ORDONANȚA nr. 14 din 24 ianuarie 2002privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează regimul juridic privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.(2) În sensul prezentei ordonanțe, parcul științific și tehnologic reprezintă o zona în cadrul căreia se desfășoară activități de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice.(3) Parcul științific și tehnologic se înființează în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știința și tehnologie.(4) Parcul științific și tehnologic se constituie printr-o asociere în participațiune, astfel cum este reglementată în Codul comercial, încheiată între o instituție de învățământ superior acreditata și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte.(5) Parcul științific și tehnologic este administrat de o societate comercială, denumita în continuare administrator, desemnată de către asocierea în participațiune și a carei activitate exclusiva este administrarea parcului științific și tehnologic. Administratorul este desemnat de asocierea în participațiune, prin consens, în cadrul actului de constituire prevăzut la alin. (4).-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 2Obiectivele economico-sociale urmărite prin înființarea parcului științific și tehnologic sunt:a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenții economici interesați în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse și servicii cu valoare concurentiala și valorificarea acestora pe piața interna sau externa;b) stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale în domeniile cercetării și învățământului superior;c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;d) atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;e) valorificarea pe piața a rezultatelor cercetării românești;f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;g) stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al personalului academic, universitar, al cercetatorilor și al studenților;h) orientarea universitatilor acreditate și a unităților de cercetare spre mediul economic și social;i) integrarea studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ superior în mediul socioeconomic;j) stimularea inițiativei instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanțare;k) stimularea agenților economici pentru participarea activa a sectorului privat la dezvoltarea și valorificarea cercetării și inovarii, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de transfer tehnologic;m) dezvoltarea potențialului științific, tehnologic și economic la nivel regional.  +  Capitolul 2 Patrimoniul parcului științific și tehnologic  +  Articolul 3Patrimoniul parcului științific și tehnologic se constituie din aportul participativ al membrilor asocierii în participațiune, cu garantarea cedarii în folosință a bunurilor mobiliare și imobiliare pe toată perioada de funcționare a acestuia, conform contractului de asociere în participațiune prevăzut la art. 1 alin. (4).  +  Articolul 4Terenul sau terenurile aferente parcului științific și tehnologic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fie libere de orice sarcini;b) sa nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația lor juridică.  +  Articolul 5Baza materială a parcului științific și tehnologic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) sa dispună de amplasamente și de condiții de locatie, stabilite conform Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);b) sa dispună de dotările necesare desfășurării activității în domeniul propus.--------------Litera a) a art. 5 a fost modificată de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Capitolul 3 Autorizarea parcurilor științifice și tehnologice  +  Articolul 6(1) Parcurile științifice și tehnologice pot funcționa numai după obținerea autorizației de funcționare eliberate în condițiile prezentei ordonanțe.(2) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic se obține de către administrator, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) demonstreaza competența științifică și experienta membrilor asocierii în participațiune în domeniul de activitate propus;b) face dovada ca dintre membrii asocierii în participațiune fac parte o instituție de învățământ superior acreditata și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare;c) are asigurate terenul, spațiile, dotările și serviciile necesare funcționarii parcului științific și tehnologic;d) dispune de resurse umane competente în domeniul de activitate propus;e) oferă servicii performanțe de administrare și consultanța managerială, comercială, economică, financiar-contabila, juridică, acțiuni de promovare, mediere și informare, servicii de marketing, accesibile tuturor entitatilor care își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea în cadrul parcului științific și tehnologic.(3) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic se acordă de Ministerul Educației și Cercetării pe baza analizei și evaluării unei solicitări, care trebuie să conțină:a) contractul de asociere în participațiune al membrilor asocierii în participațiune;b) planul de afaceri pentru funcționarea parcului științific și tehnologic;c) statutul administratorului.  +  Capitolul 4 Atribuții și facilități  +  Articolul 7Ministerul Educației și Cercetării este organul de specialitate al administrației publice centrale care, în domeniul parcurilor științifice și tehnologice, are următoarele atribuții:a) acorda, suspenda sau anulează, după caz, autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic, prin ordin al ministrului;b) elaborează Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic;c) stabilește criteriile și elaborează Procedura de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici;d) monitorizează activitățile parcurilor științifice și tehnologice și susține dezvoltarea acestora prin politica și strategia de transfer tehnologic;e) colaborează cu celelalte autorități guvernamentale, cu administrația publică locală, cu organizațiile neguvernamentale și cu experți independenți pentru sprijinirea activităților și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice.-------------Literele a) și b) ale art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 8Asocierea în participațiune are următoarele atribuții principale:a) elaborează programe de detaliu privind funcționarea și dezvoltarea parcului științific și tehnologic în domeniile strategice ale economiei naționale și în concordanta cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate;b) abrogată;c) aproba acțiunile strategice de dezvoltare a parcului științific și tehnologic și facilitează atragerea și înființarea de noi agenți economici la propunerea administratorului;d) stabilește drepturile și obligațiile specifice ale administratorului, pe baza cadrului general prevăzut de Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);e) verifica îndeplinirea obligațiilor de către administrator.-------------Litera b) a art. 8 a fost abrogată de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.Litera d) a art. 8 a fost modificată de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 9Administratorul parcului științific și tehnologic are următoarele obligații principale:a) administrează parcul științific și tehnologic și asigura aplicarea programelor asocierii în participațiune;b) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;c) asigura selectarea solicitărilor de admitere în parcul științific și tehnologic, primite din partea agenților economici pe baza procedurii prevăzute la art. 7 lit. c);d) asigura, direct sau prin terți, serviciile necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii în participațiune, respectiv: sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale; consultanța de afaceri; consultanța tehnologică; promovarea activităților parcului științific și tehnologic;e) asigura și întreține baza de date pe profilul activității parcului științific și tehnologic;f) valorifica toate facilitățile legale în beneficiul activităților economice din parcul științific și tehnologic;g) asigura legătură cu administrația publică centrala și locală.--------------Litera b) a art. 9 a fost modificată de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 10Pentru constituire și dezvoltare parcul științific și tehnologic poate beneficia de:a) reduceri de impozite acordate de administrația publică locală pentru bunurile imobile și terenurile transmise în folosință parcului științific și tehnologic, precum și alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de către administrația publică locală;a^1) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului științific și tehnologic;a^2) amânarea pe perioada de realizare a investiției respective, până la punerea în funcțiune a parcului științific și tehnologic, a taxei pe valoarea adăugată pentru materiale, echipamente și conexiuni la rețelele de utilități;b) programe de dezvoltare pentru realizarea infrastructurii, investiții și dotări cu echipamente, din partea administrației publice centrale și locale, a societăților private și din asistența financiară externa;c) donații, concesionari și fonduri structurale pentru dezvoltare;d) alte surse.--------------Literele a^1) și a^2) ale art. 10 au fost introduse de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 11Agenții economici care își desfășoară activitatea în parcul științific și tehnologic beneficiază de:a) condiții avantajoase de locatie și folosire a infrastructurii și a comunicațiilor, cu eșalonarea plăților, asigurate sau facilitate de administrator pe o perioadă determinata de funcționare;b) reduceri de tarife sau gratuități pentru unele servicii oferite de administrator.  +  Capitolul 5 Măsuri de stimulare a specialiștilor participanți la activitățile parcului științific și tehnologic  +  Articolul 12(1) Cadrele didactice, cercetatorii, studenții și absolvenții de la formele postuniversitare de pregătire și inventatorii titulari de brevet vor fi angajați cu prioritate în activitățile parcului științific și tehnologic.(2) Activitățile efectuate de studenți în cadrul parcului științific și tehnologic se pot echivala cu activitățile de practica în producție sau de laborator de specialitate, asa cum sunt prevăzute prin programa de studiu.  +  Capitolul 6 Dispoziții finale  +  Articolul 13(1) Ministerul Educației și Cercetării poate suspenda sau anula autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic dacă, pe baza monitorizarii și evaluării periodice, constata nerespectarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b), și înștiințează în scris administratorul cu 60 de zile înainte.(2) Autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic nu este transmisibila.(3) Modificările componentei asociației în perioada de funcționare a parcului științific și tehnologic sunt permise numai cu condiția menținerii scopului pentru care a fost constituit și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.(4) În caz de încetare a activității parcului științific și tehnologic administratorul înștiințează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educației și Cercetării.--------------Alin. (1) și (3) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.  +  Articolul 14Ministerul Educației și Cercetării va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic și Procedura de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.--------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 50 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  Ministru delegat la Ministerul Educației și Cercetării -
  pentru activitatea de cercetare,
  Șerban Constantin Valeca
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul comunicațiilor și
  tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul pentru întreprinderile
  mici și mijlocii și cooperatie,
  Silvia Ciornei
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu