LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2002  Notă
  Potrivit alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013, convențiile încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Caracterul social al statului român, prevăzut în Constituție, impune instituirea unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai și păstrarea demnității tuturor cetățenilor.  +  Articolul 2Obiectul prezentei legi îl constituie garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare și fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o locuința, la asistență medicală, la educație, precum și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale și mobilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 3Marginalizarea socială, în sensul prezentei legi, se definește prin poziția socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaționale și comunicaționale ale colectivității; ea se manifestă prin absența unui minimum de condiții sociale de viață.  +  Articolul 4(1) Armonizarea politicilor destinate cunoașterii și prevenirii situațiilor care determină marginalizarea socială se realizează cu participarea instituțiilor publice, a comunităților locale, a reprezentanților organizațiilor patronale și sindicale și a reprezentanților societății civile.(2) Instituțiile publice centrale și locale au obligația să stabilească măsuri și să realizeze acțiuni de combatere a marginalizării sociale.(3) Statul, prin instituțiile sale, asigură informarea completa și accesul real la drepturile fundamentale ale cetățenilor.  +  Capitolul II Garantarea accesului la drepturi elementare și fundamentale  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 27-07-2013, Secțiunea 1 cuprinzând articolele 5-12 a fost abrogată de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 5 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 6 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 8 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 9 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 10 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 11 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 27-07-2013, Art. 12 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Accesul la o locuință  +  Articolul 13(1) În scopul facilitării accesului la o locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuințe numai cu forțe proprii, la nivelul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București se pot constitui sume din următoarele surse:a) sume sau cote defalcate din veniturile ce se cuvin bugetului de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat;b) o cotă-parte stabilită anual din bugetul propriu al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București;c) o taxă stabilită anual, prin lege, pentru persoanele fizice deținătoare de locuințe neînchiriate, altele decât cele de domiciliu;d) donații, sponsorizări sau alte asemenea surse, acceptate conform prevederilor legale.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se administrează de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.  +  Articolul 14(1) Din sumele prevăzute la art. 13 consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, va acoperi integral valoarea estimată a avansului ce urmează să fie plătit pentru dobândirea unei locuințe sau chiria pe o perioadă de până la 3 ani pentru o locuința închiriată.(2) Modalitatea de acoperire a avansului, respectiv a chiriei suportate de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, va fi stabilită prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(3) Valoarea avansului prevăzut la alin. (1) se stabilește la începutul fiecărui an de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, în funcție de prevederile actelor normative care reglementează construcția de locuințe, și poate fi ajustată periodic în raport cu evoluția prețurilor de consum sau, după caz, a costurilor unei locuințe.(4) În sensul prezentei legi, prin dobândirea unei locuințe se înțelege atât construirea unei locuințe noi, cât și cumpărarea unei locuințe de pe piața liberă, caz în care suma prevăzută la alin. (3) trebuie să reprezinte cel puțin o treime din valoarea contractului de vânzare-cumpărare.(5) Persoanele care au beneficiat de avans potrivit prevederilor alin. (1) și (2) pot beneficia și de celelalte prevederi legale referitoare la subvenționarea dobânzii în cazul cumpărării unei locuințe.  +  Articolul 15Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, va stabili criteriile de acordare a sumelor prevăzute la art. 13, ținând seama de următoarele priorități:a) tineri proveniți din centrele de plasament și centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în domeniul protecției copiilor;b) familiști în vârstă de până la 35 de ani cu copii în întreținere;c) familiști în vârstă de până la 35 de ani fără copii în întreținere;d) alte persoane în vârstă de până la 35 de ani.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la asistența de sănătate  +  Articolul 16Accesul la asistența de sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim garantat se confirmă de către consiliile locale și se asigură în condițiile stabilite de legislația privitoare la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au calitatea de asigurat, fără plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.  +  Articolul 17(1) Personalul medical din unitățile de asistență de sănătate publică este obligat să asigure pentru persoanele prevăzute la art. 16 asistență medicală de urgență și curativă, pentru cazurile stabilite în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(2) Cheltuielile pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 16 consiliile locale au obligația să asigure condiții pentru accesul acestora la toate formele de asistență de sănătate, inclusiv prin organizarea unor unități de asistență socială în care să fie îngrijite până la reinserția lor socială.  +  Articolul 18Măsurile suplimentare și cu specific local privind accesul persoanelor defavorizate la asistență medicală se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la educație  +  Articolul 19Abrogat. (la 03-09-2023, Articolul 19, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost abrogat de Litera g), Alineatul (1), Articolul 250, Titlul V din LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 5 iulie 2023 )  +  Articolul 20(1) Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aplică programe teritoriale pentru alfabetizarea adulților.(2) Participanții la aceste programe pot beneficia de bursa de alfabetizare, al carei cuantum va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, plata acesteia fiind asigurată din bugetele locale.  +  Articolul 21Abrogat. (la 03-09-2023, Articolul 21, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost abrogat de Litera g), Alineatul (1), Articolul 250, Titlul V din LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 5 iulie 2023 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 03-09-2023, Articolul 22, Sectiunea a 4-a, Capitolul II a fost abrogat de Litera g), Alineatul (1), Articolul 250, Titlul V din LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 5 iulie 2023 )  +  Capitolul III Măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale  +  Articolul 23Nivelul venitului net lunar pe o persoană, până la care o persoană este considerată ca fiind marginalizată, se stabilește anual, prin hotărâre a Guvernului, înaintea depunerii la Parlament a proiectului legii bugetului de stat. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform punctului 60 al articolului I coroborat cu prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel cum a fost modificat de punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, articolul 23 din Capitolul III se abrogă.
   +  Articolul 24În funcție de nivelul venitului stabilit la art. 23 consiliile locale au obligația să identifice persoanele și familiile care se găsesc în aceasta situație și să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform punctului 60 al articolului I coroborat cu prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel cum a fost modificat de punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, articolul 24 din Capitolul III se abrogă.
   +  Articolul 25(1) În funcție de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor art. 23 consiliile locale au obligația de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate, identificate potrivit art. 24, la locuința și la serviciile publice de stricta necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.(2) În scopul materializării intervenției prevăzute la alin. (1) consiliile locale pot încheia convenții cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele și familiile prevăzute la art. 24.(3) Sumele necesare menționate în convențiile încheiate cu furnizorii de servicii potrivit alin. (2) se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Administrației Publice sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform punctului 60 al articolului I coroborat cu prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel cum a fost modificat de punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, articolul 25 din Capitolul III se abrogă.
   +  Articolul 26Consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite de prezenta lege se asigură gratuit de către instituțiile de stat abilitate și de aparatul de lucru specializat al primăriilor. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform punctului 60 al articolului I coroborat cu prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel cum a fost modificat de punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, articolul 26 din Capitolul III se abrogă.
   +  Articolul 27(1) Guvernul are obligația de a prezenta anual în Parlamentul României Raportul privind situația persoanelor și familiilor marginalizate, precum și programul pentru combaterea marginalizării sociale a acestora.(2) Consiliile locale au obligația de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, prevăzute în programul acestora. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform punctului 60 al articolului I coroborat cu prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel cum a fost modificat de punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, articolul 27 din Capitolul III se abrogă.
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28Acțiunile, căile de atac și actele procedurale în legătură cu soluționarea litigiilor având ca obiect drepturi sau obligații prevăzute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 29În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, în structura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se va înființa un compartiment de specialitate care va supraveghea și va monitoriza aplicarea măsurilor privind combaterea marginalizării sociale.  +  Articolul 30În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale care au atribuții în aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta lege vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 31(1) Guvernul este autorizat ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să instituie măsurile necesare pentru prevenirea evacuării din locuințe a persoanelor defavorizate care au datorii la asociațiile de locatari/proprietari.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) cuprind și modificarea sau îmbunătățirea procedurii de vânzare a locuințelor, în scopul eliminării posibilității de achiziționare a locuințelor la un preț mult mai mic decât cel practicat pe piața liberă, situație determinată de lipsurile materiale cu care se confruntă vânzătorul.  +  Articolul 32Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PĂCURARU
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ---------