TRATAT din 20 septembrie 1994privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 27 aprilie 1995    România şi Republica Armenia, denumite în continuare părţi contractante,pornind de la tradiţiile de prietenie, colaborare şi buna înţelegere în relaţiile dintre popoarele român şi armean,convinse de necesitatea apropierii între cele doua state pe baza valorilor general-umane ale libertăţii, democraţiei, justiţiei sociale şi solidarităţii, a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,luând în considerare evoluţia ireversibila spre stabilirea unei societăţi democratice şi transformările esenţiale intervenite în cele doua tari şi în Europa în ansamblu, care fac posibila, pe plan european, dezvoltarea unor relaţii şi instituirea unor mecanisme de natura sa garanteze securitatea tuturor statelor şi extinderea colaborării dintre ele în toate domeniile,reafirmind atasamentul lor faţă de scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi faţă de angajamentelor asumate în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,hotărîte sa acţioneze pentru dezvoltarea şi aprofundarea raporturilor bilaterale în toate domeniile de interes reciproc,recunoscind primatul dreptului internaţional în relaţiile dintre state,hotărîte sa edifice relaţiile lor de colaborare şi înţelegere reciprocă pe o baza noua de egalitate şi echitate,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Relaţiile dintre România şi Republica Armenia se bazează pe încredere, colaborare şi respect reciproc.Părţile contractante se vor conduce, în relaţiile dintre ele, ca şi în raporturile cu alte state, după principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, după prevederile Cartei O.N.U., ale Actului final de la Helsinki şi ale altor documente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.  +  Articolul 2Părţile contractante vor acţiona, în spiritul Cartei de la Paris pentru o noua Europa, în direcţia transformarii Europei într-o comunitate de state, care să constituie un spaţiu al păcii durabile, al dreptului şi democraţiei şi, în acest scop, pentru folosirea eficienta a mecanismelor de securitate şi cooperare pe continent.Ele recunosc contribuţia pe care o pot aduce la întărirea securităţii şi la dezvoltarea cooperării pe continent structurile europene existente şi vor promova colaborarea cît mai larga cu acestea.  +  Articolul 3Cele doua părţi contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii forţei şi a ameninţării cu forta în relaţiile internaţionale, precum şi necesitatea soluţionării tuturor problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.Ele vor acţiona pentru folosirea mijloacelor şi mecanismelor de reglementare paşnică a diferendelor instituite în cadru O.N.U., precum şi al Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.  +  Articolul 4Părţile contractante îşi recunosc reciproc frontierele actuale şi vor respecta integritatea teritorială a fiecăreia dintre ele.Fiecare parte contractantă se va abţine de la orice acţiune care ar contraveni principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi prin care s-ar urmări atingerea inviolabilitatii frontierelor şi integrităţii teritoriale a celeilalte părţi contractante şi nu va sprijini, sub nici o formă, o asemenea acţiune.  +  Articolul 5Cele doua părţi contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă prevăzute în cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.Dacă una dintre părţile contractante va considera ca apare o situaţie care aduce atingere intereselor sale de securitate, aceasta se poate adresa celeilalte părţi contractante, astfel încât ele sa procedeze neîntîrziat la consultări.  +  Articolul 6Cele doua părţi contractante vor acţiona, în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a forţelor armate şi a armamentelor, de intarire a încrederii şi stabilitatii pe continent.Părţile contractante vor conlucra, la negocierile internaţionale multilaterale la care participa, pentru înfăptuirea dezarmarii, sub un control internaţional riguros şi eficient.Ele vor promova schimburi pe linie militară, la niveluri convenite, pe baza unor programe corespunzătoare.  +  Articolul 7România şi Republica Armenia vor promova dezvoltarea şi diversificarea raporturilor economice bilaterale pe baza egalităţii, conlucrarii, parteneriatului şi a avantajului reciproc.Părţile contractante vor acţiona pentru crearea spaţiului economic unic european, care să favorizeze dezvoltarea economică optima, îmbunătăţirea situaţiei în fiecare ţara, precum şi extinderea cooperării pe continent.  +  Articolul 8Părţile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasă în domeniile industriei, agriculturii, ştiinţei şi tehnicii, în scopul folosirii mai eficiente a resurselor lor materiale şi umane.Ele vor favoriza realizarea accelerata a înţelegerilor şi a programelor de cooperare existente, precum şi convenirea altora noi.  +  Articolul 9Părţile contractante vor promova o colaborare strinsa în domenii de importanţa deosebită pentru dezvoltarea economiilor lor naţionale, în special în domeniile dezvoltării bazei energetice, de combustibili şi materii prime, inclusiv utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice, agriculturii, construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, punerii în valoare a resurselor naturale, producţiei bunurilor de larg consum.Cele doua părţi contractante vor conlucra activ, atât pe plan bilateral, cît şi multilateral, pentru realizarea unor proiecte de cooperare subregionala şi regionala.  +  Articolul 10Părţile contractante acorda o importanţa de prim ordin protecţiei mediului înconjurător. Ele vor extinde colaborarea bilaterala, subregionala şi regionala în acest domeniu, vor sprijini punerea în aplicare de către organismele şi instituţiile competente din cele doua tari a acţiunilor şi proiectelor concrete pentru protecţia mediului.  +  Articolul 11Părţile contractante vor stimula colaborarea şi legăturile directe dintre agenţii economici din cele doua tari, precum şi constituirea de societăţi mixte şi alte forme eficiente de cooperare reciproc benefica.Ele vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de activitate ale agenţilor economici, vor stimula investiţiile directe, inclusiv prin măsuri de protecţie a acestora şi de evitare a dublei impuneri.Ele vor colabora la pregătirea de specialişti în domeniile economic şi tehnico-ştiinţific.  +  Articolul 12Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul cercetărilor fundamentale şi aplicative, al folosirii realizarilor tehnologice moderne în industrie şi în alte ramuri ale economiilor lor. În acest scop, ele vor stimula realizarea de programe şi proiecte comune, crearea de societăţi mixte, schimburi de savanti, cercetători şi alte forme de cooperare.  +  Articolul 13Cele doua părţi contractante, pornind de la legăturile traditionale de colaborare şi comunicare culturală între popoarele român şi armean şi dorind să contribuie la crearea unui spaţiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor între instituţii, unităţi administrativ-teritoriale, persoane şi organizaţii neguvernamentale din cele doua tari, în domeniile culturii, învăţământului şi informaţiilor.Părţile contractante vor sprijini stabilirea de legături între instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare ştiinţifică, instituţii de cultura, biblioteci, arhive, agenţii de presa şi informaţii şi societăţi de radio şi televiziune.Ele vor stimula initiativele privind colaborarea în domeniile cinematografiei, teatrului, literaturii, editării, muzicii, artelor plastice şi creatiei populare.Ele vor recunoaşte reciproc documentele de studii, pe baza înţelegerilor corespunzătoare.  +  Articolul 14Ambele părţi contractante vor asigura protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor de origine română în Republica Armenia şi, respectiv, de origine armeana în România, în conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului internaţional privind drepturile omului şi cu documentele Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.  +  Articolul 15Părţile contractante vor sprijini pe toate planurile contractele dintre cetăţenii ambelor state. Ele vor sprijini eforturile în direcţia cunoaşterii reciproce şi a înţelegerii între popoarele român şi armean, precum şi dezvoltarea legăturilor dintre organizaţii civice, instituţii şi asociaţii din cele doua tari.  +  Articolul 16Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniile juridic şi consular, pentru facilitarea călătorilor reciproce ale cetăţenilor lor şi soluţionarea problemelor umanitare şi sociale care decurg din acestea.Ele vor colabora pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilegal de stupefiante, de arme şi de valori culturale şi istorice, a contrabandei şi terorismului.  +  Articolul 17Părţile contractante vor extinde şi vor adinci consultarile între ele, la niveluri corespunzătoare, cu privire la probleme importante ale dezvoltării relaţiilor bilaterale, ale securităţii şi cooperării în Europa, şi alte probleme internaţionale de interes reciproc.În acest scop, cele doua părţi contractante vor dezvolta contactele între parlamente, guverne, autorităţi publice centrale şi locale din cele doua state.  +  Articolul 18Cele doua părţi contractante vor extinde şi perfectiona cadrul juridic al relaţiilor lor bilaterale, în concordanta cu realitatile economice, sociale şi juridice din ţările lor şi cu evolutiile de ansamblu din Europa.  +  Articolul 19Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingerea obligaţiilor părţilor contractante în relaţiile cu terţe state şi nu sunt îndreptate împotriva vreunuia dintre aceste state.  +  Articolul 20Prezentul tratat se încheie pe termen de 15 ani.El va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile constituţionale ale fiecăreia dintre părţile contractante şi va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.Valabilitatea să se va prelungi automat, de fiecare data, pe perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte părţi contractante hotărârea sa de a-l denunta, cu cel puţin un an înaintea expirării termenului respectiv.Încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994, în doua exemplare, fiecare în limba română şi în limba armeana, ambele texte având aceeaşi valoare.Pentru România,ION ILIESCUPentru Republica Armeana,LEVON TER-PETROSIAN-----------------