METODOLOGIE din 29 octombrie 1998de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora(actualizată până la data 20 mai 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 mai 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora reglementează: a) criteriile de evaluare a posturilor, care reprezintă cerinţe de ocupare a posturilor pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora; b) normele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajaţilor din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, în raport cu exigenţele postului; c) elementele necesare pentru stabilirea salariului de baza individual şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale, între limitele prevăzute de lege, în funcţie de performanţele profesionale ale angajatului din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, în scopul asigurării concordanţei dintre cerinţele postului şi calităţile angajatului salarizat potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică de către ordonatorii de credite bugetare, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate anual prin statul de funcţii pentru structurile administraţiei publice locale şi pentru serviciile publice din subordinea acestora, precum şi pentru instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, potrivit legii, finanţate de la bugetele locale, în limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevăzute de lege, cu excepţia acelor instituţii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei metodologii se aplică personalului încadrat cu contract individual de muncă în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora şi în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, după caz, potrivit legii, finanţate de la bugetele locale, pentru activităţile salarizate potrivit anexelor la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiei pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu excepţia acelor instituţii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În înţelesul prezentei hotărâri, prin structurile administraţiei publice locale se înţelege unităţile care desfăşoară activităţi pentru a căror finanţare angajarea cheltuielilor se face de către ordonatorii principali, secundari sau terţiari de credite bugetare, reprezentând subvenţii de la bugetele locale, iar prin credite bugetare se înţelege sumele constituite din veniturile bugetelor locale, sume care sunt aprobate şi alocate, potrivit competentelor prevăzute de lege, în bugetele locale, în bugetele instituţiilor care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi în bugetele serviciilor publice din subordinea acestora, pentru angajarea şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite bugetare.-------------Art. 2 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 3Salariul de baza individual şi, după caz, indemnizaţia de conducere individuală, între limitele prevăzute de lege, se stabileşte în funcţie de: a) evaluarea postului, cuprinsă în fişa de evaluare a postului; b) evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor, în raport cu cerinţele postului.  +  Capitolul 2 Criteriile de evaluare a posturilor în funcţie de cerinţele de ocupare a acestora  +  Articolul 4 (1) Evaluarea posturilor din statul de funcţii aprobat anual se realizează în scopul stabilirii funcţiei angajatului şi a nivelului salariului de baza individual între limitele prevăzute de lege. (2) Postul reprezintă un ansamblu de operaţiuni sau de activităţi prin care se realizează, total sau parţial, anumite atribuţii specifice din domeniul de activitate al instituţiei publice. Postul se caracterizează, în principal, după caz, prin funcţia, gradul profesional sau treapta profesională a ocupantului postului.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentând cerinţe de ocupare a acestora, care sunt prezentate în fişa de evaluare a postului, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1. Cerinţele de ocupare a postului sunt determinate de atribuţiile şi de răspunderile ce revin fiecărui post, care, de asemenea, se prevăd în fişa de evaluare a postului. (2) Evaluarea posturilor se face în funcţie de punctajul acordat fiecărui criteriu, după cum urmează:- formarea profesională, respectiv pregătirea de baza corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale = 1 punct;- responsabilitatea implicata, respectiv nivelul decizional = 0 - 6 puncte;- restul criteriilor se evalueaza astfel: 5 puncte = foarte mare; 4 puncte = mare; 3 puncte = medie; 2 puncte = mica; 1 punct = foarte mica. (3) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile reprezentând cerinţele de ocupare a postului cuprinse în fişa de evaluare a postului, prevăzută în anexa nr. 1, la specificul activităţilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, stabilind criterii şi punctaje corespunzătoare potrivit fiecărei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de către ministerul de resort şi aprobată, potrivit legii, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 5 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 6 (1) Pentru criteriile prevăzute la art. 5 se stabilesc punctaje diferite, conform punctajului orientativ pentru evaluarea posturilor cu studii superioare, cu studii de scurta durata, cu studii medii şi cu studii generale, corespunzătoare, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale, prezentat în anexa nr. 1a). (2) Fişa de evaluare a postului se întocmeşte distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora şi în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 7 (1) Acordarea punctajului pentru evaluarea posturilor se face de către ordonatorul de credite bugetare, punctajul înscriindu-se în fişa de evaluare a postului. (2) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal, precum şi fişele de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de către consiliul local sau judeţean, după caz. În raport cu creşterea exigenţelor privind cerinţele de ocupare a posturilor şi cu oferta pieţei forţei de muncă, fişele de evaluare a posturilor se pot aproba anual.