CONVENŢIE EUROPEANĂ din 2 octombrie 1992asupra coproductiilor cinematografice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2002  PREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei convenţii,considerând ca scopul Consiliului Europei este sa realizeze o uniune mai strânsă între membrii săi pentru a apara şi a promova idealurile şi principiile care alcătuiesc patrimoniul lor comun,considerând ca libertatea de creaţie şi libertatea de expresie constituie elemente fundamentale ale acestor principii,considerând ca protecţia diversitatii culturale a diferitelor tari europene este una dintre tintele Convenţiei culturale europene,considerând ca, fiind instrumente de creaţie şi de expresie ale diversitatii culturale la scara europeană, coproductiile cinematografice trebuie consolidate,atente sa dezvolte principiile menţionate şi amintind recomandările Comitetului de Miniştri legate de cinematograf şi audiovizual, mai ales Recomandarea nr. R (86) 3 privind promovarea producţiei audiovizuale în Europa,recunoscând ca înfiinţarea Fondului european de sprijin pentru coproducerea şi difuzarea de opere de creaţie cinematografica şi audiovizuala răspunde preocuparii de a incuraja coproductiile cinematografice europene şi ca astfel a fost dat un nou impuls dezvoltării în Europa a coproductiilor cinematografice,hotărâte sa realizeze acest obiectiv cultural prin eforturi comune, în vederea creşterii producţiei şi definirii unor reguli care să se armonizeze cu ansamblul coproductiilor cinematografice multilaterale europene,considerând ca adoptarea de reguli comune tinde sa reducă constrangerile şi sa favorizeze cooperarea europeană în domeniul coproductiilor cinematografice,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul convenţieiPărţile la prezenta convenţie se angajează sa încurajeze dezvoltarea coproductiilor cinematografice europene conform dispoziţiilor de mai jos.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare1. Prezenta convenţie reglementează relaţiile dintre statele părţi în domeniul coproductiilor multilaterale care îşi au originea pe teritoriul părţilor.2. Prezenta convenţie se aplică: a) coproductiilor care reunesc cel puţin 3 coproducatori stabiliţi în 3 state părţi diferite, semnatare ale convenţiei; b) coproductiilor care reunesc cel puţin 3 coproducatori stabiliţi în 3 state părţi diferite, semnatare ale convenţiei, precum şi unul sau mai mulţi coproducatori care nu este/nu sunt stabilit/stabiliţi în statele menţionate. Aportul total al coproducatorilor care nu sunt stabiliţi în statele părţi la convenţie nu poate totuşi depăşi 30% din costul total al coproductiei.În toate cazurile prezenta convenţie nu se poate aplica decât dacă opera coprodusa corespunde definitiei operei cinematografice europene, astfel cum este formulată la art. 3 paragraful 3.3. Dispoziţiile acordurilor bilaterale încheiate între părţile la prezenta convenţie rămân aplicabile coproductiilor bilaterale.În cazul coproductiilor multilaterale dispoziţiile prezentei convenţii au prioritate faţă de cele ale acordurilor bilaterale încheiate între ţările părţi la convenţie. Dispoziţiile privind coproductiile bilaterale rămân în vigoare dacă nu se opun dispoziţiilor prezentei convenţii.4. În cazul absentei oricărui acord reglementand relaţiile bilaterale de coproductie între doua state părţi la prezenta convenţie, aceasta se aplică şi coproductiilor bilaterale, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţile interesate emite o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 20.  +  Articolul 3DefiniţiiÎn scopul aplicării prezentei convenţii: a) termenul opera cinematografica desemnează operele de orice durată şi pe orice suport, în special operele cinematografice de ficţiune, de animatie şi documentarele, conforme cu dispoziţiile privind industria cinematografica din fiecare ţara parte interesată, opere menite să fie difuzate în sălile de cinematograf; b) termenul coproducatori desemnează societăţi de producţie cinematografica sau producători stabiliţi în statele părţi la prezenta convenţie şi legaţi printr-un contract de coproductie; c) termenul opera cinematografica europeană desemnează operele cinematografice indeplinind condiţiile stabilite în anexa nr. II care face parte integrantă din prezenta convenţie; d) termenul coproductie multilaterala desemnează o opera cinematografica produsă de cel puţin 3 coproducatori, astfel cum au fost definiţi la art. 2 paragraful 2.  +  Capitolul 2 Reguli aplicabile coproductiilor  +  Articolul 4Asimilarea la filmele naţionale1. Operele cinematografice europene realizate în coproductie multilaterala şi ţinând de prezenta convenţie se bucura de drept de avantajele acordate filmelor naţionale în virtutea dispoziţiilor legislative şi reglementărilor în vigoare în fiecare stat parte la convenţie, participant la respectiva coproductie.2. Avantajele sunt acordate fiecărui coproducator de către statul parte în care acesta este stabilit, în condiţiile şi în limitele prevăzute de dispoziţiile legislative şi de punerea în aplicare a legii statului parte respectiv şi conform dispoziţiilor prezentei convenţii.  +  Articolul 5Modalităţi de admitere la regimul de coproductie1. Orice coproducere de opere cinematografice trebuie să primească aprobarea autorităţilor competente ale statelor părţi în care sunt stabiliţi coproducatorii, după ce aceste autorităţi s-au consultat între ele şi conform modalităţilor prevăzute în anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Cererile de admitere la regimul de coproductie sunt stabilite, în vederea aprobării lor de către autorităţile competente, conform dispoziţiilor procedurii de prezentare a cererilor, procedura prevăzută în anexa nr. I. Aprobarea este irevocabilă, cu excepţia cazurilor de nerespectare a angajamentelor iniţiale de natura artistică, economică şi tehnica.3. Proiectele cu caracter pornografic manifest, cele care fac apologia violenţei sau proiectele care lezeaza deschis demnitatea umană nu pot fi admise la regimul de coproductie.4. Avantajele prevăzute pentru coproducere sunt acordate coproducatorilor dovediţi ca posedand o organizare tehnica şi financiară adecvată, precum şi calificări profesionale suficiente.5. Fiecare stat contractant numeşte autorităţile competente menţionate la paragraful 2, printr-o declaraţie facuta la semnarea sau la depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune. Ulterior aceasta declaraţie poate fi modificată oricând.  +  Articolul 6Proporţia contribuţiilor coproducatorilor1. În cazul unei coproductii multilaterale participarea cea mai mica nu poate fi sub 10%, iar cea mai mare nu poate depăşi 70% din costul total al producerii operei cinematografice. Atunci când participarea cea mai mica este sub 20%, statul parte respectiv poate adopta dispoziţii menite sa reducă sau sa suprime accesul la mecanismele naţionale de sprijin acordat producţiei.2. Atunci când prezenta convenţie tine loc de acord bilateral între doua părţi în condiţiile prevăzute la art. 2 paragraful 4, participarea cea mai mica nu poate fi sub 20%, iar participarea cea mai mare nu poate depăşi 80% din costul total al producerii operei cinematografice.  +  Articolul 7Drepturile coproducatorilor1. Contractul de coproductie trebuie să garanteze fiecărui coproducator coproprietatea negativului original cu imagine şi sunet. Contractul va cuprinde o dispoziţie care să prevadă depunerea negativului original într-un loc stabilit de comun acord de coproducatori şi care să garanteze liberul acces la negativ.2. Contractul de coproductie trebuie, de asemenea, sa garanteze fiecărui coproducator dreptul la un internegativ sau la oricare alt suport permitand reproducerea.  +  Articolul 8Participarea tehnica şi artistică1. Contribuţia fiecăruia dintre coproducatori trebuie să însemne în mod obligatoriu o participare tehnica şi artistică efectivă. În principiu şi în respectul obligaţiilor internaţionale care leagă părţile contribuţia coproducatorilor în ceea ce priveşte personalul creator, tehnicienii, artiştii, interpreţii şi utilajele tehnice trebuie să fie proporţională cu investiţia lor.2. Sub rezerva obligaţiilor internaţionale care leagă părţile şi a exigenţelor scenariului personalul care alcătuieşte echipa de turnare trebuie să provină din statele partenere la coproductie; în principiu, postproductia trebuie realizată în aceste state.  +  Articolul 9Coproductiile financiare1. Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 şi conform dispoziţiilor specifice şi limitelor fixate de dispoziţiile legislative şi de reglementările în vigoare în ţările părţi, pot fi admise sa beneficieze de prezenta convenţie coproductiile care îndeplinesc următoarele condiţii: a) comporta o participare minoritara sau mai multe care poate/pot fi limitată/limitate la domeniul financiar, conform contractului de coproductie, cu condiţia ca fiecare parte naţionala sa nu fie nici mai mica de 10%, nici mai mare de 25% din costul de producţie; b) comporta un coproducator majoritar având o participare tehnica şi artistică efectivă şi indeplinind condiţiile necesare pentru ca operei cinematografice sa îi fie atribuită naţionalitatea în ţara acestuia; c) contribuie la afirmarea identităţii europene; şi d) fac obiectul unor contracte de producţie cuprinzând dispoziţii relative la repartizarea încasărilor.2. Regimul de coproductie nu va fi acordat coproductiilor financiare decât după autorizare, data de la caz la caz de autorităţile competente, ţinându-se seama mai ales de dispoziţiile art. 10.  +  Articolul 10Echilibrul general al schimburilor1. În schimburile cinematografice dintre părţi trebuie menţinut un echilibru general atât în ceea ce priveşte valoarea totală a investiţiilor, cat şi în ceea ce priveşte participarea tehnica şi artistică la operele cinematografice turnate în coproductie.2. Un stat parte care, după o perioadă rezonabila, constata un deficit în raporturile sale de coproductie cu una sau mai multe state părţi poate, din motive legate de menţinerea identităţii sale culturale, să îşi condiţioneze acordul la o viitoare coproductie de restabilire a echilibrului relaţiilor lui cinematografice cu celelalte state părţi la convenţie.  +  Articolul 11Intrarea şi rămânerea pe teritoriul unui stat parte la convenţieÎn cadrul legislaţiei şi reglementărilor, precum şi al obligaţiilor internaţionale în vigoare fiecare ţara parte facilitează intrarea şi rămânerea pe teritoriul ei a personalului artistic şi tehnic din ţările părţi participante la coproductie, precum şi eliberarea autorizaţiilor de muncă pe teritoriul ei pentru personalul respectiv. De asemenea, fiecare parte permite importarea temporară şi reexportarea materialului necesar producerii şi distribuirii operelor cinematografice realizate în cadrul prezentei convenţii.  +  Articolul 12Menţionarea ţărilor coproducatoare1. Operele cinematografice realizate în coproductie trebuie prezentate cu menţionarea ţărilor coproducatoare.2. Aceasta menţionare trebuie să figureze clar în generic, în publicitatea comercială şi în materialele de promovare a operelor comerciale, precum şi în momentul prezentării lor.  +  Articolul 13ExportulAtunci când o opera cinematografica realizată în coproductie este exportata într-o ţara în care importurile de opere cinematografice sunt contingentate şi când operele cinematografice ale uneia dintre părţile coproducatoare nu beneficiază de libera intrare în ţara importatoare: a) opera cinematografica se adauga în principiu contingentului tarii a carei participare este majoritara; b) în cazul unei opere cinematografice care presupune o participare egala a ţărilor producătoare, opera cinematografica este înregistrată în contingentul tarii cu cele mai mari posibilităţi de export în ţara importatoare; c) dacă înregistrarea nu poate fi facuta conform dispoziţiilor lit. a) şi b), opera cinematografica este înregistrată în contingentul tarii din care este realizatorul.  +  Articolul 14LimbaÎn momentul admiterii regimului de coproductie autoritatea competentă a unei tari parte poate cere coproducatorului stabilit în aceasta ţara o versiune finala a operei cinematografice în una dintre limbile vorbite în ţara respectiva.  +  Articolul 15FestivaluriDacă coproducatorii nu hotărăsc altfel, operele cinematografice realizate în coproductie sunt prezentate la festivaluri internaţionale de ţara parte în care este stabilit coproducatorul majoritar sau, în cazul participarilor financiare egale, de ţara parte din care este realizatorul.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Semnare, ratificare, acceptare, aprobare1. Prezenta convenţie este deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei şi de către celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, care îşi pot exprima dorinţa de a fi legate de convenţia respectiva prin: a) semnatura fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau b) semnatura sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 17Intrarea în vigoare1. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puţin 4 state membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi legate prin convenţie, conform dispoziţiilor art. 16.2. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima mai târziu consimţământul de a fi legat prin convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data semnării convenţiei sau de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 18Aderarea unor state nemembre1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea invita orice stat european nemembru al Consiliului Europei, precum şi Comunitatea economică europeană sa adere la prezenta convenţie printr-o hotărâre luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d) din Statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante având dreptul să facă parte din Comitetul de Miniştri.2. Pentru orice stat care adera sau pentru Comunitatea economică europeană, în caz de adeziune, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data depunerii instrumentului de adeziune la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 19Clauza teritorială1. În momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate desemna teritoriul/teritoriile unde se va aplica prezenta convenţie.2. Ulterior, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, orice parte poate extinde în orice