LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Drepturile decurgând din calitatea de veteran de război decorat, legate de improprietarirea cu loc de casa sau echivalent, sunt transmisibile moştenitorilor legali, dacă titularul a depus cererea de obţinere a acestor drepturi în timpul vieţii."2. La articolul 11 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% din indemnizaţia de veteran de război, dacă sotii acestora înaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia lt; lt;Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial 1941-1945 gt; gt;."3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de lupta, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de improprietarire de la data decorarii până în prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat: a) cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler:- improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creata conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul;- cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o renta lunară echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad şi solda de funcţie la minim;- cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, de o renta lunară echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent; b) cei decorati cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie şi Credinţa cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar şi Medalia Virtutea Ostaseasca:- improprietarirea cu 500 mp pentru loc de casa în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.Cei decorati cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o renta lunară echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi improprietariti conform legii vor fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiţi conform legii.Cuantumul despăgubirilor se stabileşte luându-se în considerare valoarea terenului la data atribuirii şi se suporta din bugetul de stat."4. Alineatul 1 al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Veteranii de război pot beneficia de avansari onorifice în grad, cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de către asociaţiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul de Interne, după caz."5. La articolul 15, literele a), e), f), g), k) şi l) vor avea următorul cuprins:"a) câte 12 călătorii interne gratuite dus-întors sau 24 călătorii simple în cursul unui an calendaristic la clasa I pe calea ferată, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decorati cu ordine şi medalii.Veteranii de război nedecorati, precum şi văduvele de război au dreptul în cursul unui an calendaristic la 6 călătorii interne gratuite dus-întors sau la 12 călătorii simple pe calea ferată. Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa I, iar ceilalţi veterani de război nedecorati şi văduvele de război, la clasa a II-a.Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dusintors pe căile fluviale, la alegere.În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru insotitori.Insotitorii marilor mutilati şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasa ca şi titularii drepturilor ai căror insotitori sunt;...................................................................... e) scutirea de plată impozitelor şi taxelor locale. Aceste scutiri se aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; f) scutirea de plată abonamentului unui post telefonic, precum şi a abonamentelor de radio şi televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporţie de 50% şi văduvelor supravietuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit; g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice - aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcţie de evoluţia preţurilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociaţiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;...................................................................... k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suporta din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se distribuie prin casele de asigurări de sănătate judeţene.Din numărul total de bilete gratuite primite de asociaţiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit; l) obţinerea gratuita de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a inrautatit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;"6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Veteranii de război şi văduvele de război suferinzi pot beneficia, la cerere şi în condiţiile legii, de internare în centre de îngrijire şi asistenţa şi în alte aşezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinţa.Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, dotării şi administrării de centre de îngrijire şi asistenţa pentru veteranii de război, invalizii şi văduvele de război lipsiţi de familie.Veteranilor şi văduvelor de război li se asigura în mod gratuit locuri de inhumare în cimitirele militare şi civile sau incinerare, după caz. Veteranilor de război li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigura gratuit de către capelani în garnizoanele militare."  +  Articolul 2Legea nr. 44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ----------