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 8 (1) Pe baza fisei de evaluare a postului, şeful ierarhic întocmeşte fişa postului pentru fiecare angajat, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. (2) Fişa postului se aproba de ordonatorul de credite bugetare şi se transmite, sub semnatura, fiecărui angajat, respectarea acesteia fiind obligatorie pentru părţile raportului de muncă.  +  Capitolul 3 Evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele postului  +  Articolul 9Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplică fiecărei funcţii, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor corespunzătoare postului ocupat de angajat.  +  Articolul 10 (1) Evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a raspunderilor corespunzătoare postului se face pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate în fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale cuprinse în fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzută în anexa nr. 3, la specificul activităţilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, potrivit fiecărei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de către ministerul de resort şi aprobată, potrivit legii, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus prin art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 11 (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual, fiecărui angajat acordându-i-se câte o nota corespunzătoare calificativului obţinut pentru îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la art. 10, după cum urmează: 3 = foarte bine, 2 = bine; 1 = satisfăcător; minus 1 = nesatisfăcător. (2) Punctajul total acordat angajatului este cuprins între un punctaj total minim egal cu minus 10 şi un punctaj total maxim egal cu 30.-------------Art. 11 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 12 (1) După evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi următoarele situaţii: a) dacă angajatul realizează un punctaj evaluat între minus 1 şi minus 10 puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerinţelor postului pe care îl ocupa şi poate fi trecut, în condiţiile legii, pe alt post corespunzător; b) dacă angajatul realizează un punctaj evaluat între 0 şi 30 de puncte, el corespunde sub raport profesional cerinţelor postului; c) dacă angajatul realizează un punctaj maxim cuprins între 28-30 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau în alta funcţie superioară, după caz. (2) Dacă angajatul se afla în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), în limita resurselor financiare aprobate anual potrivit competentelor prevăzute de lege şi a numărului de posturi libere de grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară celei ocupate de angajat pe statul de funcţii aprobat la începutul anului următor evaluării performantelor profesionale individuale şi stabilirii nivelului salariului de baza individual şi dacă legea nu prevede altfel, se procedează după cum urmează: a) promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară se face prin susţinerea unui examen sau, după caz, prin concurs, dacă sunt mai mulţi candidaţi pentru acelaşi grad profesional, treapta profesională sau funcţie, după caz; b) examenul sau concursul pentru promovare pe un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară, în anul următor evaluării performantelor profesionale individuale şi stabilirii nivelului salariului de baza individual, are loc după cel puţin 45 de zile lucrătoare de la data evaluării performantelor profesionale individuale, definitive, de care angajatul a luat cunoştinţa; c) locul, data, ora şi scopul examenului sau concursului, precum şi tematica acestuia se afişează la sediul structurii administraţiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia ori la sediul instituţiei publice care se afla sub autoritatea consiliului local sau judeţean, după caz. Tematica examenului sau a concursului va fi aprobată de preşedintele comisiei de examinare; d) examenul sau concursul se desfăşoară în prezenta unei comisii de examinare, stabilită de ordonatorul de credite bugetare, formată din preşedinte care poate fi ordonatorul de credite sau persoana imputernicita de acesta şi din cel puţin doi membri: şeful ierarhic al angajatului care susţine examenul sau concursul de promovare şi un angajat din compartimentul respectiv, care are gradul profesional, treapta profesională sau, după caz, funcţia cea mai mare; e) comisia de examinare stabileşte tematica examenului sau a concursului, care se pune la dispoziţie