HOTĂRÂRE nr. 568 din 5 iunie 2002 (*republicată*)privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 10 martie 2009    ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează condiţiile referitoare la iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii tulburărilor prin carenţa de iod.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfuncţiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism; b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodată universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop; c) iodarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentară; d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compoziţie predomină clorura de sodiu (NaCl), obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar; e) sarea iodată este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, la care s-a adăugat iod, sub formă de iodat sau iodură de potasiu.  +  Capitolul II Condiţii de calitate şi de securitate  +  Articolul 3 (1) În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată. (2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu excepţia fabricării pâinii şi a produselor de panificaţie.  +  Articolul 4 (1) Condiţiile de calitate şi de securitate pentru sarea utilizată ca suport în vederea obţinerii sării iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Conţinutul de NaCl din sarea utilizată pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%. (2) Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare.  +  Articolul 5Metoda de iodare a sării, calitatea şi securitatea, concentraţia de iod, metodele de control aplicate în procesul de iodare şi păstrarea până în momentul consumului/utilizării a concentraţiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Procesele de producţie - purificare, recristalizare, iodare -, de ambalare şi etichetare, precum şi activităţile de transport, depozitare, comercializare a sării trebuie să se desfăşoare cu respectarea strictă a normelor de igienă în vigoare privind siguranţa alimentelor, evitându-se orice risc de contaminare. (2) Normele privind siguranţa alimentelor se aplică şi pentru sarea iodată importată.  +  Articolul 7Pentru sarea iodată se folosesc ambalaje care menţin calitatea sării şi concentraţia de iod stabilite, până la data de durabilitate minimală stabilită de producător.  +  Articolul 8Autorităţile/instituţiile cu atribuţii de control în domeniul siguranţei alimentelor au obligaţia să identifice/ determine prezenţa iodului/concentraţia de iod din sarea iodată.  +  Articolul 9Etichetarea sării iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este "Sare iodată".  +  Articolul 10 (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, atât pentru uzul personal, cât şi pentru utilizarea în alimentaţia publică şi colectivă. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reţeaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste şi farmacii, în segmentul produselor care nu necesită reţete pentru achiziţionare, ambalată în cantităţi ce nu depăşesc 0,5 kg.  +  Capitolul III Inspecţia şi controlul sării iodate  +  Articolul 11Inspecţia şi controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, cu un conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2); b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2); c) nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi comercializare a sării iodate, stabilite de producător în conformitate cu prevederile legale; d) utilizarea sării neiodate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni complementare: a) confiscarea sării neiodate folosite la comercializarea cu amănuntul, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă; b) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă data durabilităţii minimale depăşită; c) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă conţinutul de iod în afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2); d) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce nu prezintă elementele de identificare şi caracterizare în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.  +  Articolul 13Săvârşirea faptelor prevăzute la art. 12 se sancţionează, pe lângă amendă, şi cu suspendarea activităţii operatorului economic, potrivit reglementărilor specifice ale autorităţilor prevăzute la art. 11.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorităţilor competente prevăzute la art. 11, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenienţii pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 12, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor au obligaţia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizată în industria alimentară şi pentru sarea utilizată pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu excepţia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Pe data de 31 decembrie 2002 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, şi lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, şi ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară, care nu fac parte din prezenta formă republicată:- art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004:"Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."- art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.904/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006:"Art. II. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Cantităţile de sare iodată aflate în stoc sau contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se pot comercializa cu parametrii iniţiali şi cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, dar nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."----