LEGE nr. 344 din 31 mai 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 7 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 108 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) absenta avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, unităţilor de producţie, prelucrare şi desfacere a alimentelor, a depozitelor comerciale, unităţilor de prestări de servicii, de învăţământ, cultura, turism şi recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuinţelor, dotărilor urbanistice şi edilitare şi de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice şi a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătăţii publice; b) nesolicitarea şi/sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru normative de proiectare şi proiecte-tip, proiecte de standarde de stat, standarde şi norme tehnice pentru tehnologii, materii prime şi produse finite, proiecte de planuri naţionale de sistematizare şi amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în ţara şi produsele importate pentru prima data, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influenţa sănătatea populaţiei, folosirea de substanţe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulaţie a substanţelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condiţiile de calitate pentru produsele alimentare şi tehnologiile utilizate în industria alimentara, stabilirea indicaţiilor şi a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate."2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei: a) nerespectarea clauzelor impuse prin autorizaţia sanitară de funcţionare; b) funcţionarea oricărui obiectiv fără autorizaţie sanitară de funcţionare, precum şi funcţionarea după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii; c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcţia de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentarilor şi a intoxicatiilor favorizate şi întreţinute de factorii nocivi, ca urmare a poluarii mediului de muncă şi de viaţa; d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."3. La articolul I punctul 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanarii de mirosuri respingatoare, pulberi, fum, gaze şi vapori, ce constituie substanţe dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele şi standardele în vigoare, precum şi a producerii de ape uzate sau deşeuri rezultate atât din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cat şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe; b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igiena şi de standardele în vigoare pentru zonele locuite; c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică; d) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a distantelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igiena în vigoare referitoare la zonele de locuit; e) creşterea pasarilor şi animalelor de consum în zonele locuite, în spaţii aflate la distanţe mai mici decât cele stabilite prin normele de igiena în vigoare; f) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natura, în zone de protecţie sanitară; g) depozitarea necontrolata sau în afară locurilor special amenajate a deşeurilor solide menajere şi a celor rezultate din construcţii; h) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igiena în vigoare pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilitatii parametrilor calitativi şi a salubritatii acestora."4. La articolul I punctul 6, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) neintocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apa din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitatii, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială; b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cat şi pe terenul din zona de protecţie sanitară; c) neanuntarea direcţiei de sănătate publică teritoriale asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra interventiilor la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, opririi sau intermitentei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei asupra programului de furnizare a apei; d) neintocmirea programului de exploatare a instalaţiilor, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială, privind întreţinerea acestora, precum şi controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."5. La articolul I punctul 8, partea introductivă şi literele a)-h), j), m) şi n) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei: a) neefectuarea de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilitatii apei, conform standardelor în vigoare; b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, de băuturi alcoolice şi nealcoolice, de produse culinare şi de gheaţa a controlului de laborator al potabilitatii apei, conform standardelor în vigoare; c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apa pentru consum uman, conform standardelor în vigoare; d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare; e) neefectuarea dezinfectarii corespunzătoare a apei pentru primele cantităţi de apa distribuite, după o întrerupere în distribuţie şi în următoarele situaţii:- incidente de dare în exploatare a instalaţiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionari;- când nu exista garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;- în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase; f) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apa pentru consum uman a unei rezerve de substanţa dezinfectanta şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare; g) utilizarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii şi altele, a unor surse de apa, fără a respecta indicatorii de calitate ai apei respective; h) utilizarea de către producătorii şi/sau distribuitorii de apa pentru consum uman a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor, precum şi a aparatelor de măsurare fără documentaţie doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi fără respectarea instrucţiunilor de utilizare;............................................................... j) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de producere şi imbuteliere a apei pentru consum uman, fără ca acestea să fie avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizarea în contact cu apa;............................................................... m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipiente din materiale neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizare în contact cu apa, precum şi utilizarea de recipiente returnabile pentru îmbutelierea apei pentru consum uman, fără avizarea prealabilă a reutilizarii lor; n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale şi produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizare în contact cu apa."6. La articolul I punctul 9, literele a), e)-h) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"a) asigurarea cu apa pentru consum uman a populaţiei, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncă, în colectivităţi temporare sau în caz de calamitati naturale, dezastre şi accidente;............................................................... e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţa pentru apa data în consum uman; f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apa folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de inmagazinare, a aductiunilor, a statiilor de pompare, dezinfecţie şi a reţelelor de distribuţie; g) absenta dezinfectantului la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apa; h) nemarcarea vizibila a surselor şi a reţelelor de apa, care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice."7. La articolul I punctul 11, partea introductivă şi literele b) şi c) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei:.............................................................. b) neintretinerea în permanenta stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor sanitare interioare în unităţi, inclusiv în mijloace de transport şi locuinţe, de către agenţii economici, precum şi de către asociaţiile de locatari/proprietari sau persoane fizice; c) neasigurarea de către asociaţiile de locatari/proprietari şi de locatarii gospodariilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere, amplasate în spaţii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apa şi canalizare, spalate şi dezinfectate, menţinute în buna stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;"8. La articolul I punctul 12, partea introductivă şi literele b), e)-g) şi i) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:............................................................... b) neevacuarea ritmica şi ori de câte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puţuri absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;............................................................... e) neintretinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puţuri absorbante şi altele, de către deţinătorii acestora şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele strazilor; f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor de către proprietarii acestora la reţeaua publică de canalizare, acolo unde exista reţea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii; g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igiena privind întreţinerea curăţeniei strazilor, parcurilor, pieţelor şi a altor locuri publice şi neridicarea cu regularitate a deşeurilor menajere şi stradale;............................................................... i) neindepartarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, de către deţinătorii de animale şi/sau de administraţia domeniului public."9. La articolul I punctul 12, după litera i) a articolului 10 se introduce litera j) cu următorul cuprins:"j) neasigurarea dotării şi amplasarii de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbari campenesti, expoziţii, târguri, oboare şi altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăşurare a activităţii, uşor de transportat la locul de golire, uşor de curatat şi de dezinfectat."10. La articolul I punctul 13, partea introductivă şi literele d)-f), h) şi l) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei:............................................................... d) neefectuarea periodică, conform normelor de igiena, a dezinsectiei şi deratizarii depozitelor de deşeuri solide menajere; e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate industriale şi epurarea incompleta a apelor fecaloid-menajere; f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contamineaza aceste ape, fără epurarea biologica şi neutralizarea substanţelor radioactive sau a substanţelor chimice toxice;................................................................. h) amplasarea şi amenajarea de depozite, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor solide, precum şi a celor menajere, industriale, de strada, a vidanjului şi a cadavrelor de animale, fără autorizaţie sanitară;................................................................. l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuinţelor, inclusiv din mediul rural, şi a unităţilor de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea şi neintretinerea lor corespunzător normelor de igiena;"11. La articolul I punctul 15, partea introductivă a articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:"12. La articolul I punctul 16, partea introductivă şi literele a), h) şi l) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei: a) neasigurarea în unităţile furnizoare de servicii de igiena personală a lenjeriei curatate, dezinfectate şi calcate, schimbată după fiecare persoana;.............................................................. h) funcţionarea bazinelor de inot şi a strandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unităţii;.............................................................. l) folosirea instrumentarului taios în unităţile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, fără sterilizare prealabilă;"13. La articolul I punctul 17, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:"14. La articolul I punctul 19, partea introductivă şi literele c) şi e) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:............................................................... c) neasigurarea în unităţile şi în spaţiile care acorda asistenţa medicală şi socială pentru copii a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;................................................................ e) neasigurarea funcţionarii sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;"15. La articolul I punctul 19, după litera g) a articolului 15 se introduc literele h), i) şi j) cu următorul cuprins:"h) neraportarea de către unităţile sanitare a infectiilor nozocomiale la direcţiile de sănătate publică teritoriale; i) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum şi neutilizarea acestuia; j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite."16. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:"17. La articolul I punctul 21, partea introductivă şi literele a)-c) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei: a) neasigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare colectării, depozitarii, indepartarii, neutralizarii şi incinerarii, după caz, a deşeurilor potenţial contaminate, rezultate din activităţile unităţilor sanitare, în condiţiile stabilite de normele de igiena în vigoare care să prevină transmiterea infectiilor nozocomiale; b) neefectuarea în staţiile şi/sau în punctele de sterilizare din unităţile sanitare a controlului eficientei sterilizarii şi neintocmirea documentaţiei necesare evidentei sterilizarii, în conformitate cu normele în vigoare; c) neasigurarea depozitarii şi păstrării în condiţii optime a articolelor sterilizate în unităţile sanitare;"18. La articolul I punctul 21, după litera f) a articolului 17 se introduc literele g) şi h) cu următorul cuprins:"g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizarii prin căldură, a substanţelor dezinfectante care asigura sterilizarea chimica sau a altor metode de sterilizare; h) necunoaşterea de către personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare."19. La articolul I punctul 22, partea introductivă şi literele a) şi e)-h) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcţia de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele şi instrucţiunile în vigoare;............................................................... e) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionarii permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deparazitare şi deratizare; f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenta persoanelor infestate cu paraziti de cap şi corp; g) neasigurarea depozitarii şi păstrării produselor dezinfectante în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor; h) utilizarea în unităţile sanitare a dezinfectantelor şi antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."20. La articolul I punctul 22, după litera h) a articolului 18 se introduc literele i)-s) cu următorul cuprins:"i) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizari de către personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în aceasta activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat; j) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului; k) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile; l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecti şi convalescenti de boli transmisibile, purtători sanatosi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinari şi revaccinari, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice; m) modificarea circuitelor în unităţile sanitare, fără avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale; n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri; o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ al unităţilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţa medicală în aceste unităţi; p) neraportarea vaccinarilor şi revaccinarilor efectuate de unităţile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase, la direcţia de sănătate publică teritorială; q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de reconditionare şi reparare a clădirilor unităţilor sanitare; r) refolosirea instrumentarului şi a materialelor de unica folosinţă; s) neintretinerea permanenta a stării de curăţenie în unităţile sanitare."21. La articolul I punctul 23, articolul 19 se abroga.22. La articolul I punctul 24, literele d) şi g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"d) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind imunizarile obligatorii, măsurile de lupta în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic;................................................................ g) nerespectarea instrucţiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor utilizate."23. La articolul I punctul 27, partea introductivă şi literele b) şi d) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:................................................................ b) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afară salilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi dependinţe a salariaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentara, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;................................................................ d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala încăperilor a ghetii artificiale, precum şi a navetelor şi tavilor folosite la transportul produselor de panificatie şi de cofetarie, a laptelui şi produselor lactate, a carnii, preparatelor din carne şi semipreparatelor culinare;"24. La articolul I punctul 27, după litera i) a articolului 22 se introduce litera j) cu următorul cuprins:"j) neasigurarea echipamentului de protecţie sanitară curat şi complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor, precum şi neutilizarea acestui echipament."25. La articolul I punctul 28, partea introductivă şi litera b) a articolului 23 vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:............................................................... b) transportarea şi depozitarea alimentelor sub forma de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite, care se consuma fără prelucrare termica şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;"26. La articolul I punctul 28, după litera r) a articolului 23 se introduc literele s) şi s) cu următorul cuprins:"s) neetichetarea produselor alimentare preambalate, în conformitate cu normele în vigoare; s) nemarcarea vizibila a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a manerelor de cutit şi a spaţiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente."27. La articolul I punctul 29, partea introductivă şi literele g), j), m), o) şi q) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:................................................................ g) neasigurarea în toate unităţile alimentare a funcţionarii corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţioneaza salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice;................................................................ j) neasigurarea, în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, şi a apei calde menajere, distribuita în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor;................................................................ m) neasigurarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi neasigurarea dotării şi aprovizionarii unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spalare şi dezinfecţie, dezinsecţie şi, după caz, deratizare;................................................................ o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor şi colorantilor utilizaţi la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum şi contactul direct al alimentelor cu partea imprimata a ambalajelor;................................................................ q) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide şi semilichide, cu excepţia apei, a alcoolului etilic şi a grasimilor alimentare;"28. La articolul I punctul 30, literele a) şi i) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:I. semne organoleptice de alterare evidente;II. semne de infestare cu paraziti şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igiena sau în standardele de stat;III. semne ale contactului cu rozatoare;IV. miros şi gust, străine de natura produsului;V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise;VI. conţinut de substanţe chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igiena în vigoare;VII. conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limita maxima admisă;VIII. conţinut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminţe şi fainuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi altele;IX. conţinut microbian peste limitele admise de normele microbiologice în vigoare;............................................................... i) utilizarea în compozitia pigmentilor destinaţi obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb şi crom."29. La articolul I punctul 31, partea introductivă a articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:"30. La articolul I punctul 32, partea introductivă şi litera e) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:............................................................... e) neasigurarea, în unităţile nucleare medicale, de circuite functionale, conform normelor sanitare în vigoare."31. La articolul I punctul 35, partea introductivă a articolului 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:"32. La articolul I punctul 36, partea introductivă şi literele j), l), p), q), t), u) şi v) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"Art. 30. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:................................................................ j) neefectuarea de către medic a examinarilor în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;................................................................ l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinarilor medicale în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice;................................................................ p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care exista riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apa potabilă, colectivităţi de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor în vigoare; q) neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substantele ce pot pătrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte;................................................................. t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanţe chimice, precum: plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen şi alte substanţe chimice toxice, precum şi la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare şi purtare de greutăţi şi ortostatism prelungit; u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiunilor manuale de încărcare, descărcare şi transport şi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiunile cu materiale şi produse periculoase foarte toxice şi/sau explozive; v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implica utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a tuturor produselor ce conţin aceşti pigmenti;"33. La articolul I punctul 37, partea introductivă şi litera b) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:................................................................ b) neasigurarea de către agenţii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist a condiţiilor de baza materială pentru efectuarea unor examinari medicale complete ale angajaţilor în mediu cu noxe, conform legii;"34. La articolul I punctul 38, partea introductivă a articolului 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei:"35. La articolul I punctul 38, litera d) a articolului 32 se abroga.36. La articolul I punctul 39, partea introductivă şi literele a) şi j) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei: a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igiena în vigoare specifice fiecărui obiectiv şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei şi altele;............................................................... j) nerespectarea normelor de igiena în vigoare pentru unităţile alimentare, în cazul chioscurilor cu produse alimentare din incinta şcolilor şi a unităţilor de învăţământ superior."37. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:"38. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:"39. La articolul I punctul 44, litera d) a articolului 36 va avea următorul cuprins:"d) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) şi art. 23 lit. s);"40. La articolul I punctul 45, literele b) şi c) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:"b) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) şi la art. 23 lit. s); c) primării şi împuterniciţii acestora, pentru contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b), art. 2 lit. b) şi d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a) şi s), art. 24 lit. l) şi art. 25 lit. a) pct. I-IV."41. La articolul I punctul 45, după litera c) a articolului 38 se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) personalul încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a) şi b) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea sanitară proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, pentru contravenţiile săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale."42. La articolul I punctul 46, articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contravenţiilor."-------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.43. La articolul I punctul 49 litera a), alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igiena atrage retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare."44. La articolul I punctul 49, litera c) va avea următorul cuprins: c) articolul 43, care devine articolul 45, va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman şi denaturate. (2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise vânzării."45. În cuprinsul ordonanţei sintagma Ministerul Sănătăţii se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Sănătăţii şi Familiei.46. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIInstituţia ...........................PROCES - VERBALde constatare a contravenţieiNr. ...........Încheiat astăzi .......................................... la ....../(ziua, luna, anul)/...................................Subsemnatul/subsemnata ......................................, în calitate de ................................. la ......................, am constatat ca ........................................, cu domiciliul în ............................, str. .............................. nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., în calitate de .................. la punctul de lucru ...................., str. ................................ nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ......, pendinte de .............., cu sediul în ......................, str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ..........., ap. ..........., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului ..........., codul fiscal nr. ..........., ASF nr. ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .......... nr. ..........., emis/emisă de ........................ la data de .............................., se face vinovat/vinovata de următoarea/următoarele fapta/fapte: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. săvârşită/săvârşite la data de ..........., ora ..........., în următoarele împrejurări: ..........., contravenindprin aceasta dispoziţiilor Legii nr. 98/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care atrag sancţionarea cu amendă:conform art. ........ lit. ......., de la ....... la ........ lei;conform art. ........ lit. ......., de la ....... la ........ lei;conform art. ........ lit. ......., de la ....... la ........ lei.Agent constatator,..........................Am primit copia de pe procesul-verbal.Contravenient,........................................Obiectiunile contravenientului şi mijloacele de proba de care se va servi în cauza: .............................................................................Observaţiile agentului constatator: ................................................................................................Contravenientul nu este de faţa, refuza sau nu poate semna.Martor: Numele ....................... prenumele ......................, domiciliat/domiciliata în ...................., str. .................. nr. ........, bl. ........., sc. ........, ap. ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisă de ........... la data de ...................................................................(semnatura)Martor: Numele ....................... prenumele ......................., domiciliat/domiciliata în ..................., str. ................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisă de ........... la data de ..............................................................(semnatura)Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de platăSubsemnatul/subsemnata ..........., în calitate de ........... la ..........., aplic contravenientului/contravenientei .......................... sus-numit/sus-numite o amenda de ........... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei nr. ..........., pe care o va achită la ........... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelaşi termen sa predea sau sa trimită recomandat prin posta chitanţa de plată la ........................ .În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, contravenientul se poate angaja sub semnatura sa achite la ..........., în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită.În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva procesului-verbal de constatare şi a rezoluţiei de aplicare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusa împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei la organul care a aplicat sancţiunea.Prezentul proces-verbal conţine doua pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ...................................................................(semnatura organului care a aplicat sancţiunea)Am luat cunoştinţa.Contravenient,...................."47. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIInstituţia .............................PROCES - VERBALde constatare a condiţiilor igienico-sanitareAstăzi ........ 200 .....Subsemnatul ......................................, indeplinind funcţia de .................................. la Inspecţia Sanitară de Stat ......................., însoţit de ..........................., indeplinind funcţia de ..................... la ......................, în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ....................., cu sediul în judeţul ................., localitatea ...................., str. ........................... nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., pendinte de ........................, cu sediul în localitatea .................., str. .................... nr. ..........., în prezenta domnului/doamnei ......................., în calitate de ................, am constatat următoarele: .......................................................................................................................................................................................................................În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică se aplică măsuri şi se formulează următoarele prescripţii şi recomandări: ........................................................................................................................................Prezentul proces-verbal conţine ........... pagini şi a fost întocmit în doua exemplare, dintre care unul rămâne la ........... .Organul constatator, Am primit originalul..................... ....................."48. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care orice dispoziţie contrară se abroga."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------