candidatului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data sustinerii examenului sau a concursului; f) secretarul comisiei de examinare este responsabilul compartimentului de resurse umane din instituţia respectiva şi are sarcina de a organiza desfăşurarea examenului sau a concursului şi de a păstra toate documentele respective; g) examenul sau concursul consta într-o lucrare scrisă, interviu şi/sau proba practica, după caz, din tematica anunţată, susţinută de candidat în prezenta comisiei de examinare; h) dacă lucrarea scrisă, interviul şi/sau, după caz, proba practica a candidatului care participa la examen este apreciată de comisia de examinare cu cel puţin o nota finala egala cu 8, atunci candidatul este declarat <> la examenul susţinut; în cazul concursului, este declarat "reuşit" candidatul a cărui lucrare scrisă, interviu şi/sau proba practica, după caz, a fost apreciată cu nota finala cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Dacă concurentii obţin note egale, se organizează un nou concurs; i) rezultatele examenului sau ale concursului, stabilite în ordinea notelor obţinute, vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare şi vor fi comunicate candidaţilor în termen de 3 zile, în scris sau prin afişare la sediul instituţiei. Rezultatele examenului sau ale concursului pot fi contestate în condiţiile legii. (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea personalului de execuţie în funcţii, grade sau trepte profesionale, după caz, se face în cadrul examenului sau al concursului de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare, astfel: a) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala cuprinsă între 8 şi 9, atunci salariul de baza al angajatului şi, respectiv, indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi egala cu 28 sau 29 de puncte; b) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala cuprinsă între 9 şi 10, atunci salariul de baza al angajatului şi, respectiv, indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi egala cu 29 sau 30 de puncte. (4) Cuantumul majorărilor sau al diminuarilor salariilor de baza între limitele prevăzute de lege se propune de şeful ierarhic şi se aproba de ordonatorul de credite bugetare. (5) Fiecare membru al comisiei de examinare va aprecia lucrarea scrisă, interviul sau proba practica susţinută de către candidat cu câte o nota cuprinsă între 1 şi 10, nota finala fiind egala cu media aritmetica a notelor acordate. (6) Prevederile art. 12 alin. (2) se aplică şi la angajarea personalului pe un post vacant, candidatul declarat <> trebuind să obţină cel puţin o nota finala egala cu 7. (7) După angajare sau promovare angajatul va semna fişa postului corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei profesionale pe care a fost angajat sau promovat.-------------Alin. (1), literele c), g), h) şi i) ale alin. (2) şi alin. (3) ale art. 12 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.Alin. (5), (6) şi (7) ale art. 12 au fost introduse prin art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 13 (1) Reevaluarea performantelor profesionale individuale, a nivelului salariului de baza individual şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale, cu încadrarea între limitele prevăzute de lege, se realizează anual, în conformitate cu prezenta metodologie, de către şeful ierarhic şi se aproba de ordonatorul de credite bugetare. (2) Pentru anul 1998 salariul de baza individual şi, după caz, indemnizaţia de conducere individuală se stabilesc în conformitate cu prezenta metodologie, pe baza evaluării performantelor profesionale individuale, facuta în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 1998, cu respectarea art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.  +  Articolul 14 (1) Fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi nivelul salariului de baza individual şi, după caz, al indemnizaţiei de conducere individuale, stabilite conform prezentei metodologii, se aduc la cunoştinţa fiecărui angajat. (2) Angajatul nemulţumit de rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale şi de nivelul salariului de baza individual între limite, stabilite potrivit prezentei metodologii, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale şi stabilirea salariului de baza şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere au caracter de continuitate şi sunt determinate de creşterea exigenţelor în exercitarea atribuţiilor şi raspunderilor postului corespunzător gradului sau treptei profesionale ori funcţiei respective, după caz. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale şi stabilirea nivelului salariului de baza şi, după caz, al indemnizaţiei de conducere se fac în luna ianuarie a anului următor celui pentru care se evalueaza performanţele profesionale individuale, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 15 din Legea nr. 154/1998. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică: a) persoanelor angajate ca debutant, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant; b) angajaţilor care se reangajeaza în structurile administraţiei publice locale, în serviciile publice din subordinea acestora sau în instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, după o perioadă mai mare de un an, pentru care evaluarea se face în anul următor reangajarii în sistem; c) angajaţilor din structurile administraţiei publice locale, din serviciile publice din subordinea acestora şi din instituţiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene, după caz, al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, precum şi angajaţilor care satisfac stagiul militar obligatoriu, pentru care evaluarea se face în anul următor reangajarii în sistem; d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii; e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, aflându-se în concediu medical şi în concediu fără plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de şeful ierarhic şi se aproba de către ordonatorul de credite bugetare. (4) Reevaluarea anuală a salariului individual de baza între limite, precum şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere se face pe baza rezultatelor evaluării performantelor profesionale individuale din anul precedent reevaluarii.-------------Alin. (2) şi literele b), c) şi e) ale alin. 3 ale art. 15 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Capitolul 4 Stabilirea salariului de baza individual între limite  +  Articolul 16Stabilirea salariilor de baza individuale între limitele prevăzute de lege, precum şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale se face pe baza evaluării performantelor profesionale individuale ale angajatului, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a raspunderilor prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 17 (1) Salariul de baza individual între limitele prevăzute de lege se calculează pe baza coeficientului de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, care se înmulţeşte cu valoarea de referinţa sectoriala, stabilită potrivit legii. (2) Coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu suma notelor acordate potrivit art. 11 alin. (1) şi anexei nr. 3, înmulţită cu diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare, stabiliţi potrivit legii pentru gradul, treapta sau, după caz, funcţia angajatului, împărţită la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu. (3) Stabilirea indemnizaţiei de conducere individuale se face în raport cu performanţele profesionale obţinute de structura condusă, astfel: media aritmetica dintre suma maxima şi suma minima a notelor acordate angajaţilor din structura condusă, pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale prevăzut în anexa nr. 3, se împarte la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere prevăzută de lege. Personalului avansat potrivit art. 12 alin. (2) pe o funcţie de conducere i se stabileşte indemnizaţia de conducere individuală conform prevederilor art. 18 alin. (2).-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 17 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) Persoanei nou-angajate i se stabileşte un salariu de baza între limitele corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei profesionale pe care o ocupa. (2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual între limitele prevăzute de lege şi a indemnizaţiei de conducere individuale, după caz, se face în cadrul examenului sau al concursului de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare, pe baza aprecierii lucrării scrise, interviului sau a probei practice susţinute de candidat, în raport cu cerinţele postului şi cu atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului, stabilite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, astfel: a) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala mai mica de 8, atunci salariul de baza al angajatului şi indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi cuprinsă în intervalul 0-20 de puncte; b) dacă lucrarea scrisă, interviul sau proba practica a candidatului este apreciată cu o nota finala peste 8, atunci salariul de baza al angajatului şi indemnizaţia de conducere individuală, după caz, se calculează potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzător performantelor individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, suma ce se stabileşte de către comisia de examinare, la alegere, şi poate fi cuprinsă în intervalul 20-27 de puncte.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 18^1 (1) Ordonatorul de credite bugetare va stabili cuantumul premiilor individuale, prin dispoziţie, pe categorii de funcţii şi pe întreaga structura organizatorică aprobată, pe baza performantelor profesionale realizate de fiecare angajat în perioada precedenta premierii. (2) Pentru evaluarea performantelor profesionale realizate de fiecare angajat în perioada precedenta premierii, şeful ierarhic va utiliza anexa nr. 3.-------------Art. 18^1 a fost introdus de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 18^2Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor emite precizări comune cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului angajat, prevăzut la art. 2.-------------Art. 18^2 a fost introdus de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1---------la metodologie---------------                   FIŞA DE EVALUARE A UNUI POST                           - model ---------------------------------------------------------------------------------          Criterii de evaluare Punctajul corespunzător gradului postului             a posturilor dintr-o activitate                                    --------------------------------------------                                    debutant IV III II I IA-------------------------------------------------------------------------------- a) formarea profesională - pregătirea de baza corespun-   zatoare studiilor absolvite 1 1 1 1 1 1 - pregătire de specialitate:   tehnica, economică, juridică   sau de alta specialitate   necesară postului: ........... - perfecţionări în domeniu pentru    menţinerea competentei pe post - 1 2 3 4 5      TOTAL: 1 2 3 4 5 6  b) adaptabilitatea la locul de muncă: - experienta în munca - 1 2 3 4 5 - experienta în specialitatea postului - 1 2 3 4 5 - perioada de proba (nr. luni): ......      TOTAL: - 2 4 6 8 10 c) dificultatea şi complexitatea   operaţiunilor: - activitate de conceptie - 1 2 3 4 5 - activitate de analiza şi sinteza 1 2 3 4 5 5 - activitate de rutina (repetitiva) 5 5 4 4 3 3      TOTAL: 6 8 9 11 12 13 d) responsabilitatea implicata: - pentru obţinerea şi utilizarea   informaţiilor în vederea pregătirii   unor decizii 1 2 2 3 4 5 - de nivel decizional - 3 4 5 6 6       TOTAL: 1 5 6 8 10 11 e) capacitatea raţională - gradul de solicitare din partea   structurilor interne din instituţie 1 2 3 4 5 5  - gradul de solicitare din afară   instituţiei, din partea cetăţenilor   şi/sau a serviciilor 1 2 3 4 5 5      TOTAL: 2 4 6 8 10 10 TOTAL punctaj pentru evaluarea        posturilor: 10 21 28 37 45 50--------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1a)    ----------la metodologie--------------    Tabelul nr. 1 - model--------------------------------------------------------------------------------    Gradul funcţiei Punctajul orientativ Punctajul orientativ  pentru angajaţi cu studii acordat gradului profesional pentru îndeplinirea      superioare (S) conform postului de către angajat a                                                          cerinţelor de ocupare                                                             a postului--------------------------------------------------------------------------------           IA 50 46-50            I 45 38-45           II 37 29-37          III 28 22-28       debutant 10 10-21--------------------------------------------------------------------------------    Tabelul nr. 2 - model--------------------------------------------------------------------------------    Gradul funcţiei Punctajul orientativ Punctajul orientativ  pentru angajaţi cu studii acordat gradului profesional pentru îndeplinirea de scurta durata (SSD) conform postului de către angajat a                                                          cerinţelor de ocupare                                                             a postului--------------------------------------------------------------------------------           IA 50 46-50            I 45 38-45           II 37 29-37       debutant 10 10-28--------------------------------------------------------------------------------    Tabelul nr. 3 - model--------------------------------------------------------------------------------    Gradul funcţiei Punctajul orientativ Punctajul orientativ  pentru angajaţi cu studii acordat treptei profesionale pentru îndeplinirea       medii (M) conform postului de către angajat a                                                          cerinţelor de ocupare                                                             a postului--------------------------------------------------------------------------------           IA 45 38-45            I 37 29-37           II 28 22-28          III 21 11-21       debutant 10 10 --------------------------------------------------------------------------------    Tabelul nr. 4 - model--------------------------------------------------------------------------------    Gradul funcţiei Punctajul orientativ Punctajul orientativ  pentru angajaţi cu studii acordat treptei profesionale pentru îndeplinirea medii şi generale (M; G) conform postului de către angajat a                                                          cerinţelor de ocupare                                                             a postului--------------------------------------------------------------------------------            I 37 29-37           II 28 22-28          III 21 11-21       debutant 10 10 --------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2---------la metodologie---------------Aprob,--------Funcţia ordonatorului de credite .....................Numele şi prenumele ordonatorului de credite ....................Semnatura şi data ........................FIŞA POSTULUI- model -A. Denumirea instituţiei:B. Compartimentul, conform organigramei aprobate: Autorizaţii de construireC. Denumirea postului: Întocmirea autorizaţiilor de construire.D. Nivelul postului: - de execuţie:- de conducere:E.Funcţia şi gradul profesional ce caracterizează postul: arhitect, gradul IF. Descrierea postului (prezentarea criteriilor de evaluare a postului din fişa de evaluare a postului şi a punctajului acordat fiecărui criteriu - anexa nr. 1):G. Punctajul orientativ acordat gradului, cuprins în fişa de evaluare a postului: 38-45H. Numele şi prenumele angajatului (ocupantului postului):I. Punctajul acordat angajatului pentru îndeplinirea fiecărui criteriu din fişa de evaluare a postului (anexa nr. 1) şi punctajul total: 40 (să fie cuprins între 38-45)J. Perioada de proba a angajatului, stabilită potrivit legii (dacă este cazul): .................K. Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:1. primirea documentaţiilor şi verificarea corectitudinii acestora;2. verificarea avizelor solicitate conform legii;3. întocmirea şi emiterea autorizaţiei de construire;4. .................L. Data şi semnatura angajatului,..................................  +  Anexa 3 Numele şi prenumele Funcţia, gradul sau treapta Perioada de evaluare      angajatului profesională, după caz ...................... .................... de la ............. până la            Aprob,          ---------     Funcţia ordonatorului de credite .........................    Numele şi prenumele ordonatorului de credite ........................    Semnatura şi data ................                 FIŞA DE EVALUAREa performantelor profesionale individuale (criterii)    a) Rezultatele obţinute    - cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate                           -1 1 2 3    - gradul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite                           -1 1 2 3    - eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii      obiectivelor propuse                           -1 1 2 3    b) Adaptarea la complexitatea muncii    - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de soluţii noi       (creativitatea)                           -1 1 2 3    - analiza şi sinteza riscurilor, influentelor, efectelor şi consecinţelor      evaluate                           -1 1 2 3    - evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutina (repetitive)                           -1 1 2 3    c) Asumarea responsabilităţii    - intensitatea implicarii şi rapiditatea intervenţiei în realizarea      atribuţiilor                           -1 1 2 3    - evaluarea nivelului riscului decizional                            -1 1 2 3    d) Capacitatea relationala şi disciplina muncii    - capacitatea de evitare a starilor conflictuale şi respectarea relaţiilor      ierarhice                          -1 1 2 3    - adaptabilitatea la situaţii neprevăzute                          -1 1 2 3A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare .......... .B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare, potrivit legii, corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului ........................... .C = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A şi B, împărţit la 30, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................................................ .Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută de lege.............. .A maxim = suma maxima a notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.A minim = suma minima a notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.M = media aritmetica dintre A minim şi A maxim = suma dintre A minim şi A maxim împărţită la 2.Indemnizaţia de conducere individuală = M împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei, prevăzută de lege .............. .    Funcţia, numele şi prenumele şefului Data şi semnatura şefului ierarhic    ierarhic care a întocmit fişa de care a întocmit fişa de evaluare    evaluare    ................................. ..................................     ................................. ..................................Data şi semnatura angajatului pentru luare la cunoştinţa despre evaluarea salariului de baza şi despre indemnizaţia de conducere individuală, după caz ...................................................................Contestaţie cu privire la fişa de evaluare şi la salariul de baza: DA/NU (data şi semnatura angajatului) ...............................................Evaluarea definitivă în urma contestaţieiA = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare ............ .B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului.................................................. .C = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzător funcţiei, gradului sau, după caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A şi B, împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................. .Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinţa sectoriala prevăzută de lege........... .A maxim = suma maxima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.A minim = suma minima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusă.M = media aritmetica dintre A minim şi A maxim = suma dintre A minim şi A maxim împărţită la 2.Indemnizaţia de conducere individuală = M împărţit la 30, cifra ce reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se înmulţeşte cu limita maxima, în procente, pentru indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei, prevăzută de lege .........................- funcţia persoanei care a modificat evaluarea ........................... ;- numele şi prenumele persoanei care a modificat evaluarea ............... ;- data şi semnatura persoanei care a modificat evaluarea ................. .Data şi semnatura angajatului pentru luare la cunoştinţa despre evaluarea definitivă, despre salariul de baza şi, după caz, despre indemnizaţia de conducere individuală ................................... .------------- Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 157 din 11 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999.------------