ORDIN nr. 186 din 15 aprilie 2002privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 186 din 15 aprilie 2002
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
  • Nr. 2.068 din 18 aprilie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica,având în vedere art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 12 lit. c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuPreşedintele Institutului Naţional de Statistica,Aurel Camara  +  Anexa 1 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICIai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora  +  Articolul 1Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă se folosesc două categorii de indicatori statistici: absoluti şi relativi. a) Indicatorii absoluti se referă la:1. resursele de muncă;2. populaţia activa;3. populaţia ocupată;4. şomeri;5. locurile de muncă vacante;6. indemnizaţia de şomaj;7. populaţia iesita din şomaj prin ocupare, precum şi prin părăsirea pieţei muncii. b) Indicatorii relativi se referă la:1. rata globală de activitate;2. rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste;3. rata globală de ocupare;4. rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste;5. rata de ocupare a resurselor de muncă;6. rata somajului;7. ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârsta de 18-62 ani.  +  Articolul 2Indicatorii absoluti se definesc astfel:1. Resursele de muncă [R(m)] reprezintă categoria de populaţie ce dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit sa desfăşoare o munca utila în una dintre activităţile economiei naţionale.Resursele de muncă se determina cu ajutorul formulei:R(m) = P(vm) - [P(im) + P(iv)] + S(p),în care:R(m) = resurse de muncă;P(vm) = populaţia în vârsta de muncă;P(im) = persoane în vârsta de muncă, cu incapacitate permanenta de muncă;P(iv) = pensionari în vârsta de muncă, care nu lucrează;S(p) = populaţia aflată în afară limitelor vârstei de muncă şi care lucrează.Populaţia în vârsta de muncă [P(vm)], conform legislaţiei în vigoare, cuprinde bărbaţii şi femeile de la 16 ani până la varstele standard de pensionare.Datele sunt calculate anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanţa forţei de muncă la nivel de ţara, regiune de dezvoltare şi judeţ.2. Populaţia activa se determina în doua variante: populaţia activa totală şi populaţia activa civilă. a) Populaţia activa totală [P(a)] cuprinde toate persoanele care furnizează forta de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în perioada de referinţa (săptămâna care preceda interviul), incluzând populaţia ocupată şi somerii definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii (şomeri în sens BIM).Indicatorii menţionaţi sunt obţinuţi din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării, efectuată de Institutul Naţional de Statistica cu periodicitate trimestriala şi anuală (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de ţara şi regiune de dezvoltare. b) Populaţia activa civilă [P(ac)] cuprinde persoanele care au depăşit o vârsta de muncă specificată (16 ani) şi care constituie forta de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii. Populaţia activa civilă caracterizează oferta potenţiala de forta de muncă şi gradul de ocupare a populaţiei, incluzând populaţia ocupată civilă şi somerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Formula de calcul este:P(ac) = P(oc) + S(ANOFM),în care:P(oc) = populaţia ocupată civilă;S(ANOFM) = şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.Indicatorul se determina anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanţa forţei de muncă la nivel de ţara, regiune de dezvoltare şi judeţ.3. Populaţia ocupată se determina în doua variante: populaţia ocupată totală şi populaţia ocupată civilă. a) Populaţia ocupată totală include toate persoanele de 15 ani şi peste care au avut un loc de muncă şi care au lucrat în perioada de referinţa (săptămâna care precede interviul) cel puţin o ora în activităţi neagricole sau minimum 15 ore, în cazul lucrătorilor pe cont propriu şi al lucrătorilor familiali neremunerati din agricultura. Populaţia ocupată totală include toate categoriile de persoane (salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative) care au lucrat în activităţi din sectorul formal (inclusiv din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, organizaţii politice şi obşteşti) şi din sectorul informal, cu sau fără forme legale.Indicatorul se obţine din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării, efectuată de Institutul Naţional de Statistica cu periodicitate trimestriala şi anuală (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de ţara şi regiune de dezvoltare. b) Populaţia ocupată civilă include toate persoanele care, la sfârşitul anului, aveau un loc de muncă legal în activităţile neagricole din sectorul formal sau în activităţi din agricultura, cu statut de: salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative. Nu se includ personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii (cadre militare sau persoane asimilate acestora, militari în termen), detinutii şi salariaţii organizaţiilor politice sau obşteşti.Indicatorul este obţinut anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanţa forţei de muncă, la nivel de ţara, regiune de dezvoltare şi judeţ.4. Somerii se determina în doua variante: somerii în sens BIM şi somerii înregistraţi. a) Somerii în sens BIM [S(BIM)] sunt cei definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii.Numărul şomerilor în sens BIM se determina trimestrial şi anual de către Institutul Naţional de Statistica prin Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării, la nivel de ţara şi regiune de dezvoltare. b) Somerii înregistraţi [S(ANOFM)] sunt persoanele care îndeplinesc condiţiile prezentate la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002.Numărul total al şomerilor înregistraţi este calculat, pentru fiecare luna calendaristică, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la nivel de ţara, judeţ şi localitate.5. Locurile de muncă vacante sunt cele disponibile la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, reprezentând stocul final al lunii. Acestea sunt raportate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de către agenţii economici, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 şi ale art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, şi centralizate lunar la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Indicatorul se calculează după formula:LM(1) = LM(0) + I(1) - E(1),în care:LM(1) = numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul lunii de raportare;LM(0) = numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul lunii precedente;I(1) = numărul locurilor de muncă raportate ca disponibile în cursul lunii de raportare (intrari);E(1) = numărul locurilor de muncă ieşite din evidenta în cursul lunii de raportare (iesiri).6. Indemnizaţia de şomaj este, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, o sumă fixa reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe ţara.În perioada în care Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi mai produce efecte se calculează şi un nivel mediu al acestui indicator, denumit ajutorul mediu lunar, după următoarea formula:                 S(tp)         A(m) = ───── x N(zl),                N(zb)    în care:A(m) = ajutorul mediu lunar;S(tp) = suma totală plătită în luna de raportare;N(zb) = numărul de zile-beneficiar plătite în luna de raportare;N(zl) = numărul de zile din luna calendaristică de raportare.Ajutorul mediu lunar este urmărit distinct, pe categorii de indemnizare, ca: a) ajutor mediu de şomaj; b) ajutor mediu de integrare; c) alocaţie medie de sprijin.Indicatorul se calculează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.7. Populaţia iesita din şomaj prin ocupare, precum şi prin părăsirea pieţei muncii reprezintă numărul total al persoanelor ieşite din evidente în decursul fiecărei luni calendaristice prin: ocupare, pensionare, deces, plecare în străinătate, detenţie, alte motive.Indicatorul se calculează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe baza datelor primite de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Indicatorii relativi se definesc şi se calculează astfel:1. Rata globală de activitate reprezintă proporţia populaţiei active totale [P(a)] în populaţia totală a tarii [P(t)]:             P(a)    R(ga) = ──── x 100            P(t)2. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste reprezintă proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste [P(a15+)] în populaţia totală în vârsta de 15 ani şi peste [P(t15+)]:               P(a15+)    R(a15+) = ────── x 100              P(t15+)3. Rata globală de ocupare reprezintă proporţia populaţiei ocupate [P(o)] în populaţia totală a tarii [P(t)]:            P(o)    R(go) = ──── x 100           P(t)4. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste reprezintă proporţia populaţiei ocupate de 15 ani şi peste [P(o15+)] în populaţia totală în vârsta de 15 ani şi peste [P(t15+)]:              P(o15+)   R(o15+) = ─────── x 100             P(t15+)5. Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă proporţia populaţiei ocupate civile [P(oc)] în resursele de muncă [R(m)]:              P(oc)     R(rm) = ────── x 100             R(m)Indicatorii statistici relativi de la pct. 1-5 se calculează de către Institutul Naţional de Statistica.6. Rata somajului este calculată în doua variante: rata somajului în sens BIM şi rata somajului înregistrat. a) Rata somajului în sens BIM se calculează ca raport între numărul şomerilor definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii [S(BIM)] şi populaţia activa totală [P(a)], astfel:              S(BIM)   R(BIM) = ────── x 100             P(a)Acest indicator se calculează de către Institutul Naţional de Statistica. b) Rata somajului înregistrat se determina ca raport între numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti (indemnizati şi neindemnizati) şi populaţia activa civilă. Datele referitoare la populaţia activa civilă la nivel de ţara şi judeţ sunt păstrate ca atare în calculul ratei somajului un an întreg, până la definitivarea şi transmiterea balanţei forţei de muncă din anul următor. Se calculează astfel:               S(ANOFM)   R(ANOFM) = ──────── x 100                P(ac)Rata somajului înregistrat se calculează de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă.7. Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârsta de 18-62 ani se determina prin raportarea numărului şomerilor înregistraţi la totalul populaţiei stabile cu vârsta cuprinsă între 18-62 ani.Se calculează la nivel de ţara şi localitate de către Institutul Naţional de Statistica, pe baza numărului de şomeri înregistraţi, comunicat lunar de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după formula:                   S(ANOFM)    P[S(ANOFM)] = ───────── x 100                  P(t18-62)  +  Articolul 4Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă realizează, în funcţie de necesitaţi, analize, studii şi cercetări statistice speciale privind situaţia şi evoluţia somajului şi a ocupării la nivel naţional şi teritorial, pe domenii de activitate. Sistemul de indicatori utilizaţi şi metodologia de calcul se vor aproba o dată cu tematica acestor cercetări, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, cu avizul Institutului Naţional de Statistica.────────────────────