PROCEDURA ȘI COMPETENTELE din 8 mai 2002de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 216 din 8 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002.
   +  Capitolul I Dispoziții generale1. - În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, denumită în continuare ordonanță, la cererea temeinic justificată a debitorilor, alții decât persoane fizice, indiferent de forma de proprietate și de modul de organizare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale acordă înlesniri la plata:a) obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj;b) majorărilor de întârziere și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 8 aprilie 2002;c) penalităților.2. - Debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară conform legii beneficiază de înlesniri la plată, la cererea motivată a judecătorului-sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.3. - Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care în urma analizei criteriilor de performanță obțin un punctaj egal sau mai mic de 14 puncte, precum și debitorii al căror obiect de activitate îl constituie organizarea jocurilor de noroc.4. (1) Nu se acordă înlesniri la plată debitelor provenite din:a) contribuția pentru pensia suplimentară;b) contribuția individuală de asigurări sociale;c) contribuția individuală de asigurări pentru șomaj.(2) Constatarea neachitării debitelor prevăzute la alin. (1) constituie motiv de neînregistrare a cererii debitorului în Registrul special de evidență a solicitărilor de înlesniri la plată, până la momentul achitării acestor debite.5. - Nu se acordă înlesniri la plată pentru majorările datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.6. - Nu se acordă înlesniri la plata sumelor reprezentând obligații bugetare restante, stabilite prin acte de control în cazul faptelor ce constituie infracțiuni de evaziune fiscală, dacă instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive și irevocabile în legătură cu aceste fapte.  +  Capitolul II Categorii de înlesniri1. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și casele de pensii județene și Casa de Pensii a Municipiului București, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București, denumite în continuare organe teritoriale, prin delegare de competență, acordă următoarele înlesniri la plată:(1) Pentru obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând:– contribuția de asigurări sociale de stat (CAS);– contribuția la Fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori;– contribuția de asigurări sociale a angajatorului;– contribuția de asigurări pentru șomaj a angajatorului, se acordă:a) eșalonarea la plată pe un număr de luni care include și perioada de grație, stabilit ca raport procentual între totalul obligațiilor și cifra de afaceri, astfel:– până la 5% - până la 12 luni– între 5% și 15% - până la 24 de luni– între 15% și 30% - până la 36 de luni– între 30% și 50% - până la 48 de luni– peste 50% - până la 60 de luni.În totalul obligațiilor prevăzute la art. 13 din ordonanță, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, intră totalul obligațiilor bugetare datorate și neachitate, creditele bancare nerambursate la scadență (mai puțin limitele de creditare pentru contul curent) și furnizorii neachitați peste termenele contractuale.În cazul în care debitorul solicită o perioadă de eșalonare mai mică decât perioada rezultată în urma aplicării punctajului sau nu solicită perioada de grație, convenția și graficul se stabilesc în funcție de opțiunea debitorului; (la 15-10-2002, Litera a) din Alineatul (1) , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) b) amânarea la plată până cel mult la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs;c) în situația în care debitorii achită, după data depunerii cererii și până la data aprobării acesteia, 30% din obligațiile bugetare datorate, exclusiv majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, beneficiază de eșalonarea la plată a diferenței de 70% din obligațiile bugetare datorate și de scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a ordonanței. 30% din totalul obligațiilor restante ce trebuie achitate până la data aprobării cererii se referă la obligațiile bugetare aferente fiecărei unități plătitoare de contribuții, inclusiv pentru sucursalele și punctele de lucru stabile.(2) Pentru obligațiile bugetare reprezentând contribuțiile menționate la alin. (1), datorate și neachitate la scadență de debitori, alții decât persoane fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai eșalonare sau amânare la plată.(3) Pentru majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 8 aprilie 2002, aferente debitelor provenite din obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, respectiv:– majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor menționate la alin. (1);– majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente contribuției pentru pensia suplimentară, contribuției individuale de asigurări sociale, contribuției individuale de asigurări pentru șomaj, se acordă, pe baza punctajului obținut, următoarele:a) între 15 și 28 de puncte inclusiv, eșalonare la plată;b) între 29 și 63 de puncte inclusiv, amânare la plată până la ultimul termen din eșalonarea la plata acordată. Dacă au fost respectate termenele și condițiile în care a fost acordată înlesnirea, majorările de întârziere și penalitățile de întârziere se reduc cu 50%;c) între 64 și 110 puncte inclusiv, amânare la plată până la ultimul termen din eșalonarea la plata acordată. Dacă au fost respectate termenele și condițiile în care a fost acordată înlesnirea, majorările de întârziere și penalitățile de întârziere se reduc cu 75%;d) peste 110 puncte, amânare la plată până la ultimul termen din eșalonarea la plata acordată. Dacă au fost respectate termenele și condițiile în care a fost acordată înlesnirea, majorările de întârziere și penalitățile de întârziere se scutesc la plată;e) debitorii care obțin peste 63 de puncte și au toate obligațiile bugetare achitate la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, inclusiv cele aferente anului curent, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere calculate și datorate până la data de 8 aprilie 2002, aferente obligațiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001;f) debitorii care au achitat obligațiile bugetare conform lit. e) și obțin între 29 și 63 de puncte beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere calculate până la data de 8 aprilie 2002, aferente obligațiilor bugetare datorate până la data de 31 decembrie 2001.(4) Pentru penalitățile aferente obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale și contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, se acordă eșalonare la plată.(5) Debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate în baza reglementărilor legale anterioare și care achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, debitele rămase de plată din eșalonare, precum și majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere rămase de plată din eșalonare, cu condiția să facă dovada că la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată nu mai au alte obligații de plată neachitate la termenele legale de plată. Aceste prevederi se aplică și debitorilor care mai au în derulare înlesniri la plată numai pentru majorări de întârziere și penalități de întârziere, scutirea acordându-se în acest caz pentru suma rămasă de plată la data depunerii cererii.(6) Pentru majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la scadență de debitori, alții decât persoane fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai eșalonare sau amânare la plată.(7) Debitorii care la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată înregistrează obligații datorate și neachitate după data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente acestora, precum și majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente obligațiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj la data de 31 decembrie 2001, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor datorate și neachitate după data de 1 ianuarie 2002, inclusiv a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente acestora, și de amânarea la plată până la ultimul termen din eșalonare, în vederea reducerii sau scutirii de la plată, în funcție de punctajul obținut, a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001. (la 15-10-2002, Capitolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) (8) Pentru majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001, datorate și neachitate după data de 8 aprilie 2002, data intrării în vigoare a ordonanței, la cererea debitorilor se vor acorda eșalonări la plată. (la 15-10-2002, Capitolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) 2. (1) Eșalonarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani (60 de luni), care poate începe cu un termen de grație de până la 6 luni, cuprins în perioada de eșalonare.(2) Amânarea se acordă până cel mult la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs.(3) Un debitor nu poate beneficia concomitent de eșalonare și de amânare la plată pentru același debit.3. (1) Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere amânate la plata conform pct. 1 alin. (3) și (6) se reflectă în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine și evidență în afară bilanțului, conform Monografiei contabile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2002.(2) Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere amânate în vederea reducerii, respectiv scutirii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanță, vor fi reduse, respectiv scutite, la ultimul termen de plată din eșalonare, dacă au fost respectate întocmai termenele de plată și condițiile în care aceasta a fost acordată, sau la data la care obligațiile bugetare eșalonate la plată se sting în totalitate, indiferent de modalitatea de stingere. (la 15-10-2002, Capitolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) (3) Diferențele de majorări de întârziere și penalități de întârziere rămase de plată în sarcina debitorilor, după acordarea reducerilor prevăzute în ordonanță, se datorează începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a achitat ultima rată din eșalonare și se consideră obligație cu termen de plată în anul curent.4. (1) Înlesnirile la plată pot fi solicitate și acordate atât înaintea începerii executării silite, cat și în timpul efectuării acesteia.(2) Pentru creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, pentru care s-au acordat înlesniri la plată, executarea silită nu va fi pornită sau nu va fi continuată, după caz, de la data încheierii convenției între creditorul bugetar și debitor.  +  Capitolul III Competențele de acordare a înlesnirilor la plată1. (1) Sumele totale reprezentând contribuții și sumele totale reprezentând majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente acestora, precum și organele competente să aprobe înlesniri la plată sunt următoarele: - milioane lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plafonul sumei totale a obligațiilor bugetare pe fiecare plătitor Organul competent ───────────────────────────────────────── Contribuții, penalități Majorări de întârziere (amânări, eșalonări) și penalități de întârziere (amânări, eșalonări, reduceri, scutiri)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Casele teritoriale de pensii până la 1.000 până la 1.000 b) Agențiile teritoriale pentru până la 1.000 până la 1.000 ocuparea forței de muncă c) Casa Naționala de Pensii de la 1.000 de la 1.000 și Alte Drepturi de Asigurări la 10.000 la 5.000 Sociale d) Agenția Naționala pentru de la 1.000 de la 1.000 Ocuparea Forței de Muncă la 5.000 la 5.000 e) Ministerul Muncii și Solidarității de la 10.000*), de la 5.000*) Sociale respectiv 5.000*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------ Notă *) Plafonul minim reprezintă obligația bugetară corespunzătoare fiecărui buget.(2) Pentru debitorii care se încadrează în categoriile menționate la art. 9 alin. (2) din ordonanță, de importanța națională, precum și de importanța zonală semnificativă sau afectați de calamități, organul competent să aprobe și să acorde înlesniri la plată este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. (la 15-10-2002, Alineatul (2) din Punctul 1. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) (3) Ajutoarele de stat constând în înlesnirile la plată aprobate, reprezentând scutiri sau reduceri de majorări de întârziere și/sau penalități de întârziere, mai mari de 50 miliarde lei, sunt notificate Consiliului Concurenței de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de furnizor al ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat: Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Hotărârea Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare și informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat și Ordinul Consiliului Concurenței nr. 27/2000 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii ale notificării unui ajutor de stat și a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidența obligației de notificare.2. Analiza și soluționarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plată se realizează de comisiile constituite în acest scop la toate nivelurile de competență:a) ministrul muncii și solidarității sociale numește prin ordin comisia de la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și comisiile de la nivelul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la propunerile președinților acestora;b) la nivelul organelor teritoriale, respectiv casele teritoriale de pensii și agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, comisiile se constituie prin decizii ale directorilor generali sau, după caz, ale directorilor executivi ai acestora și în fiecare dintre aceste comisii va fi nominalizat în mod obligatoriu reprezentantul direcției generale teritoriale de muncă și solidaritate socială.3. (1) Înlesnirile la plată se aprobă numai pe baza cererii motivate a debitorului, respectiv a judecătorului-sindic, după caz, însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative ale acestora.(2) Dacă debitorul face dovada achitării obligațiilor bugetare reprezentând stopaj la sursă, cererea se înregistrează în Registrul special de evidență a solicitărilor de înlesniri la plată.(3) În cazul debitorilor care au beneficiat de înlesniri la plată, iar acestea nu au fost respectate, cererea se înregistrează în Registrul special de evidență a solicitărilor de înlesniri la plată numai după ce debitorul va face dovada achitării majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, calculate până la data pierderii înlesnirilor. (la 15-10-2002, Punctul 3. din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) 4. Cererile de acordare a înlesnirilor la plată se depun de către debitor la organele teritoriale în a căror rază este înregistrat ca plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor (dacă acestea nu au personalitate juridică) și a punctelor de lucru stabile ale debitorului.5. În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat, prin aceeași cerere se pot solicita mai multe înlesniri la plata obligațiilor cu privire la: contribuția de asigurări sociale de stat (CAS), contribuția de asigurări sociale a angajatorului, contribuția la Fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori, precum și a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente acestora.  +  Capitolul IV Documentația privind solicitarea de înlesniri la plată1. Cererea de acordare a înlesnirilor la plată, întocmită de debitor sau, după caz, de judecătorul-sindic, trebuie să cuprindă:a) elementele de identificare a debitorului: denumirea, adresa/sediul, numărul de telefon/fax, codul fiscal, natura capitalului social, structura acționariatului, numărul de salariați, obiectul de activitate, numele, prenumele și calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relațiile cu terții, numărul contului/conturilor de disponibilități, precum și depozitele bancare deținute și unitatea bancară/unitățile bancare la care acestea sunt deschise;b) sumele datorate și neachitate, distinct pe categorii de contribuții, majorări de întârziere, penalități de întârziere și penalități aferente;c) în cazul debitorilor, persoane juridice, care au sucursale sau puncte de lucru stabile, obligațiile restante care fac obiectul cererilor de înlesniri la plată se defalchează pe fiecare unitate plătitoare, pe tipuri de obligații și pe ani calendaristici, cu precizarea organului teritorial la care unitățile respective sunt înregistrate ca plătitoare de contribuții;d) natura înlesnirilor solicitate și numărul de luni pentru care se solicită înlesnirea, inclusiv perioada de grație sau perioada de amânare;e) punctajul rezultat prin aplicarea criteriilor de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală potrivit art. 7 din ordonanță și punctajul corectat potrivit art. 8 și art. 9 alin. (2) din aceeași ordonanță;f) corespondența dintre indicatorii care stau la baza criteriilor de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală și informațiile cuprinse în bilanțurile contabile, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002;g) cauzele care au condus la neachitarea debitelor;h) succintă prezentare a programului de restructurare și/sau de redresare economică și a măsurilor propuse pentru stingerea debitelor;i) mențiuni referitoare la înlesnirile la plata obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau către bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate anterior (numărul aprobării/aprobărilor, sumele pe tipuri de obligații, precum și modul în care acestea au fost respectate);j) orice alte elemente considerate utile pentru soluționarea cererii.2. Cererea de acordare a înlesnirilor la plată trebuie însoțită de următoarele documente:a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, copie de pe codul fiscal sau, după caz, copie de pe codul unic de înregistrare al agentului economic care solicită înlesnirea la plată, precum și ale tuturor sucursalelor și punctelor de lucru stabile înregistrate ca plătitoare de contribuții;a^1) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăților agricole, înființate în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, din care să rezulte structura asociaților, mobilitatea sediului și/sau a asociaților, inclusiv mențiuni referitoare la declanșarea procedurii de reorganizare sau faliment prevăzute de această lege; (la 15-10-2002, Punctul 2. din Capitolul 4 a fost completat de Punctul 6, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) b) copie de pe bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2001, de pe ultimul bilanț contabil și de pe ultima balanța de verificare anterioare depunerii cererii;c) referatul motivat, prevăzut la art. 9 alin. (3) din ordonanță, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, privind încadrarea debitorilor în una dintre categoriile: de importanță națională, precum și de importanță zonală semnificativă sau afectați de calamități, întocmit de organele teritoriale, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari și, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor; (la 15-10-2002, Litera c) din Punctul 2. , Capitolul 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) d) adeverință eliberate de sucursalele regionale ale Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în legătură cu faptul că debitorul se află sau nu se află în proces de privatizare, este în perspectivă sau are procesul de privatizare încheiat;e) declarație pe propria răspundere a reprezentanților legali ai debitorului, vizată de membrii consiliului de administrație, privind vechimea contribuabilului debitor, care să cuprindă data de începere a activității; la societățile comerciale rezultate din divizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate. Falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale;f) copie de pe fișa analitică a debitorului, eliberată de organul teritorial;g) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, care trebuie să cuprindă mențiunile la zi cu privire la structura acționariatului/asociaților, la mobilitatea sediului și/sau a acționariatului/asociaților, inclusiv cele referitoare la declanșarea procedurii de reorganizare sau faliment potrivit dispozițiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, republicată.h) adeverințe eliberate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari privind depunerea în ultimele 24 de luni a declarațiilor de impozite, taxe și contribuții;i) declarație pe propria răspundere a reprezentanților legali ai debitorului, vizată de membrii consiliului de administrație, referitoare la relațiile contractuale cu unitățile economice cu finanțare bugetară, și anume dacă debitorul nu a încasat la termen contravaloarea acestora. Falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale;j) adeverință de la organul fiscal privind sancțiunile pentru evaziune fiscală;k) situația debitorilor și clienților conform evidențelor contabile, vechimea debitelor, analiza cauzelor neîncasării sumelor datorate de aceștia; măsurile de urmărire întreprinse, numărul de cazuri aflate la instanțele de judecată și sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum și situația clienților pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creanțelor, întocmită în baza documentelor doveditoare existente (se întocmește pe propria răspundere a debitorului);l) situația clienților neîncasați, precum și a furnizorilor cu care societatea comercială are legături de capital directe sau prin asociatul/acționarul principal; se vor menționa avansurile acordate furnizorilor și vechimea acestora, cu exemplificarea principalilor furnizori;m) situația privind soldurile conturilor de disponibilități în lei și în valută și depozitele bancare, inclusiv pe unități plătitoare, la data scadenței obligațiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru care se solicită înlesnire la plată, precum și situația privind creditele curente și cele nerambursate la scadență; situația va cuprinde cuantumul obligațiilor bugetare la data scadenței acestora în comparație cu soldul disponibilităților în lei și în valută, precum și cu diferențele neutilizate din limitele de creditare și depozitele bancare, la aceeași dată; (la 15-10-2002, Litera m) din Punctul 2. , Capitolul 4 a fost modificată de Punctul 8, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) n) declarație pe propria răspundere a reprezentanților legali ai debitorului, vizată de membrii consiliului de administrație, privind cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societăți comerciale, societăți sau companii naționale, după caz, precum și suma investită. Falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale;o) situația privind totalul obligațiilor restante înregistrate în ultima balanță de verificare întocmită conform prevederilor legale, reprezentând obligații către toate bugetele, credite bancare nerambursate la scadență (mai puțin limitele de creditare pentru contul curent) și soldul furnizorilor neachitați la termenele contractuale. (la 15-10-2002, Litera o) din Punctul 2. , Capitolul 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) p) copie de pe hotărârea consiliului de administrație în care s-a analizat și s-a aprobat solicitarea înlesnirii la plată;q) copie de pe programul de redresare, respectiv de restructurare economică, însoțită de extrasul din procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, respectiv a asociaților în care acesta a fost aprobat;r) declarație pe propria răspundere privind obținerea de către societate de venituri sezoniere, provenite din activitățile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizează în anumite perioade ale anului și care reprezintă peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilanț contabil; (la 15-10-2002, Punctul 2. din Capitolul 4 a fost completat de Punctul 10, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) s) la cererea motivată a administratorului, cu încuviințarea judecătorului-sindic, în proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la plată care se solicită să fie acordată pentru obligațiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj; (la 15-10-2002, Punctul 2. din Capitolul 4 a fost completat de Punctul 10, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 ) t) orice alte elemente și documente considerate utile pentru soluționarea cererii.3. În cazul debitorilor prevăzuți la art. 21 din ordonanță, după confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic, conform prevederilor legale în materie, cererea și documentația întocmite de administrator sau de administrator și debitor, după caz, vor fi încuviințate de judecătorul-sindic și vor fi depuse la organul teritorial la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuții.4. (1) Pentru obținerea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 28 din ordonanță debitorii depun cereri, inclusiv pentru înlesnirile la plată acordate sucursalelor și/sau punctelor de lucru, după caz, la organul teritorial la care sunt înregistrați ca plătitori de contribuții, însoțite de:a) copie de pe ultima aprobare de înlesniri la plată;b) o notă de constatare întocmită de organul teritorial, prin care se confirmă achitarea debitelor rămase de plată din eșalonare și a majorărilor stabilite în conformitate cu art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. Recalcularea majorărilor până la data achitării integrale a debitelor ce au făcut obiectul eșalonării se face de către organul teritorial la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuții.(2) Soluționarea cererilor se face în conformitate cu competențele stabilite la cap. III pct. 1 alin. (1).  +  Capitolul V Etapele de analiză a solicitărilor de înlesniri la plată1. (1) Sumele pentru care se solicită înlesniri la plată, distinct pe tipuri de contribuții, majorări de întârziere, penalități de orice fel, sunt cele cuprinse în procesul-verbal de control.(2) Organele teritoriale la care debitorul depune cererea solicită organelor teritoriale de control organizarea acțiunii de control în vederea stabilirii debitelor.(3) Organele teritoriale de control răspund de veridicitatea datelor prezentate în procesul-verbal de control.2. Cererea debitorului se modifică în funcție de sumele constatate prin procesul-verbal de control.3. (1) Pe baza cererii, a documentelor anexate și a procesului-verbal de control se întocmește de către organul teritorial Fișa de analiză a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta procedură.(2) Fișa de analiză a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj este aprobată de directorul general, respectiv de directorul executiv al organului teritorial.4. Dacă soluționarea cererii depășește competențele organului teritorial, acesta va înainta forurilor superioare următoarele:a) cererea solicitantului sau, după caz, cererea motivată a judecătorului-sindic;b) procesul-verbal de control;c) Fișa de analiză a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, întocmită la nivelul organului teritorial.5. Documentația a cărei competență de soluționare este la nivel ierarhic superior se înaintează de către organele teritoriale la nivelul cabinetului secretarului general al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, unde va fi înregistrată în Registrul unic privind solicitările de înlesniri la plată și va fi repartizată la:a) Direcția metodologie contribuții și alte drepturi de asigurări din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;b) Direcția evidență contribuabili la nivel național din cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;c) Direcția economică și execuție buget din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Capitolul VI Modul de soluționare a solicitărilor de înlesniri la plată1. (1) Comisiile analizează cererile de acordare a înlesnirilor la plată, procesul-verbal de control și Fișa de analiză a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, întocmită de organul teritorial, pe baza cărora emit un referat privind calcularea punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură.(2) Referatul este semnat de toți membrii comisiei.(3) În cazul cererilor de înlesniri la plată ale debitorilor, persoane juridice, organul teritorial respectiv va solicita organelor teritoriale la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plătitoare de contribuții întocmirea unor note de constatare prin care se certifică cuantumul obligațiilor bugetare restante ale acestora.2. (1) Calculul punctajului total și stabilirea înlesnirilor ce se acordă se realizează informatic, pe baza datelor introduse, de către organele competente, după verificarea documentelor aferente.(2) Programul informatic utilizat, potrivit specificului bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, este întocmit de către Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.3. (1) Pe baza Referatului privind calcularea punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se încheie o convenție între creditorul bugetar și debitor, semnată de președintele comisiei și de reprezentantul legal al beneficiarului.(2) Modelul convenției dintre creditorul bugetar și debitor este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta procedură.4. (1) Convenția dintre creditorul bugetar și debitor cuprinde debitele, inclusiv cuantumul ratelor și al majorărilor datorate pentru perioada de înlesnire la plată, ce trebuie achitate la fiecare rată, perioada pentru care se acordă înlesniri la plată, termenele de plată și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru menținerea valabilității înlesnirii.(2) Convenția încheiată între creditorul bugetar și debitor intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost semnată.(3) Convenția încheiată la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se întocmește în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar pentru organul competent care aprobă cererea, un exemplar pentru debitor și un exemplar pentru organul teritorial la care debitorul a depus cererea de înlesniri la plată. Pentru înlesnirile acordate la nivelul organelor teritoriale convenția se întocmește în două exemplare originale.(4) Derularea celor prevăzute în convenția dintre creditorul bugetar și debitor va fi urmărită în cadrul compartimentelor care țin evidența pe plătitor de la nivelul organelor teritoriale.5. Termenele de soluționare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată sunt următoarele:a) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în Registrul special de evidență a solicitărilor de înlesniri la plată, organul teritorial verifică documentația depusă de solicitant și întocmește Fișa de analiză a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj;b) termenul de înaintare de către organul teritorial la organul ierarhic superior a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, care depășesc competențele organului teritorial, însoțite de documentele prevăzute la cap. V pct. 4, este de 25 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;c) termenul general de soluționare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată la orice nivel de competență este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la organul competent. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentației în forma completă. (la 15-10-2002, Litera c), Punctul 5 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 11, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 octombrie 2002. )  +  Capitolul VII Condiții de menținere a valabilității înlesnirilor aprobateÎnlesnirile la plata obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj își mențin valabilitatea dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:1. Constituirea de către debitori, în termen de 60 de zile de la semnarea convenției, a unei garanții, astfel:a) o sumă egală cu două rate medii din eșalonare, reprezentând obligații eșalonate și majorări calculate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, în cazul eșalonărilor la plată; în situația în care numărul de rate din eșalonare este mai mic de 12, garanția va fi constituită la nivelul unei rate medii din eșalonare; (la 15-10-2002, Litera a), Punctul 1 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002. ) b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate și majorările calculate confor, art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, și numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor;c) o sumă egala cu o rată medie din eșalonare reprezentând obligații eșalonate și majorări calculate conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, pentru debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară conform legii;d) garanția poate fi constituită atât în numerar la trezoreria organului teritorial la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuții, căt și sub forma unei scrisori de garanție bancară;e) debitorii care obțin eșalonări pentru sucursalele sau punctele de lucru stabile vor constitui garanțiile la dispoziția organului teritorial la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plătitoare