HOTĂRÂRE nr. 106 din 7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 6 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aproba:a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1;b) Normele metodologice privind etichetarea nutrițională a alimentelor, prevăzute în anexa nr. 2;c) abrogată; (la 05-01-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de lit. c) a art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.822 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007. ) (2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor art. 4-6, art. 7 alin. (2), (3), (5) și (7), art. 8 alin. (1) și (4)-(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2) și (3), art. 14,15, art. 16 alin. (1) și (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) și ale art. 19, 21 și 22 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) și ale art. 7 și 8 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2 constituie contravenție și se sancționează conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-08-2011, Art. 2 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 796 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2011. )  +  Articolul 3(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Ministerului Sănătății și Familiei și ai Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor poate include în cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.  +  Articolul 5Produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi comercializate cu elementele de identificare și caracterizare marcate inițial, până la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sârbu
  Autoritatea Națională
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind etichetarea alimentelor  +  Anexa nr. 2*)NORME METODOLOGICEprivind etichetarea nutrițională a alimentelor  +  Anexa nr. 3Abrogată (la 05-01-2006, Anexa 3 a fost abrogată de lit. c) a art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.822 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007. ) Conform art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 173 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006, emisă și publicată ulterior hotărârii menționate mai sus, anexa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 se abrogă la data de 30 iunie 2006, data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 173 din 9 februarie 2006.