ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 24 mai 2001 - (**republicată**) privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, și a fost aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 370/2002.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Se instituie o procedură unica de înregistrare și autorizare a funcționarii comerciantilor, în scopul simplificarii unor formalitati administrative.(2) Inregistrarea și autorizarea funcționarii comerciantilor se fac cu indeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) În sensul prezentei ordonante de urgenta, comerciantii sunt persoanele fizice și asociațiile familiale care exercită în mod obisnuit acte de comert, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, regiile autonome și organizațiile cooperatiste.(4) Prin autorizarea funcționarii comerciantilor se înțelege obtinerea avizelor, autorizațiilor și, după caz, a acordurilor strict necesare pentru începerea activității acestora, exceptand comerciantii persoane fizice, asociațiile familiale, precum și persoanele care desfășoară activități sezoniere în targuri, piete și oboare, care vor fi autorizati conform legii speciale.  +  Articolul 2În vederea obtinerii înregistrării și autorizarii funcționarii comerciantilor, în sensul prezentei ordonante de urgenta, în cadrul fiecarui oficiu al registrului comerțului de pe lângă tribunal se constituie cate un Birou unic.-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Capitolul 2 Proceduri pentru inregistrarea și autorizarea funcționarii comerciantilor  +  Articolul 3(1) Solicitarea înregistrării sau, după caz, autorizarii funcționarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului se face de către asociat, acționar, administrator, comerciant sau de împuterniciți ai acestora.(2) Solicitantul va completa cererea de înregistrare tip, va furniza toate datele, actele și documentele prevăzute de reglementarile în vigoare, va achita taxele și tarifele aferente operațiunilor pentru inregistrarea și autorizarea funcționarii comerciantului și, dacă este cazul, va depune și urmatoarele documente:a) dovada efectuării varsamintelor în condițiile actului constitutiv;b) actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor în natura la capitalul social, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;c) actele constatatoare ale operațiunilor incheiate în contul comerciantului și aprobate de asociați în condițiile legii.(3) Cererea de înregistrare împreună cu actele și documentele prevăzute de reglementarile în vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondenta, pe baza acestora declansandu-se procedurile necesare pentru inregistrarea și autorizarea funcționarii comerciantului. Biroul unic are obligația ca imediat după primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de înregistrare și celelalte acte și documente prevăzute de reglementarile în vigoare, sa procedeze la inregistrarea definitivă a acestuia într-un registru deschis în acest scop și la transmiterea lui fiecarei autorități publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționarii comerciantului.(4) În termen de maximum 20 de zile de la inregistrarea dosarului primit de la solicitant se elibereaza certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde atât codul unic de înregistrare, cat și anexa cu avize, autorizații și, după caz, acorduri necesare funcționarii, denumite în continuare autorizații, sau se raspunde solicitantului motivat, în scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c).(5) În anexa la certificatul de înregistrare vor fi inscrise, în rubrici distincte, urmatoarele autorizații necesare pentru functionarea comerciantului;a) avizul și, după caz, autorizatia pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigazile și grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului Administrației și Internelor**);b) autorizatia sanitara, emisa de directiile de sănătate publică teritoriale sau de către ministerele cu retea proprie de sănătate publică;c) autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale sau, după caz, de către autoritatea veterinara centrala;d) acordul și/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protecție a mediului;e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratele teritoriale de muncă.(6) În termen de 15 zile de la obtinerea autorizatiei administrative de la autoritatea administrației publice locale comerciantii, persoane fizice și asociațiile familiale, au obligația solicitarii înregistrării în registrul comerțului, prin Biroul unic, care în 7 zile de la inregistrarea cererii va elibera certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizatiei administrative.(7) Eliberarea certificatului de înregistrare și a anexei da dreptul comerciantului să își inceapa activitatea. Eliberarea anexei se face în termenul prevăzut la alin. (4), exceptand cazurile prevăzute de reglementarile legale privind apa potabila și apa de imbaiere din zone naturale amenajate în acest scop.(8) Obtinerea autorizațiilor prevăzute la alin. (5) nu este necesară în cazul în care în spatiul destinat sediului social sau secundar nu se desfășoară activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, situație în care acesta va depune în acest sens o declaratie pe propria raspundere la Biroul unic. În acest caz reprezentantii în Biroul unic ai autorităților publice menționate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "Nu este necesară în aceasta etapa", fără a percepe vreo taxa, comerciantul fiind obligat să obțină autorizatiile necesare înainte de începerea oricareia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator.(9) În situația în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitățile inscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfășoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii înregistrării și autorizarii funcționarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu cu menționarea în anexa la acesta a activităților autorizate în aceasta etapa. Comerciantul constituit în aceste condiții poate desfășura numai activitățile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activități inscrise în obiectul sau de activitate să fie desfășurate numai după obtinerea autorizațiilor necesare prin Biroul unic, în condițiile prezentei ordonante de urgenta.(10) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de înregistrare, care va cuprinde și codurile CAEN ale tuturor activităților autorizate să se desfășoare în acestea.(11) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmeaza sa desfasoare activități deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe și pe baza declarației pe propria raspundere a acestuia cu privire la indeplinirea condițiilor prevăzute de reglementarile în vigoare, cate o anexa la certificatul de înregistrare.(12) Activitățile desfășurate la adresa sediului social și la fiecare sediu secundar nu fac obiectul înregistrării prin mențiuni de alte sedii secundare. În cazul în care, ulterior înregistrării și autorizarii funcționarii, la sediul social sau secundar se intenționează începerea desfășurării unor noi activități, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.(13) Modelul și conținutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) și ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al instituțiilor publice implicate.-------------**) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul Administrației și Internelor a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecție civila, a grupurilor și brigazilor de pompieri militari.-------------Alin. (1) și (13) ale art. 3 au fost modificate de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 4(1) Activitățile de asistența acordate solicitantilor, la cererea și pe cheltuiala acestora, se pot desfășura și în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare și autorizare. Serviciile de asistența prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și condițiile concrete de prestare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției, iar tarifele aferente serviciilor de asistența respective se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Justiției și a Ministerului Finanțelor Publice.(2) Activitățile de asistența vor include, în mod obligatoriu, urmatoarele servicii prestate la cererea solicitantului:a) obtinerea rezervarii firmei și, după caz, a emblemei comerciantului;b) redactarea actelor constitutive și a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, după caz, obtinerea autentificarii acestora;c) efectuarea, în numele solicitantului, a varsamintelor reprezentand aportul în numerar la capitalul social;d) redactarea declaratiilor pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor și a cenzorilor ca indeplinesc condițiile prevăzute de lege și darea de data certa pe declaratie;e) obtinerea evaluării prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social și obtinerea, după caz, pentru bunurile imobile a:– dovezii intabularii;– certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de înregistrare și autorizare a comerciantului;g) indrumare pentru intocmirea documentatiilor tehnice în vederea obtinerii autorizațiilor de functionare.(3) Biroul unic are obligația de a efectua urmatoarele operațiuni:a) primirea, verificarea, inregistrarea cererilor de înregistrare și a actelor doveditoare;b) susținerea cererii de înregistrare a comerciantului în fața judecatorului delegat;c) obtinerea înregistrării comerciantului în registrul comerțului;d) obtinerea avizelor, autorizațiilor și, după caz, a acordurilor de functionare prin reprezentantii delegați ai autorităților publice avizatoare;e) eliberarea către comerciant a certificatului de înregistrare și a anexei la acesta și, după caz, a celorlalte documente, potrivit reglementarilor în vigoare;f) comunicarea, în scris, către solicitant, a raspunsului motivat în cazul neeliberarii unei autorizații ori a refuzului înregistrării în registrul comerțului;g) incasarea taxelor și tarifelor aplicate de instituțiile publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționarii comerciantilor.(4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii incheierii în forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privată, cu excepția urmatoarelor situații:a) când printre bunurile subscrise ca aport în natura la capitalul social se afla un teren;b) când forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru oblibațiile sociale;c) când societatea comerciala se constituie prin subscriptie publică.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.  +  Articolul 5(1) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit, direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, spre a fi comunicate, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare.(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit Ministerului Finanțelor Publice, prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, toate datele comerciantilor, care au stat la baza înregistrărilor în registrul comerțului.(3) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum și de comerciant în relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toata durata funcționarii lui.(4) Structura codului unic de înregistrare se stabileste de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății și de Ministerul Justiției.--------------Alin. (1), (2) și (4) ale art. 5 au fost modificate de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.Alin. (1), (2) și (4) ale art. 5 au fost modificate de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.  +  Articolul 6(1) Autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în functie de volumul activității, pe baza solicitarii scrise a oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, unul sau mai mulți reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu autoritățile pe care le reprezinta.