de contribuții;f) garanția poate fi utilizată atât pentru stingerea ratelor, cât și a obligațiilor curente, în cazurile în care debitorul este în imposibilitate de a le achită la termenele prevăzute în grafic sau la scadență, după caz, cu condiția reîntregirii garanției până la următorul termen de plată din eșalonare. În cazul scrisorii de garanție utilizarea efectivă a garanției se face la solicitarea organului teritorial adresată băncii garante pe baza cererii debitorului care invocă imposibilitatea de plată. Atunci când s-a constituit garanția la trezorerie, aceasta se utilizează la cererea debitorului adresată organului teritorial, atât în situațiile menționate mai sus, cât și pentru plata ultimelor rate din eșalonare. Cererea debitorului de a i se utiliza garanția se va depune la organul teritorial înaintea termenului de plată a obligației, astfel încât încasarea ratelor prin utilizarea garanției să se realizeze cu respectarea întocmai a graficului;g) în cazul pierderii valabilității înlesnirii la plată organul teritorial va executa garanția în contul obligațiilor rămase neachitate.2. Până la primul termen de plată din eșalonare, respectiv până la termenul de plată în cazul amânărilor, debitorul va face dovada că nu mai are obligații bugetare neachitate, inclusiv majorări de întârziere și penalități de orice fel, altele decât cele care fac obiectul înlesnirilor la plată.3. (1) De la data semnării convenției de acordare a înlesnirilor la plată, încheiată între creditor și debitor, pentru sumele eșalonate sau amânate, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel, se datorează și se calculează majorări în conformitate cu art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, plata acestora efectuându-se lunar împreună cu rata respectivă. Pe perioada de grație acordată la eșalonare și pe perioada amânării la plată majorările datorate conform legii se achită lunar.(2) Până la data încheierii convenției se calculează și se datorează majorări de întârziere și penalități de orice fel.4. (1) Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii sunt obligați să își achite integral și la termen obligațiile curente, cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii convenției.(2) În cazul în care debitorii nu achită la scadență obligațiile bugetare curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere și penalitățile de întârziere. Obligațiile curente cu scadența după data de 1 octombrie a anului fiscal, împreună cu eventualele majorări de întârziere și penalități de întârziere, trebuie achitate până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.(3) Debitorii care au sucursale și/sau puncte de lucru stabile sunt obligați să respecte prevederile alin. (1) și (2) pentru toate sucursalele și/sau punctele de lucru stabile.5. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituțiile publice implicate sau de agenții de privatizare în vederea cumpărării de acțiuni la alte societăți comerciale sau achiziționării de alte valori mobiliare ori părți sociale.6. Debitorii care beneficiază de înlesniri la plată vor transmite organului teritorial la care sunt înregistrați ca plătitori de contribuții orice intenție de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată. Organul teritorial va putea aproba înstrăinarea de active, cu condiția încasării contravalorii acestora în contul obligațiilor bugetare pentru care s-au obținut înlesniri la plată.  +  Capitolul VIII Evidența, urmărirea și controlul încasării sumelor pentru care s-au aprobat înlesniri la plată1. Evidențierea, urmărirea și controlul încasării sumelor pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, a contribuțiilor curente, a garanției, precum și a majorărilor datorate pe perioada înlesnirii la plată, la termenele de plată stabilite, cad în sarcina organelor teritoriale.2. (1) Organele teritoriale organizează evidența separată a înlesnirilor la plată acordate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 și, respectiv, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.(2) Organele teritoriale raportează lunar până la data de 20 a lunii următoare pentru luna expirată, prin poșta electronică, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Direcția metodologie contribuții și alte drepturi de asigurări Informarea privind acordarea și realizarea înlesnirilor la plata obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către bugetul asigurărilor pentru șomaj.(3) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și organele teritoriale vor întocmi inventarul ajutoarelor de stat, conform prevederiloe Legii nr. 143/1999 și ale Hotărârii Guvernului nr. 599/2000.(4) Direcția metodologie contribuții și alte drepturi de asigurări din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale transmite Oficiului Concurenței informațiile referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit dispozițiilor legale care reglementează ajutorul de stat.  +  Capitolul IX Dispoziții finale1. (1) Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor bugetare datorate și neachitate vor fi controlați de organele de control competente cel puțin o dată pe perioada derulării înlesnirilor la plată.(2) Diferențele de obligații bugetare, precum și majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele teritoriale de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se achită conform prevederilor legale în vigoare.2. Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată obligațiilor bugetare restante, acordate în baza prevederilor legale anterioare ordonanței, indiferent de data pierderii acestora, pot solicita acordarea de înlesniri la plată în condițiile ordonanței menționate mai sus, cu încadrarea în prevederile acesteia și cu condiția achitării majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, calculate până la data pierderii acestora.3. În situația divizării debitorului care beneficiază de înlesniri la plată, acesta este obligat să prezinte organului teritorial la care este înregistrat ca plătitor de contribuții protocolul de predare-primire, precum și propunerile de defalcare a graficului de eșalonare pe baza căruia organul teritorial procedează la întocmirea noilor grafice de eșalonare pe entități rezultate din divizare.4. Pe perioada pentru care s-au aprobat înlesniri la plată cursul prescripției se suspendă.5. (1) Înlesnirile la plată aprobate devin nule și nu produc efecte dacă nu au fost respectate condițiile în care au fost acordate: constituirea garanției, plata contribuțiilor curente la termenul prevăzut de lege, plata ratelor eșalonate sau a sumelor amânate la termenele stabilite, precum și achitarea majorărilor datorate pe perioada înlesnirilor la plată aprobate.(2) Înlesnirile la plată se anulează în cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunțate de instanțele judecătorești, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plată, iar organele teritoriale vor determina obligațiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri.(3) În situația în care, ulterior încheierii convenției, se constată că sumele și celelalte informații care au stat la baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la plată au fost eronate și au implicații majore în conținutul convenției încheiate, pe baza documentelor care atestă aceasta situație organul competent care a aprobat înlesnirea la plată anulează convenția. (la 15-08-2019, Punctul 5 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 13, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002. ) (4) Anularea convenției va fi comunicată atât debitorului, cat și organului teritorial la care acesta este înregistrat ca plătitor de contribuții. În aceasta situație documentația va fi completată în mod corespunzător și va fi reanalizată în vederea acordării înlesnirii la plată. (la 15-08-2019, Punctul 5 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 13, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002. ) 6. Pierderea valabilității înlesnirilor la plată aprobate conduce la executarea silită pentru întreaga suma neplatită și obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate.7. O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate.8. Dispozițiile prezentului ordin se aplică cererilor depuse după data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.9. Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse și nesoluționate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se vor completa și actualiza în condițiile ordonanței și se vor soluționa conform prevederilor acesteia.10. Înlesnirile la plată acordate anterior se derulează în continuare, în condițiile prevăzute de actele normative în baza cărora au fost acordate.11. Informațiile referitoare la contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj ale debitorilor care beneficiază de prevederile ordonanței constituie secret fiscal potrivit legii.  +  Anexa nr. 1la procedură Organ teritorial -----------------(care înregistrează cererea)                             Aprobat,                       Conducerea organului teritorial                   FIȘA  de analiza a dosarului de înlesniri la plata creanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj  I. DATE DE IDENTIFICARE:  Cererea nr.------------ din data de ------------  înregistrată la organul teritorial cu nr. -------- din data de --------  Societatea -------------------------------------------------------------  Adresa -----------------------------------------------------------------  Cod fiscal/Cod unic de înregistrare ------------------------------------  (codurile fiscale ale sucursalelor și punctelor de lucru, după caz, se  prezintă într-o anexa)  II. DATE DE ANALIZA:  1. Data începerii activității debitorului (zz/ll/aa) -------  2. Vechime arierate (anul) ---------------------------------  3. Total datorii (bugetare + pe termen scurt și mediu ----------- lei  4. Cifra de afaceri ----------- lei  5. Active circulante ----------- lei  6. Datorii totale sub 1 an ----------- lei  7. Total active ----------- lei  8. Total datorii ----------- lei  9. Număr de declarații depuse în ultimele 24 de luni --------- număr  10. Diferențe de obligații bugetare constatate prin    acțiuni de control ----------- lei  11. Total obligații bugetare declarate în cursul    perioadei verificate ----------- lei  12. Total obligații bugetare ----------- lei  13. Obligații neachitate în contul contribuțiilor,    reprezentând stopaj la sursa Da []                                Nu []  14. A beneficiat de înlesniri? Nu []                           Da respectate []                         Da nerespectate []  15. Situația achitării debitelor anului curent:  15.1. Sume achitate în contul obligațiilor anului curent ---------- lei  15.2. Total obligații cu termene de plată în anul curent ---------- lei                            neachitate []                       achitat până la 30% []                     achitat între 30% și 65% []                     achitat între 65% și 90% []                         achitat peste 90% []  16. Situația achitării integrale a debitelor din anii precedenti: Da []                                   NU []  17. A fost sancționat pentru evaziune fiscală? Da []                                Nu []  18. Situația capitalurilor proprii:                             Negative []                             Pozitive [] 19. Mobilitatea contribuabilului d.p.d.v al sediului:                   sediu stabil în ultimii 5 ani []                    schimbare în ultimii 5 ani []            2 sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani []  20. Mențiuni la Registrul Comerțului privind schimbarea acționarului/asociatului principal:        nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani []            2 sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani []  21. A avut relații contractuale cu unități economice cu finanțare bugetară și nu a încasat la termen contravaloarea acestora? Da []                               Nu []  22. La data scadentei obligațiilor bugetare a avut disponibilitati bănești care acopereau în întregime nivelul obligațiilor? Da []                               Nu []  23. Desfășoară în principal activități pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului? Da []                               Nu []  24. A înregistrat clienți neincasati și avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau actionarii/asociații acesteia sunt în relații de dependenta, relația de dependenta fiind cea stabilită în situația în care persoana fizica ori juridică este acționar/asociat semnificativ în ambele societăți comerciale, pe perioada care au acumulat obligații bugetare restante?                               Da []                               Nu []  25. A plătit dividende acționarilor/asociaților, alții decât instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, în perioada în care au acumulat obligații bugetare restante?                               Da []                               Nu []  26. Are importanța economico-socială naționala sau zonala semnificativă sau au fost afectați de calamitati naturale în perioada în care au înregistrat obligații bugetare restante?                               Da []                               Nu []  27. Principalul obiect de activitate îl reprezintă organizarea jocurilor de noroc?                               Da []                               Nu []  28. A fost sancționat penal pentru infracțiuni de evaziune fiscală?                               Da []                               Nu []  29. Sume solicitate:┌────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────┐│ Obligații bugetare │Debite*│ Majorări │Penalități │ ││ │ │ de │ de │ Pena- ││ │ │întârziere*│întârziere*│ litati* │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția de asigurări sociale │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția la fondul de pensii și │ │ │ │ - ││alte drepturi de asigurări sociale │ │ │ │ ││pentru agricultori │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția de asigurări pentru │ │ │ │ - ││șomaj a angajatorului │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția individuală de │ │ │ │ - ││asigurări sociale │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția pentru pensia │ │ │ │ - ││suplimentară │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția individuală de │ │ │ │ - ││asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Total │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────┘ 30. Sume achitate (de la data depunerii cererii):┌────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────┐│ Obligații bugetare │Debite*│ Majorări │Penalități │ ││ │ │ de │ de │ Pena- ││ │ │întârziere*│întârziere*│ litati* │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția de asigurări sociale │ │ │ │ - │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția la fondul de pensii și │ │ │ │ - ││alte drepturi de asigurări sociale │ │ │ │ ││pentru agricultori │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția de asigurări pentru │ │ │ │ - ││ șomaj a angajatorului │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția individuală de │ │ │ │ - ││asigurări sociale │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția pentru pensia │ │ │ │ - ││suplimentară │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│Contribuția individuală de │ │ │ │ - ││asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤│ Total │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────┘---------  * Sumele se vor completa în leiNotă: datele prevăzute la punctele 9, 13, 14, 15, 16, 29 și 30 din acest capitol se prezintă pe fiecare unitate plătitoare de contribuții cu precizarea organului teritorial unde aceasta este înregistrată ca plătitoare de contribuții. (la 15-10-2002, Textul notei din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14 , Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 )          Întocmit, Verificat,      Data ------------  +  Anexa nr. 2la procedură Organul competent care aprobă cererea  -------------------------------------                   REFERAT          privind calcularea punctajului final în   vederea acordării înlesnirilor la plata obligațiilor la bugetul   asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj  DATE DE IDENTIFICARE:  Cererea nr.