METODOLOGIE din 12 martie 2002de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Nr. 3.176 din 12 februarie 2002
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 137 din 12 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal.  +  Articolul 2La examenele de absolvire prevăzute la art. 1 au dreptul să se înscrie elevii care au finalizat studiile în anul în care se susţine examenul de absolvire, precum şi absolvenţii din promotiile anterioare, care au promovat şi au situaţia şcolară încheiată.  +  Articolul 3 (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul profesional de stat pot susţine examenul de absolvire, fără taxa, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe stabilite de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat. (2) Candidaţii proveniţi din învăţământul postliceal de stat, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, pot susţine examenul de absolvire, fără taxa, o singură dată. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe stabilite de fiecare unitate de învăţământ de stat. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat. (3) Susţinerea examenului de absolvire de către candidaţii proveniţi din învăţământul postliceal de stat, a căror şcolarizare a fost finanţată de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care a asigurat şcolarizarea, este condiţionată de achitarea unei taxe. Taxa de examen se stabileşte de fiecare unitate de învăţământ de stat şi este suportată de către candidaţi sau de către agenţii economici şi alte instituţii care au solicitat şcolarizarea. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat. (4) Candidaţii din învăţământul profesional şi postliceal particular neacreditat, proveniţi din unităţi de învăţământ care au obţinut autorizaţie de încredere, susţin examenul de absolvire, cu achitarea unei taxe, la unităţile de învăţământ de stat stabilite de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. Unităţile de învăţământ de stat la care aceşti candidaţi susţin examenele de absolvire se stabilesc cu cel puţin 60 de zile înainte de susţinerea examenului. Taxa de examen se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. (5) Candidaţii din învăţământul profesional şi postliceal particular neacreditat, proveniţi din unităţi de învăţământ care nu au obţinut autorizaţie de încredere, susţin examen de selecţie conform prevederilor legale. Candidaţii care promovează examenul de selecţie pot susţine examenul de absolvire conform prevederilor alin. (4). (6) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi au dreptul sa organizeze examen de absolvire. Candidaţii proveniţi din aceste unităţi susţin examenul de absolvire la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o.  +  Articolul 4Graficul examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal se aproba în fiecare an şcolar prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 5 (1) În urma promovării examenului de absolvire absolventului i se eliberează actele de studii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de celelalte acte normative în vigoare. (2) Absolvenţilor de învăţământ profesional - şcoala profesională sau postliceal - şcoala postliceala şi şcoala de maiştri, care nu au promovat examenul de absolvire, li se eliberează la cerere o adeverinta în care se menţionează nivelul de învăţământ promovat şi meseria/specializarea în care s-au pregătit. Pe acest înscris se va menţiona: "fără examen de absolvire". (3) Absolvenţilor de învăţământ profesional - şcoala de ucenici -, care nu au promovat proba practica pentru certificarea pregătirii profesionale, li se eliberează la cerere o adeverinta în care se menţionează nivelul de învăţământ promovat şi meseria în care s-au pregătit. Pe acest înscris se va menţiona: "fără proba practica".  +  Capitolul 2 Coordonarea metodologică a examenelor de absolvire  +  Articolul 6 (1) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal sunt coordonate la nivel naţional de Comisia naţionala de evaluare şi certificare (CNEC), care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual comisii de evaluare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (CJE). (3) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care organizează examene de absolvire, denumite centre de examen, se constituie comisii de examinare.  +  Articolul 7 (1) CNEC are următoarea componenta: a) preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar; b) vicepreşedinţi: directorul general pentru învăţământ preuniversitar, directorul general pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, directorul general pentru evaluare, prognoze şi dezvoltare, directorul Serviciului naţional de evaluare şi examinare, directorul Centrului naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic; c) secretar - un inspector de specialitate din cadrul Serviciului naţional de evaluare şi examinare; d) 7-9 membri: directori generali adjuncţi, şefi de serviciu, inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale pentru învăţământ preuniversitar, Direcţiei generale pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, Direcţiei generale pentru evaluare, prognoze şi dezvoltare, inspectori de specialitate din cadrul Serviciului naţional de evaluare şi examinare, inspectori de specialitate din cadrul Centrului naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, profesori din învăţământul preuniversitar. (2) Componenta nominală a CNEC se aproba anual, până la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 8CNEC are următoarele atribuţii: a) centralizează datele cu privire la componenta nominală a CJE; b) instruieste preşedinţii CJE; c) primeşte de la inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, numărul necesar de plicuri cu subiecte, respectiv cu bareme de corectare şi notare, rezultat al opţiunii de înscriere a candidaţilor absolvenţi de şcoala profesională, centralizat pe judeţ; d) stabileşte numărul variantelor de subiecte pentru proba scrisă susţinută la şcoala profesională şi coordonează elaborarea acestora şi a baremelor corespunzătoare de corectare şi notare, pe baza propunerilor profesorilor de specialitate din ţara, în conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. (2); din variantele elaborate se vor extrage prin tragere la sorţi subiectul de examen şi subiectul de rezerva; e) coordonează multiplicarea subiectelor în funcţie de numărul centrelor de examen şi de necesarul de plicuri comunicat de CJE; f) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire; g) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJE; h) analizează modul de desfăşurare a examenelor de absolvire, precum şi rezultatele acestora, pe baza rapoartelor întocmite de CJE şi de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti; i) întocmeşte şi prezintă ministrului educaţiei şi cercetării raportul naţional al examenului de absolvire; j) propune ministrului educaţiei şi cercetării eventuale modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale de absolvire; k) decide, în cazuri deosebite, precum frauda în corectarea lucrărilor scrise de către comisia de examinare sau de comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, recorectarea unor lucrări în perioada desfăşurării examenului sau ulterior; l) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva; m) dispune în orice alte situaţii nereglementate de prezenta metodologie.  +  Articolul 9CNEC poate delega, pe perioada pe care o stabileşte aceasta, reprezentanţi pe lângă CJE. Reprezentantul CNEC are următoarele atribuţii: a) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJE şi comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificand respectarea dispoziţiilor prezentei metodologii; b) consiliaza CJE, comisiile de examinare şi comisiile de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în privinta organizării şi desfăşurării examenelor de absolvire; c) propune CJE sau CNEC schimbări în componenta comisiilor de examinare şi a supraveghetorilor, atunci când constata abateri de la aplicarea prezentei metodologii, şi informează CNEC cu privire la acestea; d) verifica modul în care s-a stabilit numărul necesar de plicuri cu subiecte şi de plicuri cu bareme de corectare şi notare, precum şi existenta numărului de plicuri comandat de CJE; e) informează CJE sau CNEC, în cazul în care constata disfunctii în organizarea examenelor de absolvire, în vederea sanctionarii persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; f) în situaţii deosebite, precum frauda în corectarea lucrărilor scrise de către comisia de examinare sau de comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în alte situaţii propune CJE sau CNEC recorectarea unor lucrări; g) întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenelor, pe care îl transmite CNEC.  +  Articolul 10 (1) CJE au următoarea componenta: a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct; b) 2-4 vicepreşedinţi, respectiv un inspector şcolar de specialitate pentru discipline tehnice, preşedintele comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională sau un reprezentant al acestuia, fără a fi cadru didactic sau fără să aibă o funcţie de conducere în sistemul educaţional, preşedintele agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau un reprezentant al acestuia şi, după caz, un inspector şcolar cu responsabilităţi pentru învăţământul particular; c) 3 secretari: cadre didactice de specialitate/metodişti, respectiv unul pentru şcoala de ucenici, unul pentru şcoala profesională şi unul pentru şcoala postliceala şi şcoala de maiştri. (2) Cel puţin unul dintre membrii CJE în judeţele în care exista candidaţi care susţin probe în limbile minorităţilor naţionale trebuie să fie cadru didactic de specialitate aparţinând minorităţilor naţionale. (3) Componenta nominală a CJE se aproba anual, până la data de 15 decembrie, prin decizie a inspectorului şcolar general, se transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar până la data de 15 ianuarie şi este valabilă pentru sesiunile examenelor de absolvire ale anului şcolar în curs.  +  Articolul 11CJE au următoarele atribuţii: a) transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar componenta nominală a CJE; b) organizează, coordonează şi răspund de desfăşurarea examenelor de absolvire la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sesizează imediat CNEC orice situaţie care presupune luarea unei decizii de către aceasta; c) stabilesc centrele de examen şi iau măsuri pentru dotarea acestora cu logistica necesară bunei desfăşurări a examenului şi a corectării lucrărilor: copiatoare, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon, fax etc.; d) desemnează reprezentanţi ai CJE care pot controla desfăşurarea examenelor de absolvire în centrele de examen; e) solicita direcţiilor de sănătate publică judeţene desemnarea personalului medical necesar în fiecare centru de examen; f) se adresează în scris organelor de poliţie şi de jandarmerie de la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul CJE şi la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi pentru paza subiectelor şi lucrărilor scrise; g) analizează propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ de constituire a comisiilor de examinare la nivelul centrelor de examen, avizează componenta acestora şi le înaintează inspectorului şcolar general pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea primei probe; h) decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componentei comisiilor de examinare, precum şi a profesorilor supraveghetori; eventualele schimbări ale vicepreşedintelui, reprezentantului comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională, reprezentantului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi evaluatorului extern se fac respectându-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c); i) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu 24-48 de ore înaintea primei probe a examenului de absolvire; j) comanda confecţionarea stampilelor-tip pentru examenele de absolvire, care au următorul conţinut: "Examen de absolvire****- CJE" (**** se completează anul în care se susţine examenul de absolvire); stampilele nu se numeroteaza; k) preiau de la Serviciul naţional de evaluare şi examinare, prin preşedintele CJE şi unul dintre secretarii acesteia, plicurile cu toate variantele de subiecte pentru proba scrisă a examenului de absolvire la şcoala profesională şi baremele de corectare şi de notare; prin excepţie, acestea pot fi ridicate de alţi membri ai comisiei, pe bază de delegaţie specială; l) păstrează în deplina siguranţa plicurile cu subiecte şi bareme de corectare şi notare şi transmit comisiilor de examinare din centrele de examen plicurile cu subiecte, cu cel mult o zi înainte de începerea probei scrise la şcoala profesională; m) multiplica şi distribuie comisiilor din centrele de examen de la şcoala profesională baremele de corectare şi notare preluate de la Serviciul naţional de evaluare şi examinare; distribuirea se face după deschiderea subiectelor de examen, în timp util pentru a putea fi afişate în centrele de examen; n) primesc variantele de subiecte pentru proba scrisă, însoţite de bareme de corectare şi notare, de la fiecare unitate de învăţământ organizatoare de examen de absolvire a şcolii postliceale sau de maiştri, cu 30 de zile înainte de începerea examenului, în vederea verificării corectitudinii acestora, şi asigura securitatea lor; o) extrag numărul variantei de subiect în dimineata zilei în care se susţine proba scrisă la şcoala postliceala sau de maiştri, multiplica, sigileaza şi distribuie fiecărei şcoli plicul conţinând varianta de subiect extrasa, însoţită de baremul de corectare şi notare; predarea plicului se face, pe bază de delegaţie specială, preşedintelui şi secretarului comisiei de examinare; p) controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire în centrele de examen; q) decid, în cazuri deosebite, precum frauda în corectarea lucrărilor scrise de către comisia de examinare sau de comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în alte situaţii, recorectarea unor lucrări, în perioada desfăşurării examenului sau ulterior, şi informează CNEC despre rezultatele acestor recorectari; r) sesizează imediat CNEC despre orice situaţie deosebită a carei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie, precum şi despre orice situaţie care impune anularea unor subiecte: pierderea unui plic, deteriorarea sau desfacerea sigiliului unui plic etc. şi solicita în acest caz folosirea subiectelor de rezerva; s) decid, în funcţie de condiţiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice, pentru a asigura desfăşurarea ei în condiţii optime şi protejarea sănătăţii candidaţilor; aceasta schimbare poate insemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice, fără a afecta graficul de desfăşurare a celorlalte probe de examen; t) numesc, prin tragere la sorţi, membrii comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; u) primesc contestaţiile, însoţite de lucrările scrise ale candidaţilor, de la comisiile de examinare din centrele de examen şi le transmit comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; v) transmit Serviciului naţional de evaluare şi examinare o situaţie cu privire la rezultatele examenului de absolvire la şcoala profesională imediat după afişarea acestora, precum şi după contestaţii, care cuprinde următoarele: numărul candidaţilor înscrişi, numărul candidaţilor prezenţi şi numărul candidaţilor promovati; x) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen rapoarte detaliate privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire; y) analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare, modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, întocmesc şi transmit Direcţiei generale pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenului de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal.  +  Articolul 12 (1) Comisiile de examinare din centrele de examen au următoarea componenta: a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii şcolare; în cazul în care numai unul dintre aceştia este cadru didactic de specialitate, este preferat acesta din urma; b) vicepreşedinte - reprezentantul agentului economic pentru una dintre meseriile/specializările evaluate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională sau un reprezentant al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene. Pentru învăţământul postliceal - profilul sanitar vicepreşedinte este un reprezentant al organizaţiei Ordinul Asistentilor Medicali din România, cu studii superioare; c) un cadru didactic de specialitate de la alta unitate de învăţământ decât cea în care se organizează examen de absolvire, care are rolul de evaluator extern, calitate în care evalueaza modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 14 lit. t). Pentru învăţământul postliceal - profilul sanitar evaluatorul extern este un reprezentant al direcţiilor judeţene de sănătate publică - compartimentul managementul ingrijirilor de sănătate; d) secretar - secretarul unităţii de învăţământ la care se organizează examenul de absolvire sau un cadru didactic din respectiva unitate de învăţământ; e) membrii subcomisiilor. (2) Nu pot fi numiţi evaluatori externi inspectorii şcolari de specialitate. (3) Subcomisiile se constituie astfel: una la şcoala de ucenici, una la şcoala profesională, una la şcoala postliceala şi la şcoala de maiştri. La şcoala postliceala şi la şcoala de maiştri se constituie câte o subcomisie la fiecare 50 de candidaţi. (4) Membrii subcomisiei la şcoala de ucenici, pentru fiecare meserie, sunt: a) un profesor de specialitate, de regula care a predat disciplina/disciplinele de specialitate; b) un maistru-instructor de specialitate care a asigurat instruirea practica la clasa/grupa respectiva şi care este responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii. (5) Membrii subcomisiei la şcoala profesională sunt: a) câte doi profesori de specialitate pentru pregătirea de baza şi în meserie a absolvenţilor, pentru fiecare domeniu de baza; b) doua cadre didactice de specialitate care au asigurat instruirea practica a absolvenţilor, dintre care unul este responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii, pentru fiecare meserie. (6) La şcoala postliceala şi la şcoala de maiştri subcomisiile au în componenta doua cadre didactice de specialitate, dintre care unul este responsabil cu pregătirea practica, pentru fiecare specializare. (7) O persoana nu poate face parte decât dintr-o singura comisie sau subcomisie de examinare. (8) Numirea comisiilor de examinare din unităţile de învăţământ se face prin decizie a inspectorului şcolar general, cu avizul CJE, la propunerea consiliului de administraţie al şcolii, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenelor de absolvire. (9) Din comisiile de examinare nu pot face parte cei care au rude până la gradul al II-lea inclusiv printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declaraţii scrise în acest sens, declaraţii care se păstrează alături de celelalte documente de examen. (10) Comisiile de examinare funcţionează în mod legal în prezenta tuturor membrilor acestora. (11) Membrii subcomisiilor sunt cadre didactice din unitatea de învăţământ care organizează examenul de absolvire.  +  Articolul 13În fiecare subcomisie sunt înscrişi candidaţii în ordine alfabetica, pe meserii/specializări, indiferent de forma de învăţământ la care au absolvit ultima clasa şi de tipul acesteia, respectiv de stat sau particulară.  +  Articolul 14Atribuţiile comisiilor şi subcomisiilor de examinare sunt următoarele: a) organizează şi răspund de desfăşurarea examenelor de absolvire în centrul de examen în care au fost numite; b) verifica respectarea condiţiilor de înscriere la examen şi întocmirea listelor de înscriere; c) completează cataloagele de examen cu numele, iniţială tatălui şi prenumele candidaţilor, precum şi cu probele de examen pe care aceştia le susţin. Cataloagele de examen tipizate se completează în doua exemplare identice, se numeroteaza şi se stampileaza pe fiecare pagina; d) repartizează candidaţii pe sali, în ordine alfabetica, şi afişează la avizierul unităţii şcolare şi pe uşile salilor în care se desfăşoară probele scrise sau în care se susţin proiectele listele cuprinzând candidaţii care urmează sa susţină probele, cu 24 de ore înainte de prima proba, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii; e) sesizează CJE despre pierderea unui plic, deteriorarea sau desfacerea sigiliului unui plic, despre situaţiile care impun anularea unor subiecte, precum şi orice alta situaţie deosebită aparuta în timpul desfăşurării probelor, în vederea luării măsurilor ce se impun; f) păstrează în condiţii de securitate deplina plicurile cu subiecte; g) stabilesc, prin tragere la sorţi, repartizarea pe sali a cadrelor didactice supraveghetoare; h) instruiesc cadrele didactice care asigura supravegherea în sălile de examen; i) multiplica subiectele pentru proba scrisă imediat după extragerea variantei de examen, sigiland apoi originalul; j) controlează, îndrumă şi asigura organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor de examen; k) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire; l) iau măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examinare sau în care se desfăşoară probele scrise de examen sa nu pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau de CJE; m) examinează şi noteaza candidaţii la probele de examen; corecteaza lucrările scrise, respectând baremul de corectare şi notare; n) afişează rezultatele după fiecare proba, cu excepţia probei scrise, precum şi rezultatele finale ale examenului; o) transcriu în cataloage notele la probele de examen; afişează baremele de corectare şi notare la încheierea probei scrise şi criteriile de evaluare a probei practice; p) calculează mediile generale în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, le trec în cataloage şi stabilesc rezultatul final pentru fiecare candidat: admis, respins, neprezentat, eliminat din examen; q) primesc eventualele contestaţii la probele scrise şi soluţionează prima etapa a acestora; r) transmit comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în deplina siguranţa, lucrările scrise sigilate, ale căror note au fost contestate de către candidaţi/părinţi, împreună cu baremele de corectare şi notare, în cazul în care candidaţii/părinţii îşi menţin contestaţia după prima etapa de soluţionare a acestora; s) afişează rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti; t) întocmesc şi transmit CJE, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire; u) predau directorului unităţii de învăţământ, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile cu note, autentificate de preşedintele comisiei de examinare, proiectele absolvenţilor şi celelalte documente întocmite pe durata organizării şi desfăşurării examenelor de absolvire.  +  Articolul 15Plicurile cu subiectele pentru proba scrisă sunt preluate de către preşedintele comisiei de examinare, cu cel mult o zi înainte de începerea probei, de la preşedintele CJE, sub semnatura, şi sunt păstrate în condiţii de securitate deplina; membrii comisiilor şi subcomisiilor de examinare au obligaţia de a păstra secretul subiectelor până la încheierea probei scrise.  +  Capitolul 3 Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 16 (1) În vederea înscrierii la examenele de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal profesorii diriginti întocmesc, în perioada prevăzută în grafic, tabele care cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, anul de studiu şi clasa, meseria/specializarea în care s-au pregătit, semnăturile elevilor şi ale dirigintelui. (2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere ale elevilor, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatele unităţilor de învăţământ în care se organizează centre de examen. Pe baza acestora secretarii/secretarii-şefi ai unităţilor de învăţământ întocmesc listele cuprinzând elevii înscrişi la susţinerea examenului de absolvire, pe meserii/specializări. (3) Înscrierea candidaţilor care şi-au finalizat studiile la unităţi de învăţământ particular neacreditate se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi a următoarelor acte: a) cerere de înscriere; b) certificat de naştere; c) certificat de căsătorie; d) foaia matricola, în original, eliberata de unitatea de învăţământ particular, precum şi copie de pe aceasta, certificată ca fiind conformă cu originalul, copie care se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ la care se susţine examenul de absolvire; e) actul de identitate; f) chitanţa de plată a taxei de examen, eliberata de instituţia de învăţământ în care se va susţine examenul de selecţie şi/sau de absolvire; g) copie de pe diploma de bacalaureat, dacă este cazul, pentru candidaţii care susţin examenul de absolvire a învăţământului postliceal.  +  Articolul 17 (1) Candidaţii care provin din promotiile anterioare anului în care se susţin examenele de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal se înscriu la secretariatele unităţilor de învăţământ la care şi-au finalizat studiile, pe baza următoarelor acte: a) cerere de înscriere; b) certificat de naştere; c) certificat de căsătorie; d) foaia matricola a elevilor de la şcoala de ucenici/şcoala profesională/şcoala postliceala/şcoala de maiştri; e) actul de identitate; f) chitanţa de plată a taxei de examen, eliberata de instituţia de învăţământ în care se va susţine examenul de absolvire; g) copie de pe diploma de bacalaureat, dacă este cazul, pentru candidaţii care susţin examenul de absolvire a învăţământului postliceal. (2) În situaţia în care candidaţii prevăzuţi la alin. (1) au domiciliul în alta localitate decât cea în care se afla unitatea de învăţământ la care şi-au finalizat studiile, aceştia se pot înscrie la o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, de acelaşi profil cu cea absolvită, cu aprobarea inspectorului şcolar general din judeţul în care se afla domiciliul candidatului; dacă unităţile de învăţământ la care aceşti candidaţi au absolvit nu organizează examen de absolvire în meseria/specializarea respectiva, înscrierea acestora se face la o unitate de învăţământ care organizează examen de absolvire, pe baza aprobării inspectorului şcolar general.  +  Articolul 18 (1) Directorii unităţilor de învăţământ care organizează examen de absolvire centralizează meseriile şi specializările pentru care se susţine examen de absolvire şi transmit situaţia inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu 90 de zile înainte de începerea examenului de absolvire. (2) Directorii unităţilor de învăţământ iau măsuri pentru informarea candidaţilor asupra prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 19Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, întocmesc o situaţie centralizata la nivel judeţean, care cuprinde meseriile pentru care se organizează examen de absolvire a şcolii profesionale, şi transmit Serviciului naţional de evaluare şi examinare denumirea centrelor de examen şi numărul necesar de plicuri, cu 45 de zile înainte de începerea examenului de absolvire.  +  Capitolul 4 Conţinutul examenului  +  Articolul 20Examenul de absolvire a şcolii de ucenici consta într-o proba practica. Examenul de absolvire a şcolii profesionale, postliceale sau a şcolii de maiştri consta în proba practica, proba scrisă şi în susţinerea unui proiect pentru absolvirea şcolii profesionale, postliceale şi de maiştri.  +  Articolul 21 (1) Proba practica are ca scop verificarea modului în care candidatul şi-a format deprinderile practice şi abilitatile necesare pentru realizarea lucrărilor specifice meseriei/specializării pentru care s-a pregătit. (2) Subiectele pentru proba practica şi criteriile de evaluare se stabilesc de către comisia metodica de specialitate din centrul de examen, cu consultarea agenţilor economici, sunt avizate de inspectorul şcolar de specialitate şi sunt afişate cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea examenului. (3) În cazul în care la examenele de absolvire s-au înscris şi candidaţi care şi-au finalizat studiile la unităţi de învăţământ particular neacreditate, subiectele pentru proba practica şi criteriile de evaluare se stabilesc luându-se în considerare şi propunerile acestor unităţi de învăţământ. (4) Fiecare lucrare practica presupune o activitate practica de 2-6 ore, astfel: a) pentru şcoala de ucenici durata probei practice este de doua ore; b) pentru şcoala profesională durata probei practice se stabileşte de fiecare comisie de examinare, fără a depăşi 3 ore; c) pentru şcoala postliceala şi şcoala de maiştri durata probei practice este de 3-6 ore; pentru specializarea asistent medical generalist proba practica are o durată de 6 ore şi se desfăşoară în spital sau în servicii de asistenţa primara. (5) Subiectul probei practice pentru fiecare candidat se stabileşte în ziua sustinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre subiectele prevăzute în lista afişată. (6) Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afişează în ziua sustinerii probei şi nu poate fi contestat.  +  Articolul 22Nota minima de promovare a probei practice este 6 (şase). Promovarea probei practice da dreptul candidaţilor la susţinerea probei scrise, conform graficului.  +  Articolul 23 (1) Proba scrisă durează 3 ore şi se desfăşoară înaintea sustinerii proiectului. (2) Subiectele probei scrise, pentru şcoala profesională, se stabilesc avându-se în vedere programele disciplinelor pregătirii de baza. Lista cuprinzând disciplinele pregătirii de baza şi manualele şcolare valabile pentru aceste discipline se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Centrul naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic asigura consultanţa metodologică în elaborarea variantelor de subiecte pentru care se primesc propuneri de la comisiile metodice de specialitate din unităţile de învăţământ. Variantele finale de subiecte pentru proba scrisă se elaborează de către Serviciul naţional de evaluare şi examinare şi se multiplica într-un număr de exemplare egal cu cel al centrelor în care se susţine examen de absolvire. Se elaborează mai multe variante finale de subiecte pentru proba scrisă, iar varianta pentru proba de examen şi varianta de rezerva se stabilesc prin tragere la sorţi dintre variantele finale elaborate, de către preşedintele CNEC. (3) Subiectele probei scrise, pentru şcoala postliceala şi şcoala de maiştri, se stabilesc avându-se în vedere teme selectate din 3-4 module/2-3 discipline care au ponderea cea mai mare în pregătirea de specialitate. Tematica acestei probe este propusă de către comisia metodica de specialitate din unitatea de învăţământ organizatoare a examenului de absolvire, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi transmisă spre analiza inspectorului şcolar de specialitate cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea sesiunii de absolvire. Inspectorul şcolar de specialitate, împreună cu profesorii metodişti de specialitate, stabileşte tematica unitară la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, şi o transmite unităţilor de învăţământ care o afişează cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea sesiunii examenului de absolvire. Pentru stabilirea probelor scrise la anumite specializări, precum domeniul sanitar, se pot elabora norme metodologice specifice. Comisiile metodice de specialitate din unităţile de învăţământ în care se organizează examen de absolvire elaborează din tematica unitară 3 variante de subiecte pentru proba scrisă, variante pe care le transmit CJE, însoţite de baremele de corectare şi notare, cu 30 de zile înainte de începerea examenului de absolvire; variantele de subiecte se transmit pe suport informatic şi tipărit, în plic sigilat. CJE stabileşte 3 variante finale de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorţi, subiectul probei scrise şi subiectul de rezerva.  +  Articolul 24 (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc ţinându-se seama de următoarele: a) să fie în concordanta cu conţinutul programelor de examene de absolvire aprobate şi publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) să fie astfel formulate încât tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilităţi de analiza, de abstractizare şi de generalizare; c) să asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, să aibă grad de complexitate la nivelul conţinutului programelor şi manualelor şcolare, pentru a fi tratate în timpul stabilit. (2) Subiectele şi baremele de corectare şi notare pentru şcoala profesională/învăţământul postliceal se elaborează astfel încât să se asigure unitatea de evaluare şi notare la nivel naţional/judeţean.  +  Articolul 25Nota minima de promovare a probei scrise este 5 (cinci).  +  Articolul 26Proiectul are ca scop verificarea, conform curriculumului parcurs pe durata şcolarizării, a: a) capacităţii candidatului de sistematizare şi sintetizare a cunoştinţelor generale în domeniu şi a celor de specialitate, corespunzătoare specializării absolvite; b) posibilităţii candidatului de a utiliza abilitatile şi competentele formate în rezolvarea problemelor teoretice şi practice privind procesele tehnologice din cadrul specializării absolvite; c) măsurii în care candidatul propune/utilizează soluţii moderne de organizare şi eficientizare a producţiei şi a muncii; d) disponibilităţii candidatului de a rezolva un studiu de caz sau situaţiile-problema impuse de tema lucrării şi de efectuarea lucrărilor de laborator necesare.  +  Articolul 27 (1) Temele şi criteriile de elaborare a proiectului se stabilesc de unitatea de învăţământ de stat sau particular, sub îndrumarea cadrelor didactice şi, după caz, cu participarea reprezentanţilor partenerilor sociali interesaţi. Temele proiectelor se afişează şi se repartizează candidaţilor în timpul semestrului I. (2) Pentru învăţământul postliceal - domeniul sanitar temele proiectelor se comunică direcţiilor judeţene de sănătate publică şi organizaţiei Ordinul Asistentilor Medicali din România. (3) Indrumatorii de proiect, cadre didactice care au predat disciplinele de specialitate sau au efectuat instruirea practica, au următoarele obligaţii: a) definitiveaza, împreună cu elevii, planul de elaborare a proiectului înainte de începerea semestrului II al ultimului an de studiu; b) recomanda bibliografia minimala şi stabilesc documentaţia necesară; c) oferă consultaţii, îndrumă şi urmăresc modul de elaborare a proiectului; d) verifica proiectul şi alcătuiesc un referat de evaluare a acestuia, propunand calificativul: admis/respins. (4) În vederea elaborării proiectului indrumatorii pot recomanda sau solicita conducerii unităţii de învăţământ organizarea de consultaţii şi de către alte cadre didactice şi alţi specialişti în domeniu. (5) Proiectul cuprinde: a) memoriul explicativ; b) conţinutul propriu-zis; c) bibliografia; d) anexele. (6) În funcţie de specializare se poate solicita candidaţilor, individual sau în grup, executarea unor machete, dispozitive, aparate etc., ca parte integrantă a temei proiectului. (7) Proiectul se susţine în faţa comisiei de examinare care stabileşte nota finala a acestei probe. Nota minima de promovare la susţinerea proiectului este 6 (şase). (8) Criteriile de evaluare a proiectului şi a sustinerii acestuia sunt următoarele: a) criterii care vizează calitatea proiectului: validitatea proiectului; complexitatea proiectului; elaborarea şi structurarea proiectului; calitatea materialului documentar utilizat; b) criterii care vizează calitatea activităţii candidatului: raportarea candidatului la tema proiectului; rezolvarea sarcinilor; documentarea; nivelul de elaborare şi comunicare; calitatea rezultatelor; creativitatea. (9) Proiectul se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, însoţit de referatul de evaluare al indrumatorului, cu o săptămâna înainte de terminarea anului şcolar, primeşte un număr de înregistrare şi după sustinere se păstrează în arhiva şcolii timp de 3 ani. (10) Proiectul scris se realizează individual. (11) Rezultatul sustinerii proiectului nu se contesta.  +  Articolul 28Pentru susţinerea proiectului candidaţii sunt planificati, după afişarea rezultatelor, la proba scrisă.  +  Capitolul 5 Desfăşurarea probelor, corectarea şi notarea lucrărilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 29 (1) Sălile, laboratoarele, cabinetele, atelierele în care se susţin probele de examen sunt, în prealabil, adaptate acestor activităţi prin: a) dotarea corespunzătoare; b) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrărilor; c) afişarea pe usa fiecărei sali a listei nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi în sala respectiva şi prevederile care îi informează pe aceştia ca pătrunderea în sala cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea din examen. (2) Conducerea unităţii de învăţământ asigura imprimatele pentru lucrările scrise, copiatoarele, o sala cu fisete pentru păstrarea documentelor de examene de absolvire în deplina securitate, precum şi orice alte materiale necesare bunei desfăşurări a examenelor de absolvire.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea probei practice  +  Articolul 30 (1) Proba practica se susţine în cabinete, ateliere, ferme, laboratoare de specialitate din unitatea de învăţământ de stat sau din unităţi economice, sanitare, sub supravegherea permanenta a membrilor comisiei de examinare. În cazul în care proba practica se susţine în cadrul unei unităţi economice sau sanitare, acest lucru este prevăzut într-un protocol încheiat în prealabil între părţi. (2) Proba practica se poate susţine şi în unităţi de învăţământ particular neacreditate, pentru acei elevi care şi-au finalizat studiile la aceste unităţi de învăţământ şi care au fost şcolarizaţi pentru meserii/specializări pentru care pregătirea profesională se organizează numai în astfel de unităţi. (3) Proba practica se desfăşoară în doua etape: a) candidaţii executa lucrările practice pe durata prevăzută; b) după expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrărilor fiecare candidat îşi prezintă şi îşi motiveaza teoretic lucrarea în faţa comisiei; membrii comisiei de examinare pot adresa candidatului întrebări, fără a depăşi un timp maxim de 10 minute pentru fiecare candidat. (4) Execuţia practica a lucrării, precum şi motivarea teoretică a lucrării se evalueaza în mod separat. Evaluarea se face numai de către membrii subcomisiei de examinare, cu note de la 10 la 1, pe baza unei grile de observaţii stabilite de comisia de examinare, care este formată din cadre didactice de specialitate care au fost nominalizate prin decizie emisă de inspectorul şcolar general. (5) Diferenţa dintre notele acordate de examinatori nu poate fi mai mare de un punct. Preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care diferenţa de notare este mai mare de un punct, iar hotărârea sa este definitivă. (6) Nota finala a fiecărui membru al subcomisiei de examinare se stabileşte ca medie aritmetica a următoarelor note: a) nota pentru executarea lucrării practice; b) nota pentru prezentarea şi motivarea teoretică a lucrării practice. (7) Nota finala se stabileşte ca medie aritmetica cu doua zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de fiecare examinator.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea probei scrise  +  Articolul 31 (1) Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere - câte doua cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se susţine proba - pentru fiecare sala se face de preşedintele comisiei de examinare prin tragere la sorţi, în ziua probei, cu o ora înainte de începerea acesteia. (2) Supraveghetorii semnează în prealabil fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cuprinzând candidaţii, modelul procesului-verbal de predare a lucrărilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrări şi hârtie stampilata pentru ciorne.  +  Articolul 32 (1) Accesul candidaţilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Se interzice candidaţilor sa pătrundă în sala cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor: manuale, dictionare, notite, însemnări, mijloace de calcul şi de comunicare etc. Nerespectarea acestor dispoziţii conduce la eliminarea din sala a candidatului de către preşedintele comisiei de examinare. (2) Înainte de aducerea subiectelor în sali supraveghetorii explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. Se va insista asupra faptului ca rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata şi ca soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiectele nu se iau în considerare. (3) Candidaţii se asaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coala de hârtie tipizata pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele şi completează lizibil celelalte date de pe coltul ce urmează să fie lipit. Coltul colii tipizate se lipeşte numai după ce supraveghetorii verifica identitatea candidaţilor şi completarea corecta a tuturor datelor prevăzute. (4) Pentru lipirea coltului lucrării se foloseşte acelaşi tip de etichete pentru toţi candidaţii centrului de examen. (5) Coltul lipit al fiecărei lucrări se semnează de către preşedinte sau vicepreşedinte, iar secretarul comisiei aplica ştampila "Examen de absolvire**** - CJE" peste semnatura autorizata. (6) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afară rubricii care se sigileaza, precum şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării respective. (7) Pentru ciorne candidaţii primesc coli obişnuite de hârtie, marcate cu jumătate din ştampila "Examen de absolvire**** - CJE". (8) Se interzice candidaţilor şi supraveghetorilor pătrunderea în sala de examen cu telefoane mobile sau cu alte mijloace electronice de comunicare.  +  Articolul 33 (1) În prezenta preşedintelui, vicepreşedintelui şi a unui cadru didactic de specialitate, membru în comisia de examinare, se verifica integritatea plicului cu subiecte primit de la CJE pentru proba scrisă. Un membru al comisiei de examinare extrage din plic varianta conţinând subiectul de examen, anunţată de către CNEC sau CJE, după caz, după care plicul se resigileaza, se semnează de toţi cei prezenţi şi este păstrat în condiţii de securitate deplina în casa de fier sau în dulap metalic sigilat. La deschiderea plicurilor se semnează un proces-verbal de către toţi cei prezenţi. (2) În cazul în care exista candidaţi care au studiat în limbile minorităţilor naţionale, subiectele se traduc în limbile respective de către membrii comisiei desemnaţi în acest scop. (3) Comisia de examinare multiplica subiectele în număr egal cu numărul salilor de examen sau cu numărul candidaţilor, după care subiectele se introduc în plicuri care se sigileaza, urmând să fie distribuite în sali. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale primesc atât subiect în limba maternă, cat şi subiect în limba română. (4) Profesorii de specialitate, membri ai comisiei de examinare, rămân în sala în care s-a efectuat multiplicarea până la terminarea distribuirii plicurilor în sălile de examen. Nici un membru al comisiei de examinare nu poate părăsi centrul de examen şi nu poate comunică în afară centrului de examen conţinutul subiectelor de examen până la ieşirea primului candidat din centrul de examen. Candidaţii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o ora şi jumătate de la distribuirea subiectelor în sali. (5) Supraveghetorii de sali primesc plicurile cu subiecte de la preşedintele sau vicepreşedintele comisiei de examinare, verifica integritatea acestora, le deschid şi transcriu subiectele pe tabla sau distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. Candidaţii au dreptul sa păstreze, la părăsirea sălii de examen, subiectul de examen primit. (6) Punctajul acordat fiecărui subiect se transmite candidaţilor o dată cu subiectul, iar baremul de corectare se afişează la avizierul unităţii de învăţământ după încheierea probei scrise.  +  Articolul 34 (1) Preşedintele sau vicepreşedintele, însoţit de către profesorul de specialitate şi, după caz, de către un membru al comisiei de examinare aparţinând minorităţilor naţionale, verifica în toate sălile de examen exactitatea transcrierii subiectelor pe tabla. Dacă subiectele se traduc în limbi ale minorităţilor naţionale, se verifica şi exactitatea traducerii. (2) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intră în sala şi nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă preda lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se afla în sala în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectiva. În cazuri excepţionale candidaţii pot părăsi temporar sala de examen însoţiţi de unul dintre supraveghetori.  +  Articolul 35 (1) Timpul destinat elaborării lucrării scrise se socoteşte din momentul în care s-a încheiat scrierea subiectelor pe tabla sau distribuirea subiectelor multiplicate fiecărui candidat. (2) Pentru elaborarea lucrării scrise se foloseşte numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, numai creion negru. Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor, precum şi a altor mijloace de calcul. Nu se foloseşte alta hârtie decât cea distribuita candidaţilor de supraveghetori. (3) Fiecare candidat primeşte atâtea coli tipizate sau de ciorna câte îi sunt necesare. (4) În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, precum: corecturi numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere etc., doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, au dreptul sa primească alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anulează de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de către cei doi supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.  +  Articolul 36 (1) În timpul desfăşurării probei scrise supraveghetorii de sali nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discuta între ei şi nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori sta în faţa clasei, iar celălalt în spatele ei; aceştia nu pot avea pe perioada desfăşurării probei alte preocupări decât cele legate de desfăşurarea acesteia. În cazul în care supraveghetorii încalcă aceste dispoziţii, vicepreşedintele sau preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propuneri de sancţionare, în condiţiile stabilite de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (2) În timpul desfăşurării probei scrise supraveghetorii de sali răspund de asigurarea ordinii şi liniştii în sala de clasa, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligaţia sa verifice dacă elevii au patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori le-ar facilita rezolvarea subiectelor de examen. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidaţilor sa comunice în nici un fel între ei şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii. (3) În timpul desfăşurării probei scrise în sălile de examen au voie să între numai: a) preşedintele comisiei de examinare; b) vicepreşedintele comisiei de examinare; c) profesorul de specialitate din comisia de examinare sau, după caz, membrul comisiei de examinare care asigura traducerea subiectului în limbile minorităţilor naţionale, în vederea efectuării unor eventuale corecturi; d) reprezentanţii CNEC; e) reprezentanţii CJE. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) au acces în sălile de examen numai însoţite de preşedintele sau de vicepreşedintele comisiei de examinare.  +  Articolul 37 (1) Pe măsura ce îşi încheie lucrările candidaţii le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se afla, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidaţi rămân în sala până la predarea ultimei lucrări. (2) La predarea lucrărilor supraveghetorii bareaza spaţiile nescrise, verifica numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagina a lucrării. (3) Ciornele şi lucrările anulate se strang separat şi se păstrează în centrul de examen. Supraveghetorii, în prezenta membrilor comisiei de examinare, predau lucrările scrise, sub semnatura, preşedintelui sau vicepreşedintelui, care verifica dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal.  +  Articolul 38 (1) Toate lucrările de la acelaşi domeniu de pregătire de baza/specializare sunt amestecate de către preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de examinare, apoi sunt grupate în seturi şi numerotate de la 1 la n. Seturile de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului. (2) Dosarele cuprinzând lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau vicepreşedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, membrilor subcomisiei de examinare. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrările, meseria/specializarea, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora. (3) Corectarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează de cei doi profesori corectori, în mod obligatoriu în încăperi separate, stabilite de preşedintele comisiei. În fiecare sala de corectare se afla cel puţin doi profesori corectori. Schimbarea lucrărilor între cei doi profesori corectori se va face în prezenta preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei. (4) Fiecare lucrare se corecteaza şi se apreciază separat de fiecare profesor corector cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare şi notare. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri separate de fiecare profesor corector. (5) Zilnic, la terminarea corectării, seturile de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal preşedintelui sau vicepreşedintelui pentru a fi păstrate în case de fier ori în dulapuri metalice închise şi sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente ale examenului de absolvire se păstrează separat de către preşedinte şi vicepreşedinte.  +  Articolul 39 (1) După corectarea lucrărilor de către ambii membri ai subcomisiei de examinare borderourile întocmite şi semnate de fiecare dintre aceştia sunt predate preşedintelui comisiei de examinare o dată cu lucrările corectate. Dacă preşedintele comisiei de examinare constata ca între notele acordate de membrii subcomisiei de examinare nu sunt diferenţe mai mari de un punct, notele se trec de către aceştia pe fiecare lucrare cu cerneala roşie şi se semnează. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta membrilor subcomisiei, de către preşedintele comisiei de examinare. Preşedintele comisiei de examinare verifica media finala, calculată ca medie aritmetica cu doua zecimale, fără rotunjire, semnează alături de profesorii corectori şi aplica ştampila "Examen de absolvire**** - CJE". (2) În cazul în care preşedintele comisiei de examinare constata o diferenţa mai mare de un punct între notele acordate de către membrii subcomisiei de examinare, acesta repartizează lucrarea spre recorectare unui alt profesor de specialitate care, în prezenta membrilor subcomisiei de examinare, stabileşte nota finala a lucrării. Nota acordată la recorectare se trece pe lucrare şi se semnează de către membrii subcomisiei de examinare, de profesorul care a recorectat lucrarea şi de preşedintele comisiei de examinare. Toate acestea sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de cei prevăzuţi mai sus.  +  Articolul 40După ce toate lucrările scrise au fost corectate, acestea se deschid în prezenta întregii comisii de examinare, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretarul comisiei de examinare cu cerneala sau cu pasta albastra. Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneala roşie de către persoana din comisia de examinare care a greşit, sub semnatura, iar preşedintele comisiei de examinare contrasemnează şi stampileaza.  +  Secţiunea a 4-a Susţinerea proiectului  +  Articolul 41Candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii subcomisiei de examinare verifica identitatea fiecărui candidat. Candidatul primeşte proiectul cu referatul de evaluare al indrumatorului şi primeşte hârtie stampilata pentru ciorna. Pentru susţinerea proiectului se acordă fiecărui candidat 15-20 de minute. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii subcomisiei de examinare pot interveni cu întrebări suplimentare, de regula după ce candidatul îşi susţine proiectul.  +  Articolul 42 (1) Evaluarea candidaţilor se face cu note întregi de la 10 la 1 de către membrii subcomisiei de examinare. Diferenţa dintre notele acordate de aceştia nu poate să fie mai mare de un punct. Preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care diferenţa de notare este mai mare de un punct, iar hotărârea sa este definitivă. (2) Nota finala la susţinerea proiectului se stabileşte ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii subcomisiei de examinare, calculată cu doua zecimale, fără rotunjire. (3) Nota finala la susţinerea proiectului se trece în catalogul de examen.  +  Articolul 43Desfăşurarea probei de sustinere a proiectului are caracter public, fără ca persoanele prezente în asistenţa să poată interveni. În mod excepţional preşedintele poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.  +  Capitolul 6 Stabilirea şi comunicarea rezultatelor  +  Articolul 44 (1) Media examenului de absolvire este: a) pentru candidaţii de la şcoala de ucenici: nota finala obţinută la proba practica. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut la proba practica cel puţin nota finala 6 (şase); b) pentru candidaţii de la şcoala profesională, şcoala postliceala şi şcoala de maiştri: media aritmetica, cu doua zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la proba practica, proba scrisă şi la susţinerea proiectului. Nu se calculează media generală pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe ori care nu s-au prezentat la toate probele. Media minima de promovare a examenului de absolvire este 6 (şase). (2) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt declaraţi respinsi sau, după caz, neprezentati ori eliminati din examen. (3) Candidaţilor declaraţi respinsi li se consemnează aceasta pe foaia matricola.  +  Articolul 45 (1) După încheierea tuturor probelor şi a corectării lucrărilor scrise se comunică rezultatele finale. (2) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenelor de absolvire se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare proba, media generală şi rezultatul final, respectiv: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen". Un candidat se considera neprezentat dacă a absentat la cel puţin una dintre probele de examen.  +  Capitolul 7 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor  +  Articolul 46 (1) Contestaţiile la proba scrisă se depun şi se înregistrează la centrul de examen în ziua prevăzută în graficul de desfăşurare a examenului de absolvire. Acestea se rezolva în doua etape, astfel: a) de comisia de examinare din centrul de examen, etapa în care nota nu poate fi modificată; b) de comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În prima etapa de rezolvare a contestaţiilor preşedintele comisiei de examinare din centrul de examen repartizează contestaţiile de la fiecare disciplina membrilor subcomisiei de examinare pentru a recorecta lucrările. (3) Profesorii de specialitate prezintă candidatului lucrarea în cauza, urmărind exactitatea aplicării baremelor de corectare şi de notare şi precizia calculelor efectuate pentru stabilirea notei. La convorbirea cu candidaţii pot asista şi părinţii, fără dreptul de a interveni în discuţii. (4) În cazul în care între nota contestată şi nota de la recorectare exista diferenţe de notare mai mici de 0,50 puncte, concluziile sunt comunicate candidaţilor, cu argumentatia necesară care să dovedească netemeinicia contestaţiei. Candidatul consemnează pe cerere dacă îşi menţine sau îşi retrage contestaţia. În cazul în care se constata o diferenţa de cel puţin 0,50 puncte între nota iniţială şi nota de la recorectare sau în cazul în care candidaţii ale căror lucrări nu prezintă diferenţe în notare de cel puţin 0,50 puncte, îşi menţin totuşi cererea de contestaţie, lucrările contestate se inchid pentru a deveni secrete atât în ceea ce priveşte numele candidatului, cat şi notele acordate, după care se aplică ştampila de examen de absolvire şi se înaintează, cu baremele de corectare şi notare, prin delegat, comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. În acelaşi timp se transmite un borderou în care se menţionează obiectul de studiu, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare. Secretizarea lucrărilor se va face cu acelaşi tip de hârtie, pusă la dispoziţie de CJE.  +  Articolul 47 (1) Comisiile de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarea componenta: a) preşedinte - inspectorul şcolar general; b) vicepreşedinte - inspector şcolar de specialitate; c) 1-2 secretari - inspectori şcolari, cadre didactice; d) membri - profesori de specialitate pentru fiecare domeniu de baza/specializare. (2) În fiecare an membrii comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt alţi profesori decât cei din anul anterior. Alegerea profesorilor corectori se face prin tragere la sorţi dintr-o lista de profesori recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea lor morala şi care nu au făcut parte în sesiunea respectiva din comisiile de examinare.  +  Articolul 48 (1) Comisiile de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, recorecteaza lucrările primite şi acorda note conform baremelor pentru proba scrisă. (2) Dacă nota acordată iniţial este mai mica sau egala cu 9,50, aceasta se modifica prin creştere sau descrestere, dacă între nota iniţială şi nota acordată de comisia de contestaţii judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se va constata o diferenţa de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota iniţială rămâne neschimbata. Dacă nota acordată iniţial este de cel puţin 9,51 puncte, nota finala este nota obţinută la recorectare. (3) În cazul în care se constata diferenţe mai mari de 1,50 puncte în plus sau în minus între nota iniţială şi nota de la contestaţie, inspectoratele şcolare analizează situaţia în termen de 30 de zile de la terminarea contestaţiilor, consultând profesorii corectori din ambele comisii şi iau măsuri în vederea sanctionarii celor vinovaţi. CNEC este instiintata de sancţiunile aplicate până data de 1 octombrie a anului în care s-a desfăşurat examenul. (4) Hotărârile comisiei de contestaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei. (5) Lucrările scrise, baremele de corectare şi notare şi borderourile se restituie comisiilor de examinare împreună cu o copie de pe procesul-verbal prevăzut la alin. (4). (6) În perioada de corectare a probelor scrise sau ulterior CNEC poate desemna, după caz, comisii de recorectare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. CNEC poate propune inspectoratelor şcolare sancţiuni în cazul constatării unor nereguli flagrante.  +  Articolul 49 (1) Comisiile de examinare operează în cataloage schimbările ce se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de absolvire şi rectifica în mod corespunzător rezultatul examenului. (2) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform graficului.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 50Comisiile de examinare şi CJE au obligaţia sa informeze telefonic şi în cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile apărute în organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire.  +  Articolul 51 (1) Toate documentele şi lucrările scrise din cadrul centrelor de examen se păstrează în arhiva acestora timp de 3 ani, cu excepţia cataloagelor, care se păstrează permanent. (2) Plicurile care se deschid la comisiile de examinare poarta semnăturile preşedintelui, vicepreşedintelui şi ale membrilor comisiei de examinare, ora şi data deschiderii; acestea se stampileaza şi se păstrează timp de 2 ani în arhiva centrului de examen.  +  Articolul 52 (1) Raportul CJE privind rezultatele examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal se transmite prin delegat sau prin posta la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, în doua exemplare, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte atât pentru învăţământul de stat, cat şi pentru cel particular, după modelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. (3) Raportul CJE pentru învăţământul postliceal - domeniul sanitar se transmite şi direcţiei judeţene de sănătate publică şi organizaţiei Ordinul Asistentilor Medicali din România.  +  Articolul 53 (1) Inspectoratele şcolare întocmesc un raport cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal din anul în curs, care se trimite în copie şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar până la data de 1 septembrie. Un exemplar al raportului anual se trimite şi tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ. (2) Raportul cuprinde informaţii privitoare la monitorizarea desfăşurării examenelor de absolvire, date despre esantioanele de lucrări recorectate la decizia CNEC sau CJE, sancţiunile aplicate persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea acestora, precum şi numele lor, cadrele didactice cărora CJE le-a retras dreptul de a participa la examenele de absolvire etc. (3) În vederea întocmirii raportului prevăzut la alin. (2) numărul minim de lucrări recorectate este de 10% pentru fiecare domeniu de pregătire de baza/specializare, criteriile de selectare a lucrărilor fiind stabilite de CJE. Coordonarea recorectarii lucrărilor selectate se asigura de inspectorii şcolari de specialitate. După finalizarea recorectarii aceştia prezintă inspectorului şcolar general concluzii scrise cu privire la desfăşurarea acesteia. În urma recorectarii inspectorul şcolar general poate decide, în situaţii bine justificate, aplicarea de sancţiuni, conform Statutului personalului didactic şi prezentei metodologii.  +  Articolul 54 (1) Respectarea prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei metodologii se sancţionează astfel: a) candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de examen introduc în sălile de examen materiale ajutatoare sau mijloace electronice, care sunt surprinsi copiind ori transmitand soluţii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva; b) cadrele didactice care în timpul supravegherii candidaţilor furnizează soluţiile problemelor, înlocuiesc lucrări, falsifica lucrări sau au manifestări care atesta neglijenţa în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor, precum tolerarea unor acţiuni sau intentii de frauda ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de examen, transcrierea subiectelor pe tabla cu erori etc., sunt sancţionate, după caz, material, disciplinar, contraventional sau penal; c) profesorii corectori care savarsesc fapte, precum înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, modificări de note etc., sau manifesta neglijenţa în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în calitate de membru în comisia de examinare sunt sancţionaţi conform prevederilor lit. b). (3) Cadrele didactice sancţionate conform dispoziţiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenele de absolvire din sesiunile următoare ca membri în comisiile prevăzute de prezenta metodologie. (4) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăşurarea activităţii uneia dintre comisiile prevăzute în prezenta metodologie atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizaţiei vicepreşedintelui şi a preşedintelui acesteia.  +  Articolul 55Candidaţii care au fost înscrişi la examenele de absolvire fără a îndeplini condiţiile legale de înscriere la acestea sau care au beneficiat de partinire frauduloasă sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva, sau, după caz, li se anulează actele de studii obţinute fraudulos.  +  Articolul 56 (1) Examenele de absolvire din unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi cu deficiente de toate categoriile se organizează şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale: a) vicepreşedintele comisiei de examinare este un profesor cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau, în lipsa acestuia, un profesor de specialitate pentru pregătirea de baza şi în meserie, având cel puţin gradul didactic II; b) comisiile de examinare asigura condiţii de egalizare a sanselor pentru candidaţii cu deficiente prin adaptarea procedurilor de examinare la probele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficientei respective. Exemple de adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Candidaţii cu deficiente din unităţile de învăţământ de masa pot beneficia, după caz, de dispoziţiile alin. (1), pe baza certificatului de persoana cu handicap sau a unei adeverinte medicale. În cazul în care nu se pot asigura condiţii de egalizare a sanselor, candidaţii sunt orientati spre comisia de examinare dintr-o unitate de învăţământ special. (3) În situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, CJE poate organiza, la cererea acestora şi pe baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasarii, susţinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toţi candidaţii din ţara; de aceleaşi reguli beneficiază şi absolvenţii cu deficiente şcolarizaţi la domiciliu. (4) CNEC poate aproba şi alte proceduri de sustinere a examenului de absolvire pentru candidaţii cu deficiente/handicap, la propunerea CJE.  +  Articolul 57Pentru marcarea documentelor întocmite cu ocazia desfăşurării examenelor de absolvire, precum lucrări scrise, cataloage, bilete pentru proba practica, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, confectioneaza ştampile rotunde, speciale, cu înscrisul "Examen de absolvire**** - CJE", care se pun la dispoziţie preşedintelui fiecărei comisii de examinare.  +  Articolul 58Colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii sau rudele acestora este interzisă. Încălcarea acestei dispoziţii atrage sancţionarea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Anexa 1    -------la metodologie--------------Comisia de examinare a judeţului............../municipiului Bucureşti                                     RAPORT                  privind rezultatele examenelor de absolvire                   a învăţământului profesional şi postliceal    1. Tipul de învăţământ (de stat sau particular)    1.1. Şcoala profesională───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ *)│ Numărul de elevi │Promovabilitate│   ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ (%) │   │ Înscrişi │ Prezenţi │ Absenţi │ Promovati │ Respinsi │ │───┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼───────┬───────┤   │urban│rural│urban│rural│urban│rural│urban│rural│urban│rural│ urban │ rural │───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤(1)│ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10)│ (11)│ (12) │ (13) │───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘*) Se completează, în funcţie de nivelul de învăţământ, meseria/specializarea.   1.2. Şcoala de ucenici   1.3. Şcoala postliceala   1.4. Şcoala de maiştri   2. Modul de organizare a examenelor de absolvire   3. Desfăşurarea examenelor de absolvire   4. Contestaţii   5. Opinii asupra subiectelor/probelor   6. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi      desfăşurare a examenelor de absolvire.  +  Anexa 2-------la metodologie--------------EXEMPLEde adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor a) Asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular la elevii cu deficiente de auz, inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat b) Mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale c) Asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi d) Transmiterea prin dictare elevilor cu anumite deficiente a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual e) Realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficiente unui profesor asistent de alta specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectiva etc.------------