moment aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu desemnat în respectiva declaraţie. Pentru teritoriul respectiv convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.3. orice declaraţie privind orice teritoriu de aplicare a convenţiei, declaraţie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente, va putea fi retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 20Rezerve1. În momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate declara ca art. 2 paragraful 4 nu se aplică în relaţiile sale bilaterale de coproductie cu una sau mai multe părţi. În plus, orice stat îşi poate rezerva dreptul de a stabili o participare maxima diferita de cea stabilită la art. 9 paragraful 1.a). Nu se poate face nici o alta rezerva.2. Orice parte care a formulat o rezervă în sensul paragrafului precedent o poate retrage în întregime sau parţial, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 21Denunţarea1. Orice parte poate denunta în orice moment prezenta convenţie, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 6 luni de la data primirii notificării către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 22Notificări1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului, precum şi tuturor statelor şi Comunităţii Economice Europene care au aderat la prezenta convenţie sau care au fost invitate sa o facă: a) orice semnare; b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune; c) orice data a intrării în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 17, 18 şi 19; d) orice declaraţie facuta conform art. 5 paragraful 5; e) orice denunţare facuta conform art. 21; f) orice alt act, alta notificare sau alta comunicare legată de prezenta convenţie.Subsemnaţii, autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Strasbourg la 2 octombrie 1992, în limbile franceza şi engleza, cele doua texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie legalizată fiecăruia dintre statele menţionate la art. 16 paragraful 1, precum şi tuturor statelor şi Comunităţii Economice Europene, invitate sa adere la prezenta convenţie.  +  Anexa 1 PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILORPentru a beneficia de prevederile ei, coproducatorii stabiliţi în ţările părţi la prezenta convenţie trebuie să prezinte, cu doua luni înainte de începerea turnarii, o cerere de acceptare la regimul de coproductie, la care se vor anexa documentele menţionate mai jos. Aceste documente trebuie să parvina autorităţilor competente în număr suficient pentru a putea fi comunicate autorităţilor celorlalte tari părţi la convenţie cu cel mai târziu o luna înainte de începerea turnarii:- copie de pe contractul de cumpărare a drepturilor de autor sau orice document care să permită verificarea cumpărării dreptului de autor în vederea exploatării economice a operei cinematografice;- scenariu detaliat;- lista elementelor artistice şi tehnice din ţările implicate;- deviz şi plan de finanţare detaliate;- plan de lucru al operei cinematografice;- contract de coproductie între coproducatori. Acest contract trebuie să cuprindă clauze care să prevadă repartizarea între coproducatori a încasărilor sau a pieţelor.În măsura posibilului cererea şi celelalte documente vor fi redactate în limba autorităţilor competente cărora le sunt prezentate.Autorităţile competente naţionale îşi vor comunică dosarele astfel constituite încă de la depunerea lor. Autorităţile tarii parte care are o participare financiară minoritara nu îşi vor da acordul decât după ce au primit avizul autorităţilor tarii parte având o participare financiară majoritara.  +  Anexa 2 1. O opera cinematografica este europeană în sensul art. 3.c) dacă conţine elemente europene reprezentând cel puţin 15 puncte dintr-un total de 19 puncte, conform criteriilor indicate mai jos.2. Având în vedere exigenţele scenariului, autorităţile competente, o dată ce s-au pus de acord şi dacă apreciază ca opera reflecta totuşi identitatea europeană, pot accepta la regimul de coproductie o opera care acumuleaza un număr de puncte mai mic de 15, numărul normal admis.
       
    Elemente europenePuncte
    Grupul creaţie de autor  
    Realizator3
    Scenarist3
    Compozitor1
    Total:7
    Grupul creaţie actoricească  
    Rol principal3
    Rol secundar2
    Al treilea rol1
    Total:6
    Grupul creaţie tehnică şi de turnare  
    Imagine1
    Sunet şi mixaj1
    Montaj1
    Decoruri şi costume1
    Studio/loc de turnare1
    Loc de postproducţie1
    Total:6
  NOTĂ: a) Rolul principal, rolul secundar şi al treilea rol sunt evaluate după numărul de zile de turnare. b) În ceea ce priveşte art. 8, termenul artistic se referă la grupurile "creaţie de autor" şi "creaţie actoriceasca", iar termenul tehnic, la grupul "creaţie tehnica şi de turnare".--------