HOTĂRÎREA Nr. 348 din 20 iulie 1993privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 10 august 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Contorizarea consumurilor de apa şi energie termica se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre, urmărind, în principal economisirea apei şi a energiei termice, facturarea şi gestionarea corecta a acestora, stabilirea unor raporturi corecte între distribuitor şi consumator.  +  Articolul 2Furnizarea apei şi a energiei termice se efectuează pe bază de contract între unităţile de distribuţie locale şi consumatori.Contractele încheiate cu persoanele juridice sau fizice beneficiare ale prestaţiilor de servicii de alimentare cu apa sau energie termica vor cuprinde obligatoriu şi condiţiile privind sistemele de evidenta ale consumurilor de apa şi energie termica, precum şi condiţiile de calitate a serviciului.  +  Articolul 3Consumurile de apa şi energie termica se vor determina cu ajutorul sistemelor de măsurare prin care se asigura contorizarea cantităţilor livrate în vederea facturarii. Dotarea cu sisteme de măsurare se va face în mod eşalonat, începând de la consumatori spre surse. În mod excepţional, în cazul lipsei sau nefunctionarii sistemelor de măsurare, calculul repartizării consumurilor se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, având la baza criteriile elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la proiectarea imobilelor se va avea în vedere obligativitatea asigurării condiţiilor de montare a sistemelor de măsurare pentru întregul imobil şi pentru fiecare consumator din imobil.  +  Articolul 5Alegerea sistemelor de măsurare se va face de către distribuitori pe baza aprobării de model obţinute în condiţiile respectării normelor metrologice recomandate de către Biroul Roman de Metrologie Legală, avîndu-se în vedere alinierea la standardele internaţionale şi pe baza unei preselectii pe criterii de performanţă, urmată de licitaţie de preţ.  +  Articolul 6Achiziţionarea şi montarea contorilor pentru populaţie cade în sarcina distribuitorilor şi se va realiza în etape, pe baza unor programe întocmite de aceştia şi supuse aprobării consiliilor locale.Consumatorii pot solicita montarea contorilor de apa rece şi energie termica în devans faţă de programul stabilit, pe cheltuiala lor, urmînd ca aceasta să se deducă din obligaţia de plată a serviciilor prestate de distribuitor.  +  Articolul 7Agenţii economici şi instituţiile publice cu bransamente separate vor achizitiona şi vor monta sisteme de măsurare pentru apa şi energia termica până la data de 31 decembrie 1994, în baza avizării prealabile de către Biroul de Metrologie Legală şi de către distribuitori.Montajul sistemului de măsurare va fi realizat numai în baza unei documentaţii avizate de către distribuitor.Costurile montajului sunt suportate de către consumatori.În cazul realizării montajului de către distribuitor, costurile aferente se vor deconta de către consumatori, în maximum 3 ani de la punerea în funcţiune.  +  Articolul 8Recepţia privind realizarea montajului conform documentaţiei avizate şi punerea în funcţiune se vor face în prezenta consumatorului şi a distribuitorului, care vor întocmi un proces-verbal de recepţie şi preluare în exploatare.  +  Articolul 9Distribuitorul va lua în considerare pentru facturare sistemul de măsurare, numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor menţionate la art. 5, 6, 7 şi 8 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Asigurarea exploatării, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi verificarea metrologica a sistemelor de măsurare cad în sarcina distribuitorului, costul acestora fiind cuprins distinct în tariful de distribuire stabilit de consiliul local.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriilor,Lucian Motiu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca--------------