LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale(actualizată la data de 22 octombrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Caracterul social al statului român, prevăzut în Constituţie, impune instituirea unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnităţii tuturor cetăţenilor.  +  Articolul 2Obiectul prezentei legi îl constituie garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare şi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o locuinţa, la asistenţă medicală, la educaţie, precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu.  +  Articolul 3Marginalizarea socială, în sensul prezentei legi, se defineşte prin poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă.  +  Articolul 4 (1) Armonizarea politicilor destinate cunoaşterii şi prevenirii situaţiilor care determină marginalizarea socială se realizează cu participarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale, a reprezentanţilor organizaţiilor patronale şi sindicale şi a reprezentanţilor societăţii civile. (2) Instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia să stabilească măsuri şi să realizeze acţiuni de combatere a marginalizării sociale. (3) Statul, prin instituţiile sale, asigură informarea completa şi accesul real la drepturile fundamentale ale cetăţenilor.  +  Capitolul II Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale  +  Secţiunea 1Abrogată.----------Secţiunea 1 cuprinzând articolele 5-12 a fost abrogată de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la o locuinţă  +  Articolul 13 (1) În scopul facilitării accesului la o locuinţă al persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuinţe numai cu forţe proprii, la nivelul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot constitui sume din următoarele surse: a) sume sau cote defalcate din veniturile ce se cuvin bugetului de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat; b) o cotă-parte stabilită anual din bugetul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c) o taxă stabilită anual, prin lege, pentru persoanele fizice deţinătoare de locuinţe neînchiriate, altele decât cele de domiciliu; d) donaţii, sponsorizări sau alte asemenea surse, acceptate conform prevederilor legale. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se administrează de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) Din sumele prevăzute la art. 13 consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va acoperi integral valoarea estimată a avansului ce urmează să fie plătit pentru dobândirea unei locuinţe sau chiria pe o perioadă de până la 3 ani pentru o locuinţa închiriată. (2) Modalitatea de acoperire a avansului, respectiv a chiriei suportate de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va fi stabilită prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (3) Valoarea avansului prevăzut la alin. (1) se stabileşte la începutul fiecărui an de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile actelor normative care reglementează construcţia de locuinţe, şi poate fi ajustată periodic în raport cu evoluţia preţurilor de consum sau, după caz, a costurilor unei locuinţe. (4) În sensul prezentei legi, prin dobândirea unei locuinţe se înţelege atât construirea unei locuinţe noi, cât şi cumpărarea unei locuinţe de pe piaţa liberă, caz în care suma prevăzută la alin. (3) trebuie să reprezinte cel puţin o treime din valoarea contractului de vânzare-cumpărare. (5) Persoanele care au beneficiat de avans potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) pot beneficia şi de celelalte prevederi legale referitoare la subvenţionarea dobânzii în cazul cumpărării unei locuinţe.  +  Articolul 15Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va stabili criteriile de acordare a sumelor prevăzute la art. 13, ţinând seama de următoarele priorităţi: a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor; b) familişti în vârstă de până la 35 de ani cu copii în întreţinere; c) familişti în vârstă de până la 35 de ani fără copii în întreţinere; d) alte persoane în vârstă de până la 35 de ani.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la asistenţa de sănătate  +  Articolul 16Accesul la asistenţa de sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim garantat se confirmă de către consiliile locale şi se asigură în condiţiile stabilite de legislaţia privitoare la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.  +  Articolul 17 (1) Personalul medical din unităţile de asistenţă de sănătate publică este obligat să asigure pentru persoanele prevăzute la art. 16 asistenţă medicală de urgenţă şi curativă, pentru cazurile stabilite în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (2) Cheltuielile pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 16 consiliile locale au obligaţia să asigure condiţii pentru accesul acestora la toate formele de asistenţă de sănătate, inclusiv prin organizarea unor unităţi de asistenţă socială în care să fie îngrijite până la reinserţia lor socială.  +  Articolul 18Măsurile suplimentare şi cu specific local privind accesul persoanelor defavorizate la asistenţă medicală se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la educaţie  +  Articolul 19 (1) Persoanele de vârstă şcolară care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii şi s-au înscris în învăţământul obligatoriu prevăzut de lege beneficiază de bursă de şcolarizare. (2) Nivelul bursei de şcolarizare se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului şi reprezintă o suma indexabilă, acordată din bugetul de stat alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale. (3) În vederea pregătirii copiilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), în luna august a fiecărui an se acordă acestora, prin reprezentanţii lor legali, 40% din cuantumul anual al bursei de şcolarizare. Această sumă este destinată pentru cumpărarea unor articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare. (4) Diferenţa de 60% din bursa de şcolarizare se acordă în tranşe lunare sau, după caz, trimestriale, cu condiţia frecventării orelor de curs şi obţinerii baremurilor de promovare. (5) În cazul abandonului şcolar sumele acordate potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), pentru anul şcolar în care acesta s-a înregistrat, se recuperează de la reprezentantul legal al copilului care le-a încasat, în conformitate cu dispoziţiile specifice executării silite a creanţelor bugetare.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aplică programe teritoriale pentru alfabetizarea adulţilor. (2) Participanţii la aceste programe pot beneficia de bursa de alfabetizare, al carei cuantum va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, plata acesteia fiind asigurată din bugetele locale.  +  Articolul 21 (1) Absolvenţii învăţământului obligatoriu, care îşi continuă studiile în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în instituţiile de învăţământ superior, ale căror familii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1), beneficiază lunar de bursă pentru continuarea studiilor. (2) Nivelul bursei pentru continuarea studiilor se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului şi reprezintă o suma indexabilă care să acopere cel puţin contravaloarea cazării, respectiv a mesei în cămine, internate şi cantine, acordată din bugetul de stat alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale. (3) Acordarea bursei pentru continuarea studiilor este condiţionată de frecventarea orelor de curs şi de obţinerea baremurilor de promovare.  +  Articolul 22Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate din bugetul de stat, va asigura accesul gratuit în tabere de odihnă sau de instruire pentru beneficiarii burselor de şcolarizare şi ai burselor pentru continuarea studiilor, care au obţinut rezultate deosebite în procesul de învăţământ.  +  Capitolul III Măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  +  Articolul 23Nivelul venitului net lunar pe o persoană, până la care o persoană este considerată ca fiind marginalizată, se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, înaintea depunerii la Parlament a proiectului legii bugetului de stat.  +  Articolul 24În funcţie de nivelul venitului stabilit la art. 23 consiliile locale au obligaţia să identifice persoanele şi familiile care se găsesc în aceasta situaţie şi să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora.  +  Articolul 25 (1) În funcţie de nivelurile veniturilor stabilite în temeiul prevederilor art. 23 consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, identificate potrivit art. 24, la locuinţa şi la serviciile publice de stricta necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc. (2) În scopul materializării intervenţiei prevăzute la alin. (1) consiliile locale pot încheia convenţii cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele şi familiile prevăzute la art. 24. (3) Sumele necesare menţionate în convenţiile încheiate cu furnizorii de servicii potrivit alin. (2) se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Administraţiei Publice sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.  +  Articolul 26Consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite de prezenta lege se asigură gratuit de către instituţiile de stat abilitate şi de aparatul de lucru specializat al primăriilor.  +  Articolul 27 (1) Guvernul are obligaţia de a prezenta anual în Parlamentul României Raportul privind situaţia persoanelor şi familiilor marginalizate, precum şi programul pentru combaterea marginalizării sociale a acestora. (2) Consiliile locale au obligaţia de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, prevăzute în programul acestora.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28Acţiunile, căile de atac şi actele procedurale în legătură cu soluţionarea litigiilor având ca obiect drepturi sau obligaţii prevăzute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 29În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, în structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se va înfiinţa un compartiment de specialitate care va supraveghea şi va monitoriza aplicarea măsurilor privind combaterea marginalizării sociale.  +  Articolul 30În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale care au atribuţii în aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta lege vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 31 (1) Guvernul este autorizat ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să instituie măsurile necesare pentru prevenirea evacuării din locuinţe a persoanelor defavorizate care au datorii la asociaţiile de locatari/proprietari. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) cuprind şi modificarea sau îmbunătăţirea procedurii de vânzare a locuinţelor, în scopul eliminării posibilităţii de achiziţionare a locuinţelor la un preţ mult mai mic decât cel practicat pe piaţa liberă, situaţie determinată de lipsurile materiale cu care se confruntă vânzătorul.  +  Articolul 32Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PĂCURARUAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------