ACORD din 18 octombrie 1994între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 28 aprilie 1995    Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze, denumite în cele ce urmează părţi contractante,dorind sa încurajeze cooperarea economică în avantajul reciproc al ambelor state,intentionind sa creeze şi sa menţină condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante,recunoscind necesitatea promovării şi protejării investiţiilor străine în scopul creşterii prosperitatii economice a ambelor state,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul acestui acord: (1) Termenul investitor se referă, în legătură cu fiecare parte contractantă, la: a) persoane fizice care, în conformitate cu legislaţia acelei părţi contractante, sunt considerate a fi cetăţenii săi; b) persoane juridice, incluzind societăţi comerciale, corporatii, asociaţii de afaceri şi alte organizaţii, care sunt constituite sau altfel organizate, în mod corespunzător, în conformitate cu legislaţia acelei părţi contractante, şi îşi au sediul împreună cu activităţile economice efective pe teritoriul aceleiaşi părţi contractante.Cu toate prevederile acestui subparagraf, acest acord se aplică şi societăţilor de tip holding sau offshore, înregistrate pe teritoriul oricăreia dintre părţile contractante. (2) Termenul investiţii va include orice fel de active şi în special, dar nu exclusiv: a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale, cum ar fi ipoteci şi garanţii; b) acţiuni, părţi sociale sau orice alt fel de participare la societăţi; c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestaţii care au o valoare economică; d) drepturi de proprietate intelectuală, cum sunt: drepturi de autor, brevete, design sau modele industriale, mărci de comerţ sau de serviciu, nume comerciale, know-how şi goodwill, precum şi orice alte drepturi similare recunoscute de legislaţia părţilor contractante; e) concesiuni în conformitate cu dreptul public, incluzind concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum şi alte drepturi conferite prin lege, prin contract sau prin hotărârea autorităţilor, în conformitate cu legea.Orice modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie. (3) Termenul venituri înseamnă sumele produse de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobinzi, sporuri de capital, redevenţe, prime de conducere, drepturi de asistenţa tehnica sau alte onorarii, indiferent de forma în care este plătit venitul. (4) Termenul teritoriu desemnează teritoriul părţilor contractante, inclusiv marea teritorială, precum şi zona economică exclusiva, asupra cărora statul respectiv, în concordanta cu legislaţia sa şi cu dreptul internaţional, îşi exercită suveranitatea, drepturi suverane şi jurisdicţie.  +  Articolul 2Promovare, admitere (1) Fiecare parte contractantă va promova, pe cît posibil, investiţiile efectuate pe teritoriul sau de către investitorii celeilalte părţi contractante şi va admite aceste investiţii în conformitate cu legile şi reglementările sale. (2) Dacă o parte contractantă a admis o investiţie pe teritoriul sau, ea va acorda, în conformitate cu legile şi reglementările sale, autorizaţiile necesare în legătură cu acea investiţie, inclusiv autorizaţiile pentru angajarea de personal de conducere şi tehnic, la alegerea sa, indiferent de naţionalitate.  +  Articolul 3Protejare, tratament (1) Fiecare parte contractantă va proteja pe teritoriul sau investiţiile efectuate, în conformitate cu legile şi reglementările sale, de investitorii celeilalte părţi contractante şi nu va afecta prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întreţinerea, folosinţă, fructificarea, extinderea, vânzarea sau lichidarea acestor investiţii. În particular, fiecare parte contractantă sau autorităţile sale competente va emite autorizaţiile necesare menţionate la art. 2 paragraful 2 din acest acord. (2) Fiecare parte contractantă va asigura un tratament just şi echitabil pe teritoriul sau investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante. Acest tratament nu va fi mai puţin favorabil decît cel acordat de fiecare parte contractantă investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de către investitorii proprii sau decît cel acordat de fiecare parte contractantă investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de către investitorii oricărui stat terţ, dacă acest din urma tratament este mai favorabil. Cu toate acestea, în cazul Libanului, acest subparagraf nu se aplică tratamentului acordat investitorilor altor tari arabe. (3) Tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca obligaţie a unei părţi contractante de a extinde asupra investitorilor şi investiţiilor celeilalte părţi contractante avantajele rezultate din orice uniune vamală sau economică existenta sau viitoare, zona de comerţ liber sau organizaţie economică regionala, la care oricare dintre părţile contractante este sau devine membru. Acest tratament nu se va referi nici la avantajele pe care oricare parte contractantă le acorda investitorilor unui stat terţ în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau altor acorduri, pe bază de reciprocitate, referitoare la probleme fiscale.  +  Articolul 4Transferul liber (1) Fiecare parte contractantă pe al cărui teritoriu s-au efectuat investiţii de către investitorii celeilalte părţi contractante va acorda acelor investitori transferul liber al plăţilor în legătură cu aceste investiţii, în special al: a) veniturilor conform art. 1 paragraful 3 din acest acord; b) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau alte obligaţii contractuale asumate, pentru investiţie; şi c) sumelor provenind din vânzarea totală sau parţială, înstrăinarea sau lichidarea investiţiei. (2) Dacă nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare ale părţii contractante pe teritoriul căreia s-a efectuat investiţia, la cursul de schimb al pieţei aplicabil de către bănci la data transferului.  +  Articolul 5Deposedare, despăgubire (1) Nici una dintre părţile contractante nu va lua, fie direct, fie indirect, măsuri de expropriere, naţionalizare sau alte măsuri de acesta natura sau cu acelaşi efect împotriva investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante, decît dacă măsurile sunt luate în interes public asa cum s-a stabilit prin lege, pe o baza nediscriminatorie şi în conformitate cu procedura legală şi cu condiţia să fie luate prin acordarea unei despăgubiri efective şi adecvate. Despăgubirea, inclusiv dobinda, se va stabili în valută convertibilă şi se va plati, fără întârziere, investitorului îndreptăţit sa o primească. Sumele rezultate vor fi în mod liber şi prompt transferabile. (2) Investitorii uneia dintre părţile contractante ale căror investiţii au suferit pierderi datorită războiului sau oricărui alt conflict armat, revoluţiei, stării de necesitate sau rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul celeilalte părţi contractante, vor beneficia, din partea acesteia din urma, de un tratament în conformitate cu art. 3 paragraful 2 din acest acord, cu excepţia prevederii menţionate în ultima propozitie a acestuia. Ei vor fi îndreptăţiţi, în toate cazurile, la o despăgubire adecvată.  +  Articolul 6Investiţii anterioare acorduluiPrezentul acord se va aplica şi investiţiilor efectuate pe teritoriul unei părţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementările sale, de către investitorii celeilalte părţi contractante, anterior intrării în vigoare a acestui acord. Totuşi, acordul nu se va aplica în cazul diferendelor care au apărut înainte de intrarea sa în vigoare.  +  Articolul 7Alte obligaţii (1) Dacă legislaţia oricărei părţi contractante indreptateste investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante la un tratament mai favorabil decît cel prevăzut de acest acord, respectiva legislaţie va prezenta acestui acord, în măsura în care este mai favorabilă. (2) Fiecare parte contractantă va respecta orice alte obligaţii pe care şi le-a asumat privind investiţiile efectuate pe teritoriul sau de investitorii celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 8Principiul subrogariiDacă oricare parte contractantă sau agenţia desemnată de ea face plati unora dintre investitorii săi de baza unei garanţii financiare împotriva riscurilor necomerciale, pe care a acordat-o în legătură cu o investiţie de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, acesta din urma va recunoaşte, în virtutea principiului subrogarii, cesiunea oricărui drept sau titlu al acestui investitor către prima parte contractantă sau către agenţia desemnată de ea. Cealaltă parte contractantă va fi indreptatita sa deducă taxele şi celelalte obligaţii cu caracter public datorate şi plătibile de către investitor.  +  Articolul 9Reglementarea diferendelor între o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante (1) În scopul reglementării diferendelor în legătură cu investiţiile între o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante, vor avea loc consultări între părţile interesate în vederea soluţionării cazului, pe cît posibil, pe cale amiabila. (2) Dacă aceste consultări nu conduc la o soluţie în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre soluţionare la: a) instanţa judecătorească competenţa a părţii contractante pe teritoriul căreia s-a efectuat investiţia; sau b) Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative de Investiţii (I.C.S.I.D.), prevăzut la Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisă spre semnare la Washington la 18 martie 1965; sau c) un tribunal arbitral ad-hoc, care, dacă nu s-a convenit altfel între părţile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL). (3) Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodată, pe durata procedurilor privind diferendele referitoare la investiţii, ca apărare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau parţial prejudiciul ori pierderea suferită.  +  Articolul 10Reglementarea diferendelor între părţile contractante (1) Diferendele dintre părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi soluţionate pe canale diplomatice. (2) Dacă cele doua părţi contractante nu pot ajunge la un acord în termen de 12 luni de la declanşarea diferendului dintre ele, acesta, la cererea oricărei părţi contractante, se va supune unui tribunal arbitral compus din trei membri. Fiecare parte contractantă va numi un arbitru, iar cei doi arbitri vor numi un preşedinte care va fi cetăţean al unui stat terţ. (3) Dacă una dintre părţile contractante nu a numit propriul arbitru şi nu a dat curs invitatiei celeilalte părţi contractante să facă numirea în termen de doua luni, arbitrul va fi numit, la cererea acestei părţi contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. (4) Dacă ambii arbitri nu pot ajunge la un acord privind alegerea preşedintelui în termen de doua luni după numirea lor, acesta va fi numit, la cererea oricărei părţi contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. (5) Dacă, în cazurile specificate în paragrafele (3) şi (4) ale acestui articol, preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat să-şi îndeplinească funcţia sa sau dacă este cetăţean al uneia dintre părţile contractante, numirea se va face de către vicepreşedinte şi, dacă acesta din urma este împiedicat sau dacă este cetăţean al uneia dintre părţile contractante, numirea se va face de către judecătorul cu cel mai înalt grad al Curţii Internaţionale de Justiţie, care nu este cetăţean al uneia dintre părţile contractante. (6) În lipsa altor prevederi ale părţilor contractante, tribunalul îşi va stabili procedura. (7) Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a numit şi al reprezentării sale în procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în părţi egale de către părţile contractante. (8) Hotărârile tribunalului sunt definitive şi obligatorii pentru fiecare parte contractantă.  +  Articolul 11Prevederi finale (1) Acest acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data la care părţile contractante îşi vor fi notificat îndeplinirea cerinţelor legale pentru intrarea în vigoare a acestui acord şi va rămâne în vigoare pentru o perioadă iniţială de 10 ani. Dacă o notificare oficială de denunţare nu este transmisă cu 6 luni înainte de expirarea acestui termen, acordul va fi considerat ca reînnoit, în aceleaşi condiţii, pentru noi perioade de 10 ani. (2) În cazul unei notificări oficiale de denunţare a prezentului acord, prevederile art. 1-10 vor continua să fie în vigoare pentru o perioadă de încă 10 ani pentru investiţiile efectuate înainte de a se transmite notificarea oficială.Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de către guvernele respective, au semnat acest acord.Încheiat la Bucureşti la 18 octombrie 1994, în doua exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleza, fiecare text fiind egal autentic. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUPentru Guvernul Republicii Libaneze,PRIM-MINISTRURAFIC HARIRI  +  PROTOCOLla Acordul dintre Guvernul României şi GuvernulRepublicii Libaneze privind promovarea reciprocăa investiţiilorAmbele părţi la prezentul acord au convenit următoarea prevedere, care este considerată parte integrantă din acord:În legătură cu paragraful 2 al art. 5 în acordul menţionat, despăgubirea, în cazul Libanului, va fi acordată în conformitate cu normele şi reglementările care guvernează Corporatia Naţionala de Garantare a Investiţiilor.Pentru Guvernul României,PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUPentru Guvernul Republicii Libaneze,PRIM-MINISTRURAFIC HARIRI-------------------