------------ din data de ------------  înregistrată la organul teritorial cu nr. -------- din data de --------  Societatea -------------------------------------------------------------  Adresa -----------------------------------------------------------------  Cod fiscal/Cod unic de înregistrare ------------------------------------  (codurile fiscale ale sucursalelor și punctelor de lucru, după caz, se  prezintă într-o anexa)  Organul teritorial care a înregistrat cererea -------------------------  I. CALCULUL PUNCTAJULUI:  A. pe baza criteriilor:  1. Vechimea contribuabilului (data de începerea activității; la societățile rezultate din divizare, vechimea o da unitatea din care s-a divizat noua societate)  ............................................... puncte: ..............  2. Raportul dintre vechimea arieratelor și vechimea contribuabilului  ............................................... puncte: ..............  3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului  ............................................... puncte: ..............  4. Mențiuni la Registrul Comerțului privind schimbarea acționarului/asociatului principal ......................................... puncte: .............  5. Îndatorare financiară ...................... puncte: .............  6. Lichiditate globală ....................... puncte: .............  7. Solvabilitate ............................. puncte: .............  8. Date privind declarațiile de impozite, taxe   și contribuții .............................. puncte: .............  9. Raportul dintre diferențele de obligațiile bugetare constatate prin acțiuni de control și totalul obligațiilor declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de obligații) ........................................ puncte: ...........  10. Obligații neachitate în contul contribuțiilor, reprezentând stopaj la sursa:   ............................................. puncte: ............  11. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri   ............................................ puncte: ...........  12. A avut relații contractuale cu unități economice cu finanțare bugetară și nu a încasat la termen contravaloarea acestora .......... puncte: .............  13. Situația achitării debitelor anului curent ... puncte: ...........  14. A fost sancționat pentru evaziune fiscală .... puncte: ..........  15. Raportul dintre suma totală solicitată pentru înlesniri la plata (debite și majorări de întârziere și penalități de întârziere) și cifra de afaceri  ................................................... puncte: ...........                            TOTAL ............  B. corectarea punctajului:  1. cu minus 10 puncte în situația în care la data scadentei obligațiilor bugetare disponibilitățile bănești ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligațiilor  ................................................. puncte: ............  2. cu minus 40 puncte debitorii care desfășoară în principal activități pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat sau la data transferului dreptului de proprietate, respectiv, a prestării serviciului  ................................................. puncte: .............  3. cu minus 20 puncte pentru debitorii care pe perioada pentru care au acumulat obligații bugetare restante, înregistrează clienți neincasati și avansuri acordate furnizorilor cu care societatea sau actionarii/asociații acesteia sunt în relații de dependenta, relația de dependenta fiind cea stabilită în situația în care o persoană fizica sau juridică este acționar/asociat semnificativ în ambele societăți  ................................................. puncte: ...........  4. cu minus 20 puncte pentru debitorii care înregistrează capitaluri proprii negative ..................................................... puncte: ...........  5. cu minus 10 puncte pentru debitorii care în perioada în care au acumulat obligații bugetare restante au plătit dividende acționarilor/asociaților, alții decât instituțiile publice implicate în procesul de privatizare ........ puncte: ............            TOTAL PUNCTAJ CORECTAT ...... puncte: ............  C. punctaj aditionai:  1. cu plus 40 de puncte dacă debitorul obține un punctaj corectat mai mic de 14 puncte, dar are o importanța economico-socială zonala sau naționala semnificativă sau a fost afectat de calamitati naturale în perioada în care a înregistrat obligații bugetare restante  .............................................. puncte: ...........            TOTAL PUNCTAJ FINAL ...... puncte: .........II. NUMĂRUL DE LUNI DE EȘALONARE LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE, INCLUSIV PERIOADA DE GRAȚIE, determinat pe baza raportului procentual dintre totalul obligațiilor bugetare și cifra de afaceri ................................... LUNI: .........III. CONCLUZIIEșalonarea la plată pe o perioadă de ...... luni, cu ...... luni perioada de grație cuprinse în perioada de eșalonare, a obligațiilor datorate bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, astfel:
  Nr. crt. Denumirea obligației Suma (lei)
  1.Contribuția de asigurări sociale
  2.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  3.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  4.Contribuția la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  5.Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  6.Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  7.Contribuția de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  8.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  9.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  10.Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  11.Penalități pentru neplata contribuției pentru pensie suplimentară
  12.Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  13.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  14.Penalități pentru neplata contribuției individuale de asigurări sociale
  15.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  16.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  17.Penalități pentru neplata contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  18.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  19.TOTAL GENERAL
  2. Amânări la plata până la ............. astfel:
  Nr. crt. Denumirea obligației Suma (lei)
  1.Contribuția de asigurări sociale
  2.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  3.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  4.Contribuția la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  5.Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  6.Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul depensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  7.Contribuția de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  8.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  9.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  10.Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  11.Penalități pentru neplata contribuției pentru pensie suplimentară
  12.Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  13.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  14.Penalități pentru neplata contribuției individuale de asigurări sociale
  15.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  16.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  17.Penalități pentru neplata contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  18.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  19.TOTAL GENERAL
  3. Amânarea în vederea reducerii sau scutirii, după caz, până la ultimul termen de plată din eșalonare a majorărilor de întârziere și penalitatilor de întârziere, astfel:
  Nr. crt. Denumirea obligației Suma amânată (lei) Reducere 50% Reducere 75% Reducere 100%
  1.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  2.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  3.Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  4.Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii șialte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  5.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  6.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  7.Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  8.Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  9.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  10.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  11.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  12.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  13.TOTAL GENERAL
  Notă: Reducerea cu 5O%, 75% și respectiv 100% se marcheaza cu "X" în coloana corespunzătoare.
  4. Scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere, în condițiile art. 12, 14 și 28, după caz:
  Nr. crt.Obligația bugetară ART.12 Sume(lei)ART.14 Sume(lei) ART.28 Sume(lei)
  1.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  2.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări sociale
  3.Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  4.Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul de pensii și altedrepturi de asigurări sociale pentru agricultori
  5.Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  6.Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări pentru șomaj a angajatorului
  7.Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  8.Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie suplimentară
  9.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  10.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări sociale
  11.Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  12.Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de asigurări pentru șomaj
  13.TOTAL GENERAL
  (la 15-10-2002, Tabelul de la Punctul 4, Capitolul III din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 15, Articolul 1 din ORDINUL nr. 415 din 7 octombrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 15 octombrie 2002 )
  5. Majorările calculate în conformitate cu art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 pentru debitele eșalonate la plata conform pct. 1 de mai sus, sunt în suma de ....... lei.6. Garanția stabilită pentru perioada de eșalonare/amânare este de ...... leiComisiaMembrii comisie Semnatura
   +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE DEBITOR, ------------------------------------------ -------------------------- ------------------------------------------ ADRESA -------------------     (Organul competent) --------------------------                         CF/CUI                 CONVENȚIA nr. ........ din ......                între creditorul bugetar și debitor  Urmare cererii nr. ........ din data de ........ a ......... înregistrată la organul teritorial ............. a județului .........../municipiului București sub nr. ......., prin care se solicita acordarea de înlesniri la plata obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj și pe baza analizei documentației conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 și Ordinului Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 216/08.05.20 02 pentru aprobarea Procedurii și competentelor de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, s-au stabilit următoarele:  . Eșalonarea la plata pe o perioadă de ..... luni, cu .... luni perioada de grație a următoarelor obligații:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul obligației bugetare eșalonate │Suma [lei]│├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția de asigurări sociale (CAS) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări │ ││sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de │ ││pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul de │ ││pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția de asigurări pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției individuale de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie │ ││suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie │ ││suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției pentru pensie suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției individuale de asigurări │ ││pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│TOTAL │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  Amânarea la plata până la ............ (cel mult până la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs) a următoarelor obligații:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul obligației bugetare eșalonate │Suma [lei]│├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția de asigurări sociale (CAS) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția la fondul de pensii și alte drepturi de asigurări │ ││sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției la fondul de │ ││pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției la fondul de │ ││pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru agricultori │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Contribuția de asigurări pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției de asigurări │ ││pentru șomaj a angajatorului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției individuale de asigurări │ ││sociale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției pentru pensie │ ││suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției pentru pensie │ ││suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției pentru pensie suplimentară │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Majorări de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități de întârziere aferente contribuției individuale de │ ││asigurări pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Penalități aferente contribuției individuale de asigurări │ ││pentru șomaj │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│TOTAL │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  Majorările de întârziere în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările și modificările sale ulterioare, pentru debite le eșalonate și/sau amânate la plata reprezintă ........... lei.  Graficul de eșalonare la plata este prezentat în ANEXA care face parte integrantă din prezenta convenție.  ● Amânarea la plata a majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere în suma totală de ......... lei până la ultimul termen de plată din grafic;  ● În situația în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eșalonare și condițiile în care aceasta a fost acordată, debitorul beneficiază de reducerea cu ....... %/scutirea la plata a majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere reprezentând ......... lei, după ultimul termen de plată din eșalonare, astfel: - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐│ Tipul obligației │ Suma │Suma reprezentând ││ │amânată │reducerea/scutirea││ │ │(50%, 75%, 100%) │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției de asigurări sociale │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției de asigurări sociale │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției la fondul de pensii și alte │ │ ││drepturi de asigurări sociale pentru │ │ ││agricultori │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției la fondul de pensii și alte │ │ ││drepturi de asigurări sociale pentru │ │ ││agricultori │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției de asigurări pentru șomaj │ │ ││a angajatorului │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției de asigurări pentru șomaj │ │ ││a angajatorului │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției individuale de asigurări │ │ ││sociale │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției individuale de asigurări │ │ ││sociale │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției pentru pensie │ │ ││suplimentară │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției pentru pensie │ │ ││suplimentară │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Majorări de întârziere aferente │ │ ││contribuției individuale de asigurări │ │ ││pentru șomaj │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│Penalități de întârziere aferente │ │ ││contribuției individuale de asigurări │ │ ││pentru șomaj │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤│TOTAL │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘  Înlesnirea la plata obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj se acordă cu următoarele condiții:  1. Achitarea obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenției încheiată în baza prevederilor Ordo nantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002. În cazul în care debitorul nu achită la scadenta obligațiile curente la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, imp reuna cu majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente. Obligațiile curente la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj cu scadența după data de 01 octombrie a anului fiscal, împreună cu eventualele majorări de întârziere și penalități de întârziere trebuie achitate până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.  2. Neparticiparea la nici o procedură de privatizare organizată de instituțiile publice implicate sau de agenții de privatizare, în vederea cumpărării de acțiuni la alte societăți comerciale sau a achiziționării de alte valori mobiliare ori părți sociale, pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata acordate.  3. Orice intenție de înstrăinare de active va fi transmisă organului teritorial unde debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare inlesnirii la plata.  4. Constituirea de către debitor, a unei garanții în suma de ......... lei, conform Cap. VII pct. 1 din procedura, în termen de 60 de zile de la data încheierii prezentei convenții.  5. Debitorul va face dovada ca a achitat până la primul termen de plată din eșalonare, respectiv până la termenul de plată în cazul amanarilor, eventualele obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv majorări de întârziere și penalități de întârziere la plata, altele decât cele care fac obiectul înlesnirilor la plata.  6. Pentru sumele eșalonate sau amânate la plata, reprezentând contribuții, cu excepția majorărilor de întârziere și penalitatilor de orice fel, se datorează majorări în conformitate cu art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările sale ulterioare. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, majorările menționate mai sus se achită împreună cu ratele din eșalonare. Pe perioada de grație acordată la eșalonare și pe perioada amânării la plata, majorările datorate conform legii se achită lunar. Până la data aprobării inlesnirii la plata și a încheierii convenției se calculează și datorează majorări de întârziere și penalități de întârziere.  Nerespectarea prezentei convenții, respectiv a termenelor de plată și a condițiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, începerea imediata sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita și obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate. Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere amânate la plata, în vederea reducerii /scutirii în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanța, se storneaza din contul de ordine și evidenta în care au fost înregistrate.  Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere scutite la plata, în conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanța, se înregistrează în contabilitatea debitorului în cuantumul menționat în convenție.  O noua cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiași act normativ.   PREȘEDINTELE COMISIEI REPREZENTANTUL LEGAL AL                     DEBITORULUI               --------------