HOTĂRÎRE Nr. 137 din 6 aprilie 1993 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Minorităţile Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 9 iulie 1993    ---------------Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 220 din 18 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 30 iunie 1993.Hotărârea Guvernului nr. 137 din 6 aprilie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 12 aprilie 1993.Având în vedere prevederile Constituţiei României referitoare la egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor şi la recunoaşterea şi garantarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,ţinând seama de voinţa Guvernului României de a promova respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu standardele europene şi internaţionale în acest domeniu,în vederea îmbunătăţirii exercitării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România, în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor în vigoare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se constituie Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, organism consultativ al Guvernului României, coordonat de secretarul general al Guvernului.Consiliul pentru Minorităţile Naţionale are ca scop urmărirea problemelor specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi are în competenţa problemele cu caracter normativ, administrativ şi financiar care se referă la exercitarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în ceea ce priveşte păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, astfel cum sunt definite în Constituţia României, în legislaţia în vigoare, precum şi în tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Consiliul pentru Minorităţile Naţionale este constituit din reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, legal constituite la data alegerilor generale de la 27 septembrie 1992.Din consiliu fac parte, de asemenea, reprezentanţi, cu rang de secretar de stat sau director general, după caz, din cadrul următoarelor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate:- Ministerul Afacerilor Externe;- Ministerul Justiţiei;- Ministerul de Interne- Ministerul Apărării Naţionale;- Ministerul Finanţelor;- Ministerul Culturii;- Ministerul Învăţământului;- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- Ministerul Tineretului şi Sportului;- Secretariatul de Stat pentru Culte;- Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul Guvernului.Secretariatul Consiliului pentru Minorităţile Naţionale este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 3Consiliul pentru Minorităţile Naţionale îndeplineşte următoarele atribuţii:1. stabileşte şi menţine contacte cu reprezentanţii organizaţiilor legal constituite ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;2. face propuneri pentru elaborarea unor proiecte de legi şi de hotărâri ale Guvernului, în vederea soluţionării unor probleme ce intră în competenţa sa;3. propune Guvernului sau, după caz, secretarului general al Guvernului, adoptarea de măsuri cu caracter administrativ, în scopul rezolvarii, în condiţiile legii, a unor probleme ce intră în competenţa sa;4. informează Guvernul, de regula trimestrial, cu privire la problemele discutate în cadrul consiliului;5. menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea identificarii problemelor specifice unităţilor administrativ-teritoriale, şi urmăreşte rezolvarea acestora;6. stabileşte şi menţine legături cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate şi cu organisme internaţionale interesate în problemele respectării drepturilor aparţinând minorităţilor naţionale;7. avizează proiectele legilor, hotărârilor Guvernului şi ordinelor ministrilor ce au incidenţa asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;8. primeşte şi examinează cererile şi sesizările adresate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice, din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4Consiliul pentru Minorităţile Naţionale se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.Consiliul pentru Minorităţile Naţionale îşi desfăşoară lucrările în plen sau în comisii de lucru, conform regulamentului de funcţionare, ce urmează a fi elaborat în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.  +  Articolul 5În situaţia în care problemele examinate vizează problemele finanţelor publice, Guvernul, la propunerea fundamentală a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, va putea adopta hotărâri în baza art. 17 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice şi a prevederilor din legea bugetară anuală.  +  Articolul 6În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 2 vor desemna persoanele care vor face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale.În acelaşi termen, secretarul general al Guvernului va iniţia consultări cu organizaţiile legal constituite ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în vederea desemnării reprezentanţilor acestora în Consiliul pentru Minorităţile Naţionale.  +  Articolul 7Secretariatul Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, prevăzut în art. 2 alin. 3 din prezenta hotărâre, este numit prin ordin al secretarului general al Guvernului, în cadrul numărului de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului.Bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza cu sumele necesare desfăşurării activităţii Consiliului pentru Minorităţile Naţionale.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 860/1992 se modifica în mod corespunzător.---------