LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin posta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, sa înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petitiilor și sa expedieze răspunsurile către petitionari.(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului.(4) Expedierea răspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relații cu publicul, care se îngrijește și de clasarea și arhivarea petitiilor.4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Petitiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare și se claseaza, potrivit prezentei ordonanțe.6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(2) Pentru soluționarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competența.7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cazul în care un petitionar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizand aceeași problema, acestea se vor conexă, petentul urmând sa primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petitiile primite.(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o noua petiție de la același petitionar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se claseaza, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns.8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum și de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate. (la 20-08-2002, Art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002 ) 9. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:c) primirea direct de la petitionar a unei petiții, în vederea rezolvarii, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizata de șeful compartimentului de specialitate.10. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Modul de soluționare a petitiilor adresate Parlamentului și Președintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.11. Articolul 16 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ------------