bahrain $ 26 42 50 100 17. Bangladesh $ 26 42 50 100 18. Belarus $ 22 35 50 100 19. Belgia franc belgian 1.250 2.000 2.500 5.000 20. Benin $ 20 32 40 80 21. Birmania $ 27 43 40 80 22. Bolivia $ 26 42 30 60 23. Botswana $ 20 32 40 80 24. Brazilia $ 34 54 50 100 25. Bulgaria $ 27 43 50 100 26. Burkina Faso $ 25 40 40 80 27. Burundi $ 27 43 40 80 28. Cambodgia $ 27 43 40 80 29. Camerun $ 27 43 50 100 30. Canada dolar canadian 50 80 80 160 31. Capul Verde $ 25 40 40 80 32. Cehia $ 27 43 60 120 33. Centrafricană (Republica) $ 29 46 50 100 34. Chile $ 26 42 40 80 35. Chineza (Republica Populara) $ 27 43 60 120 36. Ciad $ 24 38 40 80 37. Cipru $ 27 43 40 80 38. Coasta de Fildes $ 29 46 40 80 39. Columbia $ 26 42 50 100 40. Congo $ 29 46 50 100 41. Coreea (Republica) $ 37 59 70 140 42. Coreeana (R.P.D.) $ 27 43 50 100 43. Costa Rica $ 27 43 40 80 44. Croaţia $ 31 50 60 120 45. Cuba $ 27 43 50 100 46. Danemarca coroana daneza 200 320 600 1.200 47. Djibouti $ 27 43 60 120 48. Dominicană (Republica) $ 27 43 50 100 49. Ecuador $ 27 43 30 60 50. Egipt $ 31 50 45 90 51. Elveţia franc elveţian 62 100 90 180 52. Emiratele Arabe Unite $ 29 46 55 110 53. Estonia $ 22 35 50 100 54. Etiopia $ 27 43 35 70 55. Fiji $ 25 40 40 80 56. Filipine $ 27 43 60 120 57. Finlanda marca finlandeza 157 250 400 800 58. Franta franc francez 206 330 350 700 59. Gabon $ 27 43 60 120 60. Gambia $ 25 40 40 80 61. Georgia $ 22 35 50 100 62. Germania marca germană 62 100 90 180 63. Ghana $ 24 38 50 100 64. Grecia $ 27 43 50 100 65. Guatemala $ 26 42 40 80 66. Guineea $ 27 43 40 80 67. Guineea-Bissau $ 25 40 40 80 68. Guineea Ecuatorială $ 25 40 40 80 69. Guyana $ 25 40 40 80 70. Haiti $ 25 40 40 80 71. Honduras $ 26 42 40 80 72. Hong Kong $ 27 43 50 100 73. India $ 27 43 50 100 74. Indonezia $ 27 43 50 100 75. Iordania $ 27 43 40 80 76. Irak $ 31 50 40 80 77. Iran $ 31 50 50 100 78. Irlanda lira 22 35 50 100 79. Islanda $ 31 50 35 70 80. Israel $ 30 48 60 120 81. Italia lira italiana 65.000 104.000 100.000 200.000 82. Iugoslavia (R.F.) $ 31 50 60 120 83. Jamaica $ 25 40 40 80 84. Japonia yen 7.500 12.000 10.000 20.000 85. Kazahstan $ 22 35 60 120 86. Kenya $ 26 42 40 80 87. Kirgizstan $ 22 35 50 100 88. Kuwait $ 30 48 60 120 89. Laos $ 25 40 40 80 90. Letonia $ 22 35 50 100 91. Liban $ 27 43 40 80 92. Liberia $ 27 43 40 80 93. Libia $ 31 50 40 80 94. Lituania $ 22 35 50 100 95. Lesotho $ 25 40 50 100 96. Luxemburg franc                            luxemburghez 1.250 2.000 2.500 5.000 97. Macedonia $ 34 54 60 120 98. Madagascar $ 24 38 40 80 99. Malaysia $ 27 43 60 120100. Mali $ 24 38 40 80101. Malta $ 32 51 40 80102. Maroc $ 27 43 40 80103. Mauritius $ 25 40 40 80104. Mauritania $ 27 43 40 80105. Mexic $ 27 43 40 80106. Moldova (Republica) $ 22 35 20 40107. Mongolia $ 27 43 50 100108. Mozambic $ 27 43 50 100109. Nepal $ 25 40 40 80110. Nicaragua $ 26 42 40 80111. Niger $ 27 43 40 80112. Nigeria $ 30 48 80 160113. Namibia $ 31 50 40 80114. Norvegia coroana                              norvegiana 250 400 450 900115. Noua Zeelanda $ 34 54 40 80116. Olanda HFI 62 100 100 200117. Oman $ 29 46 50 100118. Pakistan $ 25 40 50 100119. Panama $ 25 40 40 80120. Papua-Noua-Guinee $ 25 40 40 80121. Paraguay $ 27 43 40 80122. Peru $ 31 50 40 80123. Polonia $ 27 43 50 100124. Portugalia escudo 4.800 7.700 7.400 14.800125. Quatar $ 29 46 50 100126. Rwanda $ 25 40 40 80127. Rusa (Federaţia) $ 34 54 70 140128. Salvador $ 25 40 40 80129. Sao Tome şi Principe $ 25 40 40 80130. Senegal $ 27 43 40 80131. Sierra Leone $ 25 40 40 80132. Singapore $ 27 43 70 140133. Slovacia $ 27 43 60 120134. Slovenia $ 31 50 50 100135. Siria $ 31 50 40 80136. Somalia $ 27 43 40 80137. Spania peseta 4.300 6.900 7.500 15.000138. Sri Lanka $ 25 40 40 80139. S.U.A. $ 41 66 70 140140. Sudan $ 31 50 40 80141. Suedia coroana                                suedeza 250 400 600 1.200142. Surinam $ 25 40 40 80143. Tadjikistan $ 22 35 50 100144. Taiwan $ 27 43 40 80145. Tanzania $ 27 43 40 80146. Thailanda $ 27 43 40 80147. Togo $ 27 43 40 80148. Tunisia $ 27 43 30 60149. Turcia $ 27 43 40 80150. Turkmenistan $ 22 35 60 120151. Ucraina $ 22 35 70 140152. Uganda $ 25 40 40 80153. Ungaria $ 32 51 60 120154. Uruguay $ 29 46 40 80155. Uzbekistan $ 22 35 50 100156. Venezuela $ 31 50 50 100157. Vietnam (Republica Socialistă)$ 27 43 50 100158. Yemen $ 27 43 50 100159. Zair $ 27 43 50 100160. Zambia $ 27 43 50 100161. Zimbabwe $ 27 43 50 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────B. ÎNCADRAREA PERSONALULUIÎN CATEGORII DE DIURNĂ ŞI PLAFOANE DE CAZAREI. Categorii de diurnaLa categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcţii similare, precum şi ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Romane.Pentru personalul încadrat în funcţii superioare, diurna se majorează astfel:- cu 20% pentru miniştrii de stat;- cu 50% pentru primul-ministru.La categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.II. Plafoane de cazarePlafonul A (coeficient 1,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.Plafonul B (coeficient 2,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.NOTA: a) Primul-ministru, miniştrii de stat, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea. b) Personalul care asigură protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigură protecţia.------