ORDONANȚĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice. (la 28-11-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 2(1) Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigura buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igiena, precum și infrumusetarea localităților urbane și rurale de pe întreg cuprinsul tarii.(2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice. (la 28-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 3Consiliile județene și consiliile locale, precum și primării răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire și infrumusetare a localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în orașele și comunele tarii.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe, consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești. (la 28-11-2020, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea. (la 28-11-2020, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 6Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun. (la 28-11-2020, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Capitolul II Obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice  +  Secţiunea 1 Obligațiile și răspunderile consiliilor județene  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe consiliile județene sunt obligate sa acorde asistența tehnica, sprijin și îndrumare autorităților administrației publice locale, în condițiile legii, pentru: (la 05-08-2002, Partea introductivă a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) a) luarea măsurilor necesare în vederea protecției sănătății publice;b) conservarea și protecția mediului;c) menținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi și a locurilor de agrement din jurul localităților și din interiorul acestora; extinderea obiectivelor similare existente, precum și realizarea altora noi;d) întocmirea, aprobarea și respectarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, precum și a normelor privind executarea construcțiilor;e) construirea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor comunale, a străzilor și trotuarelor, a șanțurilor și podetelor;f) amenajarea și curățarea, în condițiile legii, a cursurilor de apa, bălților și malurilor acestora; (la 05-08-2002, Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) g) înființarea, organizarea și asigurarea bunei funcționari a serviciilor de transport public local de călători, eficiente și nepoluante; (la 05-08-2002, Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) h) înființarea, organizarea și asigurarea bunei funcționari a serviciilor publice de salubritate, precum și pentru efectuarea unor acțiuni de dezinfecție și dezinsecție a localităților;i) amenajarea unor locuri speciale de depozitare și colectare a gunoaielor și deșeurilor menajere.(2) Consiliilor județene le revine obligația de a stabili și de a pune în executare lucrările necesare de modernizare și de întreținere a drumurilor județene și a infrastructurii aferente acestora, precum și a altor obiective de interes județean.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile și răspunderile consiliilor locale și ale primarilor  +  Articolul 8Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum și primării au obligația să asigure, în condițiile legii: (la 05-08-2002, Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor;f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile;g) repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curățarea și amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri comunale noi;h) finalizarea construcțiilor începute;i) întreținerea în buna stare a construcțiilor existente, repararea și zugravirea periodică a acestora;j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților;k) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluarii apelor; (la 05-08-2002, Lit. k) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) l) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei;m) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;n) buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii și disciplinei;o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare;p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport și de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane și în celelalte unități de cultura și sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau orașului.  +  Capitolul III Obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice, precum și ale cetățenilor  +  Secţiunea 1Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice (la 28-11-2020, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 9(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public. (2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale. (la 28-11-2020, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile cetățenilorAbrogată. (la 28-11-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost abrogată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 28-11-2020, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 28-11-2020, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Capitolul IV Alte dispoziții  +  Articolul 12(1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreținere, curățenie și infrumusetare a localităților să fie realizate, integral sau parțial, prin contribuția directa a cetățenilor.(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, și pot consta în: (la 05-08-2002, Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) a) amenajarea și repararea de străzi și trotuare;b) săparea și amenajarea șanțurilor și rigolelor;c) realizarea de podețe;d) curățarea cursurilor de apa, a lacurilor și bălților, precum și a malurilor acestora;e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor;f) curățarea și amenajarea locurilor virane;g) curățenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confecționarea și instalarea de bănci.  +  Articolul 13Obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condițiile legii, împreună cu modalitățile de efectuare a contribuției cetățenilor și cu întinderea acesteia.  +  Articolul 14Pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin referendum consiliile locale pot stabili taxe locale speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sau, cu acceptul scris al cetățenilor, pot hotărî efectuarea unui număr de zile-munca, pe care solicitanții le vor executa potrivit programării stabilite de comun acord cu primarul sau cu împuternicitul acestuia.  +  Articolul 15Prestarea activităților fizice prevăzute la art. 14 se face cu respectarea regimului normal de lucru și a normelor de securitate și igiena a muncii.  +  Articolul 16(1) Pentru realizarea lucrărilor aprobate prin referendum, în condițiile art. 13, primarul va consulta și instituțiile publice și agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității în care urmează să se execute lucrările respective.(2) Modalitățile de participare a instituțiilor publice și a agenților economici la realizarea lucrărilor aprobate se stabilesc pe baza negocierilor directe dintre conducătorul acestora și primar, în funcție de specificul activității desfășurate și de cel al obiectivului de realizat.  +  Articolul 17(1) Sumele stabilite și încasate potrivit prezentei ordonanțe se păstrează în conturi separate și pot fi folosite numai pentru realizarea obiectivelor pentru a căror finanțare au fost încasate.(2) Sumele și materialele rămase după realizarea obiectivului vor fi folosite numai pentru executarea altor lucrări similare, potrivit hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean.  +  Articolul 18(1) Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului.(2) Hotărârile vor fi adoptate în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 19Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor și a responsabilităților stabilite prin prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate și se sancționează potrivit legii. (la 05-08-2002, Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. )  +  Articolul 20Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de primar:a) neelaborarea și nesupunerea spre aprobare consiliul lui local a măsurilor necesare îndeplinirii obligațiilor și a responsabilităților prevăzute la art. 8 lit. a), b), c), e), k), n), o) și s); refuzul de a aplica măsurile hotărâte de consiliul local în aceste domenii sau nerespectarea acestora deși au fost stabilite sursele de finanțare, iar fondurile necesare au fost asigurate; (la 05-08-2002, Lit. a) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) b) neorganizarea acțiunilor de control asupra obligațiilor privitoare la păstrarea curățeniei în piețe, oboare, târguri și în celelalte locuri publice, precum și la îndepărtarea zapezi și a ghetii de pe trotuare; (la 05-08-2002, Lit. b) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) c) neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru finalizarea construcțiilor începute; (la 05-08-2002, Lit. c) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) d) lipsa de preocupare pentru păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea monumentelor de orice natura de pe teritoriul comunei sau orașului;e) neelaborarea și nesupunerea spre aprobare consiliului local de către primar a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 18.  +  Articolul 21Contravențiile prevăzute la art. 20 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei contravențiile prevăzute la lit. c) și d); (la 05-08-2002, Lit. a) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei contravențiile prevăzute la lit. b); (la 05-08-2002, Lit. b) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. ) c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei contravențiile prevăzute la lit. a) și e). (la 05-08-2002, Lit. c) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. )  +  Articolul 22Amenzile prevăzute la art. 21 se aplică primarului și sunt suportate de acesta.  +  Articolul 22^1Guvernul va reactualiza anual, prin hotărâre, limitele amenzilor contravenționale prevăzute în prezenta ordonanță, în funcție de rata inflației. (la 05-08-2002, Art. 22^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. )  +  Articolul 23Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite de ministrul administrației publice, precum și de persoanele împuternicite de ministrul apelor și protecției mediului. (la 05-08-2002, Art. 23 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. )  +  Articolul 24Consiliile locale și consiliile județene vor stabili, prin hotărâri adoptate în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, faptele săvârșite de instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei gospodariri a localităților urbane și rurale, și sancțiunile ce se pot aplica pentru acestea.  +  Articolul 24^1(1) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) și k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților. (la 28-11-2020, Capitolul V a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 24^2(1) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore.(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.(4) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.(5) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) data, ora și locul ridicării vehiculului;b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.(6) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.(7) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.(8) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.(9) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.(10) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.(11) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administrației publice locale.(12) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.(13) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. (la 28-11-2020, Capitolul V a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 )  +  Articolul 25Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu