DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri(actualizat până la data de 24 aprilie 2002*)
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • -----------*) Textul republicat al decretului-lege a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A până la data de 24 aprilie 2002, cu modificările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 173 din 26 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999; ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999; ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999; HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2000; LEGEA nr. 18 din 9 martie 2000; DECIZIA nr. 55 din 22 martie 2000; DECIZIA nr. 56 din 22 martie 2000; ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 2000 respinsă de LEGEA nr. 292 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000; LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; DECIZIA nr. 148 din 8 mai 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002.---------**) Republicat în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Decretul-lege nr. 118/1990, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 9 aprilie 1990, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991, nr. 175 din 23 iulie 1993, nr. 310 din 7 noiembrie 1994 şi nr. 209 din 3 septembrie 1996.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. În consecinţă, au fost adaptate denumirile "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială" la noile reglementări.  +  Articolul 1 (1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în munca, timpul cat o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; c) a fost internată în spitale de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e) a fost strămutată într-o alta localitate. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care: a) a fost deportata în străinătate după 23 august 1944;a^1) a fost persecutata sau deportata de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale;--------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999. b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistitiului. (3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se considera ca vechime în munca un an şi şase luni. (4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în munca, dacă persoanele în cauza fac dovada că nu au putut să se încadreze în munca în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională. (5) Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecutia la care a fost supusă. (6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntrerupta în munca şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.  +  Articolul 2 (1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare. (2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.  +  Articolul 3 (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizaţie lunară de 300.000 lei, neimpozabila, pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000. (2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) şi d) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizaţie lunară de 150.000 lei, neimpozabila, pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000. (3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexarile aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat*).---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea Hotărârile de Guvern de la finalul actului în care sunt prevăzute indexările periodice ale acestor indemnizaţii.  +  Articolul 4 (1) Soţul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 300.000 lei, neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (sotia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 22 februarie 1999. (3) Aceasta indemnizaţie se indexează prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie*).---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea Hotărârile de Guvern de la finalul actului în care sunt prevăzute indexările periodice ale acestor indemnizaţii. (4) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi sotia (soţul) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 22 februarie 1999.  +  Articolul 5Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 6 (1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitelor şi a taxelor locale.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi: a) asistenţa medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarilor; b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); c) douasprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila şi de către insotitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular; d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică; e) scutire de plată taxelor de abonament pentru radio şi televizor; f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plată taxei de abonament; g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 563 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 4.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. 86 din ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999.ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 şi respinsă de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001 a fost abrogată de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 7Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de: a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat; b) prioritate la acordarea, prin unităţile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996.  +  Articolul 8 (1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege. (2) Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauza, de către direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială sau de către comisiile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise până la data de 31 iulie 1997.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (3) După data prevăzută la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se depun la direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială.------------Alin. (3) al art. 8 a revenit la forma avută anterior ORDONANŢEI nr. 119 din 31 august 2000, prin respingerea acestei ordonanţe de către LEGEA nr. 292 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 iunie 2001.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunţe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată. (5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 9Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.  +  Articolul 10De prevederile prezentului decret-lege beneficiază şi persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participării la Revolta anticomunista de la Braşov din 15 noiembrie 1987.  +  Articolul 11 (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. (2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de către direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială, cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (3) Direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. (5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta instituţie bancară cu care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a încheiat în acest sens convenţie.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001.  +  Articolul 12Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.  +  Articolul 13 (1) Direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997*) în Monitorul Oficial al României*).-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat corespunzător HOTĂRÂRII nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001. (2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire*). (3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 55 din 22 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 7 august 2000 şi prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 56 din 22 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 8 august 2000, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.  +  Articolul 14Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.