ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*)privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:a) categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.  +  Articolul 2(1) Prin câini agresivi se înțelege:a) orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiți la alin. (1):a) orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;b) orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.  +  Capitolul II Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora  +  Articolul 3(1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos" sau, după caz, "Câine agresiv", printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.  +  Articolul 4(1) Proprietarii de câini prevăzuți la art. 1 au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);d) existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuți la art. 1 lit. a).(2) În cazul schimbării adresei imobilului menționat la alin. (1) proprietarii de câini încadrați la art. 1 au obligația să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum și înstrăinarea câinilor încadrați la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliției în a cărei rază se află imobilul de deținere al câinelui.  +  Articolul 5Prevederile art. 3 și 4 nu se aplică unităților de poliție, de jandarmerie, celorlalte unități militare, vămilor și serviciilor publice de securitate, protecție și pază, precum și în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmări.  +  Articolul 6(1) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis.(2) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar.(3) Staționarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.(4) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. b), precum și al exemplarelor cu potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuți în prezentul alineat este permis fără botniță și fără lesă. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 678 din 29 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „al exemplarelor cu potențial agresiv“ din cuprinsul dispozițiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi este constituțională în măsura în care vizează câinii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din același act normativ.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 18 februarie 2020, sintagma „al exemplarelor cu potențial agresiv“ din cuprinsul dispozițiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, se suspendă de drept, în măsura în care nu vizează câinii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din același act normativ, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 3 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (5) Proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, dacă este însoțit de acesta când conduce animale izolate, în turmă sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), ci are obligația de a supraveghea câinele și de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.
   +  Articolul 7(1) Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai câinilor fără stăpân și ai câinilor care circulă liberi, fără însoțitor, în locuri publice, care nu au fost revendicați ori adoptați în condițiile prevederilor legale și au obligația de a captura și escorta acești câini, prin intermediul personalului calificat.(2) Dispozițiile din Codul civil privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8(1) Dresajul și antrenamentul câinilor prevăzuți la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București.(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii și atestării lor profesionale și vor fi autorizați din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociației Chinologice Române, Ministerului Afacerilor Interne și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Autorizația va fi vizată anual. Sunt permise dresajul și antrenamentul câinilor prevăzuți la art. 1 de către deținător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor răspunderilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 9Se interzice:a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);c) reproducția câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională;d) abandonarea câinilor prevăzuți la art. 1, art. 2 alin. (1) și la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 10(1) Câinii prevăzuți la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați.(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenția.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) sunt obligați să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.  +  Articolul 11(1) În cazul câinilor prevăzuți la art. 2 alin. (1), organele de poliție, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.(2) Dacă proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliția poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menține.(3) Cheltuielile generate de întreținerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deținătorul temporar al câinelui.
   +  Capitolul III Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 12(1) Neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, prevăzute la art. 6, dacă atacul a avut loc, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs urmări dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (2), art. 194 sau 195 din Codul penal, maximul special al pedepselor prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani.(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă din culpă, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 192 sau 196 din Codul penal.(4) În cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1), precum și în cazul în care fapta a produs urmările prevăzute la art. 193 alin. (2) sau art. 196 din Codul penal, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  +  Articolul 13Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 14Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 15(1) Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliție, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.(2) Câinii prevăzuți la alin. (1) vor fi cazați în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizațiilor pentru protecția animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.  +  Articolul 16Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea și păstrarea câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condițiile legii de către agentul constatator și se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea și adopția câinilor se fac în condițiile reglementărilor legale.*) Notă
  *) Referitor la norma de trimitere la "măsura confiscării prevăzută la art. 13", aceasta nu se mai regăsește în art. 13 ca pedeapsă complementară, ca urmare a modificării articolului la data de 1 februarie 2014 prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 17Nu constituie infracțiune faptele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenția câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deținătorului temporar, victimă iminentă a unei infracțiuni de violență săvârșite împotriva sa.  +  Articolul 18(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;b) neanunțarea la poliție a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuți la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;c) nerespectarea prevederilor art. 3 și ale art. 4 alin. (1) și (2);d) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 lit. c) și ale art. 10;e) nerespectarea prevederilor art. 6;f) nerespectarea art. 9 lit. d).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:a) cele de la lit. a) și b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;b) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;c) cele de la lit. e) și f), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.  +  Articolul 19(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferință nejustificată ori îl provoacă la reacții agresive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.  +  Articolul 20(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii poliției sanitare veterinare și de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale art. 28 alin. (1).
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 21(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență câinii vor fi în mod obligatoriu identificați și înregistrați potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Proprietarii sau deținătorii temporari de câini care pot fi încadrați la art. 1 au obligația de a prezenta câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea evaluării și încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.(3) Până la înființarea Autorității de Supraveghere Canină câinii menționați la art. 1 vor fi înregistrați și identificați prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deținătorului temporar, de către asociația prevăzută la alin. (2), menționându-se codul în carnetul de sănătate și în adeverința eliberată.(4) Câinii încadrați la art. 1, lăsați în libertate și care nu pot fi identificați, vor fi capturați de către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân și vor fi eutanasiați conform dispozițiilor legale.  +  Articolul 22În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 sunt obligați să depună la sediul poliției declarația prevăzută la art. 4.  +  Articolul 23(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea de Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității de Supraveghere Canină va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înființarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 24Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----