LEGE nr. 9*) din 8 ianuarie 1998 (*republicată*)privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2002    ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 28 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 118 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999), şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999 (aprobată prin Legea nr. 162 din 3 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 octombrie 2000).  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români, prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, precum şi pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali ai foştilor proprietari. (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi cetăţenii români prejudiciati în urma imigrarii facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judeţe ale Bulgariei decât judeţele cedate, Durostor şi Caliacra.  +  Articolul 2 (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, sub forma unor compensaţii băneşti distincte pentru terenuri, pentru construcţii şi pentru recoltele de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, după cum urmează: a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judeţul de domiciliu sau invecinat, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă compensaţii să depăşească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru fiecare locuinta - inclusiv anexele gospodăreşti -, precum şi pentru construcţiile cu alte destinaţii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construită şi cu materialele de construcţii folosite, precum şi cu vechimea construcţiei; în această sumă este inclusă şi compensaţia pentru terenul aferent construcţiei, respectiv terenul de sub construcţie şi curtea.Comisia prevăzută la art. 6 va putea majoră cu până la 50% compensaţia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), în raport cu valoarea deosebită a unor construcţii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifica pe baza actelor prezentate de cei în cauza; c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivată şi cu producţia medie la hectar în anul 1940. (2) Criteriile de evaluare, modalităţile concrete de stabilire a cuantumului compensaţiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, construcţii şi recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.  +  Articolul 3În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natura, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceştia au dreptul la compensaţie, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.  +  Articolul 4 (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii. (2) Dacă moştenitorii foştilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor depune cererile la comisia municipiului Bucureşti. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor anexa la cerere o declaraţie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren, construcţiile şi recoltele pentru care se considera îndreptăţite sa primească compensaţii în condiţiile prezentei legi. (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot depune cereri, neinsotite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul 5 (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se solicita compensaţii se face cu înscrisuri. (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate sa elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusa din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice, directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara, şeful direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale, şeful inspectoratului teritorial în construcţii, un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va funcţiona în cadrul prefecturii. (2) Preşedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul. (3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrala pentru aplicarea dispoziţiilor legii, care va funcţiona la Ministerul Finanţelor Publice. (4) Comisia centrala este formată din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra).  +  Articolul 7 (1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifica şi rezolva cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului. (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei poate face contestaţie la comisia centrala. (3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice. (4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. (5) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse recursului. (6) În vederea soluţionării cererilor , comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice. (7) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci când după adoptarea hotărârii apar şi alte persoane având vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia se soluţionează potrivit dreptului comun.  +  Articolul 8 (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suporta din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, iar plăţile către persoanele fizice se asigura de către direcţiile generale ale finanţelor publice în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrala, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima luna pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistica înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior. Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi.  +  Articolul 9 (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi a recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialişti în expertizari de construcţii şi evaluatori funciari şi agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale. (2) Consiliile locale, instituţiile publice şi serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, specialişti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor. (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa întocmească, sa redacteze şi sa înainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare. (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/ora, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia bruta orara se determina prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar pentru funcţia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni. (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acţiuni" subcapitolul "Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale".  +  Articolul 10Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect acordarea compensaţiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.  +  Articolul 11Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensaţiilor în termenul prevăzut la art. 4.  +  Articolul 12Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizarii tuturor cererilor depuse conform art. 4.  +  Articolul 13Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice*) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor, precum şi modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).------------- Notă *) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, şi au fost modificate şi completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)------------- Notă **) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.------------