(2) Autorizatiile prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e) se elibereaza de autoritățile publice competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, și se inscriu în rubrica corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, identificandu-se, în principal, prin numar și data, semnatura reprezentantului delegat și stampila autorității publice avizatoare. Aceste autorizații se elibereaza, cu incadrarea în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) și fără eliberarea altor formulare de autorizare, în afara anexei, cu excepția cazurilor strict prevăzute de reglementarile armonizate cu legislatia comunitara și cuprinse în hotărârea Guvernului mentionata la art. 9.(3) În vederea eliberarii autorizațiilor necesare funcționarii comerciantilor autoritățile publice competente vor evalua sediul social și sediile secundare declarate de comerciant prin cerere și în care se desfășoară în mod efectiv cel puțin una dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator. Autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentantilor lor în Biroul unic, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat în care se va menționa, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar și, după caz, pentru activități declarate a se desfășura la fiecare dintre acestea, una dintre urmatoarele situații:a) comerciantului nu îi este necesară respectiva autorizatie, caz în care reprezentantii delegați vor consemna acest fapt în pozitia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare; pentru aceasta situație nu se percep taxe și tarife;b) comerciantul indeplineste condițiile pentru eliberarea documentelor menționate la art. 3 alin. (5), caz în care reprezentantii delegați vor completa anexa la certificatul de înregistrare în conformitate cu dispozitiile alin. (2);c) comerciantul nu indeplineste condițiile pentru eliberarea autorizațiilor menționate la art. 3 alin. (5), caz în care se vor menționa neconformitatile constatate și actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, Biroul unic având obligația sa comunice aceste constatari solicitantului.(4) Procedura prevăzută la alin. (3) se aplică numai obiectivelor și domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Pentru toate celelalte situații sunt suficiente declaratiile pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc condițiile de functionare prevăzute de lege.(5) În procesul de autorizare a funcționarii comerciantilor, reprezentantii delegați la Biroul unic ai autorităților publice competente vor verifica dosarul autorizarii conform actelor normative adoptate în temeiul art. 9 și vor pune la dispoziție solicitantului formularele specifice necesare obtinerii autorizațiilor.(6) În cazurile în care la sediul social nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedeaza conform celor prevăzute la art. 3 alin. (8).--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 7(1) În cazul neeliberarii uneia sau mai multor autorizații comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acesteia, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare conțin concluzii negative.(2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicarii privind constatarile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de înregistrare și radierea din oficiu a comerciantului din registrul comerțului, pe baza incheierii judecatorului delegat. Solicitantul nu va mai putea înființa o altă persoană juridica cu scop lucrativ decat cu reluarea intregii proceduri de constituire și autorizare a funcționarii.(3) În cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizații, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mențiunii respective din registrul comerțului, în baza incheierii judecatorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.--------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.  +  Articolul 8(1) În cazul neindeplinirii condițiilor pentru care au fost eliberate, autoritățile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizații, acestea inscriindu-se în anexa la certificatul de înregistrare în care este nominalizat sediul sau activitatea față de care s-a luat măsura anularii autorizatiei.(2) Anularea autorizatiei de către autoritățile publice competente se efectueaza în baza unui proces-verbal întocmit de către acestea, cu o motivare temeinica privind neconformitatile constatate și actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta Biroului unic.(3) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anularii, cu plata taxelor și tarifelor aferente.(4) Reautorizarea funcționarii se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5).  +  Articolul 9Procedurile, documentele necesare și formularistica tip pentru autorizarea funcționarii comerciantilor, perioada de valabilitate și modalitatea de reinnoire a autorizațiilor, precum și cuantumul taxelor și tarifelor aferente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5), cu avizul Agentiei Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie și al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 10Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5) asigura condițiile necesare pentru organizarea și gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcționarii comerciantilor. Arhivarea documentatiei care a stat la baza emiterii autorizațiilor se face de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5).--------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 11(1) O dată cu efectuarea înregistrării, un extras în forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunică din oficiu directiei generale a finanțelor publice teritoriale, precum și Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul în forma simplificata al incheierii, vizat de judecatorul delegat, va cuprinde cel puțin urmatoarele elemente: numărul și data incheierii, datele de identificare ale comerciantilor, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridica, domeniul și activitatea principala, capitalul social, durata de functionare, codul unic de înregistrare și numărul de ordine din registrul comerțului. Extrasul în forma simplificata al incheierii judecatorului delegat poate fi transmis și în forma electronică.(2) La cererea și pe cheltuiala comerciantului incheierea judecatorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(3) La cererea și pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, integral sau în extras.  +  Capitolul 3 Contraventii  +  Articolul 12(1) Refuzul nemotivat ori intarzierea eliberarii documentelor solicitate în conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4), (6) și (9), art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) și (3) constituie contraventii și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.(2) Sanctiunile pot fi aplicate și persoanei juridice.(3) Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor se fac de personalul abilitat al Agentiei Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie sau de persoanele imputernicite de acesta.  +  Articolul 13Contraventiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 14Actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonanță de urgență pentru actele constitutive.  +  Articolul 15(1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumurile taxelor și onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive și declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor privind indeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiției pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(2) Pentru operațiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor și tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției și a Ministerului Finanțelor Publice.(3) Taxele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 11 și 14 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(4) Taxele și tarifele aplicate de autoritățile publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționarii comerciantilor se achită la casieria Biroului unic din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, care vor efectua viramente în conturile instituțiilor respective, deschise la trezoreria statului.(5) Cuantumurile taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la alin. (1)-(3) se indexeaza anual, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (2) și (4) ale art. 15 au fost modificate de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 16(1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritățile publice abilitate sa emita avize, autorizații și, după caz, acorduri necesare în vederea funcționarii comerciantilor, altele decat cele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a intregii legislatii de avizare/autorizare în vederea reducerii numarului și simplificarii procedurilor, a diminuarii cuantumurilor taxelor și tarifelor aferente, precum și pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislatia în vigoare și actul normativ emis în conformitate cu art. 9.(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta instituțiile și autoritățile publice implicate în aplicarea prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu Ministerul Justiției protocoale privind schimbul de informații, procedurile și termenele de intocmire a documentatiilor necesare, precum și formularistica aferenta.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.  +  Articolul 17(1) Până la data de 30 iunie 2004, comerciantii constituiti anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de inmatriculare și cel de înregistrare fiscala, au obligația de a solicita la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în circumscripția caruia își au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit.(2) Procedura stabilita prin prezenta ordonanță de urgență pentru eliberarea noului certificat de înregistrare și a anexei cuprinzand autorizatiile pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se aplică în mod corespunzător preschimbarilor prevăzute la alin. (1).(3) Esalonarea solicitarilor de preschimbare, conform celor prevăzute la alin. (1), se va face de către fiecare oficiu al registrului comerțului, în functie de numărul de comercianti inregistrati din anul 1990 și până în data de 1 iulie 2001.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), toți comerciantii care se prezinta la oficiul registrului comerțului pentru a solicita efectuarea de înregistrări în registru, cu excepția înregistrărilor referitoare la dizolvare sau lichidare, au obligația ca pentru operațiunea ceruta să solicite și preschimbarea certificatelor vechi de inmatriculare și de înregistrare fiscala.(4^1) Cererile de înregistrare în registrul comerțului, care au ca scop înlăturarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, acționar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate, se solutioneaza fără a fi necesară preschimbarea prealabila a certificatului de inmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscala.(4^2) Termenul de solutionare a cererilor prevăzute la alin. (4^1) și de eliberare a dovezii de solutionare este de 3 zile de la data înregistrării cererii, iar în calculul sau se includ ziua în care începe și ziua în care sfarseste.(4^3) În cererea formulata potrivit alin. (4^1) se menționează functia care este incompatibila cu calitatea de comerciant sau de asociat, acționar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate în registrul comerțului.(5) Pentru comerciantii care funcționează în mai mult de 5 sedii secundare, precum și pentru cei cu mai mult de 5 activități ce necesita autorizari termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor și activităților ce necesita autorizații, cu maximum 30 de zile.(6) Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice vor stabili procedura și formularistica necesare pentru operațiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1).(7) În cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzand autorizații de functionare a sediilor secundare din alte judete, cu excepția sediilor secundare cu statut de sucursala, se elibereaza numai după obtinerea certificatului de înregistrare și a anexei pentru sediul social.(8) Cheltuielile aferente aplicarii prevederilor alin. (1) se suporta de către:a) Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru costul certificatelor de înregistrare și al anexelor la acestea și pentru serviciile de gestionare, editare și comunicare cu Ministerul Finanțelor Publice;b) Ministerul Finanțelor Publice și unitatile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare;c) solicitant, pentru obtinerea autorizațiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.(9) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comerciantii existenti la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor identifica prin utilizarea actualului numar de inmatriculare în registrul comerțului și a codului fiscal.(10) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de inmatriculare și cele de înregistrare fiscala se anulează. Comerciantii persoane fizice și asociațiile familiale se radiază din oficiu, pe baza incheierii judecatorului delegat. Comerciantii persoane juridice se dizolva de drept și intră în lichidare potrivit reglementarilor legale în materie. Constatarea dizolvarii de drept a comerciantilor persoane juridice se face prin încheiere a judecatorului delegat la oficiul registrului comerțului, la sesizarea oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale și, după caz, a oricăror persoane interesate. Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice și a asociațiilor familiale și a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul registrului comerțului a incheierii judecatorului delegat, precum și prin Internet. Incheierea judecatorului delegat se comunică direcțiilor finanțelor publice judetene, respectiv a municipiului București, după caz, în a caror raza teritoriala își are sediul comerciantul.(11) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comerțului. Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intră în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care incheierea a devenit irevocabila. După incheierea procedurii de lichidare comerciantii prevăzuți la alin. (1) se radiază din oficiu din registrul comerțului. Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și prin Internet.(12) În cazul în care în momentul solicitarii preschimbarii comerciantii dețin autorizații al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, potrivit careia nu s-au schimbat condițiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentantii delegați la Biroul unic vor completa pozitia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata taxelor și tarifelor aferente respectivelor autorizații.(13) Preschimbarea se face și în situația în care comerciantul nu detine acordul și/sau autorizatia de mediu prevăzută la art. 3 alin. (5) lit. d), însă face dovada sau declara pe propria răspundere că a solicitat inspectoratului teritorial de protecție a mediului competent declanșarea procedurii de eliberare a respectivei autorizații ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla în curs de derulare.-------------Alin. (3), (4), (6), (8), (10) și (11) ale art. 17 au fost modificate de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002.Art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 11 octombrie 2002 prevede:Termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea și autorizarea funcționarii comerciantilor, republicată, se prelungeste cu 6 luni.Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 17 mai 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 28 mai 2003.Alin. (4^1), (4^2) și (4^3) ale art. 17 au fost introduse de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 17 mai 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 28 mai 2003.Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.*) ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 17 mai 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 513 din 28 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.Alin. (4^1), (4^2) și (4^3) ale art. 17 au fost introduse de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 3 decembrie 2003.  +  Articolul 18(1) Prevederile art. 5 alin. (5) și ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4).(2) În înțelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul înregistrare semnifica: inmatricularea și înscrierea mențiunilor prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inregistrarea fiscala, precum și luarea în evidenta a comerciantilor la directiile de muncă și solidaritate sociala, casele de pensii judetene, casele de asigurări de sănătate și agentiile pentru ocuparea forței de muncă.(3) Prin derogare de la dispozitiile referitoare la inregistrarea în registrul comerțului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit, cu modificările ulterioare, organizațiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerțului în temeiul incheierii judecatorului delegat, pronunțată în baza actului de constituire autentificat și a statutului, intocmite în conformitate cu prevederile legale care guverneaza activitatea organizațiilor cooperatiste. Incheierea judecatorului delegat urmeaza regimul prevăzut la art. 11.  +  Articolul 19(1) Procedura de înregistrare și autorizare a funcționarii comerciantilor, stabilita de prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu cea de-a 31-a zi de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abroga:a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 41 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare;d) orice alte dispozitii contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare și formularistica tip pentru autorizarea comerciantilor de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), în vederea desfășurării unor activități cuprinse în Clasificarea Activităților Economiei Naționale.------------