ORDONANȚĂ nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate cu această destinație prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă.(2) Creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor și autorităților publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor legale, pentru care au fost înființate. (la 11-06-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 92 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011, care modifică art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 1/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 184 din 6 martie 2020:
  În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare, și art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă de la 1865], sumele destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare, nu pot face obiectul executării silite prin poprire.
   +  Articolul 2Dacă executarea creanței stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituția debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului. (la 08-05-2007, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. )  +  Articolul 3În cazul în care instituțiile publice nu își îndeplinesc obligația de plată în termenul prevăzut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă și/sau potrivit altor dispoziții legale aplicabile în materie. (la 08-05-2007, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. )  +  Articolul 4(1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligația să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condițiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin titluri executorii.(2) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. (la 08-05-2007, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. )  +  Articolul 5Creditorul și debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum și asupra unor alte condiții de îndeplinire a oricăror obligații stabilite prin titlul executoriu. (la 08-05-2007, Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007. )  +  Articolul 6(1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, instituția debitoare nu își poate îndeplini obligația de plată în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanței judecătorești care soluționează cauza acordarea, în condițiile legii, a unui termen de grație sau/și stabilirea unor termene de plată eșalonată a obligației respective.(2) În cazurile în care obligația de plată este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, instituția debitoare poate solicita instanței care a dat această hotărâre luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), care se aplică în mod corespunzător.(3) Dacă obligația de plată este stabilită printr-un titlu executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, cererea formulată potrivit alin. (1) se soluționează de către instanța de executare competentă.(4) Instanța sesizată potrivit alin. (1)-(3), la cererea instituției debitoare, prin încheiere executorie, când este cazul, va putea suspenda începerea ori continuarea executării silite până la soluționarea prin hotărâre definitivă și irevocabilă a cererii privind acordarea termenului/termenelor de plată a sumei datorate. Suspendarea se dispune fără plata unei cauțiuni. Încheierea poate fi atacată cu recurs, în mod separat.(5) În cazuri urgente, instanța prevăzută la alin. (4), la cererea instituției debitoare, poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fără plata unei cauțiuni. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.(6) Cererile introduse potrivit alin. (1)-(5) sunt scutite de taxa judiciară de timbru și se judecă cu precădere. Hotărârea dată în cauzele prevăzute la alin. (1)-(3) poate fi atacată numai cu recurs. (la 11-06-2011, Art. 6 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 92 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011, care modifică art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. )  +  Articolul 7Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituțiile și autoritățile publice în cadrul procedurii de executare silită a creanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plată taxelor de timbru, timbru judiciar și a sumelor stabilite cu titlu de cauțiune. (la 11-06-2011, Art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 92 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011, care modifică art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. )  +  Articolul 8Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică în mod corespunzător și executării obligațiilor de plată stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autorităților administrative autonome. (la 11-06-2011, Art. 8 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 92 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2011, care modifică art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  ---------