HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate(actualizată până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, prevăzute în anexa nr. 1.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevăzut în anexa nr. 3.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, iar prin autoritate competentă în domeniu se înţelege Administraţia Naţională «Apele Române» - S.A.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 5^1Având în vedere aşezarea geografică a României în cadrul bazinului Dunării şi al Mării Negre şi luând în considerare necesitatea protejării mediului în aceste zone, România declară întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie înseamnă că pentru toate aglomerările umane cu un număr mai mare de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să se asigure infrastructura necesară în domeniul epurării apelor uzate, care să permită epurarea avansată a apelor uzate urbane.---------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă, NTPA-001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, şi Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al ministrului sănătăţii nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 135/1991, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE privind câteva solicitări stabilite în anexa I la Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/1998, şi de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1882/2003/CE de adaptare la Decizia Consiliului nr. 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 284/2003.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartoşMinistrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexa 1NORMA 28/02/2002  +  Anexa 2NORMATIV 28/02/2002  +  Anexa 3NORMATIV 28/02/2002