ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999 (*actualizată*)privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective(actualizată până la data de 19 noiembrie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 noiembrie 1999 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi care sunt disponibilizaţi prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, privatizare sau lichidare, de către societăţi comerciale, companii naţionale, societăţi naţionale, precum şi regii autonome, societăţi comerciale ori alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţi şi instituţii finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică salariaţilor încadraţi în aparatul propriu şi în serviciile publice descentralizate ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 2În sensul prevederilor art. 1 este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal efectuată în decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, a unui număr de salariaţi, după cum urmează: a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi între 20 şi 100 de salariaţi; b) cel puţin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi între 101 şi 300 de salariaţi; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi peste 300 de salariaţi.  +  Articolul 3 (1) Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege personalul căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii. (2) Măsura disponibilizarii personalului prevăzut la alin. (1) se considera a fi luată la data la care actul prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă produce efecte juridice.  +  Capitolul II Procedura privind accesul la măsurile de protecţie socială acordate salariaţilor disponibilizaţi în urma concedierilor colective  +  Secţiunea I Restructurarea1. Restructurarea angajatorilor cu capital integral de stat sau la care statul deţine cel puţin o treime din capital  +  Articolul 4 (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, a societăţilor naţionale, companiilor naţionale, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi a altor unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în baza aprobării programelor de restructurare de către organele competente, în vederea diminuării sau eliminării pierderilor sau arieratelor. (2) Programele de restructurare se aproba de către: a) Comitetul de direcţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei; b) comitetele de direcţie ale sucursalelor Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei şi 18 miliarde lei; c) adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului special dat de direcţiile teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat reprezentantului sau în adunarea generală, pentru societăţile comerciale care au capital social până la 2,5 miliarde lei; d) ministerul de resort sau autoritatea centrala coordonatoare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale şi alte unităţi aflate sub autoritatea acestora; e) consiliile locale sau judeţene, pentru regiile autonome, societăţile comerciale, precum şi alte unităţi care funcţionează sub autoritatea acestora. (3) În funcţie de schimbările survenite în structura şi în atribuţiile organelor competente sa aprobe programele de restructurare, prin hotărâre a Guvernului se pot modifica sau stabili noi competente de aprobare a acestor programe.  +  Articolul 5 (1) Programele de restructurare vor conţine în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul persoanelor care urmează a fi disponibilizate, precum şi numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării. (2) Dacă restructurarea se desfăşoară în etape, programul de restructurare va cuprinde numărul de personal disponibilizat corespunzător fiecărei etape şi data începerii etapelor din programul de restructurare, cu îndeplinirea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute la art. 2.  +  Articolul 6Din resursele financiare prevăzute la cap. V angajatorii pot solicita acordarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza a cel mult două programe de restructurare, cu condiţia ca aceste programe sa nu fie prezentate în cursul aceluiaşi an.  +  Articolul 7 (1) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autorităţii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotărârii consiliului judeţean sau local, privind aprobarea programului de restructurare. (2) Dacă disponibilizarea se realizează potrivit programului în etape, termenul de 60 de zile curge de la data prevăzută pentru fiecare etapa.2. Restructurarea angajatorilor cu capital integral privat sau la care acţionarii privaţi deţin peste două treimi din capital  +  Articolul 8 (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează în urma aprobării de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti a programelor de restructurare în vederea diminuării sau eliminării pierderilor sau arieratelor. (2) Programele de restructurare se vor elabora cu respectarea prevederilor art. 5, 6 şi ale art. 7 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi a clauzelor referitoare la disponibilizările prin concedieri colective din contractul de vânzare-cumpărare, în cazul existenţei acestora.  +  Articolul 9 (1) În vederea aprobării, programele de restructurare elaborate de societăţile comerciale, adoptate de adunările generale ale acţionarilor, vor fi evaluate şi certificate de persoane juridice sau fizice autorizate. (2) Cheltuielile de expertizare şi certificare vor fi suportate de societatea comercială supusă restructurării. (3) Modul de evaluare sau certificare, de autorizare a persoanelor juridice şi fizice şi de aprobare a programelor de restructurare, prevăzute la art. 8, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aproba programele de restructurare în termen de 30 de zile de la data prezentării acestora. (2) În cazul respingerii programului de restructurare angajatorul se poate adresa Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile.  +  Articolul 11Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor de restructurare.3. Restructurarea instituţiilor şi a altor unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare  +  Articolul 12 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din instituţii şi alte unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul restructurarilor determinate de reduceri ale alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli de personal, respectiv de nerealizarea veniturilor extrabugetare potrivit prevederilor legale. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) restructurarea este aprobată prin dispoziţiile organelor competente, care vor cuprinde, în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data emiterii acestora, numărul de personal disponibilizat şi, după caz, etapele în care se face disponibilizarea, respectiv numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării. (3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus măsura restructurării sau de la data prevăzută pentru fiecare etapa.  +  Secţiunea a II-a Reorganizarea  +  Articolul 13 (1) În cazul reorganizării angajatorului potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă reorganizarea are loc în baza unui plan de reorganizare, confirmat prin hotărâre a judecătorului-sindic, rămasă definitivă şi executorie. (2) Planul de reorganizare trebuie să conţină în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestuia, numărul de personal care urmează a fi disponibilizat şi numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma reorganizării. (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de confirmare a planului de reorganizare.  +  Secţiunea a III-a Închiderea operaţională  +  Articolul 14 (1) În cazul închiderii operaţionale reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie privind închiderea operaţională va stabili, în mod obligatoriu, numărul de persoane care urmează a fi disponibilizate. (3) În cazul societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, în vederea închiderii operaţionale se va acorda mandat special de către Fondul Proprietăţii de Stat reprezentanţilor săi în adunarea generală. (4) Posturile desfiinţate ca urmare a închiderii operaţionale a societăţilor comerciale nu vor putea fi reinfiintate decât după transferul de proprietate. (5) Personalul disponibilizat, necesar pentru derularea închiderii operaţionale totale, poate fi angajat de către administrator cu convenţie civilă sau cu contract individual de muncă pe perioada determinata, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizarii.  +  Articolul 15 (1) De drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi salariaţii disponibilizaţi colectiv în urma închiderii operaţionale aprobate prin acte administrative, emise în baza unor acte normative. (2) În cazul încetării activităţii unor mine şi cariere în baza art. 37 şi 38 din Legea minelor nr. 61/1998, a normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea şi încetarea activităţilor unor mine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 40/1998, desfacerea contractelor individuale de muncă se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării încetării activităţii minelor şi carierelor, prin hotărâre a Guvernului. (3) Salariaţii mentinuti în activitate pentru conservarea minelor şi carierelor, până la începerea lucrărilor de închidere, pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă după încheierea activităţii pentru care au fost mentinuti. (4) Personalul disponibilizat, necesar pentru conservarea minelor şi carierelor, poate fi angajat cu convenţie civilă sau cu contract individual de muncă pe perioada determinata, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizarii.  +  Articolul 16Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective, în condiţiile art. 14 şi art. 15 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, curge de la data hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie privind închiderea operaţională, respectiv de la data emiterii actului administrativ prin care se aproba disponibilizarea colectivă.  +  Secţiunea a IV-a Privatizarea  +  Articolul 17Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în următoarele condiţii: a) contractul de vânzare-cumpărare sa cuprindă clauze referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective; b) prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, după caz, documentul de oferta, în situaţia vânzării de valori mobiliare prin metode specifice pieţei de capital, sa conţină informaţii referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective şi valorile mobiliare vândute sa reprezinte cel puţin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.  +  Articolul 18Beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi salariaţii societăţilor comerciale la care societăţile comerciale care se privatizează deţin participatii de cel puţin 50% din numărul total de acţiuni.  +  Articolul 19Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective curge de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a întocmirii raportului final privind rezultatele ofertei publice de vânzare sau, după caz, a raportului de confirmare a tranzacţiei pe piaţa de capital.  +  Articolul 20Disponibilizarea personalului prevăzută la art. 17 se poate face şi în etape, în următoarele condiţii: a) numărul de personal disponibilizat, corespunzător fiecărei etape, sa îndeplinească condiţiile de concediere colectivă prevăzute la art. 2; b) disponibilizările colective să fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevăzută pentru fiecare etapa.  +  Articolul 21 (1) În cazul fuziunii prin absorbţie ori prin contopire sau al divizării totale ori parţiale a unor societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin o treime din capitalul social, care determina reduceri de personal, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind fuziunea sau divizarea trebuie să prevadă: numărul de personal existent la data adoptării acesteia şi numărul de personal ce urmează a fi disponibilizat. (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective în cazul societăţilor care se divizeaza curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind divizarea.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999. (4) În situaţia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării, de către ultima dintre adunările generale ale acţionarilor din societăţile care fuzionează, a hotărârii privind fuziunea.-------------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999.  +  Articolul 22Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din societăţile comerciale care aplica programe de restructurare după privatizare beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă sunt respectate condiţiile şi procedurile stabilite la art. 8, 9 şi 11.  +  Secţiunea a V-a Lichidarea şi falimentul  +  Articolul 23Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective de la angajatorii care intră în procedura de lichidare sau faliment beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă: a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, completată şi modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea; c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, completată şi modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de lichidare; d) în cazul companiilor naţionale şi al altor societăţi comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichidează sau care intră în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcarii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaţionale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reţinere sau avarie în porturi străine.  +  Articolul 24 (1) Salariaţii mentinuti în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizaţi şi beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă la încetarea activităţii pentru care au fost mentinuti. (2) Personalul disponibilizat, necesar pentru desfăşurarea procesului de lichidare, poate fi angajat de către administrator sau lichidator, cu acordul judecătorului-sindic, cu convenţie civilă sau cu contract de muncă pe perioada determinata, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizarii.  +  Capitolul III Obligaţii pentru angajatori  +  Articolul 25Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în procesul de restructurare sau de reorganizare, în baza prevederilor art. 4-13 din prezenta ordonanţă de urgenţă, se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.  +  Articolul 26 (1) Angajatorii care urmează să efectueze disponibilizări prin concedieri colective în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 60 de zile înainte, organizaţiilor sindicale constituite la nivelul unităţii ori reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, motivele care determina aceste măsuri, precum şi informaţii privind numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi. (2) În termen de 7 zile de la primirea comunicării sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot adresa angajatorului obiecţii în scris la măsurile de disponibilizare a personalului. (3) Angajatorul are obligaţia de a examina obiecţiile formulate şi de a comunică răspunsul în scris, în termen de 7 zile de la primirea acestora.  +  Articolul 27În cadrul perioadei de 60 de zile, prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru efectuarea disponibilizarilor prin concedieri colective, angajatorii sunt obligaţi sa acorde preaviz salariaţilor ce urmează a fi disponibilizaţi, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă.  +  Capitolul IV Măsuri de protecţie socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective  +  Secţiunea I Plati compensatorii  +  Articolul 28Plata compensatorie reprezintă o sumă neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat în luna anterioară disponibilizarii.  +  Articolul 29 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plati compensatorii, dacă au fost încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi au o vechime în munca, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizată în ultimele 12 luni înaintea disponibilizarii. (2) În cazul în care salariaţii sunt disponibilizaţi de angajatorii rezultaţi în urma divizării, fuziunii sau privatizării, la care au fost transferaţi în interesul serviciului, condiţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţia în care vechimea de 6 luni este realizată prin însumarea perioadelor lucrate înainte şi după transfer. (3) Dreptul la plata compensatorie se naşte la data desfacerii contractului individual de muncă şi se acordă fiecărei persoane o singură dată, pentru disponibilizările prin concedieri colective efectuate la aceeaşi unitate. (4) Plăţile compensatorii se acordă numai persoanelor care fac dovada ca au participat la serviciile de preconcediere colectivă prevăzute la art. 46 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 30 (1) Nu beneficiază de plati compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care la data disponibilizarii se afla în una dintre următoarele situaţii: a) sunt încadrate prin cumul de funcţii, având funcţia de baza la o alta unitate decât unitatea la care se fac disponibilizările prin concedieri colective; b) cumulează pensia cu salariul; c) deţin acţiuni sau părţi sociale reprezentând mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor la o societate comercială; d) sunt autorizate potrivit legii sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. (2) Nu beneficiază de plati compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care în termenul de 60 de zile, prevăzut la art. 2, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru munca depusa şi limita de vârsta sau la cerere.  +  Articolul 31Angajatorii au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncă, sa transmită agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti listele cu salariaţii disponibilizaţi.  +  Articolul 32 (1) Suma totală de bani acordată cu titlu de plată compensatorie se stabileşte, pentru fiecare persoana căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, diferenţiat, după cum urmează: a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca între 5 şi 15 ani; c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani. (2) Suma totală de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe unitate, dacă beneficiarul are domiciliul într-un judeţ în care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel naţional, înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care are loc disponibilizarea.  +  Articolul 33Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se plătesc, de regula, în rate egale lunare.  +  Articolul 34Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se pot plati şi într-o singura transa, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, indiferent de modul de asociere a beneficiarului, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999.  +  Articolul 35Plăţile compensatorii se pot achită şi în doua transe, dacă beneficiarul, pe baza unei propuneri de afaceri, se angajează sa utilizeze suma de bani pentru constituirea unei asociaţii familiale, pentru înfiinţarea sau asocierea în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale, după cum urmează: a) în prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar şi pentru alte cheltuieli privind înfiinţarea acestora; b) după prezentarea actelor doveditoare privind înfiinţarea societăţii comerciale sau a asociaţiei familiale, se va achită a doua transa reprezentând diferenţa cuvenită drept plata compensatorie.  +  Articolul 36 (1) Persoanele care au primit plăţile compensatorii cuvenite în condiţiile art. 34 şi 35 beneficiază de scutire, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiinţat societăţi comerciale şi de plată impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. (2) Beneficiază de facilităţile prevăzute la alineatul precedent numai societăţile comerciale nou-înfiinţate de personalul disponibilizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 6 luni de la data disponibilizarii. (3) În cazul asociaţiilor familiale beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit numai persoanele care au fost disponibilizate colectiv potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Scutirea de impozit pe venit se aplică proporţional cu ponderea persoanelor disponibilizate din numărul total al membrilor asociaţiei familiale.  +  Articolul 37 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se transfera, lunar, de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi curente personale, purtătoare de dobânda, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu care Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională va încheia convenţie în acest scop. (2) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plati compensatorii. (3) Conturile curente personale, purtătoare de dobânda, vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei. (4) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii virate în conturile curente personale şi pentru eventualele regularizări ulterioare, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională va plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de 1% .  +  Articolul 38Persoanele disponibilizate care au primit plăţile compensatorii în condiţiile prevăzute la art. 34 şi 35 din prezenta ordonanţă de urgenţă sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la data încasării sumelor să facă dovada utilizării lor în scopurile pentru care le-au solicitat; în caz contrar, sunt obligate sa restituie comisionul perceput de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prevăzut la art. 37 alin. (4).  +  Articolul 39Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat, sau la o unitate rezultată în urma restructurării, reorganizării sau privatizării acesteia, iar sumele primite în condiţiile art. 34 şi 35 se restituie în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare încadrării în munca.  +  Articolul 40Plăţile compensatorii se suporta din resursele financiare prevăzute la art. 55.  +  Articolul 41Prin lege specială se pot acorda plati compensatorii peste cuantumul prevăzut la art. 32, din alte surse decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fără a depăşi 6 salarii medii nete pe unitate, pentru salariaţii cu o vechime în munca de până la 15 ani, şi 8 salarii medii nete pe unitate, pentru salariaţii cu o vechime în munca de peste 15 ani.  +  Articolul 42 (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1), care efectuează disponibilizări colective în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pot acorda, din surse proprii, salariaţilor disponibilizaţi, o compensaţie de minimum 6 salarii de baza. (2) Compensaţiile acordate la nivelul a 6 salarii de baza sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. (3) Pentru compensaţiile acordate în condiţiile alin. (2) angajatorii nu datorează contribuţia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.-------------Alin. (3) al art. 42 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999.  +  Articolul 43Angajatorii pot acorda cu ocazia disponibilizarii şi alte facilităţi şi drepturi referitoare la disponibilizări prin concedieri colective prevăzute în contractele colective de muncă.  +  Articolul 44 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de ajutor de şomaj şi de alocaţie de sprijin, acordate în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ajutorul de şomaj se stabileşte la data disponibilizarii, se suspenda pe perioada acordării plăţilor compensatorii şi se pune în plata începând din prima luna după expirarea perioadei pentru care se acordă plati compensatorii, corectat cu toate indexarile acordate potrivit legii, în perioada suspendării. (3) Dreptul la ajutor de şomaj după expirarea perioadei pentru care s-au acordat plati compensatorii încetează dacă în această perioadă au intervenit situaţii care, potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduc la neacordarea acestui drept.  +  Articolul 45 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în munca în perioada pentru care primesc plati compensatorii până la reincadrare, cu contract individual de muncă, într-o alta unitate sau până la prezentarea dovezilor ca au utilizat sumele de bani conform prevederilor art. 34 şi 35. (2) În perioada prevăzută la alin. (1) persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, precum şi, dacă este cazul, de pensia de invaliditate. (3) În perioada prevăzută la alin. (1) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se calculează asupra ajutorului de şomaj stabilit în condiţiile art. 44 şi se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Secţiunea a II-a Servicii de preconcediere colectivă şi măsuri active  +  Articolul 46 (1) În perioada preavizului prevăzut la art. 27, salariaţii sunt obligaţi sa participe la serviciile de preconcediere colectivă realizate de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de alţi prestatori de servicii, din sectorul public sau privat, autorizaţi şi selecţionaţi de către acestea în condiţiile legii. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activităţi: a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi la reintegrarea lor profesională; b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; c) reorientarea profesională în cadrul sau în afară unităţii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata; d) sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a somajului. (3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă, angajatorii sunt obligaţi sa înştiinţeze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti despre disponibilizările prin concedieri colective, cu menţionarea numărului de personal ce urmează a fi concediat.  +  Articolul 47 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi de măsuri active pentru combaterea somajului. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin măsuri active pentru combaterea somajului se înţelege acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a dobândi statutul de persoana ocupată. (3) Măsurile active pentru combaterea somajului sunt, în principal, următoarele: orientarea profesională, instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă, instruirea antreprenoriala şi profesională, înfiinţarea de centre de consultanţa şi dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de muncă, inclusiv prin programe de lucrări publice. (4) Măsurile active pentru combaterea somajului mai includ: a) activităţi pregătitoare pentru recrutarea şi instruirea de personal în vederea realizării măsurilor active; b) activităţi de furnizare a serviciilor şi de acordare a asistenţei de specialitate pentru beneficiarii măsurilor active; c) activităţi de evaluare a măsurilor active.  +  Articolul 48Măsurile active se realizează de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către alţi prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizaţi şi selecţionaţi de către acestea în condiţiile legii.  +  Articolul 49Prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini realizarea serviciilor de preconcediere colectivă şi a programelor de măsuri active pentru combaterea somajului.  +  Articolul 50 (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 48 Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi alte surse atrase, în condiţiile legii, în acest scop. (2) Campania de sondare şi informare a opiniei publice privind realizarea măsurilor active de combatere a somajului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se va face din sursele menţionate la alin. (1).  +  Secţiunea a III-a Măsuri pentru stimularea societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare  +  Articolul 51 (1) Societăţile comerciale care au efectuat disponibilizări prin concedieri colective conform programelor de restructurare, potrivit prevederilor cap. II, secţiunea I, pct. 1 şi 2, pot beneficia, la cerere, de credite pentru susţinerea unor măsuri de redresare şi relansare economică, prevăzute în aceste programe. (2) Acordarea creditelor se face pe baza proiectelor de fezabilitate aprobate de adunările generale ale acţionarilor şi de organele competente sa aprobe programele de restructurare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Proiectele de fezabilitate se depun la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti în termen de cel mult un an de la data ultimei disponibilizări efectuate prin concediere colectivă potrivit programului de restructurare. (4) Creditele se aproba de banca autorizata în urma avizării proiectelor de fezabilitate de către comitetele de creditare, constituite din reprezentanţi ai băncii şi ai agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (5) Creditele prevăzute la alin. (1) pot fi acordate şi utilizate numai pentru activităţi productive, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital sau pentru procurarea de materii prime şi materiale aferente producţiei de baza.  +  Articolul 52 (1) Creditele se pot acorda în limita unei sume echivalente cu valoarea plăţilor compensatorii care s-ar fi cuvenit personalului rămas în activitate, conform programelor de restructurare, la data ultimei disponibilizări efectuate prin concediere colectivă, fără a putea depăşi 25 miliarde lei. (2) Termenul pentru restituirea creditului este până la 3 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni. (3) Până la rambursarea integrală a creditului societatea comercială nu poate prezenta un nou program de restructurare care să conducă la disponibilizări prin concedieri colective. (4) Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanţiilor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncii autorizate sa acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se vor stabili prin norme metodologice elaborate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 53 (1) Creditele se acordă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, cu o dobânda de 50% din taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Naţionala a României. (2) Sumele alocate pentru acordarea de credite societăţilor comerciale prevăzute la art. 51 alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională va transfera trimestrial, în contul societăţii bancare autorizate sa acorde credite, sumele necesare, în limitele aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 54 (1) Societăţile comerciale care au primit credite în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care creează locuri de muncă într-o perioadă de cel mult 4 ani de la acordarea creditului, beneficiază timp de 12 luni, pentru fiecare persoana încadrată pe aceste posturi de o sumă lunară reprezentând 75% din salariul de baza net, stabilit la data angajării, în următoarele condiţii: a) încadrarea să fie făcuta cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată; b) persoana încadrată sa provină din rândul şomerilor şi să fie menţinută în activitate cel puţin 3 ani. (2) Sumele necesare pentru plăţile ce se acordă societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi se plătesc pe baza listelor prezentate de acestea la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Dacă desfacerea contractului individual de muncă al persoanelor încadrate potrivit prevederilor alin. (1) se face mai devreme de 3 ani, din motive neimputabile angajatului, angajatorul este obligat sa restituie sumele primite de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la care se adauga dobânda corespunzătoare celei acordate de trezoreria statului pentru disponibilităţile Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Capitolul V Finanţarea plăţilor compensatorii şi a serviciilor de preconcediere colectivă  +  Articolul 55 (1) Resursele financiare pentru finanţarea plăţilor compensatorii şi a serviciilor de preconcediere colectivă se constituie din: a) o cota de până la 25% din veniturile provenind din contribuţia de 5% datorată de agenţii economici potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; b) alte surse financiare, inclusiv din finanţare externa, în condiţiile legii. (2) Resursele financiare de la alin. (1) se prevăd, se aproba, se evidenţiază şi se urmăresc distinct în cadrul capitolului de venituri al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 56 (1) Din resursele financiare prevăzute la art. 55 se efectuează cheltuieli pentru plati compensatorii şi pentru serviciile de preconcediere colectivă realizate de prestatori de servicii din sectorul public sau privat, mixt sau cooperatist, autorizaţi şi selecţionaţi în condiţiile legii, de către serviciile descentralizate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Cheltuielile destinate plăţilor compensatorii includ sumele necesare pentru transmiterea drepturilor. (3) Cheltuielile se prevăd, se aproba, se evidenţiază şi se urmăresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 57Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 55 şi 56 se realizează în condiţiile prevederilor legislaţiei privind administrarea fondurilor publice.  +  Articolul 58Pentru anul 1999, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, sa introducă modificările corespunzătoare în structura şi în volumul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 59În situaţii justificate, în cursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli prevăzute la art. 56 din prezenta ordonanţă de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate aproba majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu aceasta destinaţie în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat prin lege.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 60 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 25, art. 32, art. 51 alin. (5) şi ale art. 54 alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30, art. 31 şi ale art. 46 alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 61 (1) Plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi acordate în continuare, în cuantumul, pe durata şi în condiţiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă plăţile compensatorii vor fi suportate din resursele financiare prevăzute la art. 55.  +  Articolul 62În situaţia în care actul administrativ prin care se dispune disponibilizarea colectivă este emis în baza actelor normative prevăzute la lit. B din anexa, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se va proceda astfel: a) plăţile compensatorii se vor acorda în cuantumurile, pe durata, în succesiunea şi în condiţiile stabilite prin respectivele acte normative; b) plăţile compensatorii care se acordau din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se vor plati din resursele constituite potrivit art. 55; c) ajutorul de şomaj se acordă în condiţiile prevăzute la art. 44.  +  Articolul 63Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (2) al articolului 20 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) pe perioada pentru care titularul primeşte plati compensatorii."2. La alineatul (1) al articolului 24 literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) acoperirea cheltuielilor privind plăţile compensatorii ce se acordă salariaţilor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective; f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea măsurilor active pentru combaterea somajului."3. La alineatul (1) al articolului 24 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:"i) acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de credite societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare, în vederea sustinerii unor măsuri de redresare şi relansare economică; j) acoperirea cheltuielilor privind plăţile pentru persoanele încadrate pe locurile de muncă create de societăţile comerciale beneficiare de credite, în vederea aplicării măsurilor de redresare şi relansare economică."  +  Articolul 64 (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se completează cu litera h) care va avea următorul cuprins:"h) aproba programele de restructurare şi proiectele de fezabilitate, în vederea acordării de credite, pentru societăţile comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală." (2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se vor modifica în mod corespunzător statutul şi organigrama Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională.  +  Articolul 65În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare.  +  Articolul 66 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga actele normative cuprinse în anexa la lit. A, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăA. ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA1. Hotărârea Guvernului nr. 838/1995 privind condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici cu capital majoritar privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995.2. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 103/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999.3. Hotărârea Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.4. Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, completată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.5. Articolul 32 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.B. ACTE NORMATIVE CE SE VOR ABROGA DUPĂ APLICAREA PREVEDERILOR ART. 62 DIN PREZENTA ORDONANŢA DE URGENTA1. Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.2. Hotărârea Guvernului nr. 668/1998 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 octombrie 1998.3. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998.4. Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.5. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.6. Hotărârea Guvernului nr. 367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 21 mai 